Пошук по сайту


3.3. Аналіз формування і розподілу прибутку ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6

3.3. Аналіз формування і розподілу прибутку ЗАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»Головним показником ефективності роботи торговельного підприємства є прибуток, в якому відображаються результати всієї діяльності підприємства – обсяг продукції, що реалізувалася, його склад і асортиментна структура, продуктивність праці, рівень доходів та рівень витрат підприємства. Прибуток торговельного підприємства розраховується, як різниця між всіма його валовими доходами і витратами.

Проведемо аналіз чистого прибутку на основі форми 2 „звіт про фінансові результати” (див. табл 3.4.).

Аналізуючи таблицю 3.4 видно, що за 2005 рік дохід від реалізації продукції збільшився 46959.8 тис.грн., чистий дохід (виручка) від реалізації продукції збільшився на 743856 тис.грн., валовий прибуток зріс на 5757.2 тис.грн., але спостерігається значне зменшення прибутку від операційної діяльності (-3944 тис.грн) і прибутку від звичайної діяльності (-2958 тис.грн.), що і пояснює факт зиження чистого прибутку підприємства втричі (- 2958 тис.грн). – що є негативним явищем для підприємства і свідчить про неефективну політику управління прибутком.
Таблиця 3.4

Аналіз структури чистого прибутку ЗАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод” за період 2004-2005рр

Показники

Код

ряд-ка2004 рік

2005 рік

Відхиленнясума тис. грн.

пито-ма вага,%

сума тис. грн.

питома вага,%

або-лютне

відно-сне %

струк-тура,%

Доход(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

159052.2

-

206012

-

46959.8

30

-

Чистий доход(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

60486.7

-

80434

-

19947,3

32,98

-

Валовий прибуток

050

16162.8


428

21920

2423

5757.2

36

1995

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

- інші доходи


100

130


5417.3

48

140,25

1,24


1487

1.5

164,4

0,17


-3930.3

-46.5

-73

-97

24,15

-1,07

Витрати від операційної діяльності :

-фінансові витрати

- інші витрати


160

150

309

6,3

-

229

53,5

-

-80

47,3

-25,89

750,79

-

-

Прибуток від операційної діяльності до оподаткування:

170

5150

100

1206

100

-3944

-77

-

Прибуток від звичайної діяльності

190


3862.5

75

904.5

75

-2958

-77

-

Чистий прибуток

220

3862.5

75

904.5

75

-2958

-77

-


Керівництво підприємства повинно прийняти особливі міри щодо розробки ефективної політики підвищення прибутку підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці, економії матеріальних ресурсів, підвищення фондовіддачі та рівня технічного прогресу (механізації та автоматизації трудомістких технологічних процесів, удосконалення організації виробництва та ін.)

Після загальної оцінки стану загальної суми прибутку на підприємстві необхідно перейти до факторного аналізу прибутку з метою виявлення резервів подальшого збільшення прибутку. Для цього за даними фінансової звітності і плановими даними складають таблицю (табл.3.5).

Таблиця 3.5

Факторний аналіз загальної суми прибутку на ЗАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод” за період 2004-2005рр., тис. грн.

№ п/п

Показник

2004 рік

За планом на 2005 рік

2005 рік

1

2

3

4

5

1

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

159052,2

195010

206012

2

Податок на додану вартість

26432,4

32451,7

34230,1

3

Акцизний збір

72133,1

87605,4

91347,9

4

Інші вирахування з доходу

-

-

-

5

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

60486,7

74952,9

80434

6

Собівартість реалізованої продукції

44323,9

50314

58514

7

Валовий прибуток (збиток)

16162,8

20638,9

21920

8

Інші операційні доходи

37609,3

2474,4

2474,4

9

Адміністративні витрати

2056,3

3016,4

4641,6

10

Витрати на збут

7285,7

9131,8

13902,3

11

Інші операційні витрати

39012,8

4364,5

4363,5

12

Інші доходи від операційної діяльності

48

38

1,5

13

Інші витрати від операційної діяльності

315,5

302,1

282,5

14

Загальна сума прибутку (фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування)

5150

6336,5

1206


Аналіз складових частин (чинників), що вплинули на зміну загальної величини прибутку проводимо на основі даних таблиці 3.5 (з відповідною нумерацією рядків та граф):

1. Зміна прибутку від реалізації продукції:

∆Преал = ряд. 7 гр. 5 – ряд. 7гр. 3, (3.1)

де ∆Преал – збільшення(зменшення) прибутку від зміни реалізації продукції, тис.грн.;

∆Преал = 21920 – 16162,8 = 5757,2 тис.грн.

У свою чергу, на зміну прибутку від реалізації впливають чинники:

1.1. зміна обсягу реалізованої продукції:

∆Пvреал = ряд. 7 гр. 3 (ряд. 6 гр. 4 / ряд. 6 гр. 3 – 1), (3.2)

де ∆Пvреал – збільшення(зменшення) прибутку від зміни обсягу реалізованої ї продукції, тис.грн.;

∆Пvреал = 16162 * (50314/44323,9 – 1) = 2184,3 тис.грн.

1.2. Зміна випуску продукції:

∆Пвип.ТП = ряд. 7 гр. 3 (СВтппл..пер / СВтппл.), (3.3)

де ∆Пвип.ТП - збільшення (зменшення) прибутку від зміни випуску товарної продукції, тис.грн; СВтппл..пер – собівартість товарної продукції планової в перерахунку на фактичний випуск, тис.грн; СВтппл. – собівартість товарної продукції планової, тис.грн.

На цей показник впливають:

а) собівартість планової товарної продукції в перерахунку на фактичний випуск, тис.грн.;

б) собівартість продукції за планом 43221,1; 43383,9.

∆Пвип.ТП = 16162,8 * (43221,1 / 43383,9) = 16102,15 тис.грн.

1.3. Зміна залишків нереалізованої продукції:

∆Пзал.нереал = ∆Пvреал - ∆Пвип.ТП , (3.4)

де ∆Пзал.нереал – збільшення (зменшення) прибутку від зміни залишків нереалізованої продукції, тис.грн.;

∆Пзал.нереал – 2184,3 – 16102,15 = -13917,85 тис.грн.

1.4. Зміна структури реалізованої продукції:

∆Пструкт..реал = ряд. 7 гр.4 – ряд. 7 гр.3 - ∆Пvреал, (3.5)

де ∆Пструкт..реал – збільшення (зменшення)прибутку від зміни структури реалізованої продукції, тис.грн.;

∆Пструкт..реал = 24638,9 – 16162,8 – 2184,3 = 6291,8 тис.грн.

1.5. Зміна собівартості реалізованої продукції:

∆Пс.реал = - (ряд. 6 гр.5 – ряд. 6 гр.4), (3.6)

де ∆Пс.реал = збільшення (зменшення) прибутку від зміни собівартості реалізованої продукції, тис.грн.;

∆Пс.реал = -(58514 – 50314) = -8200тис.грн.

1.6. Зміна цін на реалізовану продукцію:

∆Пцін.реал = ряд. 5 гр.5 – ряд. 5гр.4, (3.7)

де ∆Пцін.реал - збільшення (зменшення) прибутку від зміни цін на реалізовану продукцію, тис.грн.;

∆Пцін.реал = 80434 – 74952,9 = 5481,1 тис.грн.

Баланс чинників:

∆Преал = ∆Пvреал + ∆Пструкт..реал + ∆Пс.реал + ∆Пцін.реал (3.8)

∆Преал = 2184,3 + 6291,8 + (-8200) + 5481,1 = 5757,2 тис.грн.

2. Зміна адміністративних витрат:

∆Падм.витр = - (ряд. 9 гр.5 – ряд. 9 гр.3), (3.9)

де ∆Падм.витр - збільшення (зменшення) прибутку від зміни адміністративних витрат, тис.грн.;

∆Падм.витр = -(4641,6 – 2056,3) = -2585,3 тис.грн.

3. Зміна витрат на збут:

∆Пвитр.збут = - (ряд. 10 гр.5 – ряд. 10 гр.3), (3.10)

де ∆П.витр.збут - збільшення (зменшення) прибутку від зміни витрат на збут, тис.грн.;

∆Пвитр.збут = -(13902,3 – 7285,7) = -6616,6тис.грн.

4. Зміна інших операційних доходів і витрат:

∆Пін.опер.д = ряд. 8 гр. 5 – ряд. 8 гр 3, (3.11)

де ∆Пін.опер.д - збільшення (зменшення) прибутку від зміни інших операційних доходів , тис.грн.;

∆Пін.опер.д = 2474,4 – 37609,3 = -35134,9 тис.грн.

∆Пін.опер.в = - (ряд. 11 гр.5 – ряд. 11 гр.3), (3.12)

де ∆Пін.опер.в - збільшення (зменшення) прибутку від зміни інших операційних витрат , тис.грн;

∆Пін.опер.д = -(4363,5 – 39012,8) = 34649,3 тис.грн.

5. Зміна інших доходів і витрат від операційної діяльності:

∆Пін..д = ряд. 12 гр.5 – ряд. 12 гр.3, (3.13)

де ∆Пін..д - збільшення (зменшення) прибутку від зміни інших доходів від операційної діяльності, тис.грн.;

∆Пін..д = 1,5 - 48= -46,5 тис.грн.

∆Пін..в = - (ряд. 13 гр.5 – ряд. 13 гр.3), (3.14)

де ∆Пін..в - збільшення (зменшення) прибутку від зміни інших витрат від операційної діяльності, тис.грн.;

∆Пін..д = -( 282,5- 315,3) = 32,8 тис.грн.

Баланс чинників:

∆Пзаг.суми = ∆Преал + ∆Падм.витр + ∆Пвитр.збут + ∆Пін.опер.д + ∆Пін.опер.в + ∆Пін..д + ∆Пін..в (3.15)

∆Пзаг.суми = 5757,2 – 2585,3 – 6616,6 – 35134,9 + 34649,3 – 46,5 + 32,8 = 3944, тис.грн.

∆Пзаг.суми = ряд. 14 гр.5 – ряд. 14 гр 3; (3.16)

∆Пзаг.суми = 5150 – 1206 =3944 тис.грн.

Проаналізуємо вплив розрахованих чинників на загальну суму прибутку, на основі зведеної таблиці 3.6.

Таблиця 3.6

Баланс чинників, які вплинули на величину прибутку на ЗАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод” в 2005 році

Чинник

Сума, тис.грн

Збільшення прибутку від реалізації

5757,2

Збільшення адміністративних витрат

– 2585,3

Збільшення витрат на збут

– 6616,6

Зміна інших операційних доходів і витрат

-485,6

Зміна інших витрат і доходів від операційної діяльності

-13,7

Разом

-3944


Такий аналіз прибутку здійснюється на підприємстві з метою прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення прибутку.

Як бачимо, у нашому випадку на зміну загальної суми прибутку впливають зміна адміністративних витрат і витрат на збут, зміна інших операційних витрат і доходів, вони помітно зросли, що і призвело до загального зменшення суми прибутку. Резервом підвищення прибутку є зниження собівартості реалізованої продукції, зниження витрат.

Враховуючи принципи розподілу, підприємства розподіляють прибуток, що залишається у їх розпорядженні, за напрямами використання на власний розсуд.

Розглянемо розподіл чистого прибутку на ЗАТ «Львський лікеро-горілчаний завод» (рис.3.2).

Рис.3.2. Розподіл чистого прибутку на ЗАТ «Львіський лікеро-горілчаний завод» за 2005 рік

Найбільш поширеними критеріями оцінки ефективності діяльності підприємства є показники прибутковості або рентабельності. Коефіцієнти рентабельності характеризують рівень прибутковості діяльності підприємства в цілому, його окремих складових або продукції і визначаються як відношення одержаного підприємством балансового або чистого прибутку за аналізований період до величини вкладених, затрачених ресурсів, або до обсягу реалізованої продукції. [26, с.427]

Розрахунок показників рентабельності для ЗАТ «Львіський лікеро-горілчаний завод» подано в табл.3.7.

Аналізуючи показники рентабельності за табл.3.7 видно , що усі показники мають тенденцію до зниження, це пов’язано із зменшенням чистого прибутку в звітному році на 2958 тис.грн.
Таблиця 3.7

Аналіз показників рентабельності на ЗАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод” за період 2004-2005рр.ПоказникЗначення показника

Відхилення (+;-)

абсолютне

відносне, %

2004 рік (%)

2005 рік(%)

Рентабельності продажу (Рп)

6,38

1,124

-5,26

-82,4

Рентабельність усієї реалізованої продукції (Рр.п.)

8,7

1,55

-7,15

-82,18

Рентабельність власного капіталу (Рв.к.)

34,61

7,49

-27,12

-78,36

Рентабельність активів (Ра)

3,28

1,09

-2,19

-66,78

Коефіцієнт оборотності активів (Ко.а.)

0,51

0,96

+0,45

+88,23

Фондовіддача (Фд)

4,9

6,42

+1,52

+31,02


Показник рентабельності продажу характеризує дохідність реалізованої продукції і показує, що 1 гривня реалізованої продукції продукції приносить 0,0638 грн і 0,0124 грн чистого прибутку на початок і на кінець аналізованого року відповідно.

Показник рентабельності всієї проданої продукції показує з кожної гривні від усієї реалізованої продукціції підприємство одержує 0,087грн і 0,0155грн на початок і на кіцець періоду відповідно.

Аналізуючи показник рентабельності власного капіталу можна зазначити, що кожна гривня власного капіталу приносить підприємству 0,3461 грн на початок року і 0,0749 грн на кінець аналізованого року. Даний показник свідчить про можливість підприємства щодо прирощення власного капіталу, в нашому випадку спостерігається тенденція до зниження прибутковості власного капіталу, це означає, що товариство не ефективно його використовує.

Розгладаючи показник рентабельності активів видно, що кожна гривня активів підприємства приносить прибуток у розмірі 0,0328 грн на початок року і 0,0109 грн на кінець. Оскільки спостерігається зменшення аналізованого показника, це свідчить про те, що підприємство нефективно використовує активи для отримання прибутку.

Коефіцієнт оборотності активів показує, що на кожну гривню вкладену в активи підприємства припадає 0,51 грн на початок і 0,96 грн на кінець року реалізованої продукції. Отже, активи з точки зору реалізації, використовуються ефективно .

Фондовіддача характеризує на скільки ефективно підприємство використовує основні фонди, в аналізованому випадку кожна гривня основних фондів приносить дохід підприємству в розмірі 4,9 грн на початок року і 6,42 грн на кінець, спостерігається зростання, що позитивне для підприємства.

Важливими факторами, які забезпечують зростання прибутку і рентабельності підприємства, слугують зростання продуктивності праці, економія матеріальних ресурсів, підвищення фондовіддачі та рівня технічного прогресу, а саме: механізації та автоматизації трудомістких технологічних процесів, удосконалення організації виробництва та ін. Якомога повніше врахування підприємством таких факторів сприятиме підвищенню ефективності його діяльності.

Леверидж – це важіль, при незначному посиленні якого, можливо суттєво змінити результати виробничо – фінансової діяльності підприємства. Його розглядають, як фактор, невелика зміна якого може призвести до суттєвих змін результуючих показників. Розглянемо два види левериджу: виробничий, фінансовий.

Виробничий леверидж – це потенційна можливість впливати на прибуток підприємства, шляхом зміни структури собівартості та обсягу випуску.

Лв= ΔВП / ΔVРП, (3.17)

де ΔВП – темп приросту валового прибутку;

ΔVРП – темп приросту обсягів реалізації .
Таблиця 3.8

Визначення виробничого левериджу


Показник

Звітний період

Попередній період

ΔВП

35,62

-

ΔVРП

725

-

ВП (р.050, Ф2)

21920

16162,8

Обсяг

5775

5050

Рівень виробничого левериджу

0,049

-


При зміні темпів приросту обсягів реалізації на 725 тис.грн. темп валового прибутку змінюється лише на 35,62 тис.грн. Аналізований показник показує ступінь чутливості валового прибутку до зміни обсягу виробництва. При збільшенні обсягу виробництва на 1%, приріст валового прибутку зросте на 0,049%

Фінансовий леверидж – це взаємозв’язок між прибутком і співвідношенням позикових і власних коштів; це потенційна можливість впливати на прибуток шляхом зміни обсягу та структури довгострокових пасивів, тобто власного і позикового капіталів.

Лф = ΔЧП / ΔВП, (3.18)

де ΔЧП – темп приросту чистого прибутку.

Лф=( (904,5-3862,5)/3862,5) / 35,62 = -0,021

Даний показник показує, що темп приросту ЧП у 0,021 разів нижчий за темп приросту ВП. Кожен процент збільшення валового прибутку приведе до зменшення чистого прибутку на 0,021%

При проведенні фінансового аналізу підприємства важливо визначити запас фінансової стійкості, під яким розуміють той обсяг реалізації, який забезпечить підприємству певну стійкість його фінансового становища (табл.3.9).

Таблиця 3.9

Визначення запасу фінансової стійкості на ЗАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод” за 2005 рік

Показник

Значення

Собівартість, р.40 Ф2

58514,0

Постійні витрати (30% Соб.)

17554,2

Прибуток р.220Ф2

904,5

Маржинальний дохід (ПВ+Пр)

18458,7

Питома вага МД (МД/Вр)

0,229%

Виручка р.35 Ф2

80434,0

Поріг рентабельності (ПВ/ПВмд)

76655,89

Зфс:

* тис.грн. (ВР-Прен)


3778,11

* % (ВР-Прен)/Вр

4,7


У звітному році підприємству необхідно було реалізувати продукцію у розмірі 76655,89 тис.грн., щоб покрити всі витрати, при такій виручці рентабельність дорівнює нулю, фактично виручка 80434 тис.грн., що вище порогу рентабельності на 3778,11 тис.грн., або на 4,7%, що і є запасом фінансової стійкості підприємства. Отже, виручка від реалізації може знизитись на 4,7% і при цьому рентабельність буде дорівнювати нулю.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 18
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 18
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Закон про прибуток Закон України від 28. 12. 94 р. №334/94-вр «Про...
Відображення операцій з обліку фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку

Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика уч пос. / Г. Л. Азоев
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 25 травня 1997 р. №283/97 – вр (зі змін. І доповн.)

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)

Оподаткування розподіленного прибутку: пропозиції для України
Висновки

Закон України «Про систему оподаткування»
...

Благодійна організація «Благодійне товариство підтримки охорони фауни...
Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, що надалі іменується “Сторона 1”, в особі директора, Артеменко Ірина Миколаївна,...

Заява
Просимо відповідно до статті 3 Закону України “Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають...

План Вступ Розділ І суть прибутку та джерела його формування Прибуток...
Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування прибутку підприємстваБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка