Пошук по сайту


Змістовий модуль І - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний фінансово-економічний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний фінансово-економічний університет

Сторінка8/19
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Змістовий модуль І. Психодіагностика як наука і психодіагностична діяльність. Загальні засади психодіагностики. Властивості та їх вимірювання. Психометричні основи психодіагностики. Психологічне заключення та його інтерпретація. Класифікація психодіагностичних методик. Універсальні психодіагностичні методики.

Змістовий модуль ІІ. Психодіагностична практика. Вимірювання інтелекту і пізнавальних процесів. Особистісні опитувальники. Проективний підхід у психодіагностиці. Психодіагностика мотивації. Психодіагностика міжособистісних стосунків. Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. Практичні діагностичні задачі. Професійно-етичні нормативи в психодіагностиці.

10. Рекомендовані джерела та література:

 • Бурлачук Л. Ф. Психодіагностика : Підручник для вузівСПб.: Вид-во Пітер, 2006. – 351 с.

 • Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словник-довідник з психодіагностики. – 2-е вид., перераб. і доп. – СПб. : Пітер, 2006. – 528 с.: Іл. – (Серія «Майстри психології»).

 • Галян І. М. Психодіагностика: підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / Ігор Галян. – Київ : Академвидав, 2009. – 464с.

 • Загальна психологія / За заг. ред. академіка С. Д. Максименка : Підручник. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 688 с.

 • Корольчук М. С. Психодіагностика : Навч. посібник для ВНЗ (рек. МОН України / М. С. Корольчук, В. І. Осьодло / За ред. М. С. Корольчука. – Київ : Ника-Центр, 2010. – 400 с.

 • Психологічна діагностика : Підручник для вузів / Під ред. М. К. Акімової, К. М. Гуревича. – СПб. : Пітер, 2006. – 652 с.

 • Приходько Ю. О. Психологічний словник-довідник : Навч. посіб. / Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко. – К. : Каравела, 2012. – 328 с.

 • Романова Е. С. Психодіагностика : Підручник для вузів. – 2-е вид. СПб. : Пітер, 2008. 400 с.

 • Райгородський Д. Я. Практична психодіагностика. Методики та тести. Навчальний посібник. – Самара: Видавничий Дім «Бахрам-М», 2008. – 672 с

 • Шевандрин Н. І.. Психодіагностика, корекція й розвиток особистості : Підручник для студ. психол.-педагог. профілю. СПб. : Владос, 2001. 512 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання

 • поточний

 • модульний

 • підсумковий екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ХХІV. Назва дисципліни «Педагогіка»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання.2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 3,4

5. Обсяг кредитів ECTS. 4

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. пед. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:

 • сутність, основні змістові положення педагогіки, її роль, місце в суспільстві і діяльності спеціаліста;

 • логіку і методики науково-педагогічного дослідження в процесі життєдіяльності фахівця;

 • філософські основи сучасної освіти;

 • генезис педагогіки як науки;

 • науково-методологічні основи дидактики;

 • закономірності та принципи навчання і виховання;

 • форми та методи навчального та виховного процесів;

 • проблеми цілепокладання й мотивації учіння;

 • сучасні навчальні та виховні технології;

 • психолого-педагогічні засади гуманізації суспільних відносин;

 • закономірності міжособистісних стосунків;

 • формування колективу та його виховного впливу на особистість.

Студенти повинні уміти:

 • здійснювати психолого-педагогічний самоаналіз; рефлексний самоконтроль, при необхідності конформності;

 • психолого-педагогічної індивідуалізації у процесі спілкування з людьми;

 • організувати, спланувати, провести ділову бесіду різного рівня складності;

 • провести практичні політологічні та соціологічні дослідження в освітній сфері суспільства;

 • створювати і підтримувати комфортні міжособові та ділові відносини із співробітниками;

 • здійснювати психолого-педагогічний вплив на підлеглих (суб’єктів учіння);

 • навчати, виховувати підлеглих, визначати цільовий компонент педагогічного процесу та засоби його вирішення у трудовому колективі.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: психологія, психологія особистості, історія, політологія. соціологія

9. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Науково-методологічні основи педагогіки: історія, сучасність. Поняття про педагогіку як науку про виховання, навчання особистості. її завдання, методи дослідження та основні категорії, зв’язок з іншими науками. Ґенеза педагогіки в Європейському освітянському просторі. Формування, розвиток української школи і педагогічної думки: історія і сучасність. Система організації неперервної освіти в Україні та інших країнах світу. Цілісний педагогічний процес в навчально-освітніх закладах України. Загальні закономірності розвитку, виховання та формування людської особистості. Педагог-менеджер як основний суб’єкт навчально-виховного процесу. Порівняльна педагогіка: сутність, загальна характеристика, актуальні проблеми з погляду Болонської угоди.

Змістовий модуль ІІ. Дидактика – теорія освіти і навчання. Дидактика як наука і навчальний предмет. Дидактична характеристика змісту освіти та тенденція її вдосконалення. Процес навчання та стратегія його організації. Цілі навчання, мотивація та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності особистості. Види та організаційні форми навчання в освітніх закладах України. Наукові основи методів та засобів навчання у сучасних закладах освіти України. Контроль, оцінювання та корекція навчально-пізнавальної діяльності. Інноваційні технології навчання у закладах освіти України

Змістовий модуль ІІІ. Теоретичні основи педагогічного процесу виховання особистості. Методологія процесу виховання особистості. Сутність, зміст загальних закономірностей та принципів виховного процесу. Наукові основи змістового компонента процесу виховання. Роль і місце колективу у вихованні особистості. Форми виховання: сутність, специфіка, сучасні інноваційні технології проведення. Методи виховання та самовиховання в цілісному педагогічному процесі. Методологія діагностики виховання. Менеджмент виховного процесу у закладах освіти України

10. Рекомендовані джерела та література:

 • 3акон України «Про освіту» №1060-ХІ від 11.09.2003 р, із змінами від 11 червня 2008 р.

 • Закон України «Про фізичну культуру і спорт» // відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010. – №7, ст.50

 • Закон України «Про вищу освіту» №2984-ІІІ, із змінами від 19 січня 2010 року

 • Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХI століття) // Освіта. – 1993. – № 44–4 .

 • Законодавство України про освіту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – www.osvita.org.ua/pravo.

 • Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : довідник для працівників вищ. навч. закл.. – К., 2003. – 420 с.

 • Збірник нормативних актів України щодо організації заочного навчання у вищих навчальних закладах України. - К., 2002.

 • Концепція національного виховання // Освіта. – 1994. – 2 жовтня.

 • Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті // Освіта в Україні. Нормативна база (2-е вид.). – К., 2006. – С.264-280.

 • Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – 278 с.

 • Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І.М.Дичківська. – К.: Академвидав, 2012.

 • Енциклопедія освіти / Акад. пед..наук України / [гол. ред. В.Г.Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 • Євтух О Новітні технології інтерактивного навчання при підготовці фахівців з економіки [Текст] / О.Т.Євтух, О.О.Євтух, А Фастовець // Вища школа. – 2010.

 • Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

 • Кремень В. Освіта і наука України – інноваційні аспекти: стратегія, реалізація, результати. – К.: 2005.

 • Левківський М. В. Історія педагогіки [Текст] : навч.-метод. пос. : 4-е вид. / М.В.Левківський. – К.: ЦУЛ, 2010. – 190 с.

 • Основи соціально-педагогічної діяльності [Текст] : навч. пос. / З.М.Шевців. – К.: ЦУЛ, 2012

 • Фіцула М. М. Педагогіка: навч. пос. [для студ. вищ. пед. закладів освіти] / М. М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2007. – 599 с

 • Чалий О. В. Синергетичні принципи освіти. – К., 2000.

 • Федорчук В.В. Основи педагогічної майстерності [Текст] : навч.-метод. пос. / В.В.Федорчук, Т.І.Конькова, В.О.Заремба. – Кам’янець-Подільський : видавець зволейко Д., 2008. – 140 с..

 • Чепіль М.М. Педагогічні технології [Текст] : навч. пос. / М.М.Чепіль. – 2-е вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – 456 с.

Ресурси мережі Інтернет

 • www.president.gov.ua – офіційна сторінка Президента України.

 • www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України

 • www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України

 • www.state – gov. uа – Кабінет Міністрів України

 • www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

 • www.bank.gov.ua – Національний банк України

Національні науково-дослідні інститути та центри, пошукові системи

 • www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

 • www.niisp.gov.ua – Національний інститут проблем міжнародної безпеки

 • bin/rnatrix.ogi/pravo – Право. Україна

Наукові та електронні бібліотеки в Україні

 • www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 • www.alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека

 • www.library.if.ua – Національна бібліотека наукових видань

11. Методи навчання – інтерактивні

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота, консультації

12. Методи оцінювання

 • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК, екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ХХІІ. Назва дисципліни «Соціальна педагогіка»

1. Код. ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 3

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 5, 6

5. Обсяг кредитів ECTS. 4

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. пед. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:

 • сутність педагогіки як науки;

 • принципи та методи соціально педагогічної діяльності;

 • особливості соціалізації особистості в різних мікросоціумах;

 • попередження негативного впливу факторів соціального середовища на особистість;

 • характеристики загальних технологій соціально-педагогічної діяльності і технологій організації соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів;

 • можливості та умови ефективної реалізації загальнонаукових та специфічних методів в практиці соціально-педагогічної роботи

Студенти повинні уміти:

 • аналізувати різні фактори впливу на соціалізацію особистості;

 • диференціювати зміст діяльності відповідно до різних об’єктів, суб’єктів та напрямів соціально-педагогічної роботи;

 • добирати та адаптувати відповідно до мети, особливостей клієнтів і реальної ситуації технології соціально-педагогічної роботи, методи та прийоми реалізації завдань соціально-педагогічної роботи;

 • проектувати, планувати, організовувати та аналізувати організаційні форми соціально-педагогічної роботи;

 • будувати стратегію соціально-педагогічної роботи, спрямовану на саморозвиток особистості дитини та молодої людини, реалізацію її творчого потенціалу, здібностей, задатків, активізації зусиль клієнтів на вирішення власних проблем

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: педагогіка, соціологія, психологія, психологія особистості.

9. Зміст навчальної дисципліни

Соціальна педагогіка як самостійна галузь педагогічного знання. Принципи, методи та форми соціально-педагогічної діяльності. Розвиток і формування особистості в соціумі. Соціалізація як соціально-педагогічне явище. Сім’я – провідний компонент системи соціального формування особистості. Сирітство як соціально-педагогічна система. Усиновлення – сімейна форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Альтернативні форми державної опіки: прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу. Діяльність інтернатних закладів у система державної опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Дитяча бездоглядність і безпритульність як соціально-педагогічна проблема. Школа – пріоритетна сфера соціально-педагогічної роботи. Соціально-педагогічний аспект проблеми обдарованості. Соціально-педагогічна підтримка дітей з особливими потребами. Девіації як соціально-педагогічна проблема. Хімічні адикції дітей і підлітків: алкоголізм і наркоманія. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми девіантної поведінки. Злочинність неповнолітніх як соціально-педагогічна проблема. Дитяча проституція – форма соціальної дезадаптації неповнолітніх. Соціальні служби України. Соціально-педагогічна робота з молоддю. Соціальний аспект феномену старіння. Жіноцтво і соціум. Релігія як фактор соціалізації особистості. Волонтерська діяльність як форма недержавної організації соціально сфери.

10. Рекомендовані джерела та література:

 • Братусь І. Технології соціальної роботи з неповнолітніми матерями // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 10. – С. 42-46.

 • Вишневський О. І. Теоретичні основи педагогіки : Посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Дрогобич : Коло, 2003. – 528 с.

 • Волонтер / Спеціальний випуск, присвячений діяльності українського державного центру соціальних служб для молоді. – №10. – 2001.

 • Запобігання торгівлі людьми : Навч.-метод. посібник. – Київ-Харків, 2001. – 176 с.

 • Король В., Філіпович Л. Соціальна робота і нетрадиційна релігійність: проблеми практичної взаємодії // Соціальна політика і соціальна робота. – № 1. – 2000. – С. 53-66.

 • Любащенко В. Протестантизм і «підводні камені» статистики // Людина і світ. - 2001. – № 2-3. – С. 28-30.

 • Мельник В. И. Малые конфессионные обьединения в Украине: на пути к

 • Основи социальной работы / Отв. ред. П. Д. Павленок. – М., 2000. – 68 с.

 • Пенішкевич Д. І., Тимчук Л. І. Соціальна педагогіка : Модульна технологія навчального курсу : рек. Мін-вом освіти і науки України як навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Д. І. Пенішкевич, Л. І. Тимчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 496 с.

 • Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затверджене Указом Президента України від 30 серпня 2000 року №1035/2000.

 • Проблеми освіти : Науково-методичний збірник. – К. : Науково-методичний центр вищої освіти, 2004. – Вип. 40. – 164 с.

 • Сафронова Д. М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе. – М., 2002. – С. 138-145.

 • Соціальна педагогіка : Навч. посібник / За ред. А. Й. Капської. – К,, 2000.

 • Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В. Полтавця. – К. : КМ Академія, 2000. – 236 с.

 • Технологии социальной работы / Под общ. ред. Е. И. Холостовой. – М. : ИНФРА, 2001. – 399 с.

 • Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога. – М., 2002. – 272 с.

 • Хойфт Г., Крузе А., Радебольд Г. Геронтопсихо-соматика и возрастная психотерапія : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Академия, 2003. – 370 с.

11. Методи навчання

Лекції, семінари, ІНДЗ, самостійна робота

12. Методи оцінювання

 • поточний

 • модульний

 • підсумковий – ПМК, екзамен

13. Мова навчання. Українська.
ХХІІI. Назва дисципліни «Соціологія особистості»

1. Код . ПОП

2. Тип. Обов’язкова

3. Рік навчання. 2

4. Семестр, у якому викладається дисципліна. 4

5. Обсяг кредитів ECTS. 3

6. Науковий ступінь, вчене звання лектора: к. соц. н., доц.

7. Результати навчання

Студенти повинні знати:

 • Сукупність ознак, що характеризують людину як соціальну істоту;

 • Етапи еволюції суспільства в залежності від положення у ньому особистості;

 • Основні особистісні типи в службово-домашній та ринковій цивілізаціях;

 • Основні проблеми сучасного суспільства з точки зору самореалізації у ньому людини;

 • Положення особистості в зазначеному суспільстві на різних етапах розвитку країни.

Студенти повинні уміти:

 • абстрактно і конкретно мислити, творчо і результативно працювати;

 • сформулювати образи основних соціальних типів особистості;

 • висвітлити взаємозв’язок особистості та основних цінностей суспільства;

 • окреслити основні особистісні типи у службово-домашній та ринковій цивілізаціях;

 • висвітлити специфіку психологічного та соціологічного підходів до проблеми особистості;

 • Обґрунтувати можливе рішення проблеми гармонійного розвитку особистості.

8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Соціологія», «Психологія особистості», «Персонологія», «Людина в сучасному соціумі», «Історія і теорія соціології», «Соціальна психологія».

9. Зміст навчальної дисципліни
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський...
Букова віть: Матеріали ІІ міжвузівської студентської конференції, Чернівці, 5 квітня 2012 р. / [Упоряд: М. В. Мандрик, Г. В. Чайка]....

Нормативно-паравова документація міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист
Міністру освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти І науки обласних, Київської та...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 04. 05. 2012...

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Інститути післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...

Україна міністерство освіти І науки,молоді та спорту теребовлянська спеціалізована школа
Шевченка 188, м. Теребовля 48100 Тернопільської обл. Тел.;+380 3551 220-39; +380 3551 643-48. MailtoБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка