Пошук по сайту


(за професійним спрямуванням)» - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний фінансово-економічний...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний фінансово-економічний університет

Сторінка5/19
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

(за професійним спрямуванням)»

1. Код. ГСЕП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 1

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 1

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к .філол. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:

 • орфоепічні норми усного мовлення та дотримання їх під час спілкування;

 • офіційно-діловий стиль української літературної мови, його найважливіші ознаки;

 • правила складання й оформлення офіційних документів відповідно до норм літературної мови;

 • прийоми раціональної роботи з офіційними текстами;

 • лексичні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні норми усної та писемної форм української мови;

 • етикет усного та писемного мовлення;

 • стилістичні особливості мовних одиниць в офіційно-діловому мовленні.

Студенти повинні уміти:

 • володіти культурою діалогічного та полілогічного мовлення;

 • здійснювати структурно-стилістичний аналіз і корегувати тексти відповідно до норм української літературної мови;

 • сприймати, відтворювати і створювати фахові тексти, професійні документи;

 • застосовувати юридичну термінологію в різних комунікативних ситуаціях професійної діяльності;

 • користуватися загальномовними та спеціальними словниками;

 • виконувати роль, відведену в ході ділового спілкування;

 • підготувати і виголосити публічний виступ (доповідь, промова, звинувачення, захист, дискусія тощо);

 • дотримуватися мовного етикету відповідно до комунікативної ситуації.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: філософія, основи економіки.

9. Зміст навчальної дисципліни

Державна мова – мова професійного спілкування. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні. Норми мови фаху та їх відповідність загальним мовним нормам. Лексичні норми сучасної української літературної мови. Українська термінологія в професійному спілкуванні. Орфографічні норми сучасної української літературної мови. Морфологічні норми сучасної української літературної мови. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови. Основи культури української мови. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Культура усного фахового спілкування. Вимоги до професійних текстів: об'єктивність викладу, логіка, послідовність, точність, доступність, стандартність. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.

10. Рекомендовані джерела та література:

 • Корж А. В.Українська мова професійного спрямування : Навчальний посібник. – К. : Правова єдність, 2009. – 296с.

 • Костик Л. Б., Філіпчук М. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Курс лекцій. – Чернівці : Зелена Буковина, 2009. – 136с.

 • Культура фахового мовлення : Навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. – 496 с.

 • Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006.– 592 с.

 • Українська мова (за професійним спрямуванням) : Навчальний посібник / Галузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. – К. : Знання, 2008. – 430с.

 • Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О.Потебні НАН України, Ін-т української мови НАН України. – К. : Наук, думка, 2007. – 288 с.

 • Шевчук С. В. Практикум з української мови : Модульний курс: Навч. посібник. – К. : Алерта, 2009. – 304с.

 • Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. – 4-те вид., випр. й доп. – К. : Наук. думка, 2007. – 240 с.

 • httpHYPERLINK "http://www/"://HYPERLINK "http://www/"www. msu. kharkov.

 • httpHYPERLINK"http://www.mova/"://HYPERLINK "http://www.mova/"wwwHYPERLINK"http://www.mova/".HYPERLINK "http://www.mova/"mova. info

 • httpHYPERLINK"http://www.mot.narod/"://HYPERLINK "http://www.mot.narod/"wwwHYPERLINK"http://www.mot.narod/".HYPERLINK "http://www.mot.narod/"mot.narod. ru

 • httpHYPERLINK "http://www/"://HYPERLINK "http://www/"www. novamova.com. ua

 • httpHYPERLINK "http://ufil/"://HYPERLINK "http://ufil/"ufil. org. ua

 • httpHYPERLINK "http://novamova/"://HYPERLINK "http://novamova/"novamova. com. ua

 • www.litopys.org.ua

 • www.pereklad.kiev.ua

 • www.pravopys.net

 • www.r2u.org.ua

 • www.rozum.org.ua

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання

 • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
VIІ. Назва дисципліни «Фізичне виховання»

1. Код. ГСЕП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 1,2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 1-4

5. Обсяг кредитів ECTS. 6

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: майстер спорту.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:

 • основи здорового способу життя; основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці у своїй фізичній активності;

 • основи професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння застосовувати їх на практиці;

 • основи фізичного виховання різних верств населення;

 • навички до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних раціональних формах;

 • нормативи професійно-прикладної психофізичної підготовленості; головні цінності фізичної культури і спорту.

Студенти повинні уміти:

 • формувати розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

 • формувати систему знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчанні, роботі, сімейному фізичному вихованні;

 • зміцнювати здоров’я, сприяти правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактику захворювань, забезпечувати високий рівень фізичного стану, працездатність протягом всього періоду навчання;

 • оволодівати системою практичних умінь і навичок занять головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечувати, зберігання і зміцнення здоров’я, розвити й удосконалювати психофізичні можливості, якостей і властивостей особистості;

 • набувати фонд рухових умінь і навичок, забезпечувати загальну і професійно-прикладну фізичну підготовленість, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії;

 • набувати досвід творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей;

 • підвищувати фаховий і культурно-правовий рівень, фізичні і психологічні якості покращувати психологічний клімат трудового колективу;

 • виконувати державні або відомчі тести і нормативи на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: фізична культура.

9. Зміст навчальної дисципліни.

Легка атлетика : Загально-розвиваючі вправи. Спеціальні бігові вправи легкої атлетики. Біг на короткі дистанції – 30м, 100, 200 м. Біг на середні дистанції – 800, 1000 м. Кросова підготовка – 2000 м. (дівчата), 3000 м. (юнаки). Стрибки у довжину з місця і з розбігу. Естафетний біг 4×60 м. і 4×100 м. Човниковий біг 4х9 м. Здача нормативів державного тестування. Правила змагань з легкої атлетики.

Волейбол. Загально-розвиваючі вправи. Передача м’яча зверху і знизу. Верхня і нижня пряма подача. Техніка блокування нападаючого удару. Тактичні дії в нападі і в захисті. Правила гри.

Гімнастика. Стройові вправи. Загально-розвиваючі вправи. Піднімання тулуба з положення лежачи. Ритмічна і атлетична гімнастика. Силова підготовка на перекладині. Акробатика.

Баскетбол. Ведення м’яча на місці і в русі. Передача м’яча на місці і в русі. Штрафні кидки м’яча в кошик. Техніка виконання подвійного кроку. Індивідуальні та командні дії в захисті і нападі. Правила змагань. Навчальна гра. Фізичне виховання як навчальна дисципліна у вищій школі. Наукові основи фізичного виховання. Загартування. Масаж і самомасаж. Гігієнічні основи фізичного виховання і спорту. Особиста і громадська гігієна. Лікарський контроль і самоконтроль у процесі фізичного виховання. Формування здорового способу життя. Основи фізичної підготовки та спортивного тренування. Професійна фізична підготовка. Екологічні основи фізичного виховання. Фізичне виховання як один із важливих засобів у ліквідації недоліків у стані здоров’я громадянина.

10. Рекомендовані джерела та література

 • Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні – К., 1994. – 26 с.

 • Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України / За заг. ред. М. Д. Зубалія, 2-е вид., перероб. і доп. – К. : 1997. – 36 с.

 • 3акон України «Про освіту» №1060-ХІ від 11.09.2003 р, із змінами від 11 червня 2008 р.

 • Закон України «Про фізичну культуру і спорт» // відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010. – №7, ст.50

 • Закон України «Про вищу освіту» №2984-ІІІ, із змінами від 19 січня 2010 року

 • Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХI століття) // Освіта. – 1993. – № 44–4 .

 • Законодавство України про освіту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – www.osvita.org.ua/pravo.

 • Концепція національної системи фізичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді України. – К., 1994. – 54 с.

 • Грінберг В. А. Хрестоматія з історії фізичної культури від найдавніших часів до кінця XVIII століття. – Кіровоград : Новий світ, 1995. – 139 с.

 • Крапівіна К. Нетрадиційні форми фізичного виховання студентів: Навчальний посібник. – Львів : ЛОНМІО, 1997. – 134 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання

 • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
VIІІ. Назва дисципліни «Нові інформаційні технології»

1. Код. ПНП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 1

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 2

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: док. т. н. (к. т. н.), доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:

 • основи комп'ютерної техніки;

 • архітектуру комп'ютера;

 • принципи застосування можливостей сучасних комп'ютерів;

 • принципи локальної і глобальної комп'ютерних мереж;

 • основи роботи з програмами MS Word, MS Excel, MS Access.

Студенти повинні уміти:

 • працювати в операційних системах MS-DOS і Windows;

 • використовувати сервісні програми для ПК;

 • працювати з локальною обчислювальною мережею;

 • працювати в глобальній комп'ютерній мережі Internet;

 • працювати з пакетом прикладних програм MS Office;

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: філософія, основи економіки.

9. Зміст навчальної дисципліни

Предмет, методи і завдання дисципліни. Теоретичні основи соціальної інформатики. Системне забезпечення інформаційних процесів. Мережні технології. Застосування Інтернету в соціальній роботі. Організація комп'ютерної безпеки та захисту інформації. Основи web-дизайну. Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. Перспективи розвитку інформаційних технологій

10. Рекомендовані джерела

 • Зелинский С. З. Энциклопедия персонального компьютера. – Харьков : Книжный клуб, 2010. – 352с.

 • Караванова Т. П. Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз: обчислювальні алгоритми : Навч. посіб. для 9-11 кл. із поглибл. вивч. інф-ки – К. : Генеза. – 2009. – 331 с.

 • Баженов В. А. та ін. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти, 2-ге видання. – К. : Каравела, 2008 – 640 с.

 • Дибкова A. M. Посібник. Інформатика. Комп'ютерна техніка. – К. : Академвидав, 2007. – 416 с.

 • Злобін Г. Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки і комп'ютерних технологій. – К. : Каравела, 2007. – 240 с.

 • Глинський Я. М. Інформатика. Алгоритмізація і програмування. – Львів : Деол, 2005. - 257 с.

 • Глинський Я. М. Інформатика. Інформаційні технології. – Львів : Деол, 2005. – 263 с.

 • .

 • Вальдрат О., Чаповська Р. Робота з Microsoft EXCEL 2000. – К, 2002.

 • Жмуркевич А., Чаповська Р. Робота з базами даних Microsoft ACCESS 2000. – К. : ЦУЛ, 2003.

 • Іванов В. Г. та ін. Основи інформатики та обчислювальної техніки : Навчальний посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 328 с.

 • Писарівська Т. А. Інформаційні системи обліку та аудиту. Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 2004. – 369 с.

 • Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : Навчальний посібник, 2004.

 • Івахненков С. В. Комп'ютерний аудит. Контрольні методики і технології. – К. : Знання, 2005.

 • www.lessons-tva.info/edu/e-informatika.html

 • http://e-kniga.in.ua/category/informatikaJournal/

 • www.nbuv.gov.ua

 • www.alpha.rada.kiev.ua

 • www.library.if.ua

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання

 • поточний

 • модульний

 • підсумковий – екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ІХ. Назва дисципліни «Технічні засоби навчання»

1. Код. ПНП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 1

4. Семестр, у якому викладається дисципліна.1

5. Обсяг кредитів ECTS. 1,5

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. ф.-м. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:

 • можливості застосування сучасних ПЕОМ в емпіричних дослідженнях;

 • основні фундаментальні поняття інформатики – алгоритм, програма, змінна, оператор тощо;

 • основні технічні поняття, пов'язані з організацією сучасних ПЕОМ процесор, пам'ять, диски тощо;

 • основні принципи організації сучасного програмного забезпечення орієнтація на діалог, модульність тощо.

Студенти повинні уміти:

 • самостійно працювати з ПЕОМ і мати навички, необхідні для самостійного освоєння нового програмного забезпечення;

 • самостійно готувати тексти рукописів за допомогою принаймні одного текстового редактора;

 • читати та при необхідності складати невеликі програми, пов'язані з професійною діяльністю, на одній з мов високого рівня.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: філософія, основи економіки.

9. Зміст навчальної дисципліни

Історія розвитку інформатики та засобів обчислювальної техніки

Поняття алгоритму та програми. Властивості алгоритму. Архітектура сучасних ПЕОМ. Основні поняття операційної системи MS-DOS. Робота в середовищі MS-DOS. Основи програмування на одній з мов високого рівня (Бейсик або Паскаль). Побудова арифметичних та логічних виразів. Основні синтаксичні конструкції: присвоєння, умовний оператор, цикли, підпрограми. Робота з файлами. Елементарні поняття комп'ютерної графіки. Підготовка та редагування текстів за допомогою ПЕОМ (на прикладі конкретного текстового редактора). Знайомство з організацією та використанням пакетів програм аналізу даних (на прикладі конкретного пакету).

10. Рекомендовані джерела та література:

 • Баженов В. А та ін. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти, 2-ге видання. – К. : Каравела, 2008. – 640 с.

 • Бююль Ахим, Цефель Петр. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. / Ахим Бююль, Петр Цефель – Спб. : ДиаСофтЮП, 2005 – 608 с.

 • Дибкова A. M. Інформатика. Комп'ютерна техніка : Посібник. – К. : Академвидав, 2007. – 416 с.

 • Злобін Г. Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки і комп'ютерних технологій. – К. : Каравела, 2007. – 240 с.

 • Зелинский С. З. Энциклопедия персонального компьютера. – Харьков : Книжный клуб, 2010. – 352 с.

 • Іванов В. Г. та ін. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Навчальний посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 328 с.

 • Караванова Т. П. Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз: обчислювальні алгоритми : Навч. посіб. для 9-11 кл. із поглибл. вивч. інф-ки – К. : Генеза. – 2009. – 331 с.

 • Наследов А. Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2006

 • www.lessons-tva.info/edu/e-informatika.html

 • http://e-kniga.in.ua/category/informatikajournal/

 • www.nbuv.gov.ua

 • www.alpha.rada.kiev.ua

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання

 • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК

13. Мова навчання. Українська.
Х. Назва дисципліни «Безпека життєдіяльності і ЦО»

1. Код. ПНП

2. Тип. Нормативна

3. Рік навчання. 1

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 2

5. Обсяг кредитів ECTS. 1,5

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. мед. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:

 • основні умови, що забезпечують життєдіяльність людини; роль екологічних факторів у забезпеченні життєдіяльності;

 • причини та джерела виникнення негативних факторів в житті людини природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру;

 • види небезпечних, шкідливих та уражаючих факторів, що породжуються джерелами небезпек;

 • наслідки негативного впливу на людину радіоактивних, хімічних та біологічних речовин; державні заходи щодо захисту життя людини;

 • види індивідуальних та колективних засобів захисту людини;

 • основи організації проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Студенти повинні уміти:

 • використовувати знання курсу у професійній діяльності;

 • застосовувати засоби захисту від дії небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів;

 • працювати з приладами та нормативними документами щодо безпеки життєдіяльності;

 • приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій;

 • планувати заходи щодо створення здорових і безпечних умов життя та діяльності у системі «людина-техніка-життєве середовище»;

 • практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих;

 • оцінювати радіаційну, хімічну обстановку та обстановку, яка може виникнути внаслідок стихійного лиха або аварії;

 • керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах народного господарства відповідно до майбутньої спеціальності;

 • користуватися законодавчими і нормативними актами, які регламентують організацію безпеки життєдіяльності;

 • здійснювати заходи щодо захисту працівників від впливу небезпечних і шкідливих факторів та контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та пожежної безпеки;

 • надавати першу долікарську допомогу потерпілим при нещасних випадках.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: базові знання з курсу «Основи безпеки життєдіяльності» рівня повної загальної середньої освіти.

9. Зміст навчальної дисципліни
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський...
Букова віть: Матеріали ІІ міжвузівської студентської конференції, Чернівці, 5 квітня 2012 р. / [Упоряд: М. В. Мандрик, Г. В. Чайка]....

Нормативно-паравова документація міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист
Міністру освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти І науки обласних, Київської та...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 04. 05. 2012...

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Інститути післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...

Україна міністерство освіти І науки,молоді та спорту теребовлянська спеціалізована школа
Шевченка 188, м. Теребовля 48100 Тернопільської обл. Тел.;+380 3551 220-39; +380 3551 643-48. MailtoБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка