Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств Загальні положення - Сторінка 3

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств Загальні положення

Сторінка3/7
1   2   3   4   5   6   7

3.3.4. При значній кількості розрахункових операцій дані попередньо накопичують в «Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками (підрядниками)» ф. № 3.3 с.-г., який відкривається на кожного постачальника або підрядника.

Записи з кредиту рахунку 63, що належать за товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги виконують на підставі розрахункових документів, а за невідфактурованими поставками – згідно супровідних вантажних документів та приймальних актів. Надходження матеріальних цінностей повинно бути підтверджене відповідними прибутковими документами, підписаними матеріально-відповідальними особами або їх відмітками (надписами чи штампом) на документах постачальника.
3.3.5. Щомісяця обороти із реєстрів переносять у Журнал-ордер № 3 В с.-г.
3.3.6. Записи в Журналі-ордері № 3 В с.-г. і реєстрі № 3.3 с.-г. про виконані підрядником роботи і надані послуги проводять на підставі розрахункових документів в міру їх приймання.

Заборговані підрядником суми показують в кореспонденції з дебетом рахунків, на які повинні бути віднесені відповідні витрати. Суми заліків, що виникли після акцепту розрахункових документів, записують в окремих графах в кореспонденції з дебетом рахунків, на яких відображають ці розрахунки, а оплату з каси і різного роду списання відображають в графах 19, 20 «З інших рахунків», з зазначенням кореспондуючого рахунку і суми.
3.3.7. Кредитові обороти з Журналу-ордера № 3 В с.-г. переносять в Головну книгу.

3.4. Облік розрахунків за іншими зобов’язаннями
3.4.1. Для обліку розрахунків за зобов’язаннями (крім розрахунків з постачальниками та векселями виданими) призначено окремий бланк Журналу-ордера № 3 Г с.-г. та відомості аналітичного обліку № 3.4 с.-г. «Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями», № 3.5 с.-г. «Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом». Тут знаходять відображення розрахункові операції за рахунками:

17 «Відстрочені податкові активи»;

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»;

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»;

54 «Відстрочені податкові зобов'язання»;

55 «Інші довгострокові зобов’язання»;

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»;

64 «Розрахунки за податками й платежами»;

65 «Розрахунки за страхуванням»:;

654 «За індивідуальним страхуванням»;

655 «За страхуванням майна»;

67 «Розрахунки з учасниками»;

68 «Розрахунки за іншими операціями»;

69 «Доходи майбутніх періодів».
3.4.2. По рахунку 53 в Журналі-ордері № 3 Г с.-г. узагальнюється інформація про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди. Окремими аналітичними позиціями за даним журналом-ордером будуть розрахунки з кожним орендодавцем.
3.4.3. По рахунку 61 в Журналі-ордері № 3 Г с.-г. узагальнюється інформація про стан розрахунків за поточними зобов’язаннями, переведеними зі складу довгострокових зобов’язань, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Аналітичний облік ведеться за кредиторами та видами заборгованості.
3.4.4. По рахунку 64 в Журналі-ордері № 3 Г с.-г. та відомості №3.5 с.-г. узагальнюється інформація про розрахунки підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податок з доходів фізичних осіб. За кредитом рахунку 64 відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться у Відомості 3.5 с.-г., де зобов’язання записують за їх видами за місяць і з початку року (податок з доходів фізичних осіб, акцизний збір, плата за землю, податок на прибуток, податок на додану вартість, плата за використання природних ресурсів, плата за воду, податок з власників транспортних засобів, місцеві податки і збори тощо). У відомості на кожний вид платежів відводять окремий рядок (за місяць і з початку року). Якщо з якогось виду податків передбачено кілька платежів протягом місяця, використовують кілька рядків.

Підсумки відомості заносять в Журнал-ордер № 3 Г с.-г., з якого загальний підсумок переносять в Головну книгу.
3.4.5. По рахунку 65 в Журналі-ордері № 3 Г с.-г. та відомості 3.4 с.-г. ведеться облік тільки розрахунків за індивідуальним страхуванням і страхуванням майна .
3.4.6. По рахунку 67 в Журналі-ордері № 3 Г с.-г. та відомості 3.4 с.-г. узагальнюється інформація про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом прибутку. Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат.
4. Облік необоротних активів і фінансових інвестицій
4.1. Облік необоротних активів
4.1.1. Аналітичний облік основних засобів здійснюють в інвентарних картках (типова форма № ОЗ-6). Інвентарні картки містять інформацію про технічні особливості об’єкта, їх інвентарний номер, первісну вартість, норму амортизації та ін. Записи в інвентарних картках здійснюють за даними первинних документів, технічних паспортів. Картки, як правило, можуть складатися в одному примірнику і зберігатися в бухгалтерії у картотеці. Але може існувати варіант побудови аналітичного обліку з веденням двох примірників цих форм.

Якщо облік основних засобів у місцях експлуатації не ведуть в інвентарних списках основних засобів (типова форма № 0З-9), а ведуть в інвентарних картках, то в цих випадках інвентарні картки складають у двох примірниках: один - у бухгалтерії, другий – у місцях експлуатації основних засобів.
4.1.2. Заповнені інвентарні картки реєструють в описах інвентарних карток з обліку основних засобів (типова форма № 0З-7 «Опис інвентарних карток з обліку основних засобів»). Опис інвентарних карток ведуть за класифікаційними групами об’єктів основних засобів та інших необоротних активів. При вибутті основних засобів роблять помітки в описі, а відповідну картку прикладають до акту на списання основних засобів.

Зміни у вартості основних засобів, інших необоротних активів та суму зносу при переоцінці відображають у вищеназваних реєстрах.
4.1.3. Інвентарні картки на основні засоби та інші необоротні активи, що надійшли або вибули протягом місяця зберігають в картотеці окремо. В кінці місяця на їх підставі заповнюють Картку обліку руху основних засобів (типова форма № 0З-8). На підставі даних карток руху основних засобів складають Аналітичні дані до рахунків 10, 11, які містяться в відомості № 4.1 с.-г. аналітичного обліку по рахунках: 10 «Основні засоби»; 11 «Інші необоротні матеріальні активи». По рахунку 12 «Нематеріальні активи» аналітичний облік ведеться в відомості № 4.3 с.-г. аналітичного обліку по рахунках: 12 «Нематеріальні активи»; 19 «Гудвіл».

В аналітичних даних відображають за кожним рахунком і в розрізі субрахунків залишок на початок місяця, обороти по дебету і кредиту і залишок на кінець місяця. Підсумок по кожному рахунку звіряють з даними синтетичного обліку рахунків 10, 11, 12 в Головній книзі.
4.1.4. В місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об’єкта за матеріально-відповідальними особами ведуть «Інвентарний список основних засобів» (типова форма № 0З-9). Дані, що містяться в цій формі, мають бути тотожними із записами в інвентарних картках обліку основних засобів.
4.1.5. Діючий порядок аналітичного обліку основних засобів розповсюджується і на облік інших необоротних активів.
4.1.6. Синтетичний облік за рахунками 10, 11, 12, 13, 16, 19 ведуть в Журналі-ордері № 4 А с.-г. Записи по кредиту рахунків 10, 11, 12 здійснюють на підставі первинних документів (ф. № ОЗСГ-3 «Акт на списання основних засобів», № ОЗСГ-4 «Акт на списання автотранспортних засобів», затверджені наказом Мінагрополітики від 27.09.2007 № 701), бухгалтерських довідок. В кінці місяця кредитові обороти рахунків з Журналу-ордера № 4 А с.-г. переносять в Головну книгу.
4.1.7. В Журналі-ордері № 4 А с.-г. для кожного балансового рахунку виділено окремий розділ, в якому відображаються кредитові обороти.

За рахунками 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи» з кредиту записують вибуття основних засобів та нематеріальних необоротних активів внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, передачі необоротних активів, як внесок до статутного капіталу іншого підприємства, списання нестач або псування. Кореспондуючими рахунками при вибутті основних засобів виступають: рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» – на суму зносу, нараховану за час експлуатації; 976 «Списання необоротних активів» – на залишкову вартість необоротних активів, які вибули; 972 – «Собівартість реалізованих необоротних активів» - при реалізації необоротних активів, 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» – на залишкову вартість переданих необоротних активів до статутного капіталу інших підприємств.

За дебетом рахунку 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні активи, 12 «Нематеріальні активи» відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) необоротних активів, сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція тощо).
4.1.8. Для нарахування амортизації необоротних активів складають розрахунок (відомість № 4.4 с.-г.) нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом на початок року. Розрахунок використовують для визначення річної і місячної суми амортизації на 1 січня. Необоротні активи групують за групами та видами об’єктів, а також передбачають розподіл амортизації за об’єктами обліку.
4.1.9. В наступні звітні періоди суму амортизації необоротних активів за січень коригують, враховуючи зміни в їх складі за попередній місяць. При цьому щомісячно складають Відомість № 4.5 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули. В цій відомості зазначають вид основних засобів за класифікаційними групами та кореспондуючими рахунками, суму амортизації по об’єктах, що надійшли і вибули. По об’єктах, що надійшли, сума амортизації донараховується до попереднього місяця, а по тім, що вибули – вираховується.
4.1.10. На підставі розрахунку (відомість № 4.4 с.-г.), нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом та Відомості № 4.5 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули, складають Відомість № 4.6 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів. В ній записують розподіл амортизації по об’єктах обліку, нараховану суму амортизації за минулий місяць, зміни суми амортизації по об’єктах, що надійшли й вибули, та суму амортизації, нарахованої в поточному місяці.
4.1.11. Нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством за класифікаційними групами, здійснюють у Відомості № 4.7 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, яка відкривається на рік. У цій відомості за класифікаційними групами основних засобів і їх видами, роками введення в експлуатацію щомісяця нараховують суму амортизації та зазначають розподіл зносу за об’єктами обліку (субрахунками і аналітичними рахунками).
4.1.12. Синтетичний облік за рахунком 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» ведеться в Журналі-ордері № 4 А с.-г. Записи за кредитом цього рахунку здійснюють на підставі Відомості № 4.6 с.-г. або № 4.7 с.-г. Кредитовий оборот за рахунком 13 переносять в Головну книгу.
4.1.13. Узагальнення інформації про гудвіл і негативний гудвіл, що виникають при придбанні, здійснюється відповідно до П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств» та до Плану рахунків і Інструкції про його застосування.

Рахунок 19 «Гудвіл» має такі субрахунки:

191 «Гудвіл при придбанні»;

192 «Негативний гудвіл»;

193 “Гудвіл при приватизації (корпоратизації)”

На вартість позитивного гудвілу, який виник при придбанні підприємства дебетують субрахунок 191 «Гудвіл при придбанні» і кредитують субрахунки 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» або 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

На вартість негативного гудвілу дебетують субрахунки 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» або 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» і кредитують субрахунок 192 «Негативний гудвіл».

На суму нарахованої амортизації по позитивному гудвілу дебетують субрахунок 977 «Інші витрати звичайної діяльності» і кредитують субрахунок 191 «Гудвіл при придбанні».

На суму нарахованої амортизації негативного гудвілу при прогнозуванні беззбиткової діяльності дебетують субрахунок 192 «Негативний гудвіл» і кредитують субрахунок 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

При списанні в кінці року вартості позитивного гудвілу, який не відповідає визнанню активу, дебетують субрахунок 977 «Інші витрати звичайної діяльності» і кредитують субрахунки 191 «Гудвіл при придбанні».
4.1.14. Синтетичний облік за рахунком 19 «Гудвіл» ведеться в Журналі-ордері 4 А с.-г.
4.2. Облік довгострокових біологічних активів
4.2.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи і сільськогосподарську продукцію визначаються П(С)БО 30 «Біологічні активи».

4.2.2. Первинними документами на приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) є Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію ф. ДБАСГ-1, затверджений наказом Мінагрополітики від 21.02.2008 № 73. Формування основного стада тварин – Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада) ф. ДБАСГ-2, затверджений наказом Мінагрополітики від 21.02.2008 № 73. Списання довгострокових біологічних активів здійснюється на підставі первинних документів: Акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) ф. ДБАСГ-3, Акт списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин) ф. ДБАСГ-4, затверджені наказом Мінагрополітики від 21.02.2008 № 73.
4.2.3. Для організації аналітичного обліку довгострокових біологічних активів та формування інформації для складання приміток до фінансової звітності ведуть Відомість № 4.2 с.-г. аналітичного обліку довгострокових біологічних активів.
4.2.4. Для обліку довгострокових біологічних активів рослинництва на субрахунках 161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю», 162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю» необхідно додатково виділити субрахунки другого порядку 1611, 1621 «Багаторічні насадження», по яких відкривають аналітичні рахунки «Сад яблуневий», «Сад сливовий» тощо.
4.2.5. Для обліку довгострокових біологічних активів тваринництва на субрахунках 163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю», 164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю» необхідно виділити субрахунки другого порядку 1631, 1641 – Продуктивна худоба за їх видами, 1632, 1642 – Робоча худоба.

За дебетом рахунка 16 «Довгострокові біологічні активи» відображається надходження довгострокових біологічних активів в кореспонденції з кредитом рахунків 155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів» - на вартість зарахованої худоби до складу довгострокових біологічних активів, 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» - на вартість безоплатно отриманих довгострокових біологічних активів.
4.2.6. Оприбуткована вартість молодих насаджень до складу довгострокових біологічних активів відображається по дебету субрахунку 166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінені за первісною вартістю» і кредиту субрахунку 155 «Придбання (виготовлення) довгострокових біологічних активів».
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення

Методичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)

Методичні рекомендації по розробленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Дані Методичні рекомендації розроблені з метою уніфікованого застосування норм діючого законодавства на території Харківської області...

Навчальний кабінет української мови І літератури: нормативні орієнтири та методичні рекомендації
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів” від 20. 07. 2004 №160 та інших законодавчих актів України;...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств загальні положення

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

Про зміни в системі електронного адміністрування пдв для сільськогосподарських підприємств

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка