Пошук по сайту


Реферат з дисципліни «Аудит» на тему: «Порядок призначення аудиторів фінансової звітності»

Реферат з дисципліни «Аудит» на тему: «Порядок призначення аудиторів фінансової звітності»Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства і природокористування
РЕФЕРАТ

з дисципліни «Аудит»

на тему:
«Порядок призначення аудиторів фінансової звітності»

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………….…3

  1. Аудитор та аудиторська фірма, закон, яким регламентується їх діяльність…………………………………………………………………...4

  2. Рекомендації щодо порядку підбору та призначення аудиторів фінансової звітності………………………………………………………..6

Висновок………………………………………………………………………….14

Список використаної літератури………………………………………………..15

Вступ
Акціонерним товариствам при виборі аудиторів рекомендується звернути увагу на: строк діяльності аудитора (аудиторської фірми) на ринку аудиторських послуг; кількість співробітників, у тому числі сертифікованих аудиторів, їхній професійний досвід; наявність в аудитора свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, що ведеться Аудиторською палатою України; наявність сертифікатів (свідоцтв) аудиторів про проходження різних форм навчання у професійних організаціях або інших структурах; рекомендації та відгуки замовників, яким аудитори надавали аудиторські послуги; публікації в засобах масової інформації як про аудиторську фірму, так і про її співробітників; вартість послуг.

Рекомендації щодо порядку добору та призначення акціонерним товариством аудиторів фінансової звітності розроблено з метою поліпшення якості аудиту, забезпечення достовірності фінансової звітності акціонерних товариств, підвищення рівня прозорості та відкритості ринку цінних паперів.

Діяльність аудиторів, аудиторських фірм (далі - аудиторів) регламентується Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року №3125-XII (зі змінами та доповненнями).

  1. Аудитор та аудиторська фірма, закон, яким регламентується їх діяльність

Діяльність аудиторів, аудиторських фірм (далі - аудиторів) регламентується Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року №3125-XII (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до цього Закону:

аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їхньої звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам;

аудитором може бути громадянин України, який має кваліфікаційний сертифікат про право на заняття аудиторською діяльністю на території України;

аудиторська фірма - це організація, яка має право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається виключно наданням аудиторських послуг;

аудиторський висновок - це офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається у встановленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. Висновок може бути безумовно позитивним, умовно позитивним (із застереженнями), негативним, або аудитор дає відмову від видання свого висновку про звітність.

Аудиторська палата України здійснює сертифікацію суб’єктів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, затверджує норми і стандарти аудиту. Затверджені норми і стандарти аудиту є обов’язковими для дотримання підприємствами, установами та організаціями.

Призначення акціонерним товариством аудиторів фінансової звітності - це укладення угоди, договору на здійснення аудиторських послуг та/або прийняття рішення щодо укладення угоди з уповноваженими органами акціонерного товариства.

Згідно з рішенням Аудиторської палати України, протокол №122 від 18 квітня 2003 р., як Національні стандарти аудиту, починаючи з аудиту фінансової звітності за 2003 рік, в Україні застосовуються Міжнародні стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів. Їх застосування також допускається до аудиту фінансової звітності попередніх періодів.

2. Рекомендації щодо порядку підбору та призначення аудиторів фінансової звітності

Рекомендації щодо порядку підбору та призначення акціонерним товариством аудиторів фінансової звітності розроблено з метою покращання якості аудиту, забезпечення достовірності фінансової звітності акціонерних товариств, підвищення рівня прозорості та відкритості ринку цінних паперів.

Діяльність аудиторів, аудиторських фірм (далі - аудиторів) регламентується Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року N 3125-XII (зі змінами та доповненнями).

Аудиторська палата України здійснює сертифікацію суб'єктів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, затверджує норми і стандарти аудиту. Затверджені норми і стандарти аудиту є обов'язковими для дотримання підприємствами, установами та організаціями.

Призначення акціонерним товариством аудиторів фінансової звітності - це укладання угоди, договору на здійснення аудиторських послуг та/або прийняття рішення щодо укладання угоди з уповноваженими органами акціонерного товариства.

Згідно з рішенням Аудиторської палати України, протокол N 122 від 18 квітня 2003 р., як Національні стандарти аудиту, починаючи з аудиту фінансової звітності за 2003 рік, в Україні застосовуються Міжнародні стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів. Їхнє застосування також допускається до аудиту фінансової звітності попередніх періодів.

Відповідно до зазначених Стандартів аудиту та етики аудитори повинні дотримуватися фундаментальних принципів. Такими фундаментальними принципами є:

- чесність;

- об'єктивність;

- професійна компетентність та належна ретельність;

- конфіденційність;

- професійна поведінка;

- технічні стандарти.

Підбір та призначення аудиторів акціонерним товариствам рекомендується здійснювати шляхом аналізу інформації щодо діяльності аудиторів, бажано на тендерній основі. Тендерні умови можуть оприлюднюватися в друкованих чи електронних засобах масової інформації, або розсилаються попередньо відібраним аудиторам.

Інформацію щодо діяльності та адреси аудиторів акціонерні товариства можуть отримати з мережі Internet, у тому числі з сайтів аудиторів, Аудиторської палати України, Спілки аудиторів України, а також з періодичних видань, довідників, рейтингів тощо.

Добір та призначення аудиторів акціонерним товариствам рекомендується здійснювати шляхом аналізу інформації щодо діяльності аудиторів, бажано, на тендерній основі. Тендерні умови можуть оприлюднюватися в друкованих чи електронних засобах масової інформації або розсилаються попередньо дібраним аудиторам.

Інформацію щодо діяльності та адреси аудиторів акціонерні товариства можуть отримати з мережі Internet, у тому числі з сайтів аудиторів, Аудиторської палати України, Спілки аудиторів України, а також з періодичних видань, довідників, рейтингів тощо.

Акціонерним товариствам при вивченні тендерних пропозицій та інформації щодо діяльності аудиторів рекомендується звернути увагу на:

- строк діяльності аудитора (аудиторської фірми) на ринку аудиторських послуг;

- кількість співробітників, у тому числі сертифікованих аудиторів, їхній професійний досвід;

- наявність у аудитора свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, що ведеться Аудиторською палатою України;

- наявність сертифікатів (свідоцтв) аудиторів про проходження різних форм навчання в професійних організаціях або інших структурах;

- рекомендації та відгуки замовників, яким аудитори надавали аудиторські послуги;

- публікації в засобах масової інформації як про аудиторську фірму, так і про її співробітників;

- членство аудиторів у громадських професійних об’єднаннях.

Акціонерним товариствам необхідно врахувати, що згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" (ст. 24) забороняється проведення аудиту:

- аудитором, який має прямі родинні стосунки з керівництвом господарюючого суб’єкта;

- аудитором, який має особисті майнові інте¬реси у господарюючого суб’єкта, що перевіряється;

- аудитором - членом керівництва, засновником або власником господарюючого суб’єкта, що перевіряється;

- аудитором - працівником господарюючого суб’єкта, що перевіряється;

- аудитором - працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва господарюючого суб’єкта, що перевіряється.

Важливим при доборі та призначенні аудиторів є відсутність конфлікту інтересів.

З точки зору проведення аудиту це насамперед пов’язано з необхідністю врахування акціонерними товариствами вимог Міжнародних стандартів аудиту та етики, в тому числі виконання вимог стандартів:

- №210 "Умови домовленості про аудиторську перевірку";

- №510 "Перші завдання: залишки на початок періоду";

- №580 "Пояснення управлінського персоналу";

- №240 "Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час аудиторської перевірки фінансових звітів";

- №550 "Пов’язані сторони";

- інших стандартів у частині прав і обов’язків акціонерних товариств та аудиторів.

Важливим етапом добору та призначення аудиторів акціонерними товариствами є визначення вартості аудиторських послуг. При визначенні винагороди за аудиторські послуги рекомендується ознайомитися з розділом 10 Кодексу етики професійних бухгалтерів.

При доборі та призначенні аудитора акціонерному товариству рекомендується дібрати кілька аудиторів, познайомитись з їхнім керівництвом, встановити можливість здійснення внутрішнього контролю, наявність технічних умов методичного забезпечення проведення якісного аудиту та після цього зробити остаточний вибір і призначення.

Остаточний вибір і призначення аудиторів фінансової звітності акціонерним товариствам рекомендується підтверджувати відповідними рішеннями тендерних комісій (комітетів) і затверджувати рішеннями органів управління акціонерних товариств, уповноважених на це законодавчими та нормативними актами, установчими та внутрішніми розпорядчими документами акціонерного товариства.

Висновок

Важливим етапом добору та призначення аудиторів акціонерними товариствами є визначення вартості аудиторських послуг. При визначенні винагороди за аудиторські послуги рекомендується ознайомитися з розділом 10 Кодексу етики професійних бухгалтерів.

При доборі та призначенні аудитора акціонерному товариству рекомендується дібрати кілька аудиторів, познайомитись з їхнім керівництвом, встановити можливість здійснення внутрішнього контролю, наявність технічних умов методичного забезпечення проведення якісного аудиту та після цього зробити остаточний вибір і призначення.

Остаточний вибір і призначення аудиторів фінансової звітності акціонерним товариствам рекомендується підтверджувати відповідними рішеннями тендерних комісій (комітетів) і затверджувати рішеннями органів управління акціонерних товариств, уповноважених на це законодавчими та нормативними актами, установчими та внутрішніми розпорядчими документами акціонерного товариства.

Список використаної літератури
1. Аренс Е А., Лоббек Дж.К. Аудит: Пер. с англ. — М.: ФинансьІ й статистика, 1995. — 560 с.

2. Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Вища школа: Т-во "Знання", 1998. — 573 с.

3. Гуцайлюк 3. Аудит фінансових результатів// Бухгалтерський облік і аудит. — 2003. — № 8. — С. 13—16.

4. Данилевский Ю.А. Аудит: Вопросы й ответы. — М.: Бухгалтерский учет, 2000. — 112 с.

5. Додж Р. Краткое руководство по стандартам й нормам аудита: Пер. с англ. — М: ЮНИТИ, 2001. — 240 с.

6. Жила В.Г. Ревізія і аудит: Навч. посіб. — К.: МАУП, 1998. — 96 с.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звітності. Послуги з аудиту фінансової звітності включають
Аудит фінансової звітності – аудиторська перевірка фінансових звітів, що має на меті надання аудиторові можливості висловити думку...

Реферат з дисципліни “Гроші І кредит” на тему
Вступ

Реферат з дисципліни “Соціологія” на тему: “ Гендерна політика в Україні”
Вступ

Реферат На тему: «Аудит. Ефективність проведення торгівельної діяльності»
Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Його сутність, мета І завдання

Звіт незалежної аудиторської фірми “Аудит-Стандарт”
Положення про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження фінансової звітності за 2015 рік

Звіт щодо попередньої фінансової звітності основні відомості про...
«Примітки до попередньої фінансової звітності пат «Кредмаш» за рік що закінчився 31. 12. 2013р.» концептуальної основи спеціального...

Публічне акціонерне товариство
Аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності...

Звіт незалежних аудиторів
Звіту про власний капітал, Приміток до фінансової звітності та Річних звітних даних, які подаються до Нацкомфінпослуг, що додаються,...

Реферат з дисципліни «Соціологія» на тему: «Соціальні проблеми молоді...
Розділ молодь: особливості соціально-демографічної групи в минулому та в наш час

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка