Пошук по сайту


Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення доданої консолідованої фінансової звітності у відповідності до вимог чинного законодавства щодо складання фінансової звітності банків.

Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення доданої консолідованої фінансової звітності у відповідності до вимог чинного законодавства щодо складання фінансової звітності банків.


Висновок незалежних аудиторів
Власникам та Керівництву

Відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»

Національному банку України

Висновок щодо консолідованих фінансових звітів

Ми провели аудиторську перевірку річної консолідованої фінансової звітності відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», м. Київ, Україна (далі – Банк), за рік, що закінчився 31 грудня 2008 року. Ця річна консолідована фінансова звітність включає консолідований баланс за станом на 31 грудня 2008 року, консолідований звіт про фінансові результати за 2008 рік, консолідований звіт про власний капітал за 2008 рік, консолідований звіт про рух грошових коштів за 2008 рік, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу

Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення доданої консолідованої фінансової звітності у відповідності до вимог чинного законодавства щодо складання фінансової звітності банків. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження, та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення консолідованої фінансової звітності, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо консолідованої фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами Закону України „Про аудиторську діяльність”, Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що консолідована фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у консолідованій фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення консолідованої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики та прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального представлення річної консолідованої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Безумовно-позитивний висновок

На нашу думку річна консолідована фінансова звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2008 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату, у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо складання фінансової звітності банків.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу, що в даний час Банк веде свою діяльність в умовах світової фінансової та економічної кризи, яка поширилася, в тому числі, і на Україну. Ці умови вказують на існування невизначеності, яка може вплинути на здатність Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Економічна ситуація в країні буде значною мірою залежати від ефективності дій керівництва країни. Не існує на сьогодні чіткого уявлення, які заходи буде вживати керівництво країни у зв’язку з існуючою економічною ситуацією, тому неможливо оцінити ефект, який буде мати фінансова та економічна криза на фінансовий стан Банку та результати його діяльності в майбутньому. Дана річна консолідована фінансова звітність не включає коригування, які могли б мати місце, якби Банк не зміг продовжувати свою діяльність у майбутньому.

Висновок щодо законодавчих та нормативних актів

Ця додаткова інформація передбачена Положенням про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженим постановою Правління НБУ від 09 вересня 2003 року № 389 (із змінами).

Відповідність обсягу активів і зобов'язань Банку за строками погашення

Інформація про обсяг активів та зобов’язань Банку за строками погашення, що наведена у відповідній примітці до річної фінансової звітності Банку, відображена повно і достовірно.

Аналіз співвідношення активів і зобов’язань Банку за строками їх погашення, що базується на аналізі даних, наведених у статистичній формі № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками», затвердженій постановою Правління НБУ від 19.03.2003 року № 124 із змінами, свідчить про їх недостатню збалансованість на окремих часових інтервалах, що підтверджується наявністю від’ємних «розривів» за термінами погашення короткострокових активів та зобов’язань у кількох часових інтервалах, а також сукупного розриву для активів та зобов’язань зі строками погашення до одного року. «Розрив» між активами та пасивами (з урахуванням власного капіталу) зі строками погашення більше 1 року був позитивним.

Якість управління активами та пасивами Банку

Якість управління активами та пасивами Банку задовільна, здійснюється на належному рівні, одним із результатів якого є забезпечення оптимального рівня ліквідності, яка досягається за рахунок достатнього рівня надходжень та своєчасного підтримання ліквідних коштів на необхідному рівні. Керівництво забезпечує належний рівень управління активами та пасивами Банку.

Якість кредитного портфеля

Аналіз інформації, наведеної в Примітці 7 «Кошти в інших банках» та Примітці 8 «Кредити та заборгованість клієнтів» до річної фінансової звітності, свідчить про те, що Банк адекватно відображає структуру кредитного портфеля, кредитний портфель характеризується достатнім рівнем забезпеченості.

Якість кредитного портфелю Банку є задовільною.

Якість портфеля цінних паперів

Якість портфеля цінних паперів Банку задовільна. Інформація, наведена в Примітці 7 «Цінні папери в портфелі банку на продаж» та в Примітці 10 «Цінні папери в портфелі банку до погашення» до річної фінансової звітності, адекватно відображає структуру портфеля цінних паперів Банку.

Стан дебіторської заборгованості

Стан дебіторської заборгованості Банку є задовільним. Стандартна заборгованість становить 56%, розмір сформованих резервів за дебіторською заборгованістю є достатнім і не потребує формування додаткових резервів.

Достатність резервів та капіталу Банку

Формування резервів за операціями Банку здійснювалося відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Розмір сформованих Банком резервів є достатнім та адекватним якості відповідних активів.

Формування регулятивного капіталу Банку відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку України. Розмір капіталу Банку достатній (показник адекватності регулятивного капіталу Банку перевищує встановлене нормативне значення).

Оцінка ризиків банківських операцій та операцій з інсайдерами/пов’язаними особами

Банком застосовується адекватна система комплексних дій щодо ідентифікації, кількісної та якісної оцінки, контролю та моніторингу банківських ризиків. Ця система поширюється на всі категорії ризиків, на які наражається Банк у своїй діяльності.

Система оцінювання та управління ризиками в Банку охоплює всі процедури та всі ризики, притаманні Банку і є достатньою для операцій Банку.

Протягом 2008 року Банк здійснював операції з інсайдерами/пов'язаними особами в межах норм чинного законодавства та на загальних умовах. Питома вага операцій Банку з інсайдерами/пов'язаними особами не становила загрози надходженням та капіталу Банку.

В цілому ризик за активними операціями Банку та операціями з інсайдерами/пов’язаними особами є помірним.

Адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку

Основні облікові принципи Банку, що застосовувалися протягом звітного року, визначались відповідно до «Облікової політики ВАТ „Ощадбанк” на 2008 рік”», що відповідає вимогам чинного законодавства та забезпечує адекватний, своєчасний та ефективний бухгалтерський облік діяльності Банку. Бухгалтерський облік Банку відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку України та забезпечує належний рівень адекватності внутрішнім положенням Банку.

Процедури внутрішнього аудиту спрямовані на аналіз та оцінку системи внутрішнього контролю в Банку, контроль дотримання чинного законодавства та внутрішніх документів Банку в діяльності Банку, постійний моніторинг банківських ризиків, а також надання рекомендацій щодо поліпшення діючої в Банку системи внутрішнього контролю.

Процедури аудиту, які здійснює служба внутрішнього аудиту, відповідають нормативно-правовим актам НБУ.

Заходи внутрішнього контролю здійснюються шляхом розподілу функцій контролю між відповідними структурними підрозділами та окремими працівниками Банку, в межах їх повноважень та відповідальності. Процедури внутрішнього контролю та аудиту забезпечують адекватний контроль за ризиками Банку.

Київ, 22 квітня 2009 року
ТОВ АФ «БДО Баланс-Аудит»


Малащук О.В.

Начальник відділу аудиту ТОВ АФ «БДО Баланс-Аудит»

Сертифікат № 0000082 дійсний до 16.01.2010 року

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків

Національного банку України № 0000025, дійсне до 16.01.2010 року

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звітності. Послуги з аудиту фінансової звітності включають
Аудит фінансової звітності – аудиторська перевірка фінансових звітів, що має на меті надання аудиторові можливості висловити думку...

Аудиторський звіт та
Основні облікові принципи підготовки річної консолідованої фінансової звітності Банку 17

Примітки до консолідованої фінансової звітності
НА» (код єдрпоу 20842474) зареєстровано 08 серпня 1994 року відповідно до чинного законодавства України. Юридична адреса Товариства:...

2. Звіт щодо фінансової звітності
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного

Звіт незалежної аудиторської фірми “Аудит-Стандарт”
Положення про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження фінансової звітності за 2015 рік

Публічне акціонерне товариство
Аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності...

Звіт щодо попередньої фінансової звітності основні відомості про...
«Примітки до попередньої фінансової звітності пат «Кредмаш» за рік що закінчився 31. 12. 2013р.» концептуальної основи спеціального...

Звітності. Головний офіс банку
України, затвердженої Постановою Правління нбу №480 від 27 грудня 2007 р та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18 січня...

Аудиторський висновок
Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної фінансової звітності,...

Аудиторський висновок
Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної фінансової звітності,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка