Пошук по сайту


2. Облік грошових коштів, їх еквівалентів та грошових документів сільськогосподарського підприємства

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств Загальні положення

Сторінка2/7
1   2   3   4   5   6   72. Облік грошових коштів, їх еквівалентів та грошових документів сільськогосподарського підприємства
2.1.Облік касових операцій сільськогосподарського підприємства
2.1.1. Приймання, зберігання та видача грошових коштів, оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів та інших документів, ведення касової книги, контроль за дотриманням касової дисципліни здійснюють відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320 (зі змінами).
2.1.2. Для обліку касових операцій на рахунку 30 «Каса» ведеться Журнал-ордер № 1 с.-г. та відомість 1.1 с.-г. Записи до Журналу-ордера та Відомості здійснюються на підставі звітів касира, в яких проти кожної суми проставляють номер кореспондуючого рахунка. Операції з однаковою кореспонденцією рахунків об’єднують і записують в Журнал-ордер однією сумою. В колонці «Дата звіту касира» записують дату або початкові і кінцеві числа звіту, наприклад, за 01 – 03 тощо.
2.1.3. Кожному касовому звіту відводиться окремий рядок. Кількість рядків в Журналі-ордері № 1 с.-г. повинна відповідати кількості касових звітів за даний місяць з 1 по 31 число. Для зручності звірки рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» рекомендується робити окремі записи з погашення заборгованості за минулий місяць і по проміжним виплатам (аванс, відпускні, кінцевий розрахунок).
2.1.4. На суми, що відображені в Журналі-ордері № 1 с.-г., з кредиту рахунку 30 «Каса» в дебет рахунків 23, 91, 92, 93 й інших складають аркуші-розшифровки. На суми, що відображені по дебету рахунку 30 «Каса» з кредиту рахунків 67, 70, 71, 72, 73, 74 також складають аркуші-розшифровки (для занесення їх в інші журнали-ордери).
2.1.5. По закінченні місяця підводять підсумки за дебетом і кредитом рахунку 30 «Каса» і звіряють з оборотами кореспондуючих з ним рахунків, що відображені в інших журналах-ордерах та відомостях.

Після цього кредитові обороти по касі за місяць із Журналу-ордера № 1 с.-г. переносять в Головну книгу. Обороти за дебетом каси в Головну книгу будуть занесені при розносці інших журналів-ордерів № 1 с.-г., 2 с.-г., 3 А с.-г, 3 Б с.-г, 3 В с.-г, 3 Г с.-г , 4 Б с.-г., 5 Б с.-г., 6 с.-г., 7 с.-г та інших з кредиту відповідних рахунків.
2.1.6. Залишок грошових коштів на кінець місяця, що вказаний у відомості до Журналу-ордера № 1 с.-г., повинен відповідати залишку останнього в даному місяці касовому звіту касира і даним Головної книги.
2.1.7. Для відображення операцій, здійснених у іноземній валюті, використовується Журнал-ордер № 1 с.-г. і відомості до нього, які заповнюються у валюті здійснення операцій. Для кожної іноземної валюти, в якій здійснювалися операції, ведеться Журнал-ордер № 1 с.-г. і відомості до нього, які позначаються назвою валюти, в якій вони заповнюються.

Аналітичні дані про грошові кошти в іноземній валюті наводяться в гривнях і одночасно в тій валюті, в якій здійснювалась операція в іноземній валюті.
2.2. Облік операцій на рахунках в банку та вкладень
2.2.1. Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій, призначено рахунок 31 «Рахунки в банках». Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі сільськогосподарського підприємства (поштових марок, сплачених путівок до санаторіїв) та про кошти в дорозі, призначений рахунок 33 «Інші кошти».
2.2.2. Облік операцій за рахунками 31 «Рахунки в банках» та 33 «Інші кошти» ведуть в Журналі-ордері № 1 с.-г. та відомостях № 1.2 с.-г., 1.3 с.-г.. Записи в Журналі-ордері та відомостях здійснюють по мірі надходження виписок банку після їх перевірки з документами. У виписках і перевірених документах проти кожної суми зазначають номер кореспондуючого рахунку. Суми з кожної опрацьованої виписки записують у Журнал-ордер та відомість підсумками з деталізацією сум за кореспондуючими рахунками. Ведення відомості поряд з журналом-ордером обумовлено доцільністю спільного збереження всіх розрахунково-платіжних документів, що підтверджують записи у виписках банку.
2.2.3. В кінці звітного періоду в Журналі-ордері № 1 с.-г. та відомостях підраховують підсумки оборотів в кореспонденції з іншими рахунками і визначають залишки на перше число наступного за звітним місяця, що повинен відповідати наведеному у виписці банку за останній день місяця.
2.2.4. Обороти за кредитом субрахунків 311 «Поточні рахунки в національній валюті» і 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» Журналу-ордера № 1 с.-г. переносять в Головну книгу в колонку «Оборот за кредитом» відповідних субрахунків 311 та 313. Одночасно суми, що складають цей оборот, записують за дебетом відповідних кореспондуючих рахунків у Головній книзі в розділ «Обороти за дебетом».
2.2.5. На суми, що відображені в Журналі-ордері № 1 с.-г., з кредиту субрахунків 311 та 313 в дебет рахунків 14, 15, 23, 67, 68, 69, 92 та інших складають аркуші-розшифровки. Суми, що відображені у відомостях до Журналу-ордера № 1 с.-г., за дебетом субрахунків 311 та 313 з кредиту рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75 також складають аркуші-розшифровки (для занесення їх в Журнал-ордер № 6 с.-г).

В тих випадках, коли аркуші-розшифровки не складаються, при занесенні сум з відомостей до Журналу-ордера № 1 с.-г. в кінці журналу-ордера за належністю необхідно вказати, що підстава знаходиться при Журналі-ордері № 1 с.-г. за ______ місяць 200__ р.
2.2.6. Залишок коштів на поточному рахунку в національній валюті та інших рахунках в банку в національній валюті (особовий рахунок за розрахунковими чековими книжками, спеціальний рахунок за капітальними вкладеннями та ін.) повинні дорівнювати даним останньої за місяць виписки банку і Головній книзі.
2.2.7. Облік операцій по субрахунках 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» та 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» ведеться згідно з Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» і П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».
2.2.8. Відображення в бухгалтерському обліку руху коштів здійснюється в гривнях шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України.
2.2.9. Суми за кредитом субрахунків 312 і 314 з кожної опрацьованої виписки банку записують в окремому Журналі-ордері № 1 с.-г. за кожним видом валют. Аналогічно записують дебетові обороти. При записах на кожний кореспондуючий рахунок в чисельнику наводять суму в іноземній валюті, а в знаменнику в національній валюті.
2.2.10. Для обліку грошових документів та грошей в дорозі, які обліковуються відповідно на субрахунках:

331 «Грошові документи в національній валюті»;

332 «Грошові документи в іноземній валюті»;

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»,

використовується окремий розворот Журналу-ордера № 1 с.-г. та Відомість по дебету вказаних субрахунків (ф. № 1.3 с.-г.).
2.2.11. Для обліку поточних фінансових інвестицій використовується рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції».
2.2.12. Аналітичний облік як довгострокових, так і поточних фінансових інвестицій необхідно вести за видами фінансових вкладень та об’єктами інвестування: в картках аналітичного обліку ощадних сертифікатів придбаних підприємством; картках аналітичного обліку акцій не власної емісії, придбаних з метою перепродажу; картках аналітичного обліку короткострокових облігацій, придбаних підприємством.
2.2.13. Для обліку операцій за рахунком 35 «Поточні фінансові інвестиції» призначений Журнал-ордер № 1 с.-г. та відомість № 1.4 с.-г..

Облік здійснюється в розрізі окремих аналітичних рахунків і субрахунків із зазначенням залишку на початок місяця, обороту за дебетом і кредитом, залишку на кінець місяця.
2.3. Облік кредитів банків
2.3.1. Взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з установами банку по кредитах регулюються Законом України «Про банки і банківську діяльність» та іншими нормативними документами.
2.3.2. Облік господарських операцій, що відображаються на рахунках 50 «Довгострокові позики» та 60 «Короткострокові позики», здійснюють у Журналі-ордері № 2 с.-г., який відкривають на місяць. Для кожного рахунку виділяють окремі розділи.
2.3.3. Підставою для запису господарських операцій протягом місяця у цей регістр є виписки банку з позикового рахунку і додані до них первинні документи.
2.3.4. Аналітичний облік за видами позик ведуть в спеціальних таблицях – «Аналітичні дані до рахунку», дані яких використовують при складанні звітності. Залишок на кінець місяця за рахунками позик, визначених в аналітичних даних, підсумовують і порівнюють із залишками в Головній книзі.
2.3.5. В кінці місяця кредитові обороти рахунків 50, 60 з Журналу-ордера № 2 с.-г. переносять в Головну книгу.
3. Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань
Облік розрахунків здійснюється у відповідності до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», П(С)БО 11 «Зобов’язання», Плану рахунків та Інструкції про його застосування.

Розподіл рахунків для обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами має дещо умовний характер. До рахунків для обліку розрахунків, що мають переважно дебетове сальдо належать рахунки: 18 «Довгострокова заборгованість та інші необоротні активи», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами».

До рахунків, що мають переважно кредитове сальдо відносяться рахунки: 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», 64 «Розрахунки за податками й платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 67 «Розрахунки з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями».

Деякі з наведених рахунків можуть мати одночасно дебетове і кредитове сальдо та будуть відображені в балансі розгорнуто: в активі та пасиві відповідно.

Для обліку розрахунків з дебіторами призначено Журнали-ордери № 3 А с.-г., № 3 Б с.-г., № 6 с.-г. і відповідні відомості.

Для обліку розрахунків за зобов’язаннями призначені Журнали-ордери № 3 В с.-г., № 3 Г с.-г. і відповідні відомості.
3.1. Облік розрахунків з підзвітними особами
3.1.1. Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть в Журналі-ордері №3 А с.-г.. Аналітичний облік в цьому регістрі ведуть за кожною окремо виданою в підзвіт сумою лінійно-позиційним методом записів.
3.1.2. При відкритті журналу-ордера з попереднього регістру записують перехідні залишки на початок місяця з зазначенням дати виникнення дебіторської заборгованості.
3.1.3. При записах операцій поточного місяця в окремому рядку відображають дату і суму виданого авансу (графи 4 – 7), відшкодування перевитрат проти виданого авансу (графи 8 – 10), відшкодовану або утриману суму невикористаного авансу (графи 11 – 14) і суми витрат за поданим і затвердженим звітом про використання коштів наданих на відрядження, або під звіт (графи 15 – 26).
3.1.4. У випадках, якщо підзвітній особі, що знаходиться у тривалому відрядженні, направляють додатковий аванс, або один і той же працівник повторно за місяць одержує аванс, то суму і дату видачі (перерахування) авансу відображають у вільних графах: 6 і 7 по тому ж рядку (в дебет субрахунку 372 з кредиту відповідних кореспондуючих рахунків).

При поданні одним працівником за поточний місяць двох звітів відповідні суми відображають записом в одній графі за одним і тим ж рядком.

З метою одержання підсумкових (синтетичних) даних з субрахунку 372 суми витрат за звітами і повернення невикористаних коштів показують в Журналі-ордері № 3 А с.-г. в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків.
3.1.5. Якщо підзвітна особа відповідає за реалізацію продукції або матеріалів (продавець магазину або іншого торгового місця тощо), то отриману від реалізації виручку відображають за дебетом субрахунку 372 (з кредиту рахунку 701), використовуючи одну з вільних граф (6 чи 7), а суму, внесену до каси підприємства (організації), на поточний рахунок або відправлену поштовим переказом, записують у графах 11 – 14. Дані цих граф повинні відповідати сумам, що відображені у відповідних журналах-ордерах (№ 1 с.-г.,6 с.-г. тощо).
3.1.6. Після закінчення записів всіх операцій за рахунками з підзвітними особами за звітний місяць у Журналі-ордері № 3 А с.-г. підраховують підсумки за всіма графами і кредитові обороти переносять у Головну книгу.
3.2. Облік розрахунків за дебіторською заборгованістю
3.2.1. Для обліку розрахунків за дебіторською заборгованістю (крім розрахунків з покупцями та замовниками і розрахунків з підзвітними особами) застосовується окремий бланк Журналу-ордера № 3 Б с.-г.. Тут знаходять відображення розрахункові операції за рахунками:

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»;

34 «Короткострокові векселі одержані»;

37 «Розрахунки з різними дебіторами» (крім субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»);

38 «Резерв сумнівних боргів»;

51 «Довгострокові векселі видані»;

62 «Короткострокові векселі видані».
3.2.2. За рахунком 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» в Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та відомості № 3.2 с.-г. відображається виникнення (збільшення) дебіторської заборгованості, за кредитом – її погашення (списання). Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості в журналі-ордері ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості і термінами її виникнення й погашення.
3.2.3. На рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані», 51 «Довгострокові векселі видані», 62 «Короткострокові векселі видані» в Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та відомості № 3.1 с.-г. ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги та одержану продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги постачальниками та підрядниками, які забезпечені векселями. Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем, для чого в журналі-ордері та відомості відводиться окремий рядок.
3.2.4. На рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» в Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та відомості № 3.2 с.-г. ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями.

Аналітичний облік здійснюється за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення і погашення в відомості № 3.2 с.-г.
3.2.5. На рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» в Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та відомості № 3.2 с.-г. ведеться облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення.

3.3. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
3.3.1. Для обліку розрахунків, відображених на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» призначений Журнал-ордер № 3 В с.-г. та Реєстр операцій за розрахунками з постачальниками (підрядниками) № 3.3 с.-г.
3.3.2. Облік розрахунків в регістрах журнально-ордерної форми здійснюють незалежно від величини суми рахунку-фактури і форми розрахунків.
3.3.3. Матеріальні цінності оплачені, але не одержані на склад до кінця місяця, сільськогосподарські підприємства оприбутковують в міру надходження, відмічаючи їх вартість за кредитом рахунку 63 в кореспонденції з дебетом рахунків за обліком цих цінностей.

Якщо при прийманні виявлена нестача товарно-матеріальних цінностей, що надійшли, окремо показують суму виявленої нестачі. В такому ж порядку фіксують суми претензій щодо сортності, комплектності, невідповідності цін, тощо, які виявлені при прийманні або при перевірці товарно-транспортних накладних і розрахункових документів.

Якщо частина оплаченого вантажу знаходиться в дорозі або не вивезена до кінця звітного місяця зі складу постачальника, то в розділі «Відмітка про оплату» записують суму, що відноситься до цієї частини оплаченого вантажу без відображення її по кредиту рахунку 63, цю суму обліковують як дебіторську заборгованість.

Суми за розрахунковими документами за цінності, що знаходяться на кінець місяця в дорозі або не вивезені зі складу постачальника, переносять в наступному місяці в графу «Залишок на початок місяця», а в графі «Б» «Найменування постачальника (підрядника)» зазначають найменування постачальника, від якого не надійшов вантаж.

В міру фактичного надходження матеріальних цінностей у Журналі-ордері № 3 В с.-г. в графі «В» записують номер складу або прибуткового документа і роблять відповідну відмітку про оприбуткування (з дебету рахунків з обліку матеріальних цінностей та кредиту рахунку 63).
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення

Методичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)

Методичні рекомендації по розробленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Дані Методичні рекомендації розроблені з метою уніфікованого застосування норм діючого законодавства на території Харківської області...

Навчальний кабінет української мови І літератури: нормативні орієнтири та методичні рекомендації
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів” від 20. 07. 2004 №160 та інших законодавчих актів України;...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств загальні положення

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

Про зміни в системі електронного адміністрування пдв для сільськогосподарських підприємств

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка