Пошук по сайту


«регістр» Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26. 01. 01 р

«регістр» Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26. 01. 01 р

Аудиторська фірма

«РЕГІСТР»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0439 від 26.01.01 р.,

продовжене рішенням АПУ від 04.11.2010р. №221/3 до 04.11.2015р.

Адреса: м. Київ, Червоноармійська, 84, оф.35, т.287-00-15

П/р 26004000172029 у ПуАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175, Код 21647622Національній комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

Акціонерам та правлінню

ПрАТ „СК „ІнтерГарант”

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «ІнтерГарант»
м. Київ 22 квітня 2014р.

Основні відомості про акціонерне товариство


Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерГарант» є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія „Укргаз”, зареєстрованого Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва від 19.12.1995р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР - 1 074 120 0000 003948.

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 23703520.

Місцезнаходження ПрАТ „СК „ІнтерГарант”: 04053, м.Київ, вул. Кудрявська, 13-19, офіс 3.

Предметом діяльності ПрАТ „СК „ІнтерГарант” згідно Статуту є страхування, перестрахування, фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, надання послуг іншим страховикам, операції для забезпечення господарських потреб Товариства та інша діяльність, не заборонена чинним законодавством.

Види діяльності за КВЕД: 65.12 – інші види страхування, крім страхування життя, 65.20 - перестрахування.

Для здійснення страхової діяльності ПрАТ СК “ІнтерГарант" має необхідні ліцензії та дозволи.

ПрАТ «СК «ІнтерГарант» не має відокремлених підрозділів, філій та представництв, не є засновником інших страхових організацій. Чисельність працівників станом на 31.12.2013р.– 20 осіб.

ПрАТ «СК «ІнтерГарант» має Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг від 21.08.2004р., серія СТ № 61.

Опис аудиторської перевірки

Незалежною аудиторською фірмою ТОВ “Аудиторська фірма “Регістр” проводилася перевірка повного пакету річної фінансової звітності ПрАТ «СК «ІнтерГарант» за 2013 рік: у складі Балансу станом на 31.12.2013 р., Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності з метою висловлення аудитором думки про те, чи річна фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «СК «ІнтерГарант» станом на 31.12.2013р., його фінансові результати та рух грошових коштів за 2013 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Незалежною аудиторською фірмою ТОВ “Аудиторська фірма “Регістр” проводилася перевірка річних звітних даних страховика ПрАТ «СК «ІнтерГарант» за 2013 рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи річні звітні дані страховика достовірно і повно подають інформацію про товариство згідно з нормативними вимогами щодо страхової діяльності та відповідають вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004р. № 39 (із змінами та доповненнями).

Перевірку проведено у відповідності до вимог законів України “Про аудиторську діяльність”, “Про акціонерні товариства”, “Про страхування”, “Про цінні папери і фондовий ринок”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Про фінансові послуги та регулювання ринків фінансових послуг”, а також інших законодавчих актів України стосовно господарської діяльності, Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні“, Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур належить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ці ризики, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, які стосуються підготовки та достовірного надання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Аудит проведений відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

Ми вважаємо, що зібраної під час аудиторської перевірки інформації достатньо для складання аудиторського висновку, проведена нами перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Концептуальна основа фінансової звітності

Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерГарант» за 2013 рік складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Дана концептуальна основа фінансової звітності є прийнятною.

Інформація про стан бухгалтерського обліку та основні аспекти облікової політики

Достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підтверджується інвентаризацією активів та зобов’язань.

Основними аспектами облікової політики ПрАТ «СК «ІнтерГарант» є:

Первісно нематеріальні активи та основні засоби визнаються за собівартістю. Строк корисної експлуатації активів та їх ліквідаційна вартість визначається Товариством у момент визнання їх активом. Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання об’єкта. Подальший облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Платежі, здійснені в рамках операційної оренди відносяться на фінансовий результат рівномірно протягом терміну оренди.

Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи та первісно оцінюється за амортизованою вартістю. Після первісного визнання дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки, оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Вважати всі укладені договори страхування та перестрахування страховими контрактами. Оцінювати адекватність визнаних зобов’язань за страховими контрактами на кінець звітного року, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх грошових потоків за всіма страховими контрактами. Обліковувати як актив перестрахування частку перестраховиків у резервах заявлених, але не виплачених збитків, пов’язаних із відповідними договорами перестрахування. Перевіряти корисність активів перестрахування. Якщо корисність активу перестрахування зменшилась, зменшувати його балансову вартість та визнавати такий збиток від зменшення корисності активу у складі прибутку чи збитку.

Формувати і вести облік технічних резервів за видами страхування. Визнавати та оцінювати суму частки перестраховиків у страхових резервах кожного виду. Оцінювати адекватність визнаних страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх грошових потоків за страховими контрактами, на кінець звітного року.

Датою збільшення доходів від страхової діяльності вважати дату виникнення відповідальності страховика перед страхувальником за укладеним страховим контрактом.
На нашу думку, організація бухгалтерського обліку ПрАТ «СК «ІнтерГарант» та складання фінансової звітності відповідає вимогам чинного законодавства, Міжнародним стандартам фінансової звітності та наказу про облікову політику.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерГарант» несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу передбачає: розробку, впровадження та використання системи внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного подання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування прийнятої облікової політики товариства, здійснення бухгалтерських оцінок, що за існуючих обставин є обґрунтованими.

Відповідальність аудитора

Аудитор відповідає за висловлення думки щодо фінансової звітності на основі проведеного аудиту відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають, щоб аудитор дотримувався етичних принципів та планував і проводив аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень.

Підстави для висловлення умовно–позитивної думки

У зв’язку із неможливістю перевірки фактів щодо інвентаризації активів та зобов’язань, до яких не залучався аудитор (так як дата інвентаризації передувала даті укладення договору на проведення аудиту), ТОВ “АФ “Регістр” не може дати висновок щодо вищевказаних подій, дані обставини можуть мати обмежений вплив на фінансову звітність, що перевірялася.

Умовно–позитивна думка щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерГарант»

За винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстави для висловлення умовно-позитивної думки», на нашу думку фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан ПрАТ «СК «ІнтерГарант» станом на 31.12.2013 р, його фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного капіталу за 2013 рік відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності - Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звіт про інші правові та регуляторні вимогиСтрахова діяльність страховика ПрАТ «СК «ІнтерГарант»


Страхова діяльність ПрАТ «СК «ІнтерГарант» здійснюється у відповідності до вимог Закону України “Про страхування” від 07.03.1996р. № 85/96-ВР зі змінами та доповненнями. Річні звітні дані страховика складаються у відповідності до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004р. № 39.

За 2013 рік надходження страхових премій з врахуванням сум повернень становить 2144,0 тис. грн. Аналіз надходжень страхових платежів за 2013 рік за видами страхування в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року свідчить про збільшення надходжень страхових платежів за рахунок збільшення страхових платежів по добровільному страхуванню наземного транспорту (крім залізничного).

Розрахунки із страхувальниками за страховими виплатами здійснювались своєчасно та в повному обсязі згідно з Законом України “Про страхування” та діючих правил. Заборгованості ПрАТ «СК «ІнтерГарант» перед страхувальниками за страховими виплатами станом на 31.12.2013 року не має.

Перестрахування договорів страхування здійснюється як на факультативній, так і на облігаторній основі з резидентами та нерезидентами України з дотриманням законодавчо-нормативних актів.

Активи, якими представлені страхові резерви ПрАТ «СК «ІнтерГарант», станом на 31.12.2013 року відповідають вимогам «Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя», затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 8 жовтня 2009 року N 741.

Розрахунок страхових резервів здійснюється на будь-яку звітну дату відповідно до ст.31 Закону України “Про страхування” від 07.03.1996р. № 85/96-ВР:

1. Резерв незароблених премій за всіма видами страхування за методом, передбаченим абз.11 ст.31 ЗУ «Про страхування» від 7 березня 1996 року N85/96-ВР.

2. Резерв заявлених, але не виплачених збитків - за всіма видами страхування;

Страхові резерви ПрАТ «СК «ІнтерГарант» станом на 31.12.2013р. складають 639 тис.грн.

Частка перестраховиків у страхових резервах ПрАТ «СК «ІнтерГарант» складає 314 тис.грн.

Розмiр нетто-активiв ПрАТ «СК «ІнтерГарант», визначений у вiдповiдностi до вимог статті 30 Закону України «Про страхування» шляхом вирахування iз вартостi майна (загальної суми активiв) страховика суми нематерiальних активiв i загальної суми зобов’язань, у тому числi страхових (страховi зобов’язання приймаються рiвними обсягами страхових резервiв, якi страховик зобов’язаний формувати у порядку, передбаченому законом) станом на 31.12.2013р. становить 7 672 тис.грн., що перевищує зареєстрований розмiр статутного капіталу Товариства 7 500 тис.грн. Тобто Товариство забезпечує виконання вимог пункту 2.5 Роздiлу 2 Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi.

Аудиторська думка щодо річних звітних даних страховика ПрАТ «СК «ІнтерГарант»

На нашу думку річні звітні дані страховика ПрАТ «СК «ІнтерГарант» за 2013 рік у складі: Загальні відомості, Реквізити, Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013 р., Баланс (Звіт про фінансовий стан) (консолідована форма) станом на 31.12.2013 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (консолідована форма), Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом), Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом, консолідована форма), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом, консолідована форма), Звіт про власний капітал, Звіт про власний капітал (консолідована форма), Примітки до річної фінасової звітності, Звіт про корпоративне управління, Пояснювальна записка до звітних даних страховика ПрАТ «СК «ІнтерГарант», Звіт про доходи та витрати страховика, Показники діяльності із страхування життя, Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя, Показники діяльності з видів обов’язкового страхування, Показники діяльності з видів обов’язкового страхування, Пояснення щодо операцій перестрахування, Умови забезпечення платоспроможності страховика, Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду, Пояснення щодо припинення договорів страхування, Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика, Декларація 1, Декларація 2, Філії, достовірно і повно подають інформацію про товариство згідно з нормативними вимогами щодо страхової діяльності та відповідають вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004р. № 39 з наступними змінами та доповненнями.

Інша інформація, щодо якої аудитори висловлюють свою думку


В ході аудиторської перевірки у відповідності до МСА 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти» ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом. На нашу думку, ми отримали достатню впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Нацкомфінпослуг разом з фінансовою звітністю.

Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», ми провели аудиторські тести, результати яких дозволили ідентифікувати та оцінити ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства. На нашу думку, ми отримали достатню впевненість в тому, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Інформація щодо операції з пов'язаними сторонами у 2013 році належним чином розкрита в Примітках до річної фінансової звітності.

На основі аналізу розрахунку пруденційних показників діяльності ступінь ризику ПрАТ «СК «ІнтерГарант» визначена як незначна. Показники діяльності відповідають нормативним.

Аудиторами не виявлено суттєвих загроз безперервності функціонування підприємства.

Основні відомості про аудиторську фірму


Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Регістр» зареєстроване Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 07.10.1994 р.

Аудиторська палата України видала ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26.01.2001р. Рішенням АПУ від 04.11.2010р. №221/3 термін дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів продовжено до 04.11.2015р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» має Свідоцтво НКЦПФР серії П № 000077 про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, строк дії Свідоцтва з 02.04.13р. по 04.11.2015р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» має свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 0022 від 28.05.13 р. про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, термін дії свідоцтва з 28.05.13 р. по 04.11.2015р.

Перевірка проводилась аудитором – Котилко Наталією Вікторівною, сертифікат аудитора серії А № 001187, виданий АПУ 28.04.1994р., рішенням АПУ № 120 від 27.02.03р. термін дії сертифікату продовжено до 28.04.08 р., рішенням АПУ від 14.02.08р. № 187/2 термін дії сертифіката продовжено до 28.04.2013р., рішенням АПУ від 28.02.13р. № 265/2 термін дії сертифіката продовжено до 28.04.2018р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» має Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0004, видане згідно рішення АПУ № 205/11 від 24.09.2009р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.

Місцезнаходження ТОВ «АФ «Регістр»: м. Київ, вул. Червоноармійська, 84, оф.35, тел. (факс) 287-00-15, електронна адреса: Kotylko@i.ua, сайт ТОВ «АФ «Регістр» http://registr.auditorov.com/auditors.

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21647622
Інформація про договір на проведення аудиту


Перевірку фінансової звітності ПрАТ «СК «ІнтерГарант» за 2013 рік у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2013 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності за 2013 рік проведено згідно Договору про проведення аудиту (аудиторської перевірки) № 21 від 27.01.2014 р.

Перевірка проведена з 27.01.2014 р. по 22.04.2014 р.

Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2013 р. – 31.12.2013 р.

Дата видачі висновку: 22 квітня 2014р.

Директор АФ “РЕГIСТР” Н.В.Котилко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«регістр»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26. 01. 01 р., продовжене рішенням апу 04. 11. 2010р....

«регістр»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26. 01. 01 р., продовжене рішенням апу від 04. 11. 2010р....

Звіт незалежного аудитора
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №4129 від 26. 03. 2008р

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства...
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0342, видане апу 30. 03. 2001 р., чинне до 27. 01. 2016 р

Звіт незалежного аудитора
Свідоцтво апу про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №2437 від 26. 01. 2001 р

Звіт незалежного аудитора
Сімферополь, вул. Шполянської, буд. 15, тел. / факс (0652) 70-35-40; п/р 26007013004535 у Відділені крд ват втб банк, мфо 321767;...

Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «Ф`южн Капітал Партнерз» станом на

Аудиторська палата України
У відповідь на численні звернення суб’єктів аудиторської діяльності стосовно порядку складання та подання звітності Аудиторська палата...

Міський голова о. О. Зарубін аналіз регуляторного впливу проекту...
Про затвердження Положення щодо конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності

Реферат на тему: „ Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання...
Економіко-правова характеристика суб”ктів господарюванняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка