Пошук по сайту


10. Охорона праці на підприємстві

10. Охорона праці на підприємстві

Сторінка1/3
  1   2   3
Зміст
1. Підприємство в умовах ринкового господарювання.......................................4

2. Ресурси підприємства і їх використання..........................................................7

2.1 Основний капітал підприємства, його види і структура..........................8

2.2 Оборотний капітал підприємства, його види, склад та структура...... ..9

2.3 Персонал підприємства і його використання............................................10

2.4 Земельні ресурси підприємства і їх використання...................................12

2.5 Водні ресурси підприємства і їх використання........................................13

2.6. Інформаційне забезпечення підприємства……………………………...13

3. Організація і оплата праці на підприємстві......................................................15

4. Витрати виробництва підприємства................................................................. 16

5. Економічні основи господарювання підприємства і його результати…......17

6. Економіка допоміжного виробництва...............................…………………....20

7. Економіка обслуговуючого виробництва.........................………………….....21

8. Економіка основного виробництва................................................................... 22

9. Економіка технічного переоснащення підприємства......................................22
10. Охорона праці на підприємстві....................................................................... 24

11.Екологічні питання діяльності підприємства..................................................25

12.Особисті враження про функціонування підприємства як економічної системи.............................................................................................................27

13. Пропоновані заходи щодо підвищення ефективності виробництва............28

Висновок……………………………………………………………………....30

Список використаної літератури………………………………………….....32

Додаток……………………………………………………..……………........33


 1. Підприємство в умовах ринкового господарювання

ДП “Рокитнівський лісгосп” є юридичною особою, має права та обов’язки і здійснює свою діяльність згідно статуту і чинного законодавства. Підприємство має розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи зі своєю назвою та фірменний знак, провадить свою діяльність на принципах самофінансування та самоокупності. У всіх випадках, що не передбачені статутом, підприємство керується вимогами чинного законодавства. Підприємство за своїми зобов’язаннями відповідає всім закріпленим за ним майном на яке, згідно чинного законодавства, може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

Засновник не відповідає по зобов’язаннях підприємства, а підприємство не відповідає по зобов’язаннях засновника, крім випадків, що передбачені чинним законодавством.

Власником підприємства є його засновник. Свою діяльність підприємство здійснює згідно чинного законодавства по всій території України, а також за її межами.

ДП у відповідності до чинного законодавства і Статутут здіснює слідуючі види діяльності:

 • Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід.

 • Здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, залісення малопродуктивних земель.

 • Організація лісонасінневої справи і лісових розсадників.

 • Збереження та посилення захисних властивосте лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції.

 • Поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів.

 • Охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень.

 • Охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників.

 • Облік лісових користувань.

 • Виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильно-деревообробних робіт.

 • Ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання.

 • Здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин.

 • Організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземними громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі і за кордон.

 • Ведення рибного господарства.

 • Ведення сільського господарства, в тому числі вирощування, заготівля, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та її реалізація.

 • Організація первинного обліку, складання зведених фінансових та статистичних звітів.

 • Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.

 • Визначення основних напрямків розвитку, підготовка пропозицій по створенню науково-технічних, технологічних, нормативних розробок, організація їх впровадження.

 • Здійснення зовнішньо-економічної діяльності; співробітництво з міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття валютних рахунків в установах банків.

 • Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування по реалізації продукції, продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

 • Виробництво товарів народного споживання

 • Проведення робіт щодо сертифікації продукції та ії штрихкодового маркування.

 • Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним та залізничним транспотранспортом.

 • Створення та експлуатація власної мережі багатопрофільних магазинів, пунктів харчування, побутового обслуговування населення.

 • Розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва.

 • Інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.

Метою діяльності підприємства є обслуговування будівельних організацій, МЖК та окремих клієнтів. Начальник та головний бухгалтер несуть особисту відповідальність за дотриманням належного порядку ведення бухгалтерського обліку та звітності, а також їх достовірність.

Всебічна інформація про виробничі потужності підприємства є важливим фактором науко­вого управління їх діяльністю. Використовуючи цю інформацію, можна розв'язувати завдання, пов'язані з ефективним функціону­ванням підприємств.

Здатність підприємств і їхніх підрозділів виготовляти макси­мальну кількість продукції перебуває у безпосередній залежності від кількості та досконалості засобів праці, якими вони озброєні. Засоби праці, насамперед їх активна частина — знаряддя праці, треба вважати основним фактором формування виробничої потуж­ності підприємства.

Кожне підприємство наділене певним виробничим потенціалом, величина якого залежить від кількості і якості, складу його основних виробничих фондів, матеріальних і трудових ресурсів. Під виробничим потенціалом розуміється здатність підприємства виробляти продукцію при наявному рівні його матеріально–технічної бази, прогресивної технології і організації виробництва.
“Рокитнівський лісгосп” заготовляє деревини в об'ємі 20 тисяч кубометрів на рік, випускає товарної продукції на 6 мільйонів 627,2тисячі гривень.

Виробнича структура підприємства- являє собою форму організації виробничого процесу, тобто склад, кількість, взаємозв’язок та просторове розміщення виробничих підрозділів (цехів, дільниць, господарств).

До факторів які визначають виробничу структуру підприємства відносять, характер продукції, що виробляється, технологія яка використовується на підприємстві, масштаби виробництва, ступінь спеціалізації виробництва, форми кооперування з іншими підприємствами, ступінь охоплення життєвого циклу виробів.

Основними виробничими підрпозділами ДП “Рокитнівський лісгосп” є наступні:

 • Контора;

 • Лісодільниця;

 • Лісосклад;

 • Автомобільний парк.

Основною структурною виробничою одиницею багатьох підприємств є цех.

Цех- це виробничий, адміністративно відокремлений підрозділ підприємства в якому виробляється продукція або виконується окрема стадія виробництва.

На підприємстві існують такі цехи:

 • Цех переробки;

 • Механічний цех;

 • Столярний цех;

 • Сувенірний цех;

 • Цех переробки деревини.

Всі вище перераховані підрозділи тісно пов’язані між собою адже їх існування неможливе один без одного. Це зумовлено специфікою основної діяльності підприємства.

Основним узагальненим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток, порядок використання якого , згідно статуту, визначається керівництвом ДП “Рокитнівський лісгосп”.

Основу планів господарської діяльності підприємства складають замовлення і угоди, які заключені з споживачами продукції і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію та необхідністю забезпечення економічного і соціального розвитку, підвищення доходів.


2.2. Оборотний капітал підприємства, його види, склад та структура

ДП «Рокитнівський лісгосп» повністю забезпечене оборотними засобами.

Основними елементами оборотних засобів підприємства є такі:

І. Оборотні фонди включають:

1) Виробничі запаси:

- сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати;

- допоміжні матеріали;

- паливо;

- тара;

- запасні частини для ремонтів;

- малоцінні та швидкозношуючі предмети.

2) Засоби у виробництві:

- незавершене виробництва;

- витрати майбутніх періодів.

ІІ. Фонди обігу:

- готова продукції (на складі і відвантажена)

- грошові кошти (на рахунках і в касі) і дебіторська заборгованість.

На даному ж підприємстві можна виділити такі оборотні фонди:

1) Виробничі запаси:

- сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати.

- паливо (для легкової машини).

- тара (коробки, пакети та мішки упаковочні).

- малоцінні та швидкозношуючі предмети (спецодяг та господарський інвентар)

2) Засоби у виробництві – відсутні.

Фонди обігу:

- готова продукція на складі і відвантажена.

- грошові кошти (на рахунках і в касі) і дебіторська заборгованість

На даному підприємстві оборотні засоби, а саме виробничі запаси утворюються за рахунок власних і прирівняних до них коштів – в межах нормативу. Грошові кошти утворюються за рахунок власних оборотних коштів.

Незавершене виробництво на підприємстві відсутнє.

Оборотні засоби на підприємстві використовуються у виробничому процесі.

На ДП «Рокитнівський лісгосп» проводяться такі заходи щодо поліпшення використання оборотних засобів:

 1. Забезпечити економію предметів праці, що виражається у зниженні абсолютних та питомих витрат матеріалів, палива, енергії.

 2. Оптимізація розмірів та раціональне управління запасами.

 3. Зниження матеріаломісткості продукції на основі застосування прогресивних технологічних процесів.

 4. Удосконалення матеріально-технічного забезпечення.

 5. Прискорення розрахунків із споживачами продукції.

 6. Зменшення дебіторської заборгованості.

 7. Зміцнення платіжної дисципліни.


2.3. Персонал підприємства і його використання

В галузях промисловості з метою підвищенням рівня комплексної механізації і автоматизації виробництва, впровадження прогресивного устаткування зростає питома вага кваліфікованих робітників, тому на даний час на підприємстві є дуже важливим те, чи працівники висококваліфіковані.

До управлінського персоналу належать: адміністративно-управлінські та службово-спеціалізовані працівники та технічні службовці. Управлінців на підприємстві незначна частина, їх основна функція полягає в цілеспрямованій дії на колектив працівників, що зайняті діяльністю організації з метою досягнення поставлених перед організацією цілей.

У держлісгоспі штатних працюючих на сьогоднішній день налічується 455 чоловік. В порівнянні з минулим роком колектив збільшився на 24 чол. Серед працюючих вищу та середню спеціальну освіту мають 89 чоловік. Молодь до 28 років становить 157 осіб, в держлісгоспі працює 9 чол. пенсійного віку.

Всього працівників, що займають посади керівників - 47 чол., працівників робочих професій - 408 чол.

Держлісгосп намагається поповнити підприємство кваліфікованими спеціалістами. За минулий рік прибуло в ДЛГ спеціалістів: - з вищою освітою 8 чол., з середньо-спеціальною- 10чол.

Із числа інженерно-технічних працівників, робітників і службовців заочно, без відриву від виробництва навчається у вузах - 6 чол., в технікумах - 10 чол.

На підприємстві встановлений п’ятиденний робочий тиждень з тривалістю робочого часу працівників в 8 годин на день.

На підприємстві встановлений такий режим роботи:

початок роботи – 8.00

закінчення роботи – 17.00

перерва для відпочинку і харчування – 1 година

субота і неділя – вихідні

На передодні святкових днів тривалість роботи скорочується на одну годину.

Зміна режиму роботи на підприємстві в окремих підрозділах, для категорії чи окремих працівників, запроваджується лише після погодження цих питань з профкомом.

Рівень продуктивності праці на підприємстві та темпи його росту визначаються багатьма факторами. Під факторами росту продуктивності праці розуміють умови, за яких можливе їх підвищення.

Для визначення рівня продуктивності праці використовують такий показник як виробіток у натуральному виразі.

Підвищення продуктивності праці на підприємстві означає економію витрат праці на виготовлення продукції. Підвищення продуктивності праці на підприємстві є складовою підвищення ефективності виробництва.

Заходи щодо поліпшення використання персоналу підприємства, підвищення продуктивності праці:

 • удосконалення управління виробництвом;

 • організація робочих місць та їх обслуговування;

 • удосконалення знарядь праці, технології, предметів праці;

 • збільшення масштабів механізації та автоматизації виробництва ( при цьому проходить зменшення чисельності працюючих, що призвидить до росту виробітку на одного працівника);

 • підвищення технологічного та організаційного рівня виробництва на підприємстві;

 • скорочення внутризмінних простоїв;

 • скорочення прогулів;

 • проведення профілактичних заходів по скороченню захворюваності.

До витрат пов’язаних з персоналом відносять:

 1. основна заробітня плата ;

 2. додаткова заробітня плата;

 3. заохочуючі виплати і компенсації ;

 4. витрати на оздоровлення персоналу;

 5. грошова допомога при сімейних обставинах;

 6. оплата мобільних послуг персоналу.


2.4. Земельні ресурси підприємства та їх використання

Територія підприємства використовується для виробництва продукції, складання матеріалів необхідних для виробництва продукції, складання готової продукції, стоянки технологічного транспорту, розміщення складських і підсобних приміщень а на решті території знаходяться лісові ділянки та нелісові землі. Загальна площа землі складає 56873 гектари, розташований у північно-східній частині Рівненської області. З них лісові ділянки займають 52046,5 га, нелісові ділянки - 4845,1 га з яких садиби та споруди займають 173,4 га.

Оскільки ДП “Рокитнівський лісгосп” належить досить велика площа землі, а саме 56873 га, йому не приходиться орендувати землю.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний комітет україни по нагляду за охороною праці
Затвердити Порядок опрацювання І затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

4 Основи охорони праці
Охорона праці на підприємтві здійснюється згідно Закону України “Про охорону праці” №2694-хіі від 14 жовтня 1992 р викладеного в...

Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз методичні рекомендації
Шевчук С. С. Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз: Методичні рекомендації.  Донецьк, 2006 р., 84 стор

Охорона праці в Україні; проблеми, досвід І перспективи
Проте, справжній стан охорони праці та рівень виробничого травматизму на той час замовчувались. З цих причин багато важливих невідкладних...

Якими документами регулюється питання охорони праці?
Тестові завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі» на тему «Виробничий травматизм та професійні захворювання»

Інструкція №250 з охорони праці на робочому місці для працівників...
Охорона праці це система правових, соціально економічних, організаційно технічних, санітарно гігієнічних І лікувально профілактичних...

Закон України «Про охорону праці»
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних І лікувально-профілактичних...

Закон україни про охорону праці
Охорона праці це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних І лікувально-профілактичних...

Реферат «Захист витоку інформації на підприємстві»
Захист інформації на підприємстві починається з визначення самої інформації, втрата, порушення цілісності або доступності якої можуть...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка