Пошук по сайту


Звіт незалежної аудиторської фірми «аудит сервіс інк»

Звіт незалежної аудиторської фірми «аудит сервіс інк»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежної аудиторської фірми)

«АУДИТ - СЕРВІС ІНК»
щодо фінансової звітності

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСТО ЛОМБАРД ВЛАДИКО С.В. І КОМПАНІЯ»

за 2015 рік
Учасникам ПТ «ПРОСТО ЛОМБАРД ВЛАДИКО С.В. І КОМПАНІЯ»

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
м. Івано-Франківськ 4 квітня 2016 р.

І. Звіт щодо фінансової звітності

1. Вступний параграф
Основні відомості про Товариство


Повна назва

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОСТО ЛОМБАРД ВЛАДИКО С.В. І КОМПАНІЯ»

Код ЄДРПОУ

36497256

Місцезнаходження

76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ,

вул. Сахарова 21/1

Дата державної реєстрації

25.06.2009 р.

Дати реєстрації останніх змін до установчих документів

17.07.2015 р. запис № 1191050010007553

Основні види діяльності відповідно до установчих документів

 • надання фінансових кредитів за рахунок власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк та під процент;

 • надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;

 • оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;

 • реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

Чисельність працівників

16

Номери, серії, дати видачі, термін дія ліцензії та/або дозволу на здійснення діяльності

відсутні

Кількість підрозділів

5 безбалансових відділень


Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСТО ЛОМБАРД ВЛАДИКО С.В. І КОМПАНІЯ» (далі – Товариство), що включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток.

2. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
3. Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
4. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Аудиторська перевірка звітності показала, що в основному звітність Товариства складена з врахуванням вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, але є окремі невідповідності цим вимогам, а саме:

 • Товариством не нараховані резерви на дебіторську заборгованість та на невикористані відпуски;

 • не нараховано амортизацію на нематеріальні активи та частково нарахована амортизація основних засобів;

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів станом на 31.12.2015 р., так як ця дата передувала призначенню нас аудиторами. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених в інвентаризаційних відомостях сум.

На думку аудиторів вищенаведені недоліки не є суттєвими у контексті фінансової звітності у цілому, та не перевищують прийнятий рівень суттєвості при оцінці інших викривлень.

Проте аудитори вважають, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим.
Висловлення умовно-позитивної думки
На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі 4 «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСТО ЛОМБАРД ВЛАДИКО С.В. І КОМПАНІЯ» станом на 31.12.2015 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України з метою підтримки економіки, існує невизначеність щодо впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на безперервність діяльності Товариства.

Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Товариства.

Припущення про безперервність господарської діяльності Товариства, розглядається аудитором у відповідності до МСА 570 «Безперервність» як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Це базується на суджені аудитора, а також на даних бухгалтерського обліку Товариства та проведених бесід (наданих запитів) управлінському персоналу по даному питанню.
ІІ. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів


 1. Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування

юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудит-сервіс ІНК»

Код за ЄДРПОУ

13659226

Місцезнаходження

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого буд. 34 офіс 1

Реєстраційні дані

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців дата державної реєстрації 21.01.1994 р. № 10092151858

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0036, продовжене рішенням Аудиторської палати України від 24 вересня 2015 року №315/3 чинне до 24.09.20 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням АПУ від 24.12.2014 р. №304/4 №0520

Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Свідоцтво № 0107

строк дії з 25.02.2014 р. до 04.11.2015 р., видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 25 лютого 2014р. №512

Строк дії продовжено до 24.09.2020 р. відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.11.2015 р. № 2818

Керівник

Хрипуненко Олександр Сергійович

Інформація про аудиторівОрлова Валентина Кузьмінічна – Директор по аудиту, сертифікат серія А № 000023, виданий рішенням АПУ від 23.12.1993 р., продовжений рішенням АПУ від 29.11.2012р. №261/2, чинний до 23 грудня 2017 року)

Хрипуненко О.С. – сертифікат № 005083, серія А, продовжений рішенням АПУ від 26 листопада 2015 р. №317/2, чинний до 30 січня 2021 року)

Контактний телефон/факс

(0342) 75-05-01


2. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту

Договір на виконання аудиторських послуг від 22 лютого 2016 р. № 155.

Період, яким охоплено проведення аудиту: з 01.01 по 31.12.2015 р.

Аудит проведено в період з 22 лютого по 4 квітня 2016 р.
3. Опис аудиторської перевірки

Цей висновок підготовлено на підставі інформації, отриманої під час аудиторської перевірки вищевказаної звітності та у відповідності з вимогами:

 • Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. №2664-ІІІ;

 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996–ХIV;

 • Закону України «Про аудиторську діяльність» (в редакції Закону від 14.09.2006 р. №140-V);

 • Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 р. №292;

 • інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері надання фінансових послуг та нормативно-правових актів Держфінмоніторингу, Нацкомфінпослуг.


При проведенні аудиту використовувались :

 1. Установчі документи;

 2. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №619260 від 25.06.2009р. №11191020000007553;

 3. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД № 425 від 24.09.2009 р., реєстраційний номер 15102396, код фінансової установи 15;

 4. Первинні документи за період з 01.01 по 31.12.2015 р.;

 5. Журнали операцій по всіх рахунках бухгалтерського обліку за період з 01.01 по 31.12.15 р.;

 6. Головна книга за 2015 р.;

 7. Фінансова звітність за 2015 р.


4. Повнота та відповідність фінансової звітності нормативам бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. за № 996–ХIV з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і інших господарських операцій і з врахуванням вимог П(С)БО та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Облік в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з врахуванням вимог затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, в частині що не суперечать Міжнародним стандартам фінансової звітності.

Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі з використанням комп'ютерної програми «1С Бухгалтерія».

Аудиторами перевірено відповідність даних фінансової звітності даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один до одного, зокрема, що підтверджує реальність і точність фінансової діяльності установи.

Аудиторами підтверджується відповідність даних фінансової звітності Товариства даним обліку та відповідність даних форм звітності один одному.
5. Наявність та незмінність облікової політики Товариства

В 2015 році Товариством використовувалась облікова політика, якою визначено сукупність принципів, методів, що використовуються при відображенні господарських операцій в бухгалтерському обліку і складанні фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
6. Підтвердження правильності та адекватності визначення власного капіталу, його структури та призначення.

Облік статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства. Розмір статутного капіталу складає 2400 тис. грн. Станом на 31.12.2015 р. сплачений повністю

За результатами господарської діяльності у 2015 р. Товариством отримано чистий прибуток у сумі 127 тис. грн. Сума непокритих збитків на 31.12.2015 р. – 85 тис. грн. Результат діяльності підтверджується первинними документами.

Резервний капітал сформовано в сумі 6 тис. грн.
Аудиторською перевіркою підтверджується правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення.
7. Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності Товариства, відображених у фінансовій звітності.
Облік витрат.

Витрати обліковуються у відповідності до вимог П(с)БО 16 «Витрати», в частині що не суперечить МСФЗ.

Облік доходів і фінансових результатів.

Визначення виручки від реалізації та фінансових результатів діяльності, порядок обчислення податкових та інших обов’язкових платежів проводилось Товариством у звітному періоді у порядку, передбаченому МСФЗ та нормативними актами України з питань бухгалтерського обліку, звітності та оподаткування.

Спільної господарської діяльності Товариство не веде.

Перевірено достовірність даних про дохід (виручку) від реалізації послуг, а також правильність розрахунку собівартості та витрат періоду при формуванні фінансових результатів за звітний період.

Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів дає аудитору підставу підтвердити реальність та точність фінансових результатів діяльності Товариства. Аудитор підтверджує, що в фінансовій звітності Товариства наведені дані про фінансові результати є реальними і відповідають даним бухгалтерського обліку і відображені відповідно до вимог МСФЗ.
8. Аналіз показників фінансового стану

На підставі даних фінансової звітності розраховані показники, які характеризують фінансовий стан Товариства (табл. 1).

Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ

АЛГОРИТМ

Норм.

Станом на 31.12.2015 р.

1. Аналіз фінансового стану Товариства

Коефіцієнт загальної ліквідності.

Показує, яку частку поточних боргів під-во може сплатити, якщо для цього використає всі свої оборотні активи.

Ф.1(р.1195 + р.1200)

--------------------------

ф.1 р.1695

1 – 2

185,26

1.2 Коефіцієнт фінансової незалежності.

Показує, в якій мірі під-во не залежить від своїх кредиторів.

Ф.1 р.1495

-------------

ф.1 р.1300

0,5

0,14

1.3 Коефіцієнт структури капіталу

Показує співвідношення залучених і власних коштів

ф.1 (р.1595 + р.1695)

----------------------------

ф.1 р.1495

0,5 –1

6,40

1.5. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом.

Показує співвідношення власних коштів і зобов’язань

ф.1 р.1495

----------------------------

ф.1 (р.1595 + р.1695)

1 - 2

0,16


Товариством частково порушено економічні нормативи платоспроможності та фінансової стійкості. Фінансовий стан Товариства на 31.12.2015 р. аудиторами визначається як задовільний, виходячи з поточних ринкових умов та економічної ситуації.
10. Стан корпоративного управління, в тому числі внутрішнього контролю і аудиту

Товариство провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, Засновницького договору та внутрішніх документів Товариства.

У відповідності до цих документів органами управління Товариства є:

 • Загальні збори учасників;

 • Директор Товариства.

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

В Товаристві затверджена посада внутрішнього аудитора та Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) (Протокол загальних зборів учасників від 11.08.2014 р. №30вн/а).

З метою перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності Товариство щорічно залучає аудитора (аудиторську фірму).

Компетенція вищезгаданих органів визначена у діючій редакції Засновницького договору Товариства.

Аудитори вважають, що система управління Товариства є достатньо дієвою.

Загальний висновок

Ми вважаємо, що в процесі аудиту нами було зібрано достатньо доказів, щоб зробити наступний висновок:

На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі 4 «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСТО ЛОМБАРД ВЛАДИКО С.В. І КОМПАНІЯ» відображає правдиву і неупереджену по усіх суттєвих аспектах картину фінансового положення Товариства станом на 31.12.2015 р., а також результат його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату, згідно з МСФЗ та нормативними вимогами щодо бухгалтерського обліку в Україні.


  Виконавчий директор: Директор по аудиту:

  ________ О.С.Хрипуненко _________В.К.Орловаподілитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт незалежної аудиторської фірми «аудит сервіс інк»
Номери, серії, дати видачі, термін дія ліцензії та/або дозволу на здійснення діяльності

Звіт незалежної аудиторської фірми “Аудит-Стандарт”
Положення про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження фінансової звітності за 2015 рік

Звіт незалежної аудиторської компанії тов «ак закарпат-Бізнес-Консалтінг»
Місцезнаходження: 90410 Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово, вул. Промзона,1

Аудит. Його зміст та класифікація
Аудит – це перевірка даних бо І показників даних фз суб’єкта господарства, з метою висвітлення незалежної думки аудитора про її достовірність...

Найменування аудиторської фірми (П.І. Б. аудитора фізичної особи підприємця)
Код за єдрпоу (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)

Звіт незалежного аудитора
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №4129 від 26. 03. 2008р

Звіт незалежного аудитора
Свідоцтво апу про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №2437 від 26. 01. 2001 р

Звіт про виробничу практику з бухгалтерського обліку на Тзов виробничо...
Облік основних засобів І нематеріальних активів

1. Сутність аудиторської діяльності, її призначення І сфера
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт І відбуваються після дати складання фінансового звіту

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Повне найменування аудиторської компанії: Товариство з обмеженою відповідальністю «дніпровський аудиторський союз»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка