Пошук по сайту


Приватне підприємство а удиторська фірма

Приватне підприємство а удиторська фірма

Приватне підприємство «Аудиторська фірма

«Центр аудиторських послуг»

(код за ЄДРПОУ 22693955)
Місцезнаходження:

Україна, 61003, Харківська обл.

м. Харків,вул. Кооперативна, 18

тел. (057)78-60-155

Фактична адреса:

Україна, 61003, Харківська обл.

м. Харків,вул. Кооперативна, 18

тел. (057)78-60-155
Свідоцтво про включення ПП "Аудиторська фірма

«Центр аудиторських послуг" в Реєстр аудиторських

фірм та аудиторів №4467, видане Аудиторською

палатою України 29 вересня 2011 року протокол

239/3, яке чинне до 22 вересня 2016 року.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства

«ВАЖПРОМАВТОМАТИКА»

за 2012 рік за станом на 31.12.2012 року

м. Харків 07 березня 2013 року

1.1. Заголовок

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності приватного акціонерного товариства «ВАЖПРОМАВТОМАТИКА» за 2012 рік за станом на 31 грудня 2012 року.

1.2. Адресат

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності призначається для власників цінних паперів та управлінського персоналу ПрАТ «ВАЖПРОМАВТОМАТИКА» та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.3. Вступний параграф

1.3.1.Основні відомості про емітента:

Приватне акціонерне товариство «ВАЖПРОМАВТОМАТИКА»

Код за ЄДРПОУ- 21266653

Місцезнаходження: 61072, Харківська обл.,місто Харків, проспект Леніна, будинок 56

Дата державної реєстрації: 11.11.1994 року.

Останні зміни до Статуту вносилися 12.10.2011 року.

Види діяльності за КВЕД-2010

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

62.02 Консультування з питань інформатизації

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в

цих сферах

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

1.3.2.Опис аудиторської перевірки

Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку про розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011 р. № 1360 , зареєстрованих в Мінюсті України 28 листопада 2011 року за № 1358/20096.

Аудитором перевірений повний пакет фінансових звітів, а саме:

Баланс (форма №1) за станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2012 рік, Звіт про власний капітал (форма №4) за 2012 рік, Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2012 рік., текстові примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.

Крім фінансової звітності перевірці підлягали засновницькі та реєстраційні документи, наказ про облікову політику та інші внутрішні нормативні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості), матеріали інвентаризації, а також вибірково первинні документи.

Аудитором визначена прийнятність концептуальної основи фінансової звітності, яка застосована при складанні фінансової звітності. Фінансова звітність підготована персоналом відповідно до конкретної концептуальної основи фінансової звітності і яка охоплює національні положення (стандарти) звітності та правові вимоги, передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIY.

Товариство з врахуванням особливостей своєї діяльності на підставі вимог П(С)БО визначило облікову політику та подання фінансової звітності. Впродовж 2012 року Товариство вело бухгалтерський облік відповідно до наказу про облікову політику. У звітному періоді істотних змін в обліковій політиці не відбулося. Облікова політика в основному забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства, доходи, витрати та його фінансові результати.

1.4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення повного пакету фінансових звітів у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

1.5. Відповідальність аудитора


Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо повного пакету фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки, що проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
1.6. Думка аудитора

1.6.1.Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Аудитор не спостерігав за проведенням річної інвентаризації активів та зобов’язань, що є обмеженням обсягу роботи, в зв’язку з чим ним висловлюється умовно-позитивна думка.
1.6.2. Умовно-позитивна думка

Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ПрАТ «ВАЖПРОМАВТОМАТИКА» станом на 31 грудня 2012 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам законодавства України і прийнятої облікової політики підприємства.

Повний пакет фінансової звітності, а саме: Баланс (форма №1) за станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2012 рік, Звіт про власний капітал (форма №4) за 2012 рік, Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2012 рік., текстові примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. складено у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та прийнятої облікової політики ПрАТ «ВАЖПРОМАВТОМАТИКА».

Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фiнансова звiтнiсть справедливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає дiйсний фiнансовий стан та результат дiяльностi емiтента згiдно з прийнятою концептуальною основою фiнансової звiтностi та їх вiдповiдностi вимогам законодавства.

Інформація, отримана внаслідок застосування аналітичних процедур, зібраних доказів дає достатню впевненість в тому, що фінансова звітність у цілому не містить викривлення внаслідок шахрайства чи помилок.


1.7. Інша допоміжна інформація

1.7.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
Аудитором проведено розрахунок вартості чистих активів у відповідності із Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17 листопада 2004 року № 485, при цьому вартість чистих активів за станом на 31 грудня 2012 року складає 10663 тис. грн. при скоригованому статутному капіталі 3 тис. грн., чим дотримано умови ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.
1.7.2.Наявність суттєвих невідповідностей

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю,що підлягала аудиту,та іншою інформацією,що розкривається емітентом цінних паперів та подається до комісії разом з фінансової звітністю ( МСА 720 « Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») не встановлено.

1.7.3.Виконання значних правочинів

Виконання значних правочинів ( 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відбувалось відповідно до вимог законодавства України .
1.7.4.Стан корпоративного управління

Стан корпоративного управління у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» задовільний.
1.7.5.Ризики суттєвого викривлення

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора,що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») не встановлено.
1.7.6. Сплата ПрАТ «ВАЖПРОМАВТОМАТИКА» статутного фонду (капіталу)

у встановлені законодавством терміни

Статутний капітал ПрАТ «ВАЖПРОМАВТОМАТИКА» сформований в сумі 3444 грн. у встановлені законодавством терміни без порушень.
1.7.7. Перевірка порівнянності показників фінансової звітності.

Аудитором проведено таку перевірку у відповідності із Наказом Мінфіну України від 22.12.2008 року № 1524 із змінами та доповненнями та аудитор підтверджує порівнянність форм фінансової звітності згідно із вище означеним наказом Мінфіну України.
1.8. Основні відомості про аудиторську фірму

1.8.1. Повне найменування – Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Центр аудиторських послуг».

Свідоцтво № 4467 від 29 вересня 2011 року про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,які одноособово надають аудиторські послуги,виданого Аудиторською палатою України.

Місцезнаходження – м. Харків, 61003, вул. Кооперативна, буд.18, тел. (057) 78-60-155
1.9.Дата і номер договору на проведення аудиту

Договір від «26» лютого 2013 року без номера.
1.10.Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Аудит проводився з «26» лютого по «07» березня 2013 року.

1.11. Підпис аудитора, що проводив перевірку, та підпис директора аудиторської фірми:

Аудитор (сертифікат аудитора


України серії А № 005362) І.В. Бану
Директор ПП АФ «Центр аудиторських послуг»

І.В.Бану
М.П.
1.12. Дата аудиторського висновку.
07 березня 2013 року.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю (Приватне акціонерне товариство,...

Договір про внесення змін у договір № пв-яяявід яяя. 2006 року про...
Приватне підприємство «Перспектива-Ріелтор» (ідентифікаційний код юридичної особи 33311203), в особі директора Нікова Росена Руменовича,...

Договір
Приватне підприємство «поліна», пойменоване в подальшому “Замовник”, в особі директора Федорука Андрія Михайловича, який діє на підставі...

Агентський договір
Приватне підприємство “Ласпі-Тур” (далі по тексту – “Агент”), в особі директора Баженової олени Миколаївни, що діє на підставі Статуту...

Приватне Підприємство «Олімп Інтермедіа» надалі іменоване
Виконавець", в особі директора Талалаєва Володимира Володимировича, діючої на підставі Статуту, з одного боку, І міжнародний фонд...

140 Державне підприємство Підприємство, що діє на основі державної...
Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами...

Курсова робота на тему “Підприємство основна ланка економіки”
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб’єкт, що займається...

Звіт Наглядової ради І прийняття рішення за результатами його розгляду....
«Приватне акціонерне товариство «Виробничо технічне підприємство «Укренергочормет» повідомляє про проведення річних Загальних зборів...

Звіт Наглядової ради за 2013 рік І прийняття рішення за результатами...
Приватне акціонерне товариство «Виробничо технічне підприємство «Укренергочормет» повідомляє про проведення річних Загальних зборів...

"виробниче підприємство "украгрожитлопобутбуд"
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 17. 02. 2011 року відкрите акціонерне товариство "виробниче підприємство "украгрожитлопобутбуд"...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка