Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств Загальні положення - Сторінка 4

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств Загальні положення

Сторінка4/7
1   2   3   4   5   6   7

4.2.7. За кредитом рахунка 16 «Довгострокові біологічні активи» відображають їх вибуття в кореспонденції рахунків 213 «Поточні біологічні активи, які оцінені за первісною вартістю», 90 «Собівартість реалізації» - на собівартість реалізованих довгострокових біологічних активів, які оцінені за справедливою вартістю, 972 «Собівартість реалізації необоротних активів» - на собівартість реалізованих довгострокових біологічних активів, які оцінені за первісною вартістю, 976 «Списання необоротних активів» - на суму залишкової вартості списаних активів, 134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів» - на суму зносу по ліквідованих довгострокових активах.
4.2.8. Синтетичний облік довгострокових біологічних активів по рахунку 16 ведуть в Журналі-ордері № 4 А с.-г. Записи по кредиту рахунку 16 здійснюють на підставі первинних документів: Акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічні насадження) (ф. ДБАСГ-3); Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин) (ф. ДБАСГ-4). В кінці місяця кредитові обороти по рахунку 16 з Журналу-ордеру № 4 А с.-г. переносять в Головну книгу.
4.3. Облік фінансових та капітальних інвестицій
4.3.1. Для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери та статутний капітал інших підприємств ведеться рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції».
4.3.2. Порядок обліку фінансових інвестицій і розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності визначається П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».
4.3.3. Інвестиція, яку передбачається тримати на підприємстві більше року (довше операційного циклу) відноситься до довгострокової інвестиції і обліковується на рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». Крім акцій на цьому рахунку узагальнюється інформація про наявність і рух довгострокових інвестицій у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств.

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» має такі субрахунки:

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»;

143 «Інвестиції непов’язаним сторонам».

За дебетом рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» відображають вартість довгострокових інвестицій, за кредитом – їх вибуття.
4.3.4. При інвестуванні коштів в акції асоційованого підприємства дебетується рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» субрахунок 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» і кредитуються рахунки 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові позики» тощо.
4.3.5. На суму отриманого доходу на акції (в сумі збільшення частки інвестора в капіталі асоційованого підприємства) дебетується субрахунок 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» і кредитується рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» субрахунок 721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства».
4.3.6. На суму нарахованих і виплачених дивідендів по акціях асоційованого підприємства зменшуються фінансові інвестиції в підприємство, що нарахувало і виплатило дивіденди. При цьому складається бухгалтерська проводка: дебет субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» і кредит субрахунку 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі».
4.3.7. У разі придбання акцій підприємства, на які інвестор не має суттєвого впливу, відображається в обліку: при придбанні акцій дебетують субрахунок 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» і кредит рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові позики» тощо.
4.3.8. Нараховані дивіденди по інвестиціях непов’язаним сторонам відображаються по субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» і кредиту рахунку 73 «Інші фінансові доходи» субрахунку 731 «Дивіденди одержані». Отримані нараховані дивіденди за інвестиціями відображають по дебету рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові позики» і кредиту субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами».
4.3.9. Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій ведуть за видами фінансових вкладень та об’єктами інвестування.
4.3.10. Для обліку операцій за рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначено Журнал-ордер № 4 Б с.-г. та Відомість № 4.9 с.-г. аналітичного обліку довгострокових фінансових інвестицій.

Відомість № 4.9 с.-г. аналітичного обліку довгострокових фінансових інвестицій ведуть в розрізі субрахунків і аналітичних рахунків із зазначенням залишку на початок місяця оборотів за дебетом і кредитом та залишок на кінець місяця.
4.3.11. Необоротні активи на підприємство надходять внаслідок здійснення капітальних інвестицій. Капітальні інвестиції – це сукупність витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.
При здійсненні будівництва господарським способом облік робіт і витрат на їх проведення ведуть на підприємстві за статтями витрат згідно з П(С)БО 16 «Витрати».
4.3.12. Первинними документами для відображення господарських операцій в розрізі статей витрат є: Лімітно-забірні карти (ф. № ВЗСГ-1, наказ Мінагрополітики від 21.12.2007 № 929)  на відпуск будівельних та інших матеріалів; Накладні (внутрігосподарського призначення) (ф. № ВЗСГ-8, наказ Мінагрополітики від 21.12.2007 № 929); Наряди на відрядну роботу, Табелі обліку робочого часу, Облікові листи тракториста-машиніста, Подорожні листи вантажного автомобіля (типова форма № 2, спільний наказ Міністерства транспорту та Міністерства статистики від 29.12.95 № 488/346), Відомість № 4.6 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за місяць, Акти приймання-здачі виконаних робіт тощо. Перевірені первинні документи групують у Звітах про рух матеріальних цінностей, накопичувальних відомостях, та Зведеній відомості № 5.1 с.-г. нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об’єктами обліку витрат, дані яких заносять у Відомість № 4.8 с.-г. аналітичного обліку капітальних інвестицій.

4.3.13. Об’єкти, на яких закінчено будівництво, повинні бути прийняті спеціальною комісією і зараховані до складу основних засобів. На прийнятий об’єкт складають Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. № ОЗСГ-1, затверджений наказом Мінагрополітики від 27.09.2007 № 701).

4.3.14. Придбані автомобілі, трактори, комбайни, робочі машини і обладнання у постачальників обліковують на підставі рахунків постачальників, товарно-транспортних накладних, податкових накладних.
4.3.15. При формуванні основного стада продуктивної і робочої худоби за рахунок вирощеного молодняку складають Акт на переведення тварин із групи в групу.

Придбану худобу сільськогосподарські підприємства одержують від постачальників на підставі Рахунку-фактури, Товарно-транспортної накладної, Податкової накладної, Племінного свідоцтва, Ветеринарного свідоцтва.
4.3.16. Для обліку витрат на закладання і вирощування багаторічних насаджень застосовують такі ж первинні документи, як і при вирощуванні сільсько­господарських культур – Облікові листи трактористів-машиністів, Накладні (внутрігосподарського приз­начення) (ф. № ВЗСГ-8), Акти про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин (ф. № ВЗСГ-3), Акти на витрати насіння і садивного матеріалу (ф. № ВЗСГ-4) тощо.

Після закінчення робіт із закладання і вирощування багаторічних насаджень, при зарахуванні їх до складу незрілих довгострокових біологічних активів складають Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (ф. № ДБАСГ-1).

При досягненні багаторічних насаджень стадії зрілості і переведення їх з незрілих довгострокових біологічних активів в групу довгострокових біологічних активів рослинництва складають повторно Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (ф. № ДБАСГ-1).
4.3.17. Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться у Відомості № 4.8 с.-г. аналітичного обліку капітальних інвестицій в розрізі субрахунків, а також поділом інвестицій у капітальне будівництво, що виконується підрядним і господарським способом.
4.3.18. Облік капітального будівництва ведеться за фактичними витратами. Для визначення фактичної вартості кожного окремого об’єкта капітального будівництва, реконструкції, добудови, модернізації, модифікації, що здійснюються в кількох звітних періодах застосовується вкладний аркуш ф. 4.8 с.-г. із зазначенням назви об’єкта.
4.3.19. Синтетичний облік по рахунку 15 «Капітальні інвестиції» ведеться в Журналі-ордері ф. № 4 Б с.-г..
4.3.20. Підставою для списання витрат по капітальним інвестиціям є Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗСГ-1), Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) об’єктів (ф. ОЗСГ-2, затверджений наказом Мінагрополітики від 27.09.2007 № 701), Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічні насадження) і передачі їх в експлуатацію (ф. ДБАСГ-1), Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада) (ф. ДБАСГ-2), які розносяться у Відомість 4.8 с.-г. по кредиту рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Підсумок кредитового обороту по рахунку 15 із відомості 4.8 с.-г. розносять в Журнал-ордер № 4 Б с.-г..
5. Облік запасів та витрат діяльності
5.1. Облік виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів
5.1.1. Облік наявності та руху виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів ведеться за центрами відповідальності (матеріально-відповідальними особами, місцями зберігання) в Книгах складського обліку в кількісному виразі за видами і сортами цінностей.
5.1.2. Щомісяця, в строки, передбачені графіком документообігу, матеріально-відповідальні особи складають Звіт про рух матеріальних цінностей у двох примірниках і разом з підтверджувальними документами передають до бухгалтерії. Після перевірки другий примірник звіту, підписаний бухгалтером, повертають матеріально-відповідальній особі. Звіт про рух матеріальних цінностей складають окремо по кожному синтетичному рахунку (субрахунку). Матеріально-відповідальні особи заповнюють тільки кількісні показники звітів, а їх таксування здійснюють в бухгалтерії згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати». Оприбуткування цінностей здійснюється за первісною вартістю в залежності від каналів надходження, а оцінка вибуття запасів залежить від обраного методу оцінки, визначеного сільськогосподарським підприємством самостійно в наказі про облікову політику підприємства. По запасним частинам, ремонтним матеріалам та медикаментам звіти складають тільки в грошовому вимірнику.
5.1.3. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативно-кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації за матеріально-відповідальними особами на протязі строку їх фактичного використання.
5.1.4. Дані про наявність і рух матеріальних цінностей в грошовому виразі за місцями зберігання (матеріально-відповідальними особами) узагальнюються за місяць в розрізі синтетичних рахунків (субрахунків) в Журналі-ордері № 5 А с.-г., який об’єднано з відомістю. Транспортно-заготівельні витрати, пов’язані з придбанням матеріальних цінностей, визначаються на підставі Журналів-ордерів № 3 В с.-г., № 3 Г с.-г. (на суму витрат, пов’язаних з доставкою силами постачальників та інших організацій); № 3 А с.-г. (на суму витрат по службових відрядженнях, пов’язаних з придбанням матеріалів тощо); 5 В с.-г. (на суму витрат допоміжних виробництв, пов’язаних з доставкою); № 5 Б с.-г. (на суму заробітної плати нарахованої за навантаження та розвантаження цінностей, які надходять від постачальників). Розподіл транспортно-заготівельних витрат обирається підприємством за наступними варіантами:

- шляхом прямого списання транспортно-заготівельних витрат до первісної вартості одиниці запасів, які придбані;

- за середнім відсотком.

Методика розрахунку розподілу витрат пов’язаних з придбанням товарно-матеріальних цінностей за період передбачена в Журналі-ордері № 5 А с.-г. та відомості.
5.1.5. Кредитові обороти по синтетичних рахунках (субрахунках) по обліку виробничих запасів, МШП, готової продукції та товарів з Журналу-ордеру № 5 А с.-г. переносять в Головну книгу.
5.1.6. Аналітичний облік матеріальних цінностей у бухгалтерії підприємства ведуть у сальдових відомостях на підставі перевірених та протаксованих Звітів про рух матеріальних цінностей.
5.1.7. Підсумки залишків по синтетичних рахунках (субрахунках) сальдової відомості звіряють з даними про залишки матеріальних цінностей, відображених в Журналі-ордері № 5 А с.-г. та відомості (дебет рахунків) в розрізі матеріально-відповідальних осіб.
5.1.8. Залишки виробничих запасів, МШП, готової продукції та товарів в Журналі-ордері № 5 А с.-г. та відомості співставляють з підсумковими даними сальдових відомостей по кожному синтетичному рахунку (субрахунку).
5.2. Облік розрахунків за виплатами працівникам та відрахувань на соціальні заходи
5.2.1. Облік оплати праці в системі рахунків – це визначення винагороди, обчисленої, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган здійснює працівникам, та дотримання розподілу нарахованої оплати праці на відповідні об'єкти бухгалтерського обліку відповідно до кількості та якості затраченої праці.
5.2.2. Розрахунки з оплати праці у сільськогосподарських підприємствах ведуться на синтетичному рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» в розрізі субрахунків:

661 «Розрахунки за заробітною платою»;

662 «Розрахунки з депонентами»;

663 «Розрахунки за іншими виплатами».
5.2.3. Нарахування оплати праці та інших аналогічних витрат відображається по кредиту пасивного рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». При цьому кредит рахунка 66 кореспондує з дебетом рахунків відповідних витрат. У разі, коли підприємства не використовують в обліку рахунки класу 8 «Витрати за елементами», такими витратами згідно з П(С)БО 16 «Витрати» будуть: прямі виробничі (рахунок 23 «Виробництво»), загальновиробничі (рахунок 91 «Загальновиробничі витрати»), на управління (рахунок 92 «Адміністративні витрати»), на збут (рахунок 93 «Витрати на збут»).
5.2.4. Витрати на оплату праці, які не пов’язані з виробничою діяльністю підприємства, відносяться до інших витрат операційної діяльності. Нарахування зазначених виплат у бухгалтерському обліку відображається по кредиту рахунка 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» у кореспонденції з дебетом рахунка 94 «Інші витрати операційної діяльності».


5.2.5. Нарахування оплати праці здійснюється на підставі перевірених та затверджених первинних документів відповідно до діючих положень й накопичуються показники в зведених регістрах, які призначені для об'єднання первинних документів й отримання узагальнених показників за галузями основного виробництва, видами допоміжних та обслуговуючих виробництв, а також за економічним змістом витрат виробництва – статтями виробничих витрат.
5.2.6. Групування даних про нараховану заробітну плату за кожним працівником відбувається в таких типових реєстрах і документах:

- Табель обліку робочого часу;

- Накопичувальна відомість обліку використання машино-тракторного парку;

- Накопичувальна відомість обліку вантажного автотранспорту;

- Наряд на відрядну роботу.
5.2.7. Узагальнюючим регістром, в якому відображується аналітичний облік розрахунків за заробітною платою (оплатою праці) з кожним працівником, є Розрахунково-платіжна відомість працівника (ф. № П-6, затверджена наказом Державного комітету статистики від 05.12.2008 № 489) або Книга обліку розрахунків з оплати праці.

Розрахунково-платіжні відомості складаються за окремими структурними підрозділами. У них записують усіх працівників підрозділу за категоріями із зазначенням прізвища, табельного номера, професії, посади, відпрацьованих днів (годин) та нарахованої основної і додаткової заробітної плати за її видами, суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, премії та інші нарахування відповідно до П(С)БО 26 «Виплати працівникам».

У розділі «Утримано і виплачено» в окремих графах записують утримання у відповідності з чинним законодавством та видану із каси заробітну плату та інші утримання (за виконавчими листами, відшкодування витрат від браку продукції, неповернуті підзвітні суми тощо). Після цього визначають залишок на кінець місяця, який належить до видачі кожному працівникові.

Замість розрахунково-платіжних відомостей можна вести Книгу обліку розрахунків з оплати праці, в якій розрахунки записують як за кожний місяць окремо, так і за кілька місяців у двох варіантах. За першим варіантом після запису на першому аркуші прізвищ працівників залишають чистими стільки аркушів, на скільки місяців розрахована Книга. У цьому разі прізвища щомісяця не переписують і Книгу використовують як оборотну відомість. За другим варіантом після запису прізвища кожного працівника залишають стільки рядків, на скільки місяців розрахована Книга.

Для видачі з каси сум, що належать працюючим, на підставі записів у книзі складають Розрахунково-платіжну відомість (зведену) (ф. № П-7, затверджена наказом Державного комітету статистики від 05.12.2008 № 489).
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення

Методичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)

Методичні рекомендації по розробленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Дані Методичні рекомендації розроблені з метою уніфікованого застосування норм діючого законодавства на території Харківської області...

Навчальний кабінет української мови І літератури: нормативні орієнтири та методичні рекомендації
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів” від 20. 07. 2004 №160 та інших законодавчих актів України;...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств загальні положення

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

Про зміни в системі електронного адміністрування пдв для сільськогосподарських підприємств

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка