Пошук по сайту


Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6АНОТАЦІЯ

Бакалаврська робота виконана на тему «Управління прибутком підприємства» і складається з трьох розділів.

В першому розділі подано загальну характеристику доходів і прибутків підприємства, методологію формування і використання прибутків, а також розглянуто механізм управління прибутком. В другому розділі охарактеризовано законодавчу та нормативно-методичну базу, яка регулює особливості процесу планування й формування прибутків. В третьому розділі здійснено оцінку основних фінансово-економічних показників діяльності ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» і показників, що характеризують ефективність управління прибутком.

Завершальною частиною роботи виступають висновки.
ANNOTATION

Bachelor work is executed on the theme of «Management an income of enterprise» and consists of three sections.

General description of profits and incomes of enterprise, methodology of forming and use of incomes, is given in the first section, and also the mechanism of management an income is considered. A legislative and normatively-methodical base which regulates the features of process of planning and forming of incomes is described in the second section. In the third section the estimation of basic financial-ekonomics performance of Joint-stock COMPANY indicators is carried out the «Lvov likero-gorilchaniy factory» and indexes which characterize efficiency of management an income.

Finishing part of work conclusions come forward.
ЗМІСТ
Стор.

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ

1.1. Загальна характеристика доходів і прибутків підприємства

1.2. Методологія формування прибутку

1.3. Сутність управління прибутком підприємства

РОЗДІЛ 2. Законодавча та нормативно-методична база управління прибутком підприємства

2.1. Законодавство України про підприємства і підприємництво

2.2.Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

2.3. Нормативно-методична база оцінки показників прибутковості

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПРИКЛАДІ ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»

3.1. Загальна характеристика ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»

3.2. Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»

3.3. Аналіз формування і розподілу прибутку ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки5

7

7

13

18
23

23

31

41

43
43
45
49

60

62

65ВСТУППерехід до ринкових механізмів функціонування економіки України, органічне включення її в процеси світового господарювання потребує від підприємств раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення фінансової і виробничої політики, аналізу і оцінки отриманих результатів. Однією з найголовніших складових фінансової політики підприємства є політика управління прибутком.

Основна мета управління прибутком підприємства — забезпечення зростання його суми і рівня, а також ефективний цього розподіл за напрямками. На сьогоднішній день прибуток – одна з основних форм грошового накопичення, що створюється у галузях економіки: вона займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів і важелів управління і є рушійною силою ринку.

Саме прибуток визначає для підприємницької діяльності рішення трьох корінних взаємозалежних проблем: що продавати, як продавати і для кого продавати, і, таким чином, визначає політику формування прибутку - політику планування, організації, аналізу і контролю витрат і доходів в середині підприємства. Дослідження формування прибутку, рентабельності підприємства, витрат, валових доходів, є найважливішим чинником при прийнятті організаційних і господарсько-управлінських рішень, створення сприятливих умов для реалізації планів і програм по нарощуванню прибутку. Іншими словами підприємства повинні чітко уявляти резерви збільшення прибутку, від чого він залежить і які основні параметри впливають на його величину.

Значимість прибутку, проблеми пошуку резервів його підвищення для підприємств є актуальними на сьогодення, що і визначило вибір теми бакалаврської роботи і її виконання.

Метою бакалаврської роботи «Управління прибутком підприємства» є поглиблене вивчення утворення прибутку підприємства, основи формування та вплив різних факторів та формування прибутку, проведення комплексного дослідження економічної діяльності підприємства, визначення і обґрунтування резервів підвищення прибутку за рахунок удосконалення політики формування і розподілу прибутку на підприємстві.

Предметом дослідження є економічний аналіз фінансових результатів торговельного підприємства.

Об’єктом дослідження вибрано закрите акціонерне товариство «Львівський лікеро-горілчаний завод»

Згідно поставленої мети в дипломній роботі аналізуються такі питання:

  • розглядається економічна суть та значення прибутку в умовах ринкової економіки;

  • проводиться економіко – правовий аналіз нормативної бази з питань формування прибутку підприємства;

  • досліджується економічна діяльність ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод».

Теоретичною і практичною основою даної дипломної роботи стали сучасні літературні джерела з економіки торгівельного підприємства та економічного аналізу господарської діяльності, опубліковані наукові розробки фахівців з економічних питань, законодавчі та нормативні акти, договори, закони та постанови Уряду України, статистична звітна документація.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Загальна характеристика доходів і прибутків підприємства

В умовах товарно-грошових відносин основним показником, що характеризує кінцевий результат виробничо-господарської діяльності підприємства, є прибуток. З доходами і прибутком підприємства пов’язане вирішення важливих соціальних, економічних, політичних, етичних проблем суспільства як на мікро-, так і на макрорівні.

Прибуток - це найбільш проста і одночасно найбільш складна категорія ринкової економіки. Її простота визначається тим, що вона є стержнем і головною рушійною силою економіки ринкового типу, основним спонукальним мотивом діяльності підприємств в цій економіці. У той же час її складність визначається різноманіттям суттєвих сторін, які вона відображає, а також різноманіттям вигляду, в якому вона виступає. Прибуток підприємства є головною метою підприємницької діяльності, основним спонукальним мотивом здійснення будь-якого вигляду бізнесу, його головною кінцевою метою є зростання добробуту власників підприємства [34].

Прибуток – найважливіша фінансовий показник, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, і в кінцевому підсумку свідчить про рівень і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Одночасно прибуток впливає на зміцнення фінансового стану підприємства, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності [19, с.85-86].

Прибуток виконує такі функції: функція оцінки самостійної діяльності підприємства, функція розподілу, функція економічного стимулювання підприємства та робітників, функція захисту, функція оцінки вартості підприємств. Разом із тим не виключена можливість наділення прибутку й іншими функціями.

Зміст згаданих вище функцій розкривається в таких аспектах:

1. Функція оцінки самостійної діяльності підприємства. Прибуток підприємства є критерієм ефективності конкретної виробничої діяльності. Рівень прибутку підприємства в порівнянні з середньогалузевим характеризує ступінь вміння підприємства і його колективу успішно здійснювати господарську діяльність в умовах ринкової економіки. Але прибуток не є універсальним показником роботи підприємства, так як величина його в багатьох випадках визначається факторами, що не залежать від діяльності даного підприємства (політика цін, зміна ставок податку, структурні зрушення тощо). Багатофакторність економічної категорії прибутку викликає необхідність використовувати поряд з прибутком інші показники ефективності виробництва (рентабельність, продуктивність праці, швидкість оберту зворотних коштів тощо).

2. Функція розподілу. Прибуток використовується в якості знаряддя розподілу додаткового продукту в його грошовій формі - чистого доходу між підприємством та суспільством в особі держави, між підприємством і галуззю, між підприємством і його робітниками, між сферою матеріального виробництва, де створюється додатковий продукт, і невиробничою сферою, яка утримується суспільством за рахунок додаткового продукту.

3. Функція економічного стимулювання підприємства та робітників. Прибуток використовується як джерело й умова формування фінансових ресурсів підприємства, що заохочують, і забезпечують його розвиток. Чим вищий рівень генерування прибутку підприємства в процесі його господарської діяльності, тим менше його потреба в притягненні фінансових засобів з вигідних джерел і за інших рівних умов - тим вищий рівень самофінансування його розвитку, забезпечення реалізації стратегічних цілей цього розвитку, підвищення конкурентної позиції підприємства на ринку. При цьому прибуток є постійно відтворювальним джерелом і його відтворювання в умовах успішного господарювання здійснюється на поширеній основі.

4. Функція захисту. Прибуток підприємства є основним захисним механізмом, що захищає підприємство від загрози банкрутства, так як за рахунок капіталізації отриманого прибутку може бути швидко збільшена доля високоліквідних активів - відновлена платоспроможність, підвищена доля власного капіталу при відповідному зниженні обсягу найманих засобів, підвищена фінансова стійкість підприємства, сформовані відповідні резервні фонди, фінансові фонди.

5. Функція оцінки вартості підприємства. Прибуток є головним джерелом зростання ринкової вартості підприємства. Самозростання вартості капіталу забезпечується шляхом капіталізації частини прибутку, отриманого підприємством. Чим вище сума та рівень капіталізації прибутку, отриманого підприємством, тим в більшому ступені зростає вартість активів, а відповідно і ринкова вартість підприємства в цілому [16, с.26 ].

Прибуток – одне з основних джерел фінансових ресурсів підприємств, формування централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів. За рахунок прибутку відбувається формування, в значному обсязі, бюджетних ресурсів держави, здійснюється фінансування розширення підприємств, матеріальне стимулювання робітників, вирішення соціально-культурних заходів тощо. У зв’язку з цим в отримані прибутку повинні бути зацікавлені не тільки трудові колективи підприємств, але й держава в цілому [30,с.57].

Підвищений інтерес до прибутку підприємств у комерційних банків, різноманітних фінансових інститутів, акціонерів та інших держателів цінних паперів. Зі зростанням прибутку оживлюється фінансовий ринок і збільшується його роль у перерозподілі капіталів, в підвищенні ефективності їхнього використання. Все це засвідчує велике суспільне значення прибутку, яке визначає його велику роль у розвитку ринкової економіки як на мікро - , так й на макрорівні [33, ст. 18-20].

Відомо, прибуток підприємства залежить, з одного боку від величини доходів, що одержує підприємство, з другого боку, від розмірів витрат. Формування доходів і затрат підприємства пов’язано передусім з обсягами його діяльності – обсягом товарообороту, а також асортиментною, ціновою політикою і ресурсним забезпеченням товарообороту.

Показник ”дохід” досить поширений серед економічних показників на макро- і мікрорівнях, у побуті (дохід національний, підприємства, сім’ї, громадянина). Зміст його є не однозначним. Часто цим поняттям позначають загальну виручку або суму грошових надходжень підприємства. У сфері підприємницької діяльності під доходами розуміють збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) [19, с.86].

Відповідно до П(с)БО 15 «Дохід», дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності наведених нижче умов [26, с.422]:

  • покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, актив);

  • підприємство не здійснює далі управління та контролю за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

  • сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

  • є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічної вигоди підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені

Чистий дохід (виручка), від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо. [26,с. 424]

Доходи підприємства класифікують за видами діяльності, що здійснюються цим підприємством. Такий підхід дає можливість враховувати особливості кожного виду діяльності, вслідковувати зміни за видами діяльності та забезпечувати інформацією для подальшого аналізу та прийняття управлінських рішень. Склад доходів підприємства поданий на рис.1.1 [21,с.180].
Рис. 1.1. Класифікація доходів підприємства за видами діяльності
У випадку використання активів підприємства іншими сторонами дохід виникає у вигляді:

  • відсотків – плати за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству;

  • роялті – платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, тощо);

  • дивідендів – частини чистого прибутку, розподіленого між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі

На прибуток торговельного підприємства крім валового доходу впливає також інші показники – це валові витрати, які являють собою суму будь яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів, придбаних (виготовлених) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності [32,с.21].

Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства представляє собою різницю між загальною сумою доходів і витратами на виробництво і реалізацією продукції. [19,с.86]

Збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати [18,с.181].

В процесі управління прибутком торговельного підприємства використовують різні класифікації :

1. Залежно від виду діяльності, завдяки якій отримано прибуток, виділяють:

- прибуток від реалізації товарів та платних торговельних послуг (прибуток від торговельної діяльності);

-прибуток від реалізації продукції неторгової діяльності (виробничої, транспортної, посередницької та інше);

- прибуток від реалізації майна, що є власністю підприємства (основних фондів, нематеріальних активів);

- прибуток від позареалізаційних операцій, у складі якого виділяють: прибуток від інвестиційної діяльності; прибуток від орендних операцій;

-прибуток від інших позареалізаційних операцій.

2. Залежно від порядку визначення розрізняють :

- балансовий прибуток, який характеризує кінцевий результат проведення всіх видів діяльності та є сумою отриманих прибутків (збитків);

- оподаткований прибуток, обсяг якого визначається як різниця між валовими доходами та валовими витратами підприємства – платника податку на прибуток, зменшений на суму амортизаційних відрахувань ;

- чистий прибуток, який характеризує обсяг прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податку на прибуток та інших податків, обов’язкових платежів та зборів, що сплачуються за рахунок прибутку.

3. Залежно від методики оцінки:

-номінальний прибуток, який характеризує фактично одержану величину прибутку;

-реальний прибуток – це номінальний прибуток, перерахований з огляду на інфляцію. Він характеризує реальну купівельну спроможність чистого доходу, отриманого підприємством.

4. Залежно від мети визначення розрізняють:

-бухгалтерський прибуток , який відповідає обсягу балансового прибутку;

-економічний прибуток , який являє собою різницю між виручкою від реалізації та всіма витратами підприємства.

5. Залежно від розмірів прибуток підприємства виділяють:

-мінімальним прибуток, розмір якого після сплати податків задовільняє уявлення власників підприємства про мінімальний рівень рентабельності ;

-максимальний прибуток;. підприємство, яке намагається максимізувати одержуваний прибуток, мусить, з одного боку, визначити доцільність нарощування обсягів діяльності, з другого – розрахувати обсяг діяльності, що дозволяє одержати максимально можливий прибуток.

Наведені характеристики та функції визначають центральне місце і багатогранну роль прибутку у розвитку ринкової економіки.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 18
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 18
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Закон про прибуток Закон України від 28. 12. 94 р. №334/94-вр «Про...
Відображення операцій з обліку фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку

Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика уч пос. / Г. Л. Азоев
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 25 травня 1997 р. №283/97 – вр (зі змін. І доповн.)

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)

Оподаткування розподіленного прибутку: пропозиції для України
Висновки

Закон України «Про систему оподаткування»
...

Благодійна організація «Благодійне товариство підтримки охорони фауни...
Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, що надалі іменується “Сторона 1”, в особі директора, Артеменко Ірина Миколаївна,...

Заява
Просимо відповідно до статті 3 Закону України “Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають...

План Вступ Розділ І суть прибутку та джерела його формування Прибуток...
Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування прибутку підприємстваБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка