Пошук по сайту


Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний фінансово-економічний університет - Сторінка 3

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний фінансово-економічний університет

Сторінка3/19
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Н ГСЕП Історія української

культури

72

2,0

2


Н ПНП Основи охорони праці в

галузі

36

1,0
1Н ГСЕП Фізичне виховання

108

3,0


2

Н ПНП Медико-соціальні основи

здоров’я

72

2,0
2Н ПОП Психологія

270

7,5
3

3
Н ПОП Педагогіка

144

4,0
2

2
Н ПОП Соціологія особистості

108

3,04
Н ПОП Історія соціальної роботи

162

4,5

4


Н ПОП Теорія соціальної роботи

216

6,03
Н ПОП Соціологія

216

6,0

4


Н ПОП Спеціалізовані служби

надання соціальної допомоги

та послуг

216

6,0
4Н ПОП Соціально- медичний

патронаж

144

4,0


3

Н ПОП Основи красномовства

108

3,0

4


ВД Вікова і педагогічна психологія

108

3,0


3

ВД Теорія ризиків

108

3,0


4

ВД Міжнародний захист прав людини

108

3,0


4

ВД Політична психологія

72

2


2

3-й курс

Н ПОП Соціальна психологія

270

7,5
4

4
Н ПОП Психологія особистості

270

7,5

4


Н ПОП Психодіагностика

108

3,04
Н ПОП Соціальна педагогіка

144

4,0
2

2
Н ПОП Технології соціальної

роботи

216

6,0


4

Н ПОП Соціальна робота

в сфері зайнятості

216

6,0

4


Н ПОП Прикладні методики

270

7,55
Н ПОП Соціальна геронтологія

90

2,5
3Н ПОП Соціальне забезпечення

населення

108

3,03
Н ПОП Соціальна політика

144

4,0

4


Н ПОП Менеджмент соціальної

роботи

216

6,04
Н ПОП Основи кадрового

менеджменту

108

3,0
2Н ПОП Самоорганізація особистості

144

4,0


4

Н ПОП Персонологія

144

4,0
2Н ПОП Методи соц.досліджень

216

6,0

3


ВД Соціальна робота з окремими

групами клієнтів

54

1,5
2ВД Медіація

108

3,0

4


4-й курс

Н ПНП Основи дефектології

108

3,05
Н ПОП Соціальна профілактика

72

2,0


5

Н ПОП Інноваційні методики в

соціальній роботі

144

4,0

3


Н ПОП Рекламно-інформаційні

технології

108

3,0
3Н ПОП Документознавство

72

2,0


5

Н ПОП Соціальна статистика

108

3,0

3


Н ПОП Методика соціально-

виховної роботи

72

2,03
ВД Патопсихологія

108

3,0
4ВД Конфліктологія

54

1,5


4

ВД Соціально-психологічний тренінг

108

3,0

4


ВД Соціологія і психологія Я-концепції

72

2,0


3

ВД Практична психологія в системі соціальної роботи

108

3,0
3ВД Основи психоконсультації та психокорекції

108

3,05
ВД Арттерапія

108

3,0
4ВД Галузеве законодавство

144

4,0

3Кінцеве екзаменування

Комплексний екзамен з фаху.


 1. Вимоги до екзаменування та оцінювання

В університеті діють наступні форми контролю: екзамен/пмк (вказуються у робочому навчальному плані).
3. ОПИС ДИСЦИПЛІН
НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

І. Назва дисципліни «Історія України»

 1. Код. ГСЕП

 2. Тип. Обов’язкова

 3. Рік навчання. 1

 4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 1

 5. Обсяг кредитів ECTS. 3

 6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: д .і .н (к. і. н.), доц.

 7. Результати навчання

Студенти повинні знати:

 • після вивчення дисципліни студент повинен знати, що історія є головною складовою гуманітарної підготовки, формування свідомості та інтелекту фахівців;

 • предмет історії, його основні терміни і поняття, теорії, концепції, дискусійні проблеми;

 • суспільні явища, процеси, події, аналіз і узагальнення фактів, тенденції суспільного розвитку.

Студенти повинні уміти:

 • оволодіти навичками і методами наукової полеміки, логіки і культури мислення;

 • уміти аргументовано, переконливо викладати власні думки, відстоювати свою позицію;

 • самостійно готувати реферативні повідомлення, наукові доповіді і виступи з актуальних проблем вітчизняної історії;

 • уміти працювати з різноманітними джерелами, періодичними виданнями, документами;

 • здійснювати пошук історичної інформації з відповідної проблематики;

 • систематизувати матеріал, роботи самостійний аналіз і узагальнення.

 1. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: філософія, основи економіки.

 2. Зміст навчальної дисципліни

Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі і державності. Українські землі у складі іноземних держав (XIV-XVII ст.). Україна у XVI – першій половині XVII ст. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького, її політичні результати. Україна в другій половині XVII ст. «Руїна»: її соціально-політична Остаточна ліквідація української державності. Капіталістична еволюція України у складі Російської імперії, її особливості (друга половина ХІХ ст.). Україна на початку ХХ ст. Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр. Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1920-1939 рр.). Україна в роки другої світової війни (1939-1945 рр.). Становище в Україні у повоєнний період (1946-1953 рр.). Соціально-економічний розвиток України в умовах «відлиги» та в період загострення кризи радянської системи (1954-1985 рр.). Відродження незалежності України. Суспільно-політичний розвиток України в умовах незалежності.

 1. Рекомендовані джерела та література:

 1. Литвин В. Історія України : підручник : вид. 4-те доопр. та доповн. – К. : Наук. думка, 2010. – 828 с.

 2. Стежками історії. Книжка для читання з історії України [Текст] / М. Семкіяш: – Надвірна : ЗАТ «Надвірн. друк.», 2008. – 222 с.

 3. Якименко О. І. Історія України [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів заоч. форми навчання непрофіл. спец. / О. І. Якименко. – Київ : Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка, 2007. – 259 с.

 4. Каденюк О. С. Історія України. Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2008. – 408 с.

 5. Історія України: Підручник для вищих навчальних закладів / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. – К. : Алеута, 2004. – 407 с.

 6. Історія України: сучасне бачення: Навч. посібник ./ В. Ф. Остафійчук. – К. : Знання- Прес, 2004. – 390 с.

 1. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

 1. Методи оцінювання

 • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

 1. Мова навчання. Українська.


ІІ. Назва дисципліни «Філософія»

1. Код. ГСЕП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 1

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 1,2.

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. ф. н., доц.

7. Результат навчання.

Студент повинен знати:

 • сутність філософії, її структуру та функції;

 • історичні типи світогляду;

 • багатовікову історію розвитку філософської думки, у тому числі і в Україні;

 • особливості сучасної світової філософії;

 • рівні та форми виявлення буття, зокрема, людські виміри проблеми буття;

 • основні закони та категорії діалектики;

 • походження та сутність, структуру і функції свідомості;

 • сутність духовного життя суспільства;

 • види, рівні та форми пізнання, їх особливості;

 • діалектику пізнання та проблеми істини;

 • специфіку, рівні, форми і методи наукового пізнання;

 • проблеми філософської антропології і філософії історії; проблеми змісту та спрямованості історичного процесу

Студент повинен вміти:

 • орієнтуватись у загальних філософських концепціях і напрямах;

 • самостійно аналізувати світоглядні проблеми сучасності;

 • практично застосовувати діалектичні принципи загального взаємозв’язку та розвитку;

 • використовувати складники знання та пізнання і за їх допомогою створювати виправдані і інтелектуальні засоби своєї життєдіяльності;

 • практично застосовувати методи і форми наукового пізнання;

 • розуміти сутність внутрішнього світу людини та розглядати її в окресленнях свободи, пошуку та утвердження життєвих сенсів;

 • орієнтуватись в історичному процесі та суспільній організації життя;

 • розуміти те, що відбувається у сучасному суспільстві;

 • розвивати логічно аргументовану професійну мову, забезпечувати її наукову переконливість;

 • логічно правильно складати офіційні професійні документи.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Філософія» базується на повсякденних знаннях людей та наукових, зокрема, на вивченні історії, математики, мови і літератури, суспільствознавства, мистецтвознавства, є необхідною для сприйняття подальших навчальних дисциплін: політології, соціології, культурології, психології та педагогіки.

9. Зміст навчальної дисципліни
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський...
Букова віть: Матеріали ІІ міжвузівської студентської конференції, Чернівці, 5 квітня 2012 р. / [Упоряд: М. В. Мандрик, Г. В. Чайка]....

Нормативно-паравова документація міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист
Міністру освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти І науки обласних, Київської та...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 04. 05. 2012...

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Інститути післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...

Україна міністерство освіти І науки,молоді та спорту теребовлянська спеціалізована школа
Шевченка 188, м. Теребовля 48100 Тернопільської обл. Тел.;+380 3551 220-39; +380 3551 643-48. MailtoБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка