Пошук по сайту


Звіт незалежної аудиторської фірми “Аудит-Стандарт”

Звіт незалежної аудиторської фірми “Аудит-Стандарт”

Сторінка1/4
  1   2   3   4АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)
незалежної аудиторської фірми “Аудит-Стандарт”


щодо фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «ІнтерГарант»
станом на 31.12.2015 року

Положення про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження фінансової звітності за 2015 рік.
1. Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов’язків аудиторів, котрі містяться в представленому Звіті незалежних аудиторів, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва та аудиторів щодо фінансової звітності ПрАТ «СК «ІнтерГарант» (далі по тексту - Товариство).
2. Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства за станом на 31 грудня 2015 року, результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився вищезгаданою датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ").
3. При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за:

 1. Вибір належної облікової політики та її послідовне застосування;

 2. Застосування обґрунтованих оцінок, розрахунків і суджень;

 3. Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відступів від МСФЗ у Примітках до фінансової звітності;

 4. Підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення є неправомірним.


4. Керівництво Товариства в рамках своєї компетенції також несе відповідальність за:

 1. Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в Товариства;

 2. Підтримку системи бухгалтерського обліку в такий спосіб, який у будь-який момент дозволяє розкрити з достатньою мірою точності інформацію про фінансовий стан Товариства і забезпечити при цьому відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;

 3. Забезпечення відповідності офіційного бухгалтерського обліку вимогам локального законодавства України і відповідних стандартів бухгалтерського обліку;

 4. Вжиття заходів для забезпечення збереження активів Товариства;

 5. Виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших можливих зловживань.В. о. Голови правління компанії ________________ О. М. Андрійчук

(підпис)


Головний бухгалтер ________________ Т. С. Піскарьова

(підпис)

МП
27 квітня 2016 р.


ТОВ Аудиторська фірма АУДИТ-СТАНДАРТ”

Дата державної реєстрації: 06.02.2004 року, Ідентифікаційний код 32852960

Свідоцтво АПУ №3345 чинне до 19 грудня 2018 року, Свідоцтво НКЦПФР №0145, П 000196 чинне до 19 грудня 2018 року

Україна, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А», тел.+38(067)2382994; +38(095)4837254

______________________________________________________________________________________________________________________________

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)

щодо фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерГарант»

станом на 31.12.2015 року

Адресати:

 • Акціонерам, Керівництву Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерГарант»

 • Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 • Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку України


Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності

Вступний параграф

Основні відомості про Страховика

Таблиця №1

Повна назва:

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерГарант»

Скорочена назва:

ПрАТ «СК «ІнтерГарант»

Код ЄДРПОУ:

23703520

Місцезнаходження:

04053 Україна, місто Київ, вулиця Кудрявська, будинок 13-19, офіс 3

Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на здійснення страхової діяльності

- у формі добровільного страхування:


Строк дії ліцензій - безстроковий, територія- Україна

АГ 569884 від 11.04.2011 Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

АГ 569886 від 11.04.2011 Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

АГ 569885 від 11.04.2011 Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

АГ 569879 від 11.04.2011 Страхування від нещасних випадків;

АГ 569881 від 11.04.2011 Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

АГ 569874 від 11.04.2011 Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);

АГ 569875 від 11.04.2011 Страхування здоров’я на випадок хвороби;

АГ 569876 від 11.04.2011 Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу);

АГ 569877 від 11.04.2011 Страхування наземного транспорту (крім залізничного);

АГ 569883 від 11.04.2011 Страхування фінансових ризиків

- у формі обов’язкового страхування:

АГ 569880 від 11.04.2011 Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

АГ 569882 від 11.04.2011 Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

АГ 569887 від 11.04.2011 Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

АГ 569878 від 11.04.2011 Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Дата проведення державної реєстрації (створення):

19.12.1995р., №10741050017003948

Орган що видав свідоцтво:

Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Дата внесення змін до установчих документів:

24.03.2011 року - нова редакція Статуту Товариства, який приведений у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року та інших норм чинного законодавства

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:

Серія та номер свідоцтва СТ №61, реєстраційний №11100469, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 21.08.2004р., термін дії - безстроковий

Кількість акціонерів станом на 31.12.2015р.:

Юридичні особи:

ПАТ «Одесагаз», 03351208, Україна 4,0%

Фізичні особи: 5,

Акопян Валерій Григорович, Україна 75%,

Фреюк Тетяна Петрівна, Україна 5,4%,

Конащук Галина Миколаївна, Україна 6,0%, Учитель Ігор Леонідович, Україна 2,0%, Шелудченко Володимир Ілліч, Україна 7,6%

Середньооблікова чисельність працівників:

15 осіб

Основні види діяльності

65.12 – Інші види страхування, ніж страхування життя

65.20 – Перестрахування

Відповідальні особи

В. о. Голови правління компанії – Андрійчук О. М. (з 09.04.2013р. по теперішній час)

Головний бухгалтер Піскарьова Т. С. (з 29.05.2015р. по теперішній час)

Наявність відокремлених підрозділів

на 31.12.2015р. немає

Дата проведення останніх зборів акціонерів

22 квітня 2015 року

Концептуальна основа повного комплекту фінансової звітності за 2015 рік

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), законодавство України

Опис аудиторської перевірки

Нами була проведена аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПрАТ «СК «ІнтерГарант» (надалі за текстом - Товариство), що є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень, яка складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал за рік, який закінчився цією датою, Приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення на предмет повноти, достовірності та відповідності Концептуальній основі, чинному законодавству, встановленим нормативам та іншу пояснювальну інформацію (надалі разом – «фінансова звітність»).

Аудиторська перевірка спланована та проведена з метою збору достатньої кількості інформації про те, що звіти не мають суттєвих помилок, проведена відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2014, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 29.12.2015р. №320/1 (надалі – МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р. зі змінами і доповненнями), Закону України «Про господарські товариства» № 1576- XII від 19.09.1991 р. (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про страхування» № 85/96-ВР від 07.03.1996 року (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514 – ІУ із змінами та доповненнями; інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Масштаб перевірки становить: документальним методом 40%, розрахунково-аналітичним - 70% від загального обсягу документації. Обсяг аудиторської перевірки включав перевірку первинної облікової документації за 2015 фінансовий рік за репрезентативною вибіркою не менше 30 відсотків від загальної кількості первинних документів.

Суцільно були перевірені установчі документи, відповідність діяльності страховика ліцензіям на здійсненя страхової діяльності, фінансова звітність за 2015 рік, наказ на облікову політику. Вибірково були перевірені господарські договори та інша документація, що супроводжує фінансово-господарську діяльність Товариства, регістри синтетичного та аналітичного обліку.

Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Значення рівня суттєвості, отримане по закінченню етапу планування аудиту з урахуванням коригувань значення рівня суттєвості під час перевірки, є прийнята найменша загальна величина суттєвості 86 тис. грн., яка розрахована аудитором як відсоток від основного базового показника бухгалтерської звітності - сальдо балансу за станом на кінець звітного періоду та яка застосовується для розподілу рівня невідповідності між статтями фінансової звітності. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

Опис важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності:

При складанні фінансової звітності за МСФЗ у 2015 році Товариство дотримувалося основних принципів складання фінансової звітності: методу нарахування, безперервності діяльності, зрозумілості, доречності, достовірності, зіставності, можливості перевірки, які були розкриті й обґрунтовані у Примітках до фінансової звітності за звітний період. Керівництво використовує оцінки і припущення, які впливають на відображення в звітності сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу.

Фінансова звітність за 2015 рік не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення Звітних даних страховика, наданих для перевірки, у відповідності до регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання та надання страховиками фінансової звітності спеціального призначення.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо Звітних даних страховика ПрАТ «СК «ІнтерГарант» за 2015 рік на основі результатів аудиту фінансової звітності.

Ми вважаємо, що аудиторські докази, отримані аудиторами, є достатніми, незалежними і прийнятними для формування підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки щодо фінансової звітності ПрАТ «СК «ІнтерГарант» за 2015 рік на основі результатів аудиту фінансової звітності.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Товариство обліковує та оцінює довгострокові фінансові інвестиції, а саме інші фінансові інвестиції, за фактичною собівартістю: ці фінансові інвестиції не обертаються на відкритому ринку та відсутні дані, які були б підставою для визначення їх справедливої вартості.

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак, у Товаристві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні.

Висловлення думки (умовно-позитивна)

Фінансова звітність Товариства за 2015 рік у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан ПрАТ «СК «ІнтерГарант» станом на 31.12.2015 року та його фінансові результати, рух грошових коштів, рух власного капіталу за 2015 рік, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, які чинні в Україні на дату балансу та прийнятої Облікової політики Товариства. Питання, викладені у розділі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» суттєво не вплинули на фінансовий стан та результати фінансово-господарської діяльності Товариства.

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на розділи 3 та розділ 9 Приміток до фiнансової звітності за 2015 рік, в яких йдеться про те, що, виходячи з припущення безперервності діяльності, управлінський персонал впевнений в безперервності діяльності та не має намірів ліквідувати суб'єкт господарювання чи припинити діяльність, постійно розробляє та впроваджує плани щодо майбутніх дій, які спрямовані на продовження безперервної діяльності підприємства.

Не вносячи застережень до нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу на те, що діяльність і операції Товариства, так само, як і діяльність інших компаній в Україні, перебувають і можуть далі перебувати протягом певного часу під впливом триваючої невизначеності в економічному та політичному середовищі України. Наша думка не була модифікована з цього приводу.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан заявника

Ми проаналізували інформацію щодо наявності подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Фактів таких подій не встановлено.

В той же час зауважуємо, що, керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші події», аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт незалежної аудиторської фірми «аудит сервіс інк»
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Звіт незалежної аудиторської фірми «аудит сервіс інк»
Номери, серії, дати видачі, термін дія ліцензії та/або дозволу на здійснення діяльності

Звіт незалежної аудиторської компанії тов «ак закарпат-Бізнес-Консалтінг»
Місцезнаходження: 90410 Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово, вул. Промзона,1

Аудит. Його зміст та класифікація
Аудит – це перевірка даних бо І показників даних фз суб’єкта господарства, з метою висвітлення незалежної думки аудитора про її достовірність...

Найменування аудиторської фірми (П.І. Б. аудитора фізичної особи підприємця)
Код за єдрпоу (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)

Звіт незалежного аудитора
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №4129 від 26. 03. 2008р

Звіт незалежного аудитора
Свідоцтво апу про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №2437 від 26. 01. 2001 р

Звіт про виробничу практику з бухгалтерського обліку на Тзов виробничо...
Облік основних засобів І нематеріальних активів

1. Сутність аудиторської діяльності, її призначення І сфера
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт І відбуваються після дати складання фінансового звіту

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Повне найменування аудиторської компанії: Товариство з обмеженою відповідальністю «дніпровський аудиторський союз»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка