Пошук по сайту


Звіт щодо попередньої фінансової звітності основні відомості про емітента Повна назва Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький завод дорожніх машин\ Скорочена назва пат «Кредмаш»

Звіт щодо попередньої фінансової звітності основні відомості про емітента Повна назва Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький завод дорожніх машин\ Скорочена назва пат «Кредмаш»Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)

щодо попередньої фінансової звітності

публічного акціонерного товариства

«Кременчуцький завод дорожніх машин»

за 2012 рік

Власникам цінних паперів
ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»

Керівництву емітента
м. Кременчук 19 квітня 2013 рокуЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ1. Основні відомості про емітента

Повна назва

Публічне акціонерне товариство

«Кременчуцький завод дорожніх машин"

Скорочена назва

ПАТ «Кредмаш»

Код за ЄДРПОУ

05762565

Юридична адреса та місцезнаходження

39600, м. Кременчук Полтавської області,

вул.60 років Жовтня, 4, тел.(05366) 2-33-92

Розрахунковий рахунок

26002301371177 філія відділення ПІБ в м. Кременчук Полтавської обл. МФО 331144

Дата реєстрації

13.04.2000 р.

Номер свідоцтва про державну реєстрацію, та номер запису в ЄДР

Серія АОО № 681880
1 585 120 0000 004777

Місце проведення державної реєстрації

Виконавчий комітет Кременчуцької міської Ради Полтавської області

Дати внесення змін до установчих

Документів

30.03.2012р. номер запису в ДР 15851050023004777

Затверджено статут в новій редакції

Види діяльності (КВЕД)

28.92 Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва

56.29 Постачання інших готових страв

29.10 Виробництво автотранспортних засобів

85.10 Дошкільна освіта

90.04 Функціювання театральних і концертних залів

49.41 Вантажний автомобільний транспорт


2. Незалежною аудиторською фірмою «Баланс + Аудит» згідно договору № 05/13 від 29.01.2013 року, проведена перевірка попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький завод дорожніх машин» за 2012 рік, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»).
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці «Примітки до попередньої фінансової звітності ПАТ «Кредмаш» за рік що закінчився 31.12.2013р.» концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Дата початку перевірки – 29.01.2013 року.

Дата закінчення перевірки – 19.04.2013 року.

Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2012р. – 31.12.2012р.

Місце проведення аудиту: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4

Дата видачі висновку: 19.04.2013р.

Адресат відповідно до умов договору – керівництво ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин».
3. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться по журнально-ордерній системі і в цілому відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XІY від 16.07.1999 р., затвердженим в Україні стандартам та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.

Облікова політика визначена наказом президента ПАТ № 193 від 25.03.2011 р. «Про формування облікової політики ПАТ «Кредмаш».

Основними принципами облікової політики підприємства є:

1. Концептуальною основою фінансової звітності підприємства є Міжнародні стандарти фінансової звітності.

2. При складанні фінансових звітів визначена величина суттєвості в розмірі 0,5 тис.грн.

3. Поточна дебіторська заборгованість оцінюється за чистою реалізаційною вартістю.

4. Грошові кошти підприємства, що знаходяться в банках оцінюються:

- На поточних рахунках в національній валюті – за номіналом.

- На поточних рахунках в іноземній валюті – перераховуються в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України на дату оцінки.

5. Фінансові інвестиції у вигляді цінних паперів, призначених до реалізації протягом операційного циклу, визнаються Поточними (торговими) фінансовими інвестиціями.


Інвентаризація проведена згідно наказу президента ПАТ № 505 від 03.09.2012 р. станом на:

  • 01.10.2012 року – матеріальних цінностей в цехах, відділах, центральних складах; готової продукції; тари та тарних матеріалів; незавершеного виробництва, напівфабрикатів власного виробництва і комплектуючих виробів; розрахунків з дебіторами та кредиторами, малоцінних швидкозношуваних предметів на складах та в експлуатації; зданих на склад ОС пакувальних місць, вузлів та агрегатів, прийнятих ВТК, але не включених в план випуску готової продукції (ККТ, КДТ, цех №8), малоцінних необоротних матеріальних активів;

  • 01.11.2012 року – основних засобів, нематеріальних активів; незавершеного капітального будівництва, основних засобів;

  • 01.12.2012 року - грошових коштів, підзвітних сум, документів суворої звітності;

  • 01.01.2013 року - розрахунків з бюджетами, цільовими фондами та фінансово-кредитними органами по всіх платежах, розрахунків з банками.


Результати інвентаризації представлені інвентаризаційними описами та Протоколом

засідання центральної інвентаризаційної комісії по розгляду річної інвентаризації. При інвентаризації нестач та лишків матеріальних цінностей не виявлено.

Аудитор участі в інвентаризації не приймав.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці «Примітки до попередньої фінансової звітності ПАТ «Кредмаш» за рік що закінчився 31.12.2013р.». Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Підприємство не визнає короткострокові виплати працівникам (забезпечення відпусток) як витрати та як зобов'язання. Підприємство не визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
Висновок
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстави для висловлення умовно-позитивної думки», попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці «Примітки до попередньої фінансової звітності ПАТ «Кредмаш» за рік що закінчився 31.12.2013р.», включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на Примітку «Примітки до попередньої фінансової звітності ПАТ «Кредмаш» за рік що закінчився 31.12.2013р.», яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький завод дорожніх машин», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.
Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький завод дорожніх машин» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький завод дорожніх машин» може бути не прийнятною для інших цілей.
Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
4. Додатковий розділ:

Цей розділ підготовлено на вимогу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що затверджені Рішенням № 1360 від 29.09.20211 року
4.1. Відповідно до вимог статті 155 Цивільного кодексу України «Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути меншим розміру, встановленого законом.».
Вартість чистих активів товариства відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.
Статутний капітал товариства станом на 31.12.2012 року повністю сплачений й становить 8 542 975,0 грн., який розподілено на 341 719 простих іменних акцій номінальною вартістю 25,0 грн.

Державна частка відсутня. Зміни в статутному капіталі в звітному періоді не відбувалися.
Відомості про акціонерів :з/п
Кількість цінних паперів,

шт.

Номінальна

вартість,

грн.

Частка в статутному капіталі

1.

Юридичні особи,

у т.ч.:

75 043

1 876 075,00

21,96%юридичні особи, що володіють більш ніж 10% статутного фонду

43 054

1 076 350,00

12,60%

2.
Фізичні особи,

у т. ч.:

266 676

6 666 900,00

78,04%Фізичні особи, , що володіють більш ніж 10% статутного фонду

89 460

2 236 500,00

26,18%Усього:

341 719

8 542 975,00

100 %


Статутом підприємства передбачено щорічне відрахування до резервного фонду не менше 5 відсотків чистого прибутку до досягнення резервним фондом 25 відсотків розміру статутного капіталу. Станом на 31.12.2012 року резервний фонд створений в повному обсязі і складає суму 2301 тис. грн.
По статті «Іншій додатковий капітал» відображена сума в розмірі 130 085 тис.грн.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Кредмаш» від 02.04.2011 р. частина прибутку за 2010 рік в сумі 8 182 тис. грн. була направлена на збільшення додаткового капіталу.
Вилучений капітал за 2012 рік, у вигляді викуплених акцій, станом на 31.12.2012р. відсутній.
Станом на 31.12.2012 р. нерозподілений прибуток складає 36 836 тис. грн. За рішенням загальних зборів, що відбулися 23 березня 2012 року, прийнято рішення з урахуванням підсумків 2011 року з чистого прибутку виплатити дивіденди в розмірі 1 367 тис. грн.

Залишок в сумі 12 906 тис. грн. інвестовано у власне виробництво. Чистий прибуток станом на 31.12.2012 року складає 36 836 тис. грн.
4.2. В ході порівняння фінансової звітності, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом фінансової звітністю суттєвих невідповідностей не виявлено.
4.3. На протязі 2012 року товариством не здійснювалось вчинення значних правочинів, а саме 10 і більше відсотків вартості чистих активів товариства за даними останньої річної звітності у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
4.4. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
4.5. Під час проведення аудиторської перевірки доказів ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства аудитором не отримано.  1. Основні відомості про аудиторську фірму


Повне найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баланс + Аудит»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31273030

Юридична адреса та місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4, офіс 1, кім. 211, тел.76-50-21,76-50-22,76-50-53, факс (0536) 76-50-21

Реєстраційні дані: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО № 128124, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 585 120 0000 002275, дата проведення державної реєстрації 08.12.2000р. Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської обл.

Свідоцтво № 2564 про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності, видане Аудиторською палатою України 30.03.2001 року на підставі Рішення №100, термін дії до 31 березня 2016 року.

Свідоцтво, реєстраційний номер АБ 001434, про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, унесено до Реєстру відповідно до рішення Комісії від 20.05.2011 року № 532, термін дії з 20.05.2011 року до 31.03.2016 року.

Інформація про аудитора Тарасова Ірина Іванівна - сертифікат серії А № 005700, виданий на підставі рішення АПУ від 29.04.2004р. № 134, чинний до 29.04.2014 р.

Директор ТОВ

«Аудиторська фірма «Баланс+Аудит»

(сертифікат серії А № 005700,

виданий на підставі рішення АПУ

від 29.04.2004р. № 134,

чинний до 29.04.2014 р.) І.І.Тарасова

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт щодо фінансової звітності Основні відомості про Фонд та компанію...
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «вік»

Звіт щодо фінансової звітності Основні відомості про Фонд та компанію...
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «бріз»

Звіт щодо фінансової звітності Основні відомості про Фонд та компанію...
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «бріз»

Звіт щодо фінансової звітності Основні відомості про Фонд та компанію...
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «прайм ессетс кепітал»

М. Кременчук 10 березня 2011 року
Ват “Кременчуцький завод дорожніх машин” за 2010 рік в складі: Форма №1 “Баланс” станом на 31. 12. 2010 р., Форма №2 “Звіт про фінансові...

Звіт щодо фінансової звітності Загальні відомості про Компанію Повна...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами Ф’южн Капітал Партнерз»

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

Клієнта банку (повна назва банку, відділення)
На незаконні дії працівниками (повна назва банку), що знаходиться за адресою (адреса банку, відділення), на чолі з начальником (директором)...

Публічне акціонерне товариство
Аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка