Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств Загальні положення - Сторінка 6

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств Загальні положення

Сторінка6/7
1   2   3   4   5   6   7

5.5.2. Згідно з Планом рахунків процес реалізації сільськогосподарської продукції, товарів, робіт і послуг відображають на кількох балансових рахунках: 90 «Собівартість реалізації», 93 «Витрати на збут», 70 «Доходи від реалізації».

Для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності призначені рахунки 71 «Інший операційний дохід». Для обліку доходів фінансової діяльності передбачено рахунки: 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи». Для обліку доходів, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства, призначено рахунок 74 «Інші доходи». Облік доходів, які виникають у результаті надзвичайної діяльності, передбачено здійснювати на рахунку 75 «Надзвичайні доходи». Для обліку податку на прибуток застосовують рахунок 98 «Податок на прибуток».
5.5.3. Для обліку формування доходів і результатів діяльності використовують Журнал-ордер № 6 с.-г., де відображають операції за рахунками: 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати».
5.5.4. Записи в Журналі-ордері № 6 с.-г. роблять підсумком за місяць на підставі Відомості № 6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів; Відомості № 6.6 с.-г. аналітичного обліку по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»; Відомості № 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи по рахунках: 71, 72, 73, 74, 75, 79.
5.5.5. Дані первинних документів узагальнюються в необхідному розрізі в «Реєстрі документів по реалізації готової продукції, біологічних активів (безготівкові розрахунки)» (ф. № 6.1 с.-г.); «Реєстрі документів по реалізації товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки)» (ф. № 6.2 с.-г); «Реєстрі документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку (за цінами реалізації)» (ф. № 6.3 с.-г.) та «Реєстрі документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку (за обліковими цінами)» (ф. № 6.3а с.-г.). Підсумкові дані цих реєстрів за видами продукції і каналами реалізації переносять у Відомості № 6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів, яка складається щомісяця.
5.5.6. Реєстр ф. № 6.1 с.-г використовують для накопичення даних з продажу окремих видів сільськогосподарської продукції, біологічних активів за каналами реалізації та для аналітичного обліку розрахунків із заготівельними та іншими організаціями й особами.

В реєстрах № 6.1 с.-г. в хронологічному порядку у відповідних графах (1-7) записують: назву покупця або замовника, дату складання і номер товарно-транспортної накладної, кількість відвантаженої продукції, біологічних активів тощо.

Вартість відправленої продукції (графа 6) за обліковими цінами розраховують в цілому за реєстром. В усіх документах підсумок щодо реалізації певного виду продукції узгоджують з даними матеріальних звітів.

У графах 8-19 (в розділі «Прийнято») записують номер приймальної квитанції, реєстру або іншого документа заготівельної організації (одержувача продукції, біологічних активів); прийняту кількість у натурі (а при продажу заготівельним організаціям – і залікову масу реалізованої сільсько­господарської продукції); виручку за цінами реалізації; суми надбавок, доплат, знижок; разом без податків; податок на додану вартість; акцизний збір; всього з кредиту субрахунку 701, кореспондуючі рахунки 36, 377, 372, 661 та ін.
5.5.7. Бухгалтерія господарства на підставі банківських та інших документів відмічає оплату кожної накладної або іншого супровідного документа, зазначивши шифр рахунку, на який зарахована виручка (графи 20-22).
5.5.8. Аналогічно заповнюють реєстр № 6.2 с.-г, який застосовують для обліку реалізації інших товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт і наданих послуг за каналами реалізації (в рахунок оплати праці, інша реалізація).
5.5.9. Реєстр ф. № 6.3 с.-г. призначений для групування виручки від реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку. Цей реєстр призначений на місяць і складається на основі прибуткових касових ордерів і накладних внутрігосподарського призначення.

Реєстр ф. № 6.3 с.-г. заповнює касир. Після перевірки його головним бухгалтером він передається бухгалтеру, який веде облік реалізації.

У графах 1-3 Реєстру № 6.3 с.-г. вказують дату і номер прибуткового касового ордера і накладної. У графі 4 – прізвище, ім’я та по батькові одержувача продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів. В графах 5-12 окремо для кожного виду реалізованої продукції, біологічних активів, робіт або послуг записують кількість і суму (виручку від реалізації) за цінами реалізації без податку на додану вартість і акцизного збору з кредиту субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. в дебет рахунку 30 «Каса». У графі 13 підраховують підсумок, у графах 14-15 записують податок на додану вартість і акцизний збір, у графі 16 – загальну суму виручки від реалізації за готівку разом з податками на додану вартість і акцизним збором.
5.5.10. Вартість оплаченої за готівку продукції (біологічних активів, робіт, послуг), не одержану покупцем у звітному періоді, відображають у графі 17, а при її одержанні роблять відмітки в кожному документі (рядку) у графах 18-19. Для того, щоб виявити такі факти, в кінці місяця після складання реєстру № 6.3 с.-г. його узгоджують із реєстром № 6.3а с.-г., який веде бухгалтер з реалізації, та з матеріальним звітом. Реєстр № 6.3а с.-г. складають на підставі накладних внутрігосподарського призначення про відпуск продукції, (біологічних активів) зі складу чи надання послуг (в дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 з кредиту рахунків 20, 21, 22, 26, 27, 28, 23 та ін. за обліковими цінами).
5.5.11. В кінці місяця в Реєстрах № 6.3 с.-г. і № 6.3а с.-г. підраховуються підсумки з кожного виду реалізованої продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за місяць, які переносять у Відомість № 6.4 с.-г.
5.5.12. Відомість № 6.4 с.-г. передбачає ведення протягом місяця аналітичного обліку реалізації за кількістю і вартістю окремих видів реалізованої продукції, біологічних активів, виконаних робіт і наданих послуг на сторону, а також за напрямками реалізації. На окремих сторінках відомості ведуть облік реалізації продукції рослинництва, тваринництва і т.д. Підсумки підраховують по кожній галузі окремо і в цілому по сільськогосподарському підприємству.
5.5.13. У графі 11 відомості № 6.4 с.-г. показують облікову вартість реалізованої сільськогосподарської продукції, додаткових біологічних активів, поточних біологічних активів рослинництва та тваринництва, виробничих запасів, робіт і послуг.
5.5.14. У розділі «Прийнято до оплати» відомості № 6.4 с.-г. (графи 12-22) відображають обороти з кредиту субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. в дебет рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» – на суму виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), яку повинні заплатити покупці і замовники, в тому числі продукції і біологічних активів, прийнятих у населення; 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» – на суму нарахованої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), працівникам (покупцям), оплата готівкою якої була здійснена в попередньому звітному місяці; на суму виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), яку повинні заплатити інші дебітори; 372 «Розрахунки з підзвітними особами» – на суму виручки від реалізації, віднесеної в підзвіт матеріально відповідальної особи; 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» на суму надходження виручки від реалізації продукції (робіт, послуг); 661 «Розрахунки за заробітною платою» на вартість продукції (робіт, послуг), виданої працівникам підприємства в рахунок оплати праці.

Показники цього розділу заповнюють на підставі первинних документів або реєстрів № 6.1 с.-г., № 6.2 с.-г., № 6.3 с.-г..

Обороти за місяць за кількістю і вартістю реалізованої продукції, біологічних активів відображають за напрямками реалізації, а саме: в графах 12-13 – реалізовану продукцію заготівельним організаціям у натуральній і заліковій масі; у графі 19 – виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) за цінами реалізації без суми податку на додану вартість і акцизного збору; у графах 20 і 21 – відповідно суму податку на додану вартість і акцизний збір; у графі 22 – кредитові обороти за субрахунками 701, 702, 703, 712 та ін. разом з зазначеними податками.

За даними графи 20 «ПДВ» розраховують загальну суму податку на додану вартість, яку відображають по дебету рахунків 70 та 71 і кредиту субрахунку 641 в Журналі-ордері № 3 Г с.-г. і Відомості аналітичного обліку розрахунків з бюджетом № 3.5 с.-г. Аналогічно за даними графи 21 «Акцизний збір» відображають суму акцизного збору.
5.5.15. Систематизація та накопичення витрат, пов’язаних з реалізацією продукції, за звітний період проводиться у Звіті про витрати на збут (ф. № 5.9 с.-г.), які на підставі бухгалтерської довідки в кінці звітного періоду списуються з кредиту рахунку 93 «Витрати на збут» в дебет рахунку 79 «Фінансові результати» і відображаються у Відомості № 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи.
5.5.16. Для накопичення інформації на протязі звітного періоду про собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та дохід від реалізації призначена Книга аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ф. № 6.5 с.-г.). В графах 3 та 4 відображається кількість та облікова вартість реалізованої продукції (дебет субрахунків 901, 902, 903, 943). В графах 5-21 накопичується та систематизується інформація за напрямами реалізації (продаж заготівельним організаціям, видача в рахунок розрахунків за земельні і майнові паї, оплати праці, за готівку та інша реалізація) про кількість та реалізаційну вартість (кредит субрахунків 701, 702, 703, 712) без ПДВ.

Записи в Книгу аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ф. № 6.5 с.-г.) здійснюють щомісяця на підставі Відомості № 6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів.
5.5.17. Для здійснення контролю за накопиченою інформацією в Книзі аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ф. № 6.5 с.-г.) додатково складається Оборотна відомість № 6.8 с.-г. по аналітичних рахунках з реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів. В ній передбачається окремий рядок для кожного виду реалізованої продукції, поточних біологічних активів, матеріалів, робіт і послуг, в якому на протязі року за кожний місяць по дебету рахунків 901, 902, 903, 943 відображається собівартість реалізованих матеріальних цінностей, а по кредиту субрахунків 701, 702, 703, 712 – виручка від реалізації цих матеріальних цінностей за реалізаційними цінами. Дані за кожний місяць повинні бути співставними з даними граф 3 та 4, 22 та 23 Книги аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ф. № 6.5 с.-г.).
5.5.18. Синтетичний облік реалізації сільськогосподарської продукції, виконаних робіт і наданих послуг ведуть в Журналі-ордері № 6 с.-г. В ньому відображають підсумками за місяць обороти з кредиту рахунків 36, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 у кореспонденції з дебетом відповідних рахунків.
5.5.19. Записи в Журнал-ордер № 6 с.-г. з кредиту рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» здійснюють на підставі Відомості № 6.6 с.-г. аналітичного обліку по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». У Відомості № 6.6 с.-г. наводиться перелік всіх покупців і замовників за звітний період або заборгованість за попередні періоди. За кожним з них показуються залишки на початок і кінець місяця і обороти за дебетом і кредитом за звітний період. Заповнюється відомість на підставі реєстрів № 6.1 с.-г., № 6.2 с.-г., первинних документів та аркушів-розшифровок.

Кредитові обороти по рахунку 70 в дебет рахунків 36, 37, 30, 66 та ін. переносять до Журналу-ордеру № 6 с.-г. на підставі Відомості № 6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів. Кредитові обороти по субрахунках 701, 702, 703, 712 переносять у Зведені аналітичні дані про доходи (зворотна сторона Журналу-ордеру № 6 с.-г.) також на підставі Відомості № 6.4 с.-г.

Кредитові обороти за рахунками 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», переносять до Журналу-ордера № 6 с.-г. в дебет відповідних рахунків на підставі Відомості № 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи по рахунках: 71, 72, 73, 74, 75, 79. Кредитові обороти по субрахунках до рахунків 71, 72, 73, 74, 75, переносять у Зведені аналітичні дані про доходи (зворотна сторона Журналу-ордеру № 6 с.-г.) також на підставі Відомості № 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи.

Кредитові обороти за рахунком 79 «Фінансові результати» переносять до Журналу-ордера № 6 с.-г. в порядку закриття рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 на підставі бухгалтерських довідок, складених з використанням Книги аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів ф. № 6.5 с.-г. та Відомості № 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи по рахунках: 71, 72, 73, 74, 75.
5.5.20. Відомість № 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи складають на підставі первинних документів за відповідними статтями щомісяця.

6. Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань
6.1. Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» власний капітал визначається як частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Власний капітал поділяється на: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал.

На формування активів підприємств впливає наявність джерел забезпечення наступних витрат і платежів, які за своєю функцією тотожні функціям власного капіталу.
6.2. Для обліку власного капіталу передбачені рахунки 40 «Статутний капітал», 41 «Пайовий капітал», 42 «Додатковий капітал», 43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», 45 «Вилучений капітал», 46 «Неоплачений капітал».

Для обліку забезпечення зобов’язань призначені рахунки: 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».
6.3. Синтетичний облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань ведеться в Журналі-ордері № 7 с.-г. В цьому журналі-ордері передбачено окремі розділи для кожного синтетичного рахунку, де відображаються кредитові обороти в кореспонденції з дебетом відповідних кореспондуючих рахунків.

Окрім того, за кожним рахунком обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань ведуться аналітичні дані із зазначенням: статті аналітичного обліку, оборотів по дебету і кредиту за звітний період і з початку року.
6.4. Для обліку додаткового капіталу призначено Відомість № 7.1 с.-г. аналітичних даних по рахунку 42 «Додатковий капітал».
6.5. В Журналі-ордері № 7 с.-г. кредит рахунку 42 вступає в кореспонденцію з дебетом рахунків: 30 «Каса»; 31 «Рахунки в банках», 46 «Неоплачений капітал» - на суму збільшення емісійного доходу; 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні активи», 20 «Виробничі запаси» – на суму вкладеного засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капіталу, що перевищує статутний капітал; 10, 11, 20 – на суму дооцінки активів; 10, 11, 12 – на суму безоплатно одержаних необоротних активів.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення

Методичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)

Методичні рекомендації по розробленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Дані Методичні рекомендації розроблені з метою уніфікованого застосування норм діючого законодавства на території Харківської області...

Навчальний кабінет української мови І літератури: нормативні орієнтири та методичні рекомендації
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів” від 20. 07. 2004 №160 та інших законодавчих актів України;...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств загальні положення

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

Про зміни в системі електронного адміністрування пдв для сільськогосподарських підприємств

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка