Пошук по сайту


Список використаної літератури - План вступ Частина I. Сутність фінансового аудиту Частина II. Організація проведення...

План вступ Частина I. Сутність фінансового аудиту Частина II. Організація проведення фінансового аудиту в Україні. Частина III. Нові теорії аудиту

Сторінка4/4
1   2   3   4
Список використаної літератури


  1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року

  2. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану пвдприємств та організацій.Затверджено наказом Агентства з запобіганню банкрутству від 21 березня 1997 р. №37.

  3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: как управлять капиталом? - М.: Финансы и статистика.-1997.- 384с.

  4. Бухгалтерский учет / Пер.с анг.-К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1994.-428с.

  5. В.А.Верхов, Т.В. Козлова. «Аудит - 2000»: проблемы и перспективы разви

тия.-Бухгалтерский учет, №10, 1998.

  1. Голубович А.Д., Ситнин А.Р., Хинкин Б.Л. Финансы и бизнес: анализ финансовых отчетов зарубежных корпораций ( рекомендации для аудиторов)/ под ред. Микерина Г.И.- М.:Объединение кредитно-финансовых предприятий (-Минатеп), 1991.-70с.

  2. Нікбахт Є., Гроппелі А. Фінанси / пер. з англ.-К.: Основи, 1993.-383с.

  3. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зазубіжних корпорацій: Навчальний посібник.-К.: Либідь, 1993.-247с.

  4. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента / пер.с англ. - М.: «Дело»,1993.-128с.

  5. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов.-М.: «Дело», «BusinessРечь», 1992.-320с.


Додаток

Таблиця 1

Типологія аудиторських завдань залежно від інтересів користувачів інформації

Аспекти фінансового аудиту


Головні суб’єкти - користувачі аудиторської інформації
Гро-мад-ськість

Влас-ники та акціо-нери

Фінан-сові кон-суль-танти

Менед-жери

Стати-стичні органи

Подат-кові служби

Ко-мер-ційні парт-нери

Кре-дитно-бан-ківські закла-ди

Достовірність та якість звітності

+

+

+

+

+

+

-

+

Аудит ліквідності активів

-

+

+

+

-

-

+

+

Аудит прибутковості

+

+

+

+

-

-

-

+

Аудит інтенсивності обігу активів

-

+

+

+

-

-

+

+

Аудит платоспроможності

+

+

+

+

-

-

+

+

Розподіл прибутку

+

+

+

+

-

+

-

-

Якість росту прибутку

+

+

+

+

-

-

-

+

Формування ресурсного потенціалу

-

+

+

+

-

-

+

+

Податкові витрати

-

+

+

+

-

+

-

-

Кредитна політика

-

+

+

+

-

-

-

+

Дивідентна політика

+

+

+

+

-

-

-

-

Инвестиційна політика

-

+

+

+

+

+

-

+

Потенціальне банкрутство

+


+

+

+

-

+

+

+

Додаток 2Мета
I рівень

Прийняття рішень про інвестиції і кредитування

Оцінка майбутніх економічних вигод I рівень

Характеристика ресурсних можливостей підприємства,

витрат на формування ресурсів
II рівень
Якісні характеристики Елементи


I. Вихідні (базові)

Активи

А. Доцільність

а) передбаченість

б) зворотність

в) вчасність

Б. Достовірність

а) перевіряємість

б) репрезентативність

в) нейтральність

II. Похідні (вторинні).

а) порівняність

б) приємственість

Зобов’язання

Власний капітал

Інвестиції

Девіденди і проценти

Чистий доход

Надходження та витрати

Екстраординарні надходження (витрати).

Збитки та витрати


III рівеньКонцепції обліку та оцінки
Допущення Принципи Обмеження

Економічна самостійнйсть

Історична оцінка

Затрати (вигода)

Неперервність діяльності

Признання реалізації

Суттєвість

Купівельна спроможність

Синхронність

Практична значимість

Періодичність

Повне розкриття методу

Консерватизм


Додаток 3.

Головні методи аналізу
Аудит абслолютних показників Аудит відносних показників
Вертикальний(структурний) аналіз Порівняльний (просторовий) аналіз
Порівняльний (просторовий) аналіз


1   2   3   4

Схожі:

Реферат На тему: «Аудит. Ефективність проведення торгівельної діяльності»
Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Його сутність, мета І завдання

Вступ
Правове забезпечення обліку І аудиту реалізації сільськогосподарської продукції, робіт І послуг

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту» для студентів денної форми навчання зі...

Інформація про проведення аудиту суб’єктів господарювання, визначених...

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)

Зміст передмова частина І. Науково-практичний коментар закону україни
Частина І. Науково-практичний коментар закону україни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Державні будівельні норми україни споруди транспорту автомобільні...
Держдорнді), Державне підприємство Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства (Укрдіпродор),...

План Вступ. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства....
Види діяльності підприємства ( на прикладі фінансового управління Дубенської районної державної адміністрації )

Робоча програма навчальної дисципліни
Галецька Тетяна Іванівна, викл кафедри фінансів, обліку І аудиту Харчук Юлія Юріївна

Екологія І природокористування, 2004, Випуск 7 Частина Еколого-орієнтовані...
Частина Еколого-орієнтовані та ресурсозберігаючі технології, поводження з відходамиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка