Пошук по сайту


Інструкція щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Інструкція щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Сторінка1/22
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.04.2013 N 496

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 травня 2013 р. за N 805/23337


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу


I. Загальні положення

1. При наданні суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) згідно з відповідними формами на паперовому носії заповнені бланки форм подаються на адресу Держфінмоніторингу України: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655, у роздрукованому вигляді або заповнюються за допомогою ручки розбірливо друкованими літерами чорним або синім чорнилом (для форм з ручним способом заповнення).

2. Стандартні форми у форматі PDF або Excel для надання інформації до Держфінмоніторингу України можна отримати на офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України за адресою: http://www.sdfm.gov.ua. При наданні інформації до Держфінмоніторингу України забороняється змінювати формат форм, їх геометричні розміри та розміри полів вводу інформації.

3. При заповненні форм слід користуватися такими загальними правилами:

при заповненні форм N 2-ФМ і N 4-ФМ та їх поданні до Держфінмоніторингу України відповідно до вимог пункту 17 частини другої статті 6, частини другої статті 10, частини восьмої статті 12, частин першої та четвертої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" для позначення терміновості повідомлення у графі "Ознака терміновості" заголовка цих форм зазначається символ "Т";

поля, що мають бути заповнені за допомогою кодів, заповнюються з використанням відповідних довідників кодів;

якщо поля розбиті на клітини, всередині кожної клітини розміщується один символ (одна друкована літера, цифра або інший знак);

якщо з будь-яких причин в окремих полях інформація відсутня, у них ставиться символ "-" (прочерк), якщо відповідне поле розбито на клітини, то прочерк проставляється в усіх клітинах;

якщо в полі, розбитому на клітини, залишаються вільні клітини, то у вільних клітинах зліва від першої цифри проставляється символ "-" (прочерк).

Поля, що містять дані, встановлені в результаті ідентифікації осіб, та опис фінансової операції, призначення платежу, заповнюються тільки на підставі та мовою наданих оригіналів документів (чи належним чином завірених копій). Інші поля, які передбачається заповнювати текстом, заповнюються українською мовою.

4. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

вигодоодержувач - особа, на користь якої або в інтересах якої проводиться фінансова операція;

клієнт - будь-яка особа, яка звертається за наданням послуг або користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

контрагент - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може виступати суб'єкт первинного фінансового моніторингу), при якій між клієнтом та контрагентом відбувається передача активів;

обліковий ідентифікатор - це комбінація з літер латинського алфавіту та цифр, яку Держфінмоніторинг України присвоює суб'єкту під час взяття його на облік і яка використовується ним під час виконання обов'язків відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", у тому числі реєстрації та подання інформації Держфінмоніторингу України, подання запитів до державних органів щодо ідентифікації клієнтів та в інших, визначених законодавством випадках;

свідоцтво про постановку суб'єкта первинного фінансового моніторингу на облік (свідоцтво про постановку на облік) - документ встановленого Держфінмоніторингом України зразка, що видається фізичним особам, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, номер якого використовується тотожно обліковому ідентифікатору суб'єкта.

Терміни "резидент" та "нерезидент" вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

5. У цій Інструкції вживаються такі скорочення у відповідному відмінку та числі:

ВП - відокремлений підрозділ;

ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;

СПФМ - суб'єкт первинного фінансового моніторингу;

ФО - фінансова операція.

II. Порядок заповнення форми N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" суб'єктами первинного фінансового моніторингу

Форма N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" (далі - форма N 1-ФМ) подається до Держфінмоніторингу України безпосередньо усіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

1. Порядок заповнення форми N 1-ФМ суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а саме: страховиками (перестраховиками), кредитними спілками, ломбардами та іншими фінансовими установами; платіжними організаціями та членами платіжних систем, що є небанківськими установами, еквайринговими та кліринговими установами; товарними, фондовими та іншими біржами; професійними учасниками ринку цінних паперів; компаніями з управління активами; операторами поштового зв'язку, іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів; суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів; іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги

1.1. Зазначені суб'єкти подають відповідну форму N 1-ФМ у таких випадках:

при постановці на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму (далі - Єдина інформаційна система);

у разі зміни загальних та додаткових відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі про відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу та/або особу, що тимчасово виконує його обов'язки в суб'єкті первинного фінансового моніторингу;

у разі припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

у разі відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Крім того, форма N 1-ФМ подається до Держфінмоніторингу України безпосередньо суб'єктом первинного фінансового моніторингу в таких випадках:

у разі подання інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

у разі зміни відомостей про відокремлений підрозділ, у тому числі про відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу та/або особу, що тимчасово виконує його обов'язки у відокремленому підрозділі;

у разі припинення діяльності відокремленого підрозділу;

у разі відновлення діяльності відокремленого підрозділу.

1.2. Відповідна форма N 1-ФМ заповнюється зазначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу за такими правилами:

якщо форма N 1-ФМ з відомостями про суб'єкта первинного фінансового моніторингу та призначення відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу надсилається вперше, заповнюються розділи I, II, III та V, при цьому у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "первинне" без заповнення поля 050 "Обліковий ідентифікатор СПФМ або номер свідоцтва про постановку на облік";

при заповненні форми N 1-ФМ відомостями про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу та призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) відокремленого підрозділу заповнюються розділи I, IV та V. Поля 010 - 031, 050 "Обліковий ідентифікатор СПФМ або номер свідоцтва про постановку на облік" розділу I заповнюються реквізитами суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Якщо форма N 1-ФМ для відповідного відокремленого підрозділу надсилається вперше, у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "первинне", поле 051 "Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу" не заповнюється, у полі 060 "Тип суб'єкта (код)" вказуються реквізити відокремленого підрозділу. У разі подання коригуючого повідомлення з відомостями про відокремлений підрозділ у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче", у полях 051 "Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу" та 060 "Тип суб'єкта (код)" вказуються реквізити відокремленого підрозділу;

розділ I заповнюється обов'язково в усіх випадках подання форми N 1-ФМ до Держфінмоніторингу України;

розділи II та III форми N 1-ФМ заповнюються відомостями про суб'єкта первинного фінансового моніторингу при першому поданні до Держфінмоніторингу України форми N 1-ФМ та в разі зміни одного з реквізитів суб'єкта первинного фінансового моніторингу, зазначених у цих розділах, або в разі припинення (відновлення) діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

розділ IV заповнюється при поданні відомостей про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, при першому та наступних поданнях відомостей про призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) у відокремленому підрозділі та в разі зміни одного з реквізитів відокремленого підрозділу, зазначених у цьому розділі, або у разі припинення (відновлення) діяльності відокремленого підрозділу;

розділ V заповнюється для суб'єкта первинного фінансового моніторингу та відповідно для відокремленого підрозділу при першому та наступних поданнях відомостей про призначення або звільнення відповідального працівника або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки. Пункти 1, 2, 3 розділу V у разі потреби можуть бути заповнені одночасно, але лише стосовно відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) відокремленого підрозділу цього суб'єкта;

у разі зміни загальних та додаткових відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу в розділах II, III або про відповідального (відповідальних) працівника (працівників) (розділ V) заповнюються тільки ті поля, у яких відбулися будь-які зміни, поле 040 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "коригуюче". У разі зміни окремих реквізитів відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, зазначених у розділі IV чи V, обов'язково вказуються поля 320, 330 та поля, у яких відбулися зміни, поле 040 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "коригуюче". У разі відсутності у відокремленого підрозділу власного коду за ЄДРПОУ вказується код за ЄДРПОУ суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Код

Назва поля

Коментар щодо заповнення

Необхідність заповнення

010

Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності за ЄДРПОУ;
для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців - відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, указуються серія та номер паспорта громадянина України

Обов'язково

020

Скорочена назва

Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності - повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище відповідно до паспортних даних)

Обов'язково

030

Дата вихідної реєстрації форми N 1-ФМ

Указується дата реєстрації форми N 1-ФМ суб'єктом первинного фінансового моніторингу
(наприклад, якщо форма N 1-ФМ реєструється і направляється до Держфінмоніторингу України 23 травня 2011 року, поле матиме такий вигляд: 23 05 2011) у журналі реєстрації вихідної кореспонденції

Обов'язково

031

Номер вихідної реєстрації форми N 1-ФМ

Указується вихідний реєстраційний номер форми N 1-ФМ, яка направляється до Держфінмоніторингу України, відповідно до журналу реєстрації вихідної кореспонденції суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Обов'язково

040

Вид повідомлення (код)

Указується код виду повідомлення відповідно до Довідника кодів видів повідомлень (додаток 6). Код "коригуюче" вказується, якщо форму N 1-ФМ для даного суб'єкта чи відокремленого підрозділу з кодом "первинне" взято на облік

Обов'язково

050

Обліковий ідентифікатор суб'єкта або номер свідоцтва про постановку на облік

Указується обліковий ідентифікатор суб'єкта або номер свідоцтва про постановку на облік, що надсилає форму N 1-ФМ

Обов'язково, за винятком першого подання форми N 1-ФМ про суб'єкта

051

Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу

Указується обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу, щодо якого надсилається форма N 1-ФМ

Обов'язково в разі подання інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта, за винятком першого подання форми N 1-ФМ з відомостями про відокремлений підрозділ

060

Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються

Указується код типу суб'єкта відповідно до Довідника кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7)

Обов'язково
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання...

Примірна програма проведення фінансового моніторингу страховиками (перестраховиками)
Держфінпослуг від № «Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами», а також інших...

5. Інструкція щодо заповнення форми звітності №5 пн
Кадрове діловодство – це діяльність, що охоплює процеси документування та організації роботи з документами з питань приймання, переведення,...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Пв /умови праці/) складають підприємства та організації незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання,...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) “Звіт про кількісний та якісний...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) “Звіт з праці” (далі –...

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі – Кодекс)

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі Кодекс)

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі Кодекс)

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень
Про наявність І використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них (далі – форма №12-торг),...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка