Пошук по сайту


Звіт незалежного аудитора

Звіт незалежного аудитораТовариство з обмеженою відповідальністю

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АВС-ЦЕНТР»

Свідоцтво АПУ про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2437 від 26.01.2001 р.


2011-1-024

Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)


щодо фінансової звітності

Кредитної спілки «Народна довіра»

за рік, що закінчився 31.12.2011 р.

Членам Кредитної спілки «Народна довіра»

Іншим можливим користувачам фінансової звітності

Кредитної спілки «Народна довіра»
Аудитор - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АВС – Центр» - провів аудит доданої до цього висновку (звіту) фінансової звітності Кредитної спілки «Народна довіра» (надалі – кредитна спілка), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року і складені за результатами діяльності у 2011 році звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність правління за фінансову звітність

Правління кредитної спілки несе відповідальність за складання і достовірне подання означеної фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і прийнятих в Україні положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за впровадження такого внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо означеної звітності на основі результатів проведеного ним аудиту. Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень річної звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання кредитною спілкою фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання річної звітності.

Аудитор вважає, що ним отримані достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.

Висловлення думки

На думку аудитора, за винятком впливу коригування необхідного для створення забезпечення наступних витрат на виплату відпусток на суму витрат та чистого прибутку, фінансова звітність Кредитної спілки «Народна довіра» за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та прийнятих в Україні положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Аудитор

Директор ТОВ «Аудиторська фірма «АВС - Центр»

(сертифікат аудитора серії А № 004335 від 29.09.2000 р.,

свідоцтво ДКРРФПУ серії А № 000714 від 22.10.2009 р.) ___________________Н.І.Тімуш

22 березня 2012 року

Адреса Аудитора:

03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 71/б; телефон – (044)495-19-78


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової...
Висновок (звіт) незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий...

Рішення апу від 29. 01. 2015 року №307/4 чинне до 31. 12. 2019 року....
Мса, зокрема до мса 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», мса 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...

Звіт- незалежного аудитора
Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «укрфінполіс» за 2014 рік

Звіт незалежного аудитора
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)
Приватного акціонерного товариства “страхова компанія еуропа. Уа“ станом на 31. 12. 2014 р

Звіт незалежного аудитора
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №4129 від 26. 03. 2008р

Звіт незалежного аудитора
Розпорядження Виконкому Кременчуцької міської Ради від 13. 04. 2000 р. №432-р – зміна назви підприємства

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)
Приватного акціонерного товариства “страхова компанія еуропа. Уа життя“ станом на 31. 12. 2014 р

Звіт незалежного аудитора
Ю в м js postal Pensionary Bank aval ат райффайзен а у д и т swift: aval ua uk bro

2. Звіт щодо фінансової звітності
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерногоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка