Пошук по сайту


Рис. 3.1. Організаційна структура ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» - Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Сторінка4/6
1   2   3   4   5   6

Рис. 3.1. Організаційна структура ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»

3.2.Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»При проведенні аналізу фінансового стану підприємства перш за все необхідно звернути увагу на зменшення валюти (підсумку) балансу. на 34290,2 тис.грн., тобто зменшилась сума фінансових ресурсів, що знаходяться в її розпорядженні. Це свідчить про зменшення ефективності діяльності підприємства.

За звітний рік спостерігається також зменшення вартості необоротних активів на 34481 і незначне збільшення оборотних активів на 190,8 тис.грн. Це свідчить про те, що фірма покращує результати своєї діяльності у звітному році.

Показники фінансової стійкості подамо у вигляді табл. 3.1.

Таблиця 3.1
Аналіз відносних показників фінансової стійкості ЗАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод” за період 2004-2005рр.


Показник

Рівень показника на кінець року

Відхилення

2004

2005

+, -

%

Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними коштами (Кмз)


0,131


0,24


+0,109


+83

Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Кмвк)

0,81

0,78

-0,03

-3,7

Стабільність структури оборотних коштів (ССОК)


0,086


0,133


+0,047


+54,65

Індекс постійного активу (Іпа)

1,1

1,04

-0,06

-5,45

Коефіцієнт накопичення амортизації (Кна)


0,67


0,65


-0,02


-2,99

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів (Крвоз)


0,099


0,142


+0,043


+43,43


Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власним капіталом (зростання 0,019 тис.грн.) свідчить про надлишок матеріальних запасів на підприємстві незабезпечених грошовими коштами.

Стабільність структури оборотних коштів – спостерігається незначна тенденція до зросту а саме на 0,047. Низькі значення проаналізованих показників пояснюється неможливістю підприємства покрити поточні зобов’язання власними коштами.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу зменшується з 0,81 до 0,78 (норматив 0,5). Це свідчить про те , що значна частина коштів підприємства знаходиться в обігу, що свідчить про можливість підприємства вільно маневрувати власними коштами. Підприємство володіє достатньою гнучкістю у використанні власних коштів. Але його тенденція до зменшення є негативним явищем.

На аналізованому підприємстві індекс постійного активу спадає протягом року, що є позитивним, це свідчить про зменшення необоротних активів в загальній структурі активів і зростає частка оборотних активів, отже відбувається підвищення маневреності власного капіталу.

Коефіцієнт накопичення амортизації в аналізованому періоді спадає ( - 0,02), що є негативним, тому що зменшується кількість коштів для оновлення основного капіталу.

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів має тенденцію до збільшення і відображає питому вагу ОЗ у загальному капіталі підприємства.

Доцільно здійснити аналіз ліквідності балансу і ліквідності підприємства вцілому. Для цього розраховуємо активи підприємства, які залежно від ступеня їх ліквідності, тобто від здатності та швидкості їх перетворення в грошові кошти, можна умовно поділити на такі групи:

1. Найбільш ліквідні активи (А1) – сума ряд. 220-240.

2. Активи, що швидко реалізуються (А2) – сума ряд. 150-210,250.

3. Активи, що повільно реалізуються (А3) – сума ряд.100-140.

4. Активи, що важко реалізуються (А4) – сума І і ІІІ розд. активу.

Розраховуємо пасив балансу, який залежно від ступеня зростання строків погашення зобов’язань групуються так:

  1. Найбільш строкові зобов’язання (П1) – сума ряд. 530-620.

  2. Короткострокові пасиви (П2) – сума ряд. 500-520.

  3. Довгострокові пасиви (П3) – сума ІІ і ІІІ розд. пасиву, ряд. 630.

  4. Постійні пасиви (П4) – сума І розд. пасиву.

Розраховані групи активу і пасиву заносимо в табл. 3.2. і робимо висновки:

Таблиця 3.2
Аналіз ліквідності балансу ЗАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод” за період 2004-2005рр.Актив

На поч. року тис. грн.

На кін. року, тис. грн..


Пасив


На поч.. року, тис.грн.

На кін. року, тис.грн.

Платіжний надлишок або нестача, тис.грн.

На поч. року

На кін. року

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Най-більш ліквідні активи (А1)


3052


233,9

1.Найбільш строкові зобов’язання (П1)


95981,1


59731,4

-2818,1

(А1 < П1)

-36249,7

(А1 < П1)

2. Швидко реалізовані активи (А2)


3153


30817,7

2.Коротко

строкові пасиви (П2)


263,3


1675


+24664,7

(А2 >П2)


+1411,7

(А2 >П2)

3.Повільно реалізовані активи (А3)


69103,5


39775,9

3.Довгострокові пасиви (П3)


20121,9


9882,6


-29327,6

(А3 > П3)


-10239,3

(А3 > П3)

4.Важко реалізовані активи (А4)


12335,4


12526,2

4.Постійні пасиви (П4)


11160,2


12064,7


190,6

(А4 > П4)


904,5

(А4 > П4)


БАЛАНС117643,9


83353,7


БАЛАНС


117643,9


83353,7


-


-


1. Оскільки А1<П1 – це свідчить про те, що підприємство володіє недостатньою кількістю грошових коштів та їх еквівалентів в національній та іноземній валюті а тенденція до зменшення приводить до зниження можливості вчасно погашати кредиторську заборгованість за товари, роботи і послуги та розрахунками за поточними зобов’язаннями.

2. А2>П2 – це свідчить про наявність достатньої кількості дебіторської заборгованості та інших оборотних активів для погашення поточної заборгованості по кредитах банку. Позитивним явищем є тенденція до збільшення показника А2.

3. А3>П3 – це свідчить про те , що підприємство володіє значними оборотними активами для забезпечення наступних витрат та платежів а також для погашення довгострокових зобов’язань.

4. А4>П4 – це свідчить про те, що підприємство володіє надлишковою кількістю необоротних активів незабезпечених власним капіталом.

Оскільки не виконуються всі необхідні умови то можна зробити висновок, що баланс підприємства не є ліквідним.

Показники ліквідності підприємства подамо у таблиці 3.3

Таблиця 3.3
Аналіз відносних показників ліквідності на ЗАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод” за період 2004-2005рр.Показник


Рівень показникаВідхилення

(+,-)

На поч.. року

На кін. року

абсолютне

відносне %

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал)


0,03


0,004


-0,026


-86,67

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Кпл)


0,376


0,5


+0,124


32,98

Коефіцієнт покриття (Кп)


1,09


1,15


+0,06


5,5


Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити в поточний момент; нормативне значення 0,2 - 0,35, в нашому випадку значення не відповідає нормативному і є надзвичайно низьким , спостерігається тенденція до зменшення, що є негативним явищем і свідчить про те, що підприємство в поточний момент може погасити дуже низьку частку короткострокової заборгованості.

Проаналізувавши значення показника швидкої ліквідності, можна сказати , що підприємство, у випадку його критичного стану, не може розрахуватись зі своїми поточними зобов’язаннями, значення показника не відповідає нормі (1-2).

Коефіцієнт покриття також відхиляється від норми (1,5-2,5). Тобто, поточні кредиторські зобов’язання не повністю забезпеченні поточними активами. На кінець періоду спостерігається незначне зростання показника, що пояснюється зменшенням поточних зобов’язань та збільшенням оборотних активів, але значення так як і на початок періоду не відповідає нормі.

В загальному ліквідність є низькою, як на початок року так і на кінець. Усі розраховані показники відхиляються від нормативних значень, отже підприємство не може повністю розрахуватись зі своїми поточними забов’язаннями.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 18
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 18
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Закон про прибуток Закон України від 28. 12. 94 р. №334/94-вр «Про...
Відображення операцій з обліку фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку

Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика уч пос. / Г. Л. Азоев
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 25 травня 1997 р. №283/97 – вр (зі змін. І доповн.)

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)

Оподаткування розподіленного прибутку: пропозиції для України
Висновки

Закон України «Про систему оподаткування»
...

Благодійна організація «Благодійне товариство підтримки охорони фауни...
Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, що надалі іменується “Сторона 1”, в особі директора, Артеменко Ірина Миколаївна,...

Заява
Просимо відповідно до статті 3 Закону України “Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають...

План Вступ Розділ І суть прибутку та джерела його формування Прибуток...
Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування прибутку підприємстваБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка