Пошук по сайту


Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів

N 193, 08.02.2016, Наказ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2016 № 193

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 лютого 2016 р.

за № 278/28408

Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів

Відповідно до частини шостої статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, що додається (далі - Порядок).

2. Установити, що під час проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що випущені з виробництва та мають сертифікати відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, видані до набрання чинності Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" , дозволяється застосовувати методики повірки, визначені в експлуатаційних документах на ці засоби вимірювальної техніки та галузевих нормативних документах до затвердження методик повірки відповідних засобів вимірювальної техніки згідно з Порядком, затвердженим цим наказом.

3. Установити, що Порядок, затверджений цим наказом, може використовуватися під час проведення повірки засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, на добровільних засадах.

4. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Виконувач обов'язків Міністра

економічного розвитку

і торгівлі України

Ю. Ковалів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

08.02.2016 № 193

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 лютого 2016 р.

за № 278/28408

ПОРЯДОК

проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів

І. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює процедуру та умови проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), що перебувають в експлуатації, а також оформлення її результатів.

2. Дія цього Порядку поширюється на:

суб'єктів господарювання, які експлуатують, випускають з ремонту та видають напрокат ЗВТ; суб'єктів господарювання, які надають послуги з електро-, тепло-, газо-, водопостачання (далі - заявники);

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, та інші державні органи;

наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять метрологічну діяльність, і повірочні лабораторії.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про метрологію та метрологічну діяльність" .

4. ЗВТ підлягають періодичній повірці, повірці після ремонту, а також можуть проводитися позачергова, інспекційна та експертна повірки.

Не підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту ЗВТ, що застосовуються підприємствами, установами та організаціями, визначеними в частині першій статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" .

IІ. Проведення періодичної, позачергової, інспекційної, експертної повірок та повірки після ремонту

1. Повірка ЗВТ проводиться:

науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів; науковими метрологічними центрами, державними підприємствами, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять метрологічну діяльність, та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки ЗВТ (далі - виконавці).

2. Повірку ЗВТ проводить персонал виконавців, який відповідає вимогам, установленим у Критеріях, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 23 вересня 2015 року № 1192, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2015 року за № 1213/27658.

3. Повірку ЗВТ проводять згідно з методиками повірки, які містяться в нормативно-правових актах або національних стандартах.

4. Методики повірки розробляються з урахуванням міжнародних нормативних документів та/або європейських стандартів.

5. Наукові метрологічні центри розробляють методики повірки та подають до Мінекономрозвитку пропозиції щодо їх затвердження.

Методики повірки, які містяться в національних стандартах, розробляються за участю наукових метрологічних центрів.

6. Назва методики повірки після слів "Методика повірки" містить назву категорії (групи) ЗВТ та умовне позначення цих ЗВТ.

Методика повірки складається із вступної та основної частин.

У вступній частині визначають сферу застосування методики повірки та вказують міжнародні нормативні документи та/або європейські стандарти, що були застосовані під час розроблення. У вступній частині можуть наводитися терміни та їх визначення.

Основна частина методики повірки містить такі розділи:

операції повірки;

засоби повірки;

вимоги до кваліфікації персоналу (за потреби);

умови проведення повірки;

вимоги щодо безпеки;

підготовка до проведення повірки;

проведення повірки;

обробка результатів вимірювань;

оформлення результатів повірки.

Розділи дозволяється об'єднувати.

У розділі "Операції повірки" наводиться перелік назв операцій, які здійснюють під час проведення повірки, із зазначенням відповідного пункту розділу "Проведення повірки". У цьому розділі повинно бути передбачено можливість припинення проведення повірки в разі отримання негативних результатів під час здійснення тієї чи іншої операції.

У розділі "Засоби повірки" зазначаються перелік основних засобів повірки (еталонів) і допоміжних засобів повірки (стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - стандартні зразки), пристроїв і матеріалів, які застосовуються під час проведення повірки), а також їх опис та технічні характеристики.

Для еталонів, які застосовують під час проведення повірки, обов'язково наводяться граничні значення невизначеностей вимірювань, які повинні забезпечувати ці еталони.

Співвідношення між невизначеністю вимірювань, що забезпечує еталон, та максимально допустимою похибкою ЗВТ, що підлягає повірці, становить не менше ніж один до трьох.

У розділі зазначається інформація щодо застосування засобів повірки, які не наведено в переліку, але які забезпечують визначення метрологічних характеристик ЗВТ, що підлягають повірці, з необхідною точністю.

У розділі "Вимоги до кваліфікації персоналу" зазначаються вимоги щодо необхідного рівня кваліфікації персоналу, що проводить повірку (професія, освіта, практичний досвід тощо). Розділ може бути доповнено переліком позначень та документів, з яким персонал, що проводить повірку, повинен ознайомитися до початку проведення повірки відповідних ЗВТ.

У розділі "Умови проведення повірки" зазначається перелік величин, що контролюються під час проведення повірки, які впливають на метрологічні характеристики ЗВТ, що підлягають повірці, із зазначенням номінальних значень величин та допустимих відхилень від номінальних значень.

У розділі "Вимоги щодо безпеки" зазначаються вимоги щодо забезпечення під час проведення повірки безпеки умов праці, охорони навколишнього середовища. У розділі зазначається інформація про необхідність віднесення процесу проведення повірки до робіт зі шкідливими або особливо шкідливими умовами праці.

У розділі "Підготовка до проведення повірки" зазначаються перелік робіт, які слід виконати перед проведенням повірки, та спосіб їх виконання.

Роздiл "Проведення повірки" містить такі підрозділи:

зовнішній огляд;

перевірка працездатності;

визначення метрологічних характеристик.

У підрозділі "Зовнішній огляд" зазначається перелік вимог до ЗВТ, що підлягають повірці, стосовно комплектності та зовнішнього вигляду.

У підрозділі "Перевірка працездатності" зазначаються перелік та опис операцій, які необхідно здійснити для перевірки працездатності ЗВТ, що підлягає повірці, а також працездатності та взаємодії його окремих частин та елементів.

У підрозділі "Визначення метрологічних характеристик" наводяться опис операцій, зазначених у розділі "Операції повірки", та раціональні методи визначення метрологічних характеристик ЗВТ, що підлягає повірці.

Опис кожної операції зазначається в окремому пункті з урахуванням послідовності відповідно до розділу "Операції повірки".

Наприкінці кожного пункту наводяться допустимі значення метрологічних характеристик ЗВТ.

Опис операцій повинен містити назву і метод повірки, схеми підключення, креслення, порядок здійснення операцій, формули, графіки, таблиці з поясненням наведених у них позначень, інформацію про максимально допустимі похибки вимірювань, рекомендації щодо кількості значущих цифр, які необхідно заносити до протоколу, тощо.

У разі якщо під час здійснення операцій повірки необхідно ведення записів результатів вимірювань у протоколі повірки, про це зазначається в методиці повірки та наводяться вимоги до протоколу повірки (або встановлюється його форма).

У розділі "Обробка результатів вимірювань" зазначаються способи обробки результатів вимірювань та методи розрахунку похибок. У розділі можуть наводитися приклад розрахунків під час обробки результатів вимірювань, таблиці обчислюваних величин, графіки залежності величин та інші дані для розрахунків.

У розділі "Оформлення результатів повірки" зазначається інформація про вимоги до оформлення результатів повірки згідно з розділом IV цього Порядку, а також спосіб оформлення результатів повірки.

7. Перелік методик повірки ЗВТ (далі - перелік) розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

8. У разі застосування стандартних зразків під час проведення повірки ЗВТ ці зразки повинні мати встановлені значення властивостей стандартних зразків з відповідними невизначеностями вимірювань і простежуваністю згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 35 та супроводжуватися документами згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 31. Придатність до застосування таких стандартних зразків визначається науково-методичним центром Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів.

Виробники стандартних зразків повинні мати підтверджену компетентність. Підтвердженням компетентності є:

для наукових метрологічних центрів - успішне проходження оцінки системи управління якістю регіональною організацією з метрології;

для інших виробників - акредитація на відповідність ISO Guide 34 національним органом України з акредитації або національним органом з акредитації іншої держави.

9. Роботи, пов'язані з проведенням повірки ЗВТ, оплачують заявники відповідно до Порядку оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 865.

10. Заявники подають ЗВТ на повірку укомплектованими разом з необхідними допоміжними пристроями та на вимогу виконавця -експлуатаційними документами, свідоцтвами про повірку в разі, якщо ЗВТ були повірені, або документами щодо оцінки відповідності.

11. Тривалість проведення повірки ЗВТ не повинна перевищувати 15 робочих днів після сплати за повірку (за винятком ЗВТ, тривалість повірки яких згідно з методикою повірки перевищує цей строк).

12. Періодичній повірці підлягають ЗВТ, визначені в Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 374.

13. Заявники зобов'язані подавати ЗВТ на періодичну повірку з дотриманням міжповірочних інтервалів, установлених Мінекономрозвитку.

14. Періодична повірка ЗВТ проводиться виконавцями відповідно до письмового звернення заявника, складеного в довільній формі.

Заявник може скласти графік проведення періодичної повірки ЗВТ на відповідний рік за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку та погодити його з виконавцем.

Заявники, які погодили графіки, зобов'язані відповідно до погоджених строків подати ЗВТ на періодичну повірку або своєчасно письмово повідомити виконавців про причини невиконання графіків.

15. Позачергова повірка ЗВТ виконавцями відповідно до письмового звернення заявника проводиться:

за потреби заявника пересвідчитися у придатності ЗВТ до застосування;

у разі пошкодження відбитка повірочного тавра та в разі втрати свідоцтва про повірку, якщо таке тавро не передбачено;

під час введення в експлуатацію ЗВТ, що пройшли первинну повірку, у випадках, передбачених технічними регламентами.

16. ЗВТ, які зберігають та не використовують, не підлягають періодичній повірці. Такі ЗВТ повинні мати прикріплену або розташовану на ЗВТ видиму позначку, що цей ЗВТ не використовується. Зберігання ЗВТ, які не використовують, оформлюють відповідним актом, складеним відповідальною особою суб'єкта господарювання в довільній формі, з наступним його затвердженням керівником суб'єкта господарювання, якому належать такі ЗВТ.

ЗВТ, які зберігають та не використовують, підлягають позачерговій повірці безпосередньо перед уведенням в експлуатацію або видачею напрокат.

17. Інспекційна повірка ЗВТ проводиться під час здійснення метрологічного нагляду.

18. Держпродспоживслужба подає ЗВТ, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки.

19. Під час інспекційної повірки ЗВТ дозволяється проводити повірку не в повному обсязі, передбаченому методикою повірки, а в обсязі, погодженому виконавцем з Держпродспоживслужбою.

20. Експертна повірка ЗВТ проводиться в разі виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування і правильності експлуатації ЗВТ.

21. Експертну повірку ЗВТ проводять за письмовою заявою заявників, органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів або юридичних та фізичних осіб. У заяві повинно бути зазначено мету експертної повірки і причину, що зумовила її проведення.

22. Експертну повірку ЗВТ за заявою проводять в обсязі, передбаченому цією заявою.

23. Повірку ЗВТ після ремонту проводять безпосередньо перед випуском їх з ремонту.

ІІІ. Умови проведення повірки

1. Повірку ЗВТ проводять:

у стаціонарних або пересувних повірочних лабораторіях;

безпосередньо на місці експлуатації або ремонту.

2. Місце проведення повірки визначає виконавець, зважаючи на економічні чинники, можливість транспортування еталонів, допоміжних засобів повірки та ЗВТ, що повіряють, погоджуючи це рішення із заявником.

3. Під час проведення повірки ЗВТ на місцях їх експлуатації або ремонту заявники повинні:

надавати експлуатаційні документи, свідоцтво про повірку в разі, якщо ЗВТ були повірені, або документи щодо оцінки відповідності;

відряджати персонал та надавати приміщення, необхідні для проведення повірки;

забезпечувати необхідні умови повірки (температуру і вологість навколишнього повітря, захист від зовнішніх електромагнітних полів тощо) та дотримання вимог техніки безпеки і санітарних норм (освітленість робочих місць для проведення повірки, наявність заземлення, вентиляції тощо);

забезпечувати зберігання еталонів і допоміжних засобів повірки, які належать виконавцям;

надавати в разі застосування пересувної повірочної лабораторії місце стоянки та забезпечувати під'єднання її до мереж електро-, газо- та водопостачання, каналізації, а також забезпечувати зберігання цієї лабораторії.

IV. Оформлення результатів періодичної, позачергової, інспекційної, експертної повірок та повірки після ремонту

1. Результати вимірювання та інші дані, отримані під час проведення повірки, повинні бути задокументовані відповідно до методики повірки.

2. Результати повірки ЗВТ вважають позитивними, якщо їх метрологічні і технічні характеристики відповідають вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та технічних регламентів щодо ЗВТ (далі - встановлені вимоги).

3. Оформлення результатів періодичної, позачергової повірок та повірки після ремонту здійснюється таким чином:

1) позитивні результати періодичної, позачергової повірок та повірки після ремонту ЗВТ засвідчують відбитком повірочного тавра на ЗВТ чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлюють свідоцтво про повірку ЗВТ за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

На вимогу заявника можливе поєднання зазначених видів засвідчення результатів повірки;

2) форма і розміри повірочних тавр наведені в додатку 3 до цього Порядку.

Повірочні тавра є річні, квартальні, індивідуальні та спеціальні. Строк застосування повірочних тавр шифрів 1-7 та 9 становить один рік, повірочних тавр шифрів 8 і 10 - до моменту їх зношення або пошкодження, за якого ці повірочні тавра не можуть бути застосовані.

Річні повірочні тавра (шифри 1-3, 6, 7 та 9 згідно з додатком 3 до цього Порядку) - повірочні тавра, чинні протягом року, квартальні повірочні тавра (шифри 4, 5 та 10 згідно з додатком 3 до цього Порядку) - повірочні тавра, чинні протягом кварталу, визначеного на повірочному таврі, індивідуальні повірочні тавра (шифри 4, 6 та 9 згідно з додатком 3 до цього Порядку) - повірочні тавра, що мають індивідуальний знак персоналу, що проводить повірку, спеціальні повірочні тавра (шифр 8 згідно з додатком 3 до цього Порядку) - повірочні тавра, які застосовуються для повірки гир міліграмових;

3) повірочні тавра виготовляють (виготовляє) наукові метрологічні центри (науковий метрологічний центр), визначені (визначений) Мінекономрозвитку, які (який) має відповідні приміщення, персонал, обладнання для виготовлення тавр (далі - виробник тавр).

Виробник тавр щомісяця до 05 числа подає Мінекономрозвитку інформацію про виготовлені ним тавра;

4) шифр повірочного тавра виконавця міститься в Державному реєстрі наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації відповідно до Порядку ведення Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 21 вересня 2015 року № 1164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2015 року за № 1203/27648;

5) виготовлення тавр здійснюється на підставі договорів, укладених між виконавцями та виробником тавр.

Виконавці подають замовлення виробнику тавр на виготовлення повірочних тавр не пізніше ніж за три місяці до планового строку їх застосування;

6) повірочні тавра застосовує лише персонал, зазначений у пункті 2 розділу ІІ цього Порядку.

Виконавець наказом закріплює повірочні тавра за персоналом, що проводить повірку, та призначає відповідальну особу, яка здійснює зберігання, облік, видання та приймання повірочних тавр від персоналу, який проводить повірку.

За зберігання виданих повірочних тавр, придатність до застосування та чіткість відбитків повірочних тавр відповідає персонал, що проводить повірку.

Передавання іншим особам індивідуальних повірочних тавр забороняється.

Після закінчення кварталу, протягом якого квартальні повірочні тавра були застосовані, та в разі, якщо повірочні тавра протягом тижня не будуть застосовані, повірочні тавра здаються персоналом, що проводить повірку, відповідальній особі для їх зберігання;

7) виконавці забезпечують зберігання:

наказів про закріплення повірочних тавр;

зразків відбитків повірочних тавр та контрольних зразків повірочних тавр - етикеток;

зразків підписів персоналу, що проводить повірку;

8) зразки відбитків повірочних тавр та контрольних зразків повірочних тавр - етикеток зберігаються:

виробником тавр - протягом одного року;

відповідальними особами, призначеними виконавцем, - з дня повірки ЗВТ, результати повірки яких засвідчені цими повірочними таврами, до наступної повірки цих ЗВТ.

Зразки відбитків латунних та каучукових повірочних тавр знімаються на папері (для повірочних тавр шифрів 1-4 згідно з додатком 3 до цього Порядку), сталевих повірочних тавр - на алюмінієвій пластині (для повірочних тавр шифрів 5-8 згідно з додатком 3 до цього Порядку) та сталевих плашок - на пломбах (для повірочних тавр шифрів 9 і 10 згідно з додатком 3 до цього Порядку), залишаються контрольні зразки повірочних тавр - етикеток.

Накази виконавців про закріплення повірочних тавр та зразки підписів персоналу, що проводить повірку, зберігаються виконавцями протягом десяти років;

9) втрати повірочних тавр, зношення або пошкодження повірочних тавр, унаслідок яких вони не будуть застосовуватися, оформлюються актами виконавця;

10) порядок замовлення, приймання від виробника тавр, порядок видачі персоналу, що проводить повірку, та приймання від цього персоналу, обліку, зберігання та контролю правильності застосування повірочних тавр безпосередньо у виконавця повинні бути визначені в документах системи якості ЗВТ виконавця;

11) виконавці повертають латунні, каучукові та сталеві повірочні тавра (крім повірочних тавр шифрів 8 і 10 згідно з додатком 3 до цього Порядку) виробнику тавр для їх гасіння (знищення рисунка) до 01 лютого року, наступного за роком застосування.

Повірочні тавра шифрів 8 і 10 згідно з додатком 3 до цього Порядку повертають виробнику тавр для їх гасіння після зношення або пошкодження, через які вони не можуть бути застосовані;

12) гасіння повірочних тавр, крім повірочних тавр - етикеток, здійснює комісія, утворена виробником тавр (далі - комісія виробника тавр), після закінчення строку їх застосування.

За результатами гасіння повірочних тавр комісія виробника тавр складає акт, у якому зазначається факт гасіння тавр.

Знищення повірочних тавр - етикеток здійснює комісія, утворена виконавцем (далі - комісія виконавця), після закінчення строку їх застосування шляхом їх подрібнення до стану, що виключає можливість їх прочитання та відновлення.

За результатами знищення повірочних тавр - етикеток комісія виконавця складає акт, у якому зазначається факт знищення повірочних тавр - етикеток;

13) у разі якщо методика повірки містить вимоги щодо запобігання несанкціонованому втручанню, доступу до елементів або функції настроювання ЗВТ, за результатами повірки такі ЗВТ пломбують. Відбиток повірочного тавра ставлять на пломбу;

14) у разі якщо ЗВТ призначено для вимірювання декількох фізичних величин та (або) він має декілька діапазонів вимірювання, але його застосовують для вимірювання меншої кількості фізичних величин або не в усіх діапазонах (чи якщо ЗВТ застосовують лише в окремій частині діапазону вимірювання), за письмовим зверненням заявника під час повірки таких ЗВТ дозволено проводити операції з перевірки лише стосовно зазначених фізичних величин і діапазонів (частин діапазонів) вимірювання.

У таких випадках свідоцтво про повірку ЗВТ оформлюють обов'язково. У свідоцтві про повірку ЗВТ роблять відповідний запис щодо особливостей застосування таких ЗВТ;

15) у разі якщо відбиток повірочного тавра або пломбу пошкоджено чи свідоцтво про повірку втрачено, ЗВТ вважається неповіреним;

16) у разі якщо за результатами повірки ЗВТ визнають таким, що не відповідає встановленим вимогам, персонал, який виконував роботи з повірки, анулює свідоцтво про повірку ЗВТ та (або) гасить попередній відбиток повірочного тавра чи робить відповідний запис в експлуатаційних документах протягом одного робочого дня;

17) для ЗВТ, які визнані за результатами повірки такими, що не відповідають установленим вимогам, оформлюють довідку про непридатність ЗВТ за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

4. Оформлення результатів інспекційної та експертної повірок здійснюється таким чином:

1) за результатами експертної повірки персонал, що проводив повірку, складає висновок у довільній формі, який затверджується керівником виконавця.

У висновку зазначаються результати повірки ЗВТ в обсязі, визначеному в заяві на проведення експертної повірки ЗВТ;

2) за результатами інспекційної повірки складається довідка (додаток 5), яка підписується персоналом, що проводив повірку, та керівником виконавця.

Директор департаменту

технічного регулювання

Л. Віткін

Додаток 1

до Порядку проведення повірки

законодавчо регульованих засобів

вимірювальної техніки, що перебувають

в експлуатації, та оформлення її результатів

(пункт 14 розділу ІІ)

ГРАФІК

проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) на 20 ___ рік

( Див. текст )

Додаток 2

до Порядку проведення повірки

законодавчо регульованих засобів

вимірювальної техніки, що перебувають

в експлуатації, та оформлення її результатів

(підпункт 1 пункту 3 розділу IV)

СВІДОЦТВО

про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

( Див. текст )Додаток 3

до Порядку проведення повірки

законодавчо регульованих засобів

вимірювальної техніки, що перебувають

в експлуатації, та оформлення її результатів

(підпункт 2 пункту 3 розділу IV)

ФОРМА І РОЗМІРИ

повірочних тавр

( Див. текст )

Додаток 4

до Порядку проведення повірки

законодавчо регульованих засобів

вимірювальної техніки, що перебувають

в експлуатації, та оформлення її результатів

(підпункт 17 пункту 3 розділу IV)

ДОВІДКА

про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

( Див. текст )

Додаток 5

до Порядку проведення повірки

законодавчо регульованих засобів

вимірювальної техніки, що перебувають

в експлуатації, та оформлення її результатів

(підпункт 2 пункту 4 розділу IV)

ДОВІДКА

про результати інспекційної повірки законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

( Див. текст )

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
Внести зміни до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 30-31, ст....

Н а к а з
Відповідно до статей 21-25, 28, 37 І 38 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-вр ) н а к а з у ю

Тов сп «товариство технічного нагляду діекс» навчальний центр
Основні вимоги Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» на шляху гармонізації з законодавством єс

Нака з
Відповідно до вимог Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність, інших нормативно-правових актів з питань метрології...

Звіт про технічний стан вихідного еталона України (додаток 1)
Цей Порядок розроблено відповідно до статті 9 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (далі — Закон України)

Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів...
...

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
Про порушення підприємством кп „Полтававодоканал” чинного законодавства України та моїх прав споживача щодо здійснення повірки квартирних...

Інструкція про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті
Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", інших нормативно-правових актів з питань метрології І з...

Я звернулася в Харківські теплові мережі з проханням здійснити планову...
Я звернулася в Харківські теплові мережі з проханням здійснити планову повірки квартирного лічильника тепла, посилаючись на Закон...

Закону України «Про нотаріат»
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про нотаріат» нотаріус це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка