Пошук по сайту


Звіт незалежного аудитора

Звіт незалежного аудитораАудиторська компанія «РЕЙТИНГ- АУДИТ»Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 4129 від 26.03.2008р.

45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності 101,Учасникам та керівним посадовим особам ТОВ «ЗБЕРІГАЧ-КАПІТАЛ»,

НКЦПФР

Учасникам та керівним посадовим особам ТОВ "КУА "АТЛАНТА",

НКЦПФР


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


(звіт незалежного аудитора)

Умовно-позитивний

м. Житомир 20 квітня 2015 року


щодо річної фінансової звітності станом на 31.12.2014 р. відповідно до МСФЗ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЗБЕРІГАЧ-КАПІТАЛ»,

код ЄДРПОУ 36859362,

що зареєстроване за адресою:

10009, Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Лук’яненка, будинок 5

І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка аудитора
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБЕРІГАЧ-КАПІТАЛ» (надалі — Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року включно, яка складається із звіту про фінансові результати, балансу, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату, а також інформації про суттєві аспекти облікової політики та іншої пояснювальної інформації.
Фінансова звітність Товариства станом на кінець дня 31.12.2014 р. складена відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.
Облікова політика
В 2014 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики, яка затверджена Наказом про облікову політику. Фінансова звітність Товариства за 2014 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товариства відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики на 2014 р. Порушень обліку не виявлено.

Концептуальною основою для підготовки зазначеної фінансової звітності Товариства є МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Основні відомості про Товариство

Повна назва підприємства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБЕРІГАЧ-КАПІТАЛ»


Скорочена назва підприємства

ТОВ «ЗБЕРІГАЧ-КАПІТАЛ»

Організаційно-правова форма підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ознака особи

Юридична

Форма власності

Приватна

Код за ЄДРПОУ

36859362

Місцезнаходження:

10009, Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Лук’яненка, будинок 5


Ліцензії

1. Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність» серія АВ № 533894, дата видачі 30.04.2010 р., строк дії: з 30.04.2010 р. – 30.04.2015 р.

2. Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність.» Депозитарна діяльність депозитарної установи серія АЕ № 286663, дата видачі 10.10.2013 р., строк дії: 12.10.2013 р. необмежений.

Дата державної реєстрації

24.11.2009 р.

Номер запису в ЄДР

№ 1 305 102 0000 007606

Основні види діяльності КВЕД:

67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями.Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.
Масштаб перевірки:

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про аудиторську діяльність", "Про господарські товариства" та Міжнародних стандартів аудиту надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності підприємств.

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовував як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка складається відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевіреній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності та надання оцінки реального фінансового стану об’єкта перевірки. Під час аудиту проведення дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об’єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності - відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

При складанні висновку ми дотримувалися вимог Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Підстава для висловлення умовно - позитивної думки

Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора».

У зв'язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». Підстави для висловлення умовно-позитивної думки:

 • Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно МСА.

 • Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявні.

На нашу думку, за винятком зазначених вище зауважень, фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2014 року фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

В ході перевірки аудитори не отримали свідчень щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

Висновок в частині формування фінансової звітності носить умовно-позитивний характер, згідно нормам аудиту (МСА № 705 “ Модифікація думки у звіті незалежного аудитора ”).

Всі ці зауваження та відхилення не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан підприємства.

Висловлення думки

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», перший повний пакет фінансової звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах стан Товариства на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявні.

На нашу думку, за винятком зазначених вище зауважень, фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2014 року фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

В ході перевірки аудитори не отримали свідчень щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.
ІІ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2014 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2014 р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Товариство для складання фінансової звітності використовує Міжнародні стандарти фінансової звітності. Аудиторською перевіркою було охоплено вказані форми звітності, складені станом на 31.12.2014 року.

На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2014 року своєчасно та представлялась до відповідних контролюючих органів.

Концептуальною основою для підготовки зазначеної фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності.
Бухгалтерський облік Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням комп’ютерної техніки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерія.
В 2014 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2014 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики за 2014 р. Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2014 року вівся у цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 № 291 та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено.
Розкриття інформації щодо обліку та оцінки активів.

Товариство за період з 01.01.2014 року до 31.12.2014 року використовувались цілком правильні та обґрунтовані принципи здійснення класифікації активів в бухгалтерському обліку. В цілому оцінка активів відбувалась відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Аудиторська перевірка була проведена з метою визнання наявності відображених станом на 31.12.2014 року всіх видів активів - необоротних, оборотних та витрат майбутніх періодів шляхом перевірки даних інвентаризації. Аналіз таких даних підтверджує достовірність всіх статей активу балансу та дає змогу визначити, що ця інвентаризація проведена згідно з Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів.
Розкриття інформації щодо обліку нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу.
Первісна вартість нематеріальних активів Товариства станом на 31 грудня 2014 року становить 5 тис. грн., знос – 4 тис. грн., залишкова вартість становить 1 тис. грн.

Придбані (створені) основні засоби зараховані на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісна вартість основних засобів станом на 31 грудня 2014 року становить 1279 тис. грн., знос – 232 тис. грн., залишкова вартість становить 1047 тис. грн..
Розкриття інформації щодо правильності ведення обліку, класифікації та оцінки запасів, незавершеного виробництва та товарів.

В залежності від обраного методу оцінки вибуття запасів на підприємстві і буде формуватись собівартість їх списання. Товариство в цілому дотримувалось зазначених вимог нормативних документів щодо відображення вартості запасів, їх надходження, та вибуття.

Станом на 31.12.2014 року запаси на Товаристві становлять 9 тис. грн..
Розкриття інформації про ведення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості

Аналіз даних дебіторської заборгованості Товариства станом на 31.12.2014 року свідчить, що інвентаризація проведена згідно з Інструкцією "Про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 № 69. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, що відображена в рядку 1125 балансу становить 239 тис. грн.. Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства, яка відображена у рядку 1155 станом на 31.12.2014 р. становить 58 тис. грн..
Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків.

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок.

Станом на 31.12.2014 року на Балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті становить 7 тис. грн.
Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності.

На Товаристві у 2014 році загальногосподарські витрати та витрати на збут відносяться безпосередньо на результат діяльності.
Інші оборотні активи.

Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2014 р. відсутні.
Розкриття інформації про відображення зобов'язань у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2014 року, а саме - ІІІ розділ "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків. Фактичні дані про зобов'язання Товариства відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності вірно відображені у сумі 8 тис. грн. у розділі IІІ пасиву балансу станом на 31.12.2014 року та розподілені наступним чином:

Поточна кредиторська заборгованість за:

 • розрахунками з бюджетом – 3 тис. грн..;

Поточні забезпечення - 4 тис. грн.

Інші поточні зобов’язання Товариства станом на 31.12.2014 року становлять 1 тис. грн.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 „ Статутний капітал ”.

Відповідно до нової редакції Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами Учасників Товариства від 13 липня 2011 року статутний капітал у розмірі 7 000 000,00 (Сім мільйонів) гривень, який повністю сплачується засновниками (учасниками) наступним чином:

 • учасник Онищук Галина Терентіївна вносить до статутного капіталу 70 000,00 грн., що складає 1 % статутного капіталу;

 • учасник Приватне Підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт» вносить до статутного капіталу 6930000,00 грн., складає 99% статутного капіталу.

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2014 р. становить 7353 тис. грн. та складається з:

 • зареєстрований (пайовий) капітал – 7000 тис. грн.;

 • капітал у дооцінках – 336 тис. грн.;

 • нерозподілений прибуток – 17 тис. грн.


Станом на 31.12.2014 р. статутний капітал Товариства сформовано та сплачено повністю.
Станом на 01.01.2014 р. нерозподілений прибуток Товариства становив 3 тис. грн. За результатами діяльності в 2014 році Товариством отримано прибуток у розмірі 14 тис. грн. Станом на 31.12.2014 р. нерозподілений прибуток Товариства становив 17 тис. грн.
Статутний капітал у сумі 7000 тис. грн. на дату складання звітності відповідає встановленому нормативу.

Формування резервного капіталу відбувається згідно Статуту та рішень засновників.

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу

Код рядка

На початок звітного року, тис грн.

На кінець звітного року, тис грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

7000

7000

Капітал у дооцінках

1405

336

336

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

3

17

Усього

1495

7339

7353


Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.2014 року складають:

Необоротні активи 7048 тис. грн.

Оборотні активи 313 тис. грн.

РАЗОМ активи 7361 тис. грн.

Поточні зобов’язання 8 тис. грн.

РАЗОМ зобов’язання 8 тис. грн.

Чисті активи:

РАЗОМ активи - РАЗОМ зобов’язання 7353 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 р. вартість чистих активів складає 7353 тис. грн. і визначена згідно чинного законодавства.
Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність у складі: баланс станом на 31 грудня 2014 року та звіт про фінансові результати за 2014 рік.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2014 р. та на 31.12.2014 р. проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):

К абс.л 01.01.2014 р. = 9/27=0,3

К абс.л 31.12.2014 р. = 7/8=0,9

2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:

К заг.лікв. 01.01.2014 р.= 265/27=9,8

К заг.лікв. 31.12.2014 р.= 313/8=39,1

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до сукупних активів Товариства:

К авт. 01.01.2014 р.=7339/7366=1

К авт. 31.12.2014 р.= 7353/7361=1

4. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних. Оптимальне значення показника: 0,5…1,0:

К покр. 01.01.2014 р. = 27/7339 =0,004

К покр. 31.12.2014 р. = 8/7353=0,001

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів Товариства:

К рент. 31.12.2014 р. = 14/7363,5=0,002

Основні показники фінансового стану Товариства станом на 01.01.2014 року та на 31.12.2014 року наведені в таблиці.

Таблиця

ПОКАЗНИК

Оптимальне значення

ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

На 01.01.2014 р.

На 31.12.2014 р.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,25…0,5

0,3

0,9

2. Коефіцієнт загальної ліквідності

>1

1

39,1

3.Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

>0,5

1

1

4. Коефіцієнт структури капіталу

<1

0,004

0,001

5. Коефіцієнт рентабельності активів

Якнайбільше

-

0,002Стан корпоративного управління

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління відповідно до Статуту Товариства було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам чинного законодавства України та вимогам Статуту.

Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства.

Система корпоративного управління у Товаристві в основному відповідає вимогам законодавства.

За результатами перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система корпоративного управління створена, стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає законодавству України.
Інформація про пов’язаних осіб

Аудитором під час аудиту та за запитом до управлінського персоналу не були виявлені відносини Товариства з пов’язаними особами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства
На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) відсутні – наведено достовірно.
Внутрішній аудит
Система внутрішнього аудиту Товариства, що необхідна для складання фінансової звітності, забезпечує контроль щодо виявлення суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок, побудована ефективно та відповідає діючому законодавству.

Оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Основна відповідальність за запобігання та виявлення шахрайства покладається управлінський персонал Товариства.

Ідентифікація ризиків викривлень у фінансових звітах Товариства в наслідок шахрайства здійснюється з метою планування відповідних аудиторських процедур отримання доказів щодо тверджень, які містять фінансові звіти.

У відповідності до Концептуальної основи завдань з надання впевненості аудитори отримали достатню впевненість, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. При отриманні достатньої впевненості аудитори діяли під час проведення аудиторської перевірки у відповідності до принципу професійного скептицизму, розглянув можливість уникнення управлінським персоналом заходів контролю та визнають той факт, що аудиторські процедури, які є ефективними для виявлення помилок, можуть бути неефективними в контексті ідентифікованого ризику суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність».
Загальний висновок
Враховуючи вищенаведені аудиторські докази, керуючись Законом України „ Про аудиторську діяльність ”, Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних (зокрема МСА 701 та 720), та зважаючи на те, що виконані необхідні умови:

- аудитор отримав всю інформацію і пояснення,необхідні для цілей аудиту;

- надана інформація достатня для відображення реального стану справ Товариства;

- є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань;

- фінансова документація підготовлена у відповідності з прийнятою на Товаристві обліковою політикою,котра в цілому відповідає вимогам законодавства України.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2014 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Товариства протягом 2014 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан станом на 31 грудня 2014 року, а також фінансові результати за 2014 рік, у відповідності до МСФЗ.
Інформація про аудитора та договір на проведення аудиту


 • Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва підприємства

Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»

Скорочена назва підприємства

ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ»

Ознака особи

Юридична

Код за ЄДРПОУ

30687076

Юридична адреса

45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101

Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності

№ 4129 від 26.03.08р., строк дії з 26.03.2008 року до 28.02.2018 року видане Аудиторською Палатою України

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Серія П 000183 від 06.12.2013 року, строк дії з 06.12.2013 року до 28.02.2018 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Сертифікат аудитора

№ 006583 від 02.07.2009р., строк дії від 02.07.2009р. до 02.07.2019р.


Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Аудиторська перевірка проведена відповідно до договору № 08/04 -1 від 08 квітня 2015 року укладеного між Приватним підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ – АУДИТ» та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБЕРІГАЧ-КАПІТАЛ». Аудиторська перевірка здійснювалась аудитором Давиденко Т.М., сертифікат аудитора № 006583 від 02.07.2009 р. строком дії до 02.07.2019 р., свідоцтво по внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 4129 від 26.03.08 р., виданого Аудиторською палатою України, свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія П 000183 від 06.12.2013 року.

Згідно угоди № 08/04 -1 від 08 квітня 2015 року здійснено перевірку достовірності фінансової звітності за 2014 рік, її відповідності даним аналітичного та синтетичного обліку станом на 31 грудня 2014 року., та за період діяльності з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., суб’єкта підприємництва в Україні – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБЕРІГАЧ-КАПІТАЛ», далі за текстом «Товариство».

До складу фінансової звітності, що перевірялися входила звітність станом на 31.12.2014 р., а саме: баланс (форма 1), звіт про фінансові результати (форма 2), звіт про рух грошових коштів (форма 3), звіт про власний капітал (форма 4).

Перевірці підлягали документи товариства, підтверджуючі реєстрацію підприємства як юридичної особи та документи які підтверджують фінансову звітність та фінансовий стан товариства. Для цього використовувались:

- установчі документи Товариства;

 • дозвільні документи;

 • бухгалтерські первинні та зведені документи;

 • фінансові звіти;

 • інші необхідні документи Товариства.


Підстави для проведення аудиту: Міжнародні стандарти аудиту 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти»; 700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення»; 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора»; 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».

Дата початку аудиту: 08 квітня 2015 року, дата закінчення 20 квітня 2015 року, договір про надання аудиторських послуг № 08/04 -1 від 08 квітня 2015 року.

Дата видачі висновку: 20 квітня 2015 року.

Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України „ Про аудиторську діяльність ” та Міжнародних стандартів аудиту, які використовуються під час аудиторських перевірок фінансової звітності підприємств і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності підприємств.

Аудитор керувався законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними нормативами аудиту, Міжнародний стандарт аудиту, використовував як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка відбувалась відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. № 3480-І, Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996.р. № 448/96 – ВР; ст. 20 Закону України «Про господарські товариства»; ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Про що складено цей аудиторський висновок.

Приватне підприємство

«АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ

«РЕЙТИНГ-АУДИТ»

Заступник Директора м.п. ____________ Т.М. Давиденко

Приватного підприємства

«АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ

«РЕЙТИНГ-АУДИТ»

(сертифікат №006583)Аудиторська компанія «Рейтинг-Аудит». Свідоцтво суб’єкта аудиторської діяльності 4129 від 26.03.2008. E-mail :rating@bigmir.net

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової...
Висновок (звіт) незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий...

Рішення апу від 29. 01. 2015 року №307/4 чинне до 31. 12. 2019 року....
Мса, зокрема до мса 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», мса 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...

Звіт- незалежного аудитора
Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «укрфінполіс» за 2014 рік

Звіт незалежного аудитора
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)
Приватного акціонерного товариства “страхова компанія еуропа. Уа“ станом на 31. 12. 2014 р

Звіт незалежного аудитора
Розпорядження Виконкому Кременчуцької міської Ради від 13. 04. 2000 р. №432-р – зміна назви підприємства

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)
Приватного акціонерного товариства “страхова компанія еуропа. Уа життя“ станом на 31. 12. 2014 р

Звіт незалежного аудитора
Свідоцтво апу про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №2437 від 26. 01. 2001 р

Звіт незалежного аудитора
Ю в м js postal Pensionary Bank aval ат райффайзен а у д и т swift: aval ua uk bro

2. Звіт щодо фінансової звітності
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерногоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка