Пошук по сайту


Категорія «фінансової інформації» в системі відомостей, що становлять комерційну таємницю

Категорія «фінансової інформації» в системі відомостей, що становлять комерційну таємницю

Юридичні науки

Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Категорія «фінансової інформації» в системі відомостей, що становлять комерційну таємницю
Рассмотрена категория финансовой информации и ее взаимосвязь с понятием коммерческой тайны в аспекте сбалансирования интересов информационной защищенности хозяйственного общества с одной стороны и прав его участников на получение информации с другой.

Ключевые слова: финансовая информация, комерческая тайна, права учасников хозяйственных обществ.

Розглянута категорія фінансової інформації і її взаємозв’язок з поняттям комерційної таємниці в аспекті збалансування інтересів інформаційної захищеності господарського товариства з однієї сторони та прав його учасників на отримання інформації з іншої.

Ключові слова: фінансова інформація, комерційна таємниця, права учасників господарських товариств

The connection between the Category of Financial Information and the Category of Commercial Secrets are considered in the aspect of Companies’ Information Protection and Shareholders’ Information Rights balance.

Keywords: Financial Information, Commercial Secrets, Shareholders’ Information Rights.

Отченаш Майя Михайлівна

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Проблематика розмежування категорій «фінансової інформації», «конфіденційної інформації» та «комерційної таємниці» частково розглядалась в попередніх публікаціях [1, с. 126]. Однак перелік відомостей, що становлять фінансову інформацію потребує більш детального правового аналізу. Метою дослідження являється встановлення понятійних зв’язків між категоріями «фінансової інформації» та «комерційної таємниці» та їх розмежування в аспекті рівня доступу та допуску до відповідних відомостей. Для розкриття характеру співвідношення вказаних категорій важливим є розгляд проблеми змісту як відомостей, що становлять комерційну таємницю, так і змісту фінансової інформації.

Згідно з ч. 2 ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру. Так, відомостями технічного характеру вважають, зокрема, але не вичерпно, технічні рішення, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, інтегральні мікросхеми, за якими не подано заявок на одержання охоронних документів або які не є обороноздатними, креслення, технічна документація, результати патентних досліджень, програми забезпечення, формули, рецепти, технології виробництва тощо [2, с. 654]. Організаційний характер мають відомості про структуру підприємства, систему управління ним, вертикальну та горизонтальну організацію структурних підрозділів, посадових осіб і працівників, їх функції тощо. Виробничий характер носять відомості про структуру та обсяг виробництва, номенклатуру товарів, техніку, обладнання, прилади, застосовувані у виробничих процесах, систему логістики тощо. І, нарешті, відомості комерційного характеру складають виробничі плани, плани рекламної діяльності, списки клієнтів, результати кон’юнктурних досліджень, маркетингову та фінансову інформацію.

Так, Ю.В. Носік включає в поняття комерційної таємниці відомості, що містять фінансову інформацію, однак не деталізує змісту останньої [3, с. 73]. В свою чергу С.В. Алєксєєв залежно від змісту інформації, яка складає комерційну таємницю виділяє як одну із форм виявлення такої - ділову інформацію, що характеризує управлінську, маркетингову та фінансову діяльність, що може надати конкурентам переваги під час завоювання ринку збуту товару [4, с. 138]. М.М. Зацеркляний та О.Ф.Мельников також виділяють фінансову інформацію як складову комерційної таємниці за функціональною ознакою та визначають її як відомості про планування прибутку, собівартості, ціноутворення (методи розрахунку, структура цін, знижки), можливі джерела фінансування, фінансові прогнози [5, с. 86].

До фінансової інформації, що становить комерційну таємницю також відносять відомості про прибуток, кредити, товарообіг, фінансові звіти і прогнози, комерційні задуми, фонд заробітної плати, вартість основних і оборотних фондів, кредитні умови платежу, банківські рахунки, планові звітні калькуляції. Крім того, фінансова інформація може бути визначена як інформація про структуру капіталу, стан розрахунків з торговими клієнтами, розмір прибутку і рівень собівартості продукції, рівень платоспроможності підприємства, механізм формування цін на продукцію, фактичний стан ринків збуту, банківські і торгові операції, відомості про ефективність експорту та імпорту, організація та розмір обігових коштів, відомості про фінансове становище постачальників, споживачів, посередників, конкурентів [6, с. 314-315].

Таким чином, більшість дослідників прийшли до висновку, що категорія фінансової інформації входить до складу відомостей, що становлять комерційну таємницю. Водночас, дана позиція є суперечливою з точки зору доступу та допуску до вказаних відомостей в складі комерційної таємниці.

Так, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначає фінансову звітність підприємства як бухгалтерську звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Тобто, дані відомості, як вказано вище, входять до складу фінансової інформації. Разом з тим даний закон передбачає, що фінансова звітність підприємства не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.

На сьогодні не існує єдиного закону, в якому були б вичерпно визначені відомості, які не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Кабінет Міністрів України Постановою № 611 від 09.08.1993 р. «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» визначив такий перелік, який залишається чинним. Аналіз даної Постанови дозволяє піддати критиці більшість її норм. Так, викликає сумніви обґрунтованість заборони відносити до комерційної таємниці «інформацію за всіма формами державної звітності». Режим комерційної таємниці не перешкоджає органам влади отримувати необхідну інформацію для здійснення ними своїх повноважень, а обов’язок розкривати таку інформацію ще не означає, що така інформація втрачає комерційну цінність та не може охоронятись в установленому порядку.

В підтримку даної позиції виступає Радутний О., вказуючи, що встановлення режиму комерційної таємниці не означає абсолютного заперечення на ознайомлення з нею за наявністю законних підстав [7, с. 8].

Разом з тим положення нового Податкового кодексу України від 02.12.2010, № 2755-VI встановлюють особливий порядок передачі такої інформації, а саме: «п.85.3. Документи, що містять комерційну таємницю або є конфіденційними, передаються окремо із зазначенням посадової (службової) особи, що їх отримала. Передача таких документів для їх огляду, вивчення і їх повернення оформляються актом у довільній формі, який підписують посадова (службова) особа органу державної податкової служби та платник податків (його представник)». Тобто, сам факт конфіденційності та таємності переданої державному органу інформації має породжувати особливий порядок запиту та роботи з таємними документами.

В аспекті доступу до фінансової інформації учасників господарських товариств можна зробити висновок, що такий не є закритим з огляду на заборону відмови у наданні річних балансів, звітів товариства про його діяльність за Законом України «Про господарські товариства».

Більше того, Закон України «Про акціонерні товариства» передбачає можливість отримання акціонером додатково документів бухгалтерського обліку щодо правочинів, учасником яких він виступає. Тобто, вказані вище норми законодавчих актів мають діяти як виключення із загального правила про необхідність віднесення фінансової інформації до режиму комерційної таємниці. Якщо ж іде мова про інформаційну відкритість, то така актуальна тільки для окремих видів господарських товариств (наприклад, публічні акціонерні товариства), коли має місце мета залучення зовнішніх інвесторів. Однак, у випадку більшості видів господарських товариств фінансова інформація слугує базою для прийняття управлінських рішень та володіє комерційною цінністю, а тому має підлягати належному захисту.

Таким чином, поняття фінансової інформації має бути визначене на законодавчому рівні. Віднесення ж відомостей, що містять фінансову інформацію до режиму комерційної таємниці має відбуватись на розсуд загальних зборів учасників (акціонерів) господарського товариства, оскільки його акціонери чи учасники мають та повинні мати право доступу та допуску до вказаних відомостей незалежно від факту їх засекречення.

Водночас, включення фінансової інформації в повному об’ємі до складу комерційної таємниці розповсюдить режим захисту такої інформації як комерційної таємниці та дозволить господарському товариству вимагати від його учасника (акціонера) дотримання умов щодо нерозголошення фінансових секретів конкурентам. Тільки в такому випадку можна буде сподіватися на практиці на збалансованість інтересів господарського товариства щодо захисту фінансової інформації, що має комерційну цінність та прав його учасників на доступ до фінансової інформації, включаючи відомості, що становлять комерційну таємницю.
Список використаних джерел:

  1. Отченаш М.М. Співвідношення понять «фінансова інформація» та «комерційна таємниця» в аспекті прав акціонерів і учасників ТОВ на отримання інформації на шляху забезпечення балансу та захисту інтересів суб’єктів господарювання. – Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования: в 2-х т. Т.2: Сб. науч. Тр./ НАН Украины, Институт экономико-правовых исследований. – Донецк: Изд-во «Ноулидж», 2009. – с. 126.

  2. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 1. – Під ред. Проф. А.С. Довгерт, проф. Н.С. Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2005.

  3. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: Монографія. – К.:КНТ, 2007.

  4. Алєксєєв С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право, 2004.

  5. Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф. – Основи економічної безпеки. Навчальний посібник. – К.:КНТ, 2009.

  6. Економічна безпека підприємств, організацій, установ. – Автор.колектив: Ортинський В.Л., Керницький І.С., Живко З.Б., Керницька М.І., Живко М.О. – Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

  7. Радутний О.Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю (аналіз складів злочинів). Автореф. Дис. канд. юр. наук: 12.00.8/ Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2002.


Отченаш М. Категорія фінансової інформації у системі відомостей, що становлять комерційну таємницю // Наукові підсумки 2010 року: Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції. 13.12.2010 р. - К., 2010.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт відомостей, що становлять державну таємницю(звдт)
Гриф секретності – реквізит матеріального носія секретної інф, що засвідчує ступінь секретності даної інф

Система технічного захисту інформації в україні: стан та напрямки...
України в інформаційній сфері є розголошення інформації, яка становить державну та іншу, передбачену законом, таємницю, а також конфіденційної...

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Публічного акціонерного...
Деражнянська районна державна адміністрація Хмельницької області 20. 05. 1998 р номер запису про включення відомостей про юридичну...

Порядок здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених...
Перевірка відомостей щодо членів сім'ї особи, стосовно якої проводиться перевірка, вказаних у декларації, не проводиться

Закон України „Про державну таємницю” в статті підкреслює: державна...
Багатовіковий досвід свідчить, про те що хто знає дії супротивника – має перевагу у всіх починаннях, а в найтяжчому випадку свободу...

Звітності. Послуги з аудиту фінансової звітності включають
Аудит фінансової звітності – аудиторська перевірка фінансових звітів, що має на меті надання аудиторові можливості висловити думку...

Особливості складання фінансової звітності малих підприємств”
Отже, фінансова звітність є провідною категорією, що покликана забезпечити користувачів в інформації І як наслідок створити умови...

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Інформаційна картка внесення відомостей та змін до Єдиного державного...
Внесення відомостей та змін до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків(єдарп)

Публічне акціонерне товариство
Аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка