Пошук по сайту


1. Загальна характеристика підприємства

1. Загальна характеристика підприємства

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Зміст

Вступ…………………………………………………………………………….4

1.Загальна характеристика підприємства……………………………………….6

2.Аналіз ресурсів підприємства:

2.1.Аналіз необоротних активів підприємства………………………………...13

2.2. Аналіз трудових ресурсів і оплати праці підприємства…………………..19

2.2.1 Аналіз продуктивності праці………………………………………..21

2.2.2. Аналіз фонду оплати праці…………………………………………22

2.3. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства……………………………...25

Висновки………………………………………………………………………..28

Список використаної літератури……………………………………………...30

ВСТУП
В умовах ринкових відносин підвищуються вимоги до економічної підготовки спеціалістів. Це вимагає нових підходів в організації аналітичної роботи в Україні в цілому та на підприємствах зокрема, в підвищенні рівня аналітичної підготовки, економічних кадрів. Тому господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, проводить систематичне вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із найрезультативніших способів вивчення діяльності є аналіз. Слід підкреслити, що економічний аналіз провадиться на всіх рівнях управління економікою: на рівні держави, галузей та регіонів (макроекономіка), на рівні підприємств і організацій. На макрорівні здійснюється економічний аналіз макропоказників, на мікрорівні - конкретний економічний аналіз, який іще називають аналізом господарської діяльності підприємства.

Економічний аналіз вивчає господарську діяльність підприємств і об'єднань з метою оцінювання її результатів і виявлення наявних резервів та можливостей дальшого підвищення ефективності господарювання.

Оцінюючи господарську діяльність підприємств (об'єднань), економічний аналіз, на відміну від інших економічних дисциплін, має на меті виявити умови, за яких вона здійснювалась, та їх вплив на результати цієї діяльності. Через це його об'єктами є всі сторони діяльності, а також інші процеси, пов'язані з нею, і стан засобів підприємства. Конкретні об'єкти і зміст економічного аналізу залежить від досліджуваних питань, глибини вивчення резервів (характеру порівнянь, періодичності та термінів проведення).

Подальший розвиток економіки нашої держави ставить перед економістами нові, складніші проблеми економічного аналізу і його теорії. Нові об'єкти й завдання економічного аналізу потребують застосування адекватних їм методологій і засобів дослідження економічних явищ і процесів, тобто дальшого розвитку теорії економічного аналізу й удосконалення методики її викладання. Це виправдано також завданнями підвищення рівня підготовки спеціалістів з вищою освітою. З метою поліпшення якості підготовки кадрів економістів, які в повній мірі відповідали б підвищеним вимогам часу, необхідно постійно піклуватися про поглиблене вивчення майбутніми фахівцями теорії економічного аналізу. Глибокі знання його теоретичних основ є важливою передумовою для активної участі спеціалістів з вищою економічною освітою в повсякденній раціональній організації і веденні на належному рівні аналітичної роботи, яка забезпечує всі служби підприємства необхідною для управління аналітичною інформацією.

Економічний аналіз має свій предмет, який з розвитком самої науки конкретизувався й видозмінювався. Предметом економічного аналізу є діяльність підприємств і їх підрозділів, а також інших господарських формувань, спрямована на досягнення максимальних результатів за мінімальних витрат.

Аналіз в умовах сучасної науково-технічної революції став не тільки необхідним, об'єктивно закономірним, а й можливим. Науково-технічний прогрес, породжуючи нові потреби, одночасно створює відповідну базу і математичний апарат аналізу та прогнозу для здійснення багатоваріантних розрахунків і вибору за їх результатами оптимального варіанта вирішення.
Проведення таких розрахунків - невід'ємна риса сучасного аналізу. Його застосування передбачає широке використання економіко-математичних моделей на основі електронно-обчислювальної техніки. Завдяки досягненням науки та техніки стало можливим заздалегідь проводити підрахунок платоспроможного попиту на конкретних ринках, визначаючи ефективність виробництва і його кінцеві результати – отримання прибутку з кожного продукту, який випускають, й асортименту фірми в цілому.

Аналітична робота підприємств спрямована на те, щоб обґрунтовано, спираючись на попит ринку визначати конкретну поточну і, головним чином, довготермінову (стратегічну) мету, напрямки та реальні джерела ресурсів господарської діяльності, а також асортимент і якість продукції, її пріоритети, оптимальну структуру виробництва та очікуваний прибуток.

Метою виробничої практики є закріплення і поглиблення у виробничих умовах теоретичних знань з економічного аналізу, вироблення навичок самостійного аналізу і узагальнення числового матеріалу і підготовка його до роботи.

Інформаційною базою для написання звіту є різного роду економічна література, де висвітлюється аналітична інформація в цілому і детально аналіз виробничої програми, перелік усіх використаних джерел наводиться у списку використаної літератури, що знаходиться у кінці роботи.

Дана робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У першому розділі висвітлюється загальна економічна та організаційно-правова характеристика ППФ „Юнісон”, а також аналізуються основні техніко-економічні показники діяльності підприємства з 2006 по 2007 рік.

У другому розділі аналізуються основні засоби , трудові ресурсів, фонд оплати праці матеріальні запаси даного підприємства.

У висновках до звіту узагальнюється інформація про аналіз основних показників та її вплив на фінансові результати ППФ „Юнісон”

Також звіт містить додатки різних документів і звітності, що були джерелами вихідних даних для здійснення аналізу виробничої програми.

  1. Загальна характеристика підприємства


  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вступ
Загальна характеристика законодавства щодо кредитування індивідуального житлового будівництва 7

Розділ Економічна сутність грошових коштів підприємства та розрахунків
Розділ Економіко-організаційна характеристика підприємства на прикладі вкф «Віта-Авто»

На уроки позакласного читання
Загальна характеристика розвитку культури та лі­тератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі

Грачева Е. Ю., Болтинова О. В. Правовые основы страхования
Джерела страхової діяльності. Загальна характеристика Закону України “Про страхування”

Загальна характеристика Управління Пенсійного фонду в Кременецькому районі
Суб’єкти, завдання, джерела зовнішнього І внутрішнього контролю

Характеристика підприємства на матеріалах якого виконана робота
Вступ

Особливості господарської діяльності підприємства та її коротка характеристика
Вступ

Тема. Документальна сторона створення підприємства та характеристика основних етапів. П л а н
Тема. Документальна сторона створення підприємства та характеристика основних етапів

Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження
Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення 7

План Загальна характеристика ситуації Аналіз ситуації з позиції норм чинного законодавства
Адже, враховуючи реалії правозастосовної практики України, рішеннями судів не рідко відповідні правочини визнаються недійсними, що...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка