Пошук по сайту


Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» - Сторінка 6

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Сторінка6/6
1   2   3   4   5   6

ВИСНОВКИ
1. На підприємстві спостерігається зменшення валюти (підсумку) балансу. на 34290,2 тис.грн., тобто зменшилась сума фінансових ресурсів, що знаходяться в її розпорядженні. Це свідчить про зменшення ефективності діяльності підприємства

2. При проведенні аналізу показників фінансової стійкості аналізувались наступні показники: коефіцієнт маневреності власного капіталу, стабільність структури оборотних коштів, індекс постійного активу, коефіцієнт накопичення амортизації. Межі коливань даних показників є від 0,02 до 0,04. Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власним капіталом, приріст якого становить 0,109 тис.грн., свідчить про надлишок матеріальних запасів на підприємстві незабезпечених грошовими коштами, що є негативним моментом.

3. Провівши аналіз ліквідності можна сказати , що усі показники не відповідають нормативним значенням, позитивним є цей момент, що спостерігається незначне зростання аналізованих показників, але в загальному ліквідність є низькою, як на початок року так і на кінець, підприємство володіє неліквідним балансом. Показники ліквідності свідчать про те , що підприємство має дуже низькі можливості для погашення своїх заборгованостей.

4. Показники рентабельності по даному підприємству є низькими. Більшість показників має тенденцію до зниження, це пов’язано із зменшенням чистого прибутку в звітному році на 2958 тис.грн. Коефіцієнт оборотності активів і показник фондовіддачі зростають, що свідчить про ефективність використання активів підприємством.

5. Аналізуючи «Звіт про фінансові результати» видно, що за 2005 рік дохід від реалізації продукції збільшився 46959.8 тис.грн., чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 743856 тис.грн., валовий прибуток зріс на 5757.2 тис.грн., але спостерігається значне зменшення прибутку від операційної діяльності (-3944 тис.грн) і прибутку від звичайної діяльності (-2958 тис.грн.), що і пояснює факт зниження чистого прибутку підприємства втричі (- 2958 тис.грн). – що є негативним явищем для підприємства і свідчить про неефективну політику управління прибутком.

6. На аналізованому підприємстві на зміну загальної суми прибутку впливають зміна адміністративних витрат і витрат на збут, зміна інших операційних витрат і доходів, вони помітно зросли, що і призвело до загального зменшення суми прибутку.

7. Аналізоване підприємство здійснює розподіл чистого прибутку, що залишився в його розпорядженні створюючи наступні фонди: резервний фонд (5% чистого прибутку), фонд дивідендів (10% чистого прибутку), фонд розвитку виробництва (40% чистого прибутку), фонд матеріального заохочення (20% чистого прибутку), фонд соціального розвитку (14% чистого прибутку), фонд придбання товариством власних акцій (5% чистого прибутку) та інші фонди.

8. У звітному році підприємству необхідно було реалізувати продукцію у розмірі 76655,89 тис.грн., щоб покрити всі витрати, при такій виручці рентабельність дорівнює нулю, фактично виручка 80434 тис.грн., що вище порогу рентабельності на 3778,11 тис.грн., або на 4,7%, що і є запасом фінансової стійкості підприємства. Отже, виручка від реалізації може знизитись на 4,7% і при цьому рентабельність буде дорівнювати нулю.

9. Основними резервами зростання валового доходу ВАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»є:

- зниження цін при закупці товарів ( скорочення числа посередників при закупці товарів, закупка товарів за зниженими цінами на сезонних ярмарках);

- підвищення рівня технічного прогресу

- розширеня асортименту , підвищення якісті продукції;

- зменшення витрат на реалізацію продукції (собівартісті);

- ефективне використання потенціалу, що є у його розпорядженні підприємства, в тому числі фінансові ресурси;

- грамотна побудова договірних відносини з постачальниками й покупцями;

Список використаних джерел


 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80с.

 2. Господарський кодекс України вiд 16_01_2003 № 436-IV

 3. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України N 2211-III ( 2211-14 ) від 11.01.2001 ) зі змінами та доповненнями.

 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р.№ 996-14, з наступними змінами і доповненнями.

 5. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.03р. № 755-XІI.

 6. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91р. № 1576-ХІІ

 7. Загальні вимоги до фінансової звітності: П(С)БО № 1, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87.

 8. Баланс: П(С)БО № 2, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87.

 9. Звіт про фінансові результати: П(С)БО № 3, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87.

 10. Звіт про рух грошових коштів: П(С)БО №4, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87.

 11. Звіт про власний капітал: П(С)БО №5, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87.

 12. Дохід : П(С)БО №15 затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87.

 13. Аранчій В.І. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 304с.

 14. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. та інші Фінансова діяльність підприємства. – К.: „Либідь”, 2003. – 384с.

 15. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. Посіб. – К.: А.С.К., 2005. – 400с.

 16. Бланк И.А. Управление прибылью.-К.: "Ника - Центр", 1998. – 544с.

 17. Бутинець Т.А., Чижевські Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672с.

 18. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 1997. – 576с.

 19. Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Курс лекцій. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268с.

 20. Козик В.В., Стадницький Ю.І., Гавриляк А.С. та інші Методичні рекомендації до виконання бакалаврської роботи для студентів напряму 0501 „Економіка і підприємництво”, спеціальності 7.050107 „Економіка підприємства”. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2002. – 16с.

 21. Крайник О.П., Барвінські Є.С. Економіка підприємства. – Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2003. – 203с.

 22. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387с

 23. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 278с.

 24. Мороз Л.А, Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник. – Львів НУ «Львівська політехніка», «Інтелект - Захід», 2002. – 244с.

 25. Пархоменко Валерій. Складання річної фінансової звітності // «Бухгалтерський облік і аудит». Науково-практичний журнал. – 2006р., №1, с.3.

 26. Петрович Й.М. Економіка підприємства: Підручник. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2004. – 680с.

 27. Петрович Й.М., Захарчик Г.М., Теребух А.А. Організація підприємництва в Україні. Навчальний посібник. – Львів: Оксарт, 2000. – 320с.

 28. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 460с.

 29. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – К.: Алерта, 2003. – 485с.

 30. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. Ельта, Ніка – Центр, 2002. – 360с.

 31. Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник. – Львів: НУ „Львівська політехніка”, „Інтелект - Захід”, 2005 – 1072с.

 32. Цал – Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навчальний посібник. –Київ: ЦУЛ, 2002. – 656с.

 33. Юров В.Ф. Прибыль в рыночной экономике: вопросы теории и практики. - М., Финансы и статистика, 2001. – 215с.

 34. Ярзуткін Д.С., Д.Л.Стародубцев Всеукраїнська конференція , м.Донецьк,

Тема доповіді: "Управління прибутком за допомогою функціонально-вартісного аналізу".


Перелік додаткового матеріалу


 1. Лист 1 Схема формування загального прибутку

 2. Лист 2 Чинники впливу на величину прибутку

 3. Лист 3 Розподіл чистого прибутку

 4. Баланс (форма №1) за 2004 рік;

 5. Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2004 рік;

 6. Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2004 рік;

 7. Баланс (форма №1) за 2005 рік;

 8. Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2005 рік;

 9. Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2005 рік;


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 18
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 18
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Закон про прибуток Закон України від 28. 12. 94 р. №334/94-вр «Про...
Відображення операцій з обліку фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку

Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика уч пос. / Г. Л. Азоев
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 25 травня 1997 р. №283/97 – вр (зі змін. І доповн.)

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)

Оподаткування розподіленного прибутку: пропозиції для України
Висновки

Закон України «Про систему оподаткування»
...

Благодійна організація «Благодійне товариство підтримки охорони фауни...
Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, що надалі іменується “Сторона 1”, в особі директора, Артеменко Ірина Миколаївна,...

Заява
Просимо відповідно до статті 3 Закону України “Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають...

План Вступ Розділ І суть прибутку та джерела його формування Прибуток...
Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування прибутку підприємстваБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка