Пошук по сайту


1.5. Перелік напрямів і спеціальностей - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний фінансово-економічний...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний фінансово-економічний університет

Сторінка2/19
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

1.5. Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців

Галузь знань

Напрям підготовки

Професійне спрямування

0305

Економіка та підприємництво

030508

Фінанси і кредит

Державні фінанси

Фінанси підприємств Оподаткування

Банківська справа

Казначейська справа

030509

Облік і аудит
030504

Економіка підприємства
030401

Право

030401

Правознавство
0501

Інформатика та обчислювальна техніка

050101

Комп’ютерні науки
1301

Соціальне забезпечення

6.130102

Соціальна робота
Кафедра державної служби, історії та політології

Кафедра державної служби, історії та політології розпочала свою діяльність з 1999 року, як кафедра гуманітарних дисциплін. У 2009 році її перейменовано на кафедру історії, політології та державного управління, а в березні 2012 року – отримала нині діючу назву. Час висуває низку нових вимог до вивчення соціогуманітарних дисциплін. Науково-викладацький колектив кафедри працює над підготовкою фахівців, здатних повноцінно жити і ефективно діяти у демократичному суспільстві, глобальному світовому середовищі; над формуванням правової та загальнолюдської культури студентів, системи поглядів, що визнає людську особистість як найвищу цінність, її право на свободу, щастя, розвиток і прояв усіх кращих здібностей.

Усі складові суспільствознавчої галузі розглядаються як єдине ціле, що має стати фундаментом суспільного світогляду студента; однак, при цьому історичні, філософські, правові знання не «розчиняються» у змісті інших.

Застосовуючи як класичні, так й інноваційні педагогічні методики, враховуючи тенденцію скорочення годин на гуманітарні дисципліни, науково-педагогічний колектив кафедри знаходиться у постійному пошуку оптимальних форм і методів здійснення навчального процесу. Викладачі прагнуть розвивати у студентів самостійне критичне мислення, творчий підхід до вирішення світоглядних проблем, правову самосвідомість, знання законодавчої бази щодо економічних процесів: ними розробляються підручники та посібники для забезпечення навчального процесу, впроваджуються у навчальний процес елементи інтерактивних методик викладання: тести, елементи ділових ігор, підготовка та аналіз правових документів, розв’язування кросвордів, рецензування та реферування наукової літератури, підготовка та захист презентацій із використанням мультимедійної техніки.

Випускники напряму «Соціальна робота» отримують кваліфікацію бакалавр із соціальної роботи. За своєю аксіологічною і функціональною природою соціальна робота – багатоплановий вид професійної діяльності пов’язаний відносинами типу «людина-людина», «людина-суспільство», «людина-держава». Бакалавр, отримуючи професію фахівця із соціальної роботи за Державним класифікатором професій (ДК 003-95) та Державним класифікатором видів економічної діяльності (ДК 009-96), зможе обіймати первинні посади: інспектор, інспектор соціальної роботи, інспектор соціальної допомоги, інспектор виплати пенсій, співробітник кадрової служби і керування персоналом, маркетолог, працівник управління праці і соціального захисту населення, пенсійного фонду, благодійної організації, співробітник консалтингової фірми, менеджер персоналу й організацій соціальної сфери, працівник фонду соціального страхування, центрів зайнятості населення, міграційної служби.

Сукупний ліцензійний обсяг прийому студентів денної форми навчання напряму підготовки «Соціальна робота» складає 60 осіб. Характерним для закладу є його динамічний розвиток і розширення сфер діяльності.

За світовими стандартами, фахівці із соціальної роботи зможуть працювати на різних рівнях реалізації соціальної політики держави – на рівні управління, правового захисту, матеріального забезпечення, освіти, безпосередньої практики.

Основною метою теоретичної і професійно-практичної підготовки фахівців із соціальної роботи в БДФЕУ ми вбачаємо в озброєнні їх глибокими соціально-економічними, науково-професійними знаннями, практичними вміннями й навичками діагностики, прогнозування, організації, управління, координації, корекції, реабілітації, у сприянні перетворенню знань у надбання особистості, у формуванні ціннісних орієнтацій, духовних потреб, високих моральних якостей, здатності до постійного оновлення знань, професійної мобільності, творчого розв’язання професійних завдань.


  1. Загальні вимоги до зарахування (процедури та умови зарахування)

Прийом студентів на 1-й курс університету проводиться відповідно до «Правил прийому», які розроблені на основі «Умов прийому до вищих навчальних закладів України», обов’язковими для усіх ВНЗ України. Інформацію про вступні випробування та умови зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» розміщено на сайті Буковинського державного фінансово-економічного університету – bsfa@і.uа.


    1. Основні правила Університету визначено у «Правилах внутрішнього трудового розпорядку БДФА», що затверджені постановою конференції трудового колективу 25 жовтня 2005 року (зі змінами та доповненнями).


Інформація про консультативну допомогу студентам

Консультативна допомога надається викладачем із метою уникнення академічної заборгованості, пояснення теоретичних питань та їх практичного застосування.

Консультативна робота передбачає диференційовану допомогу і проводиться кафедрою згідно затвердженого графіка.
Координатори ЕСТS від університету

Попова Валентина Дмитрівна перший проректор, кандидат економічних наук, доцент.

Євдокименко Валерій Кирилович проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор.


      1. Координатори ЕСТS від кафедри

Камбур Андрій Васильович – кандидат соціологічних наук
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТУПЕНЕВІ ПРОГРАМИ
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС


  1. Кваліфікація, що присвоюється: бакалавр із соціальної роботи


Вимоги та положення до кваліфікації

Фахівці спеціальності «Соціальна робота» необхідні для майбутньої діяльності у системі Міністерства праці та соціальної політики, управлінні та відділах соціального закладу, установах соціального захисту населення, Державній службі зайнятості, Державних та недержавних організаціях та об’єднаннях, Міжнародних організаціях, Міністерстві охорони здоров’я України, установах охорони здоров’я, Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту, закладах освіти, пенітенціарної системи, органах самоврядування та виконавчої влади, Міністерстві з надзвичайних ситуацій України, Центрах соціальних служб для молоді, Науково-дослідних інститутах, які вивчають соціальну проблематику.

Випускники можуть обіймати посади провідного фахівця-економіста з фінансової роботи, директора з економіки, головного та провідного спеціаліста державних фінансових установ, державного податкового інспектора, наукового співробітника та викладача.


  1. Доступ до подальшого навчання

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» випускники вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами «спеціаліст», «магістр».
2.4. Структура курсу в кредитах ЕСТS

Галузь знань 1301 – «Соціальне забезпечення»

Напрям підготовки 6.130102 – «Соціальна робота»


1-й курс


Назва дисципліни

Обсяг, год.

Кредити

ЕСТS

1-й сем.

2-й сем.


Екз.

ПМК

Екз

ПМК

Н ГСЕП Історія України

108

3,0

3


Н ГСЕП Філософія (релігієзнавство)

108

3,0
2

2
Н ГСЕП Іноземна мова

180

5,0
2

2
Н ГСЕП Українська мова за п/ с

108

3,0

4


Н ГСЕП Фізичне виховання

108

3,0


2

Н ПНП Нові інформаційні технології

108

3,04
Н ПНП Технічні засоби навчання

54

1,5
2Н ПНП Безпека життєдіяльності і

ЦО

54

1,5


2

Н ПНП Охорона праці

36

1,0


1

Н ПНП Основи екології

54

1,5

2


Н ПНП Вікова фізіологія

108

3,0


4

Н ПОП Вступ до спеціальності

108

3,0

3


Н ПОП Людина в сучасному

соціумі

144

4,0

3


Н ПОП Історія та теорія соціології

216

6,0
3

3
ВД Професійна етика соціального

працівника

108

3,0


4

ВД Основи демократії і права

людини

54

1,5

2


ВД Правові засади соціальної роботи

162

4,5

4


2-й курс

Н ГСЕП Політологія

72

2,0

2

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський...
Букова віть: Матеріали ІІ міжвузівської студентської конференції, Чернівці, 5 квітня 2012 р. / [Упоряд: М. В. Мандрик, Г. В. Чайка]....

Нормативно-паравова документація міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист
Міністру освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти І науки обласних, Київської та...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 04. 05. 2012...

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Інститути післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...

Україна міністерство освіти І науки,молоді та спорту теребовлянська спеціалізована школа
Шевченка 188, м. Теребовля 48100 Тернопільської обл. Тел.;+380 3551 220-39; +380 3551 643-48. MailtoБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка