Пошук по сайту


Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8

Зміст


1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
Посада корпоративного секретаря за штатним розкладом не передбачена.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб


3.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Фiолент"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

АВ 025711

3.3. Дата державної реєстрації

28.01.1994

3.4. Місцезнаходження

95017, м. Сiмферополь, Київська, 34/2

3.5. Статутний капітал (грн.)

231656.25

3.6. Чисельність працівників (чол.)

1664

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї, 28.24 Виробництво ручних електромеханiчних i пневматичних iнструментiв, 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

50.0034

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.10. Органи управління емітента

Органи управлiння пiдприємства:

- Правлiння. Виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння складається з 7 (семи) осiб i дiє на колегiальних засадах, пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законодавством, вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради товариства. Членам правлiння додаткова винагорода, окрiм заробiтної плати, не виплачується.

- Наглядова Рада. Складається з 5 (п’яти) осiб, є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Наглядової ради здiйснюється Товариством.

- Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган, що здiйснює управлiння дiяльнiстю Товариства в цiлому, визначає цiлi та основнi напрямки його дiяльностi. Акцiонери - власники Товариства, якi приймають участь у Зборах та таким чином здiйснують своє право щодо участi в управлiннi справами Товариства.

- Ревiзiйна комiсiя. Складається з 4 (чотирьох) осiб. Функцiї Ревiзiйної комiсiї: контроль за виконанням Правлiнням Товариства рiчних фiнансових планiв Товариства; аналiз ефективностi та повноти виконання Правлiнням рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; аналiз цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй; контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом; контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством; аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Правлiнням Товариства; аналiз угод, укладених вiд iменi Товариства; перевiрка дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством додаткової емiсiї акцiй; аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства; аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства; подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства i Наглядовiй радi та надання рекомендацiй Загальним зборам Товариства на пiдставi цих звiтiв; надання Наглядовiй радi Товариства рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв; iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

3.11. Посадові особи емітента

Голова правлiння - Баталiн Олександр Сергiйович (паспорт ЕС 505272, виданий Київським РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму 18.11.1997 р.); рiк народження - 1946; освiта - вища, Севастопольський приладобудiвний iнститут; стаж керiвної роботи - 45 рокiв. Попередня посада, яку займав, - директор Заводу "Фiолент". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства, а також Положенням про Правлiння. Перебуває на посадi з 08.10.1999 р. Судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.

Член правлiння - Новиченко Анатолiй Васильович (паспорт ЕС 084659, виданий Київським РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму 22.03.1996 р.): рiк народження - 1950; освiта - вища, Севастопольський приладобудiвний iнститут; стаж керiвної роботи - 39 рокiв. Попередня посада, яку займав, - начальник цеху №14 Заводу "Фiолент". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства, а також Положенням про Правлiння. Перебуває на посадi з 08.10.1999 р. Непогашених судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.

Член правлiння - Кислицин Вiктор Михайлович (паспорт ЕТ 096000, виданий Київським РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму 26.09.2007 р.); рiк народження - 1962; освiта - вища, Київський полiтехнiчний iнститут; стаж керiвної роботи - 27 рокiв. Попередня посада, яку займав, - начальник вiддiлу МТЗ ВАТ "Завод "Фiолент". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства, а також Положенням про Правлiння. Перебуває на посадi з 23.04.2010 р. Судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.

Член правлiння - Фiлонов Володимир Iванович (паспорт ЕС 513139, виданий Сiмферопольським РВ ГУ МВС України в Криму 16.12.1997 р.); рiк народження - 1961; освiта - вища, Київський iнститут народного господарства iм. Д.С. Коротченко; стаж керiвної роботи - 23 роки. Попередня посада, яку займав, - головний економiст ВАТ "Завод "Фiолент". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства, а також Положенням про Правлiння. Перебуває на посадi з 08.10.1999 р. Непогашених судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.

Член правлiння - Гриченко Анатолiй Данилович (паспорт ЕЕ 367833, виданий Київським РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму 03.10.2000 р.); рiк народження - 1945; освiта - вища, Севастопольський приладобудiвний iнститут; стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Попередня посада, яку займав, - начальник виробництва ВАТ "Завод "Фiолент". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства, а також Положенням про Правлiння. Перебуває на посадi з 08.10.1999 р. Судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Член правлiння - Гостiщева Валентина Василiвна (паспорт ЕС 412961, виданий Київським РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму 13.09.1997 р.); рiк народження - 1958; освiта - вища, Севастопольський приладобудiвний iнститут; стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Попередня посада, яку займала, - заступник начальника вiддiлу ВАТ "Завод "Фiолент". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства, а також Положенням про Правлiння. Перебуває на посадi з 29.03.2012 р. Судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.

Член правлiння - Хоменко Тамара Iванiвна (паспорт ЕЕ 262344, виданий Київським РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму 16.03.2000 р.); рiк народження - 1956; освiта - середня; стаж керiвної роботи - 22 роки. Попередня посада, яку займала, - заступник голови профкому ВАТ "Завод "Фiолент". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства, а також Положенням про Правлiння. Перебуває на посадi з 28.10.2008 р. Судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.

Голова Наглядової ради - Лайшев Володимир Петрович (паспорт СО 495145, виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 14.12.2000 р.); рiк народження - 1977; освiта - вища, Нацiональна академiя СБ України, Київський нацiональний економiчний университет; стаж керiвної роботи - 3 роки. Попередня посада, яку займав, - директор департаменту майнових прав ДК "Укроборонпром". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Перебуває на посадi члена Наглядової ради з 10.12.2012 р. Непогашених судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.

Член Наглядової ради - Коваленко Єгор Вiкторович (паспорт АЕ 273311, виданий Тернiвським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 28.09.1996 р.); рiк народження - 1980; освiта - вища, Київський нацiональний економiчний университет; стаж керiвної роботи - 3 роки. Попередня посада, яку займав, - фiнансовий директор ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Перебуває на посадi члена Наглядової ради з 10.12.2012 р. Судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.

Член Наглядової ради - Гаман Андрiй Вiкторович (паспорт СО 130165, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18.05.1999 р.); рiк народження - 1974; освiта - вища, Київський нацiональний економичний унiверситет; стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Попередня посада, яку займав, - начальник вiддiлу у Фондi державного майна України. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Перебуває на посадi члена Наглядової ради з 10.12.2012 р. Судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.

Член Наглядової ради - Клiванський Олег Iванович. Згоди на розголошення персональних даних не надано. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Представник Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕНЕФIТ ЕЛЕКТРОТЕКНIКС ЕлЕлСi". Перебуває на посадi члена Наглядової ради з 26.04.2002р. Судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Член Наглядової ради - Шандор Вереш. Згоди на розголошення персональних даних не надано. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Представник Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕНЕФIТ ЕЛЕКТРОТЕКНIКС ЕлЕлСi". Перебуває на посадi члена Наглядової ради з 24.04.2008 р. Судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.

Член Ревiзiйної комiсiї - Крячко Олексiй Вiкторович (паспорт ЕМ 221888, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi 02.07.1999 р.); рiк народження - 1975; освiта - вища, Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут"; стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Попередня посада, яку займав, - начальник вiддiлу у Фондi державного майна України. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Перебуває на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 10.12.2012 р. Непогашених судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.

Член Ревiзiйної комiсiї - Нiккарєва Олена Петрiвна. Згоди на розголошення паспортних даних не надано. Рiк народження - 1966; освiта - вища, Кримський економiчний iнститут Київського нацiонального економiчного унiверситету; стаж керiвної роботи - 20 рокiв. Попередня посада, яку займала, - iнспектор Головного контрольно-ревiзiйного управлiння в АР Крим. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Перебуває на посадi з 15.08.2013 р. Судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.

Член Ревiзiйної комiсiї - Коропенко Ольга Володимирiвна (паспорт ЕС 247582, виданий Київським РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму 21.02.1997 р.); рiк народження - 1959; освiта - вища, Севастопольський приладобудiвний iнститут; стаж керiвної роботи - 21 рiк. Попередня посада, яку займала, - заступник начальника планово-економiчного управлiння ВАТ "Завод "Фiолент". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Перебуває на посадi з 08.10.1999 р. Судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.

Член Ревiзiйної комiсiї - Якушечкiна Тетяна Гаррiївна (паспорт ЕС 000498, виданий Залiзничним РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму 29.05.1998 р.); рiк народження - 1967; освiта - вища, Академiя працi та соцiальних вiдношень, Нацiональна академiя державної податкової служби України; стаж керiвної роботи - 20 рокiв. Попередня посада, яку займала, - головний бухгалтер профкому заводу "Фiолент". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Перебуває на посадi з 08.10.1999р. Судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.

3.12. Засновники емітента

ВАТ "Завод "Фiолент" засновано у 1994 роцi шляхом перетворення державного заводу "Фiолент" у вiдкрите акцiонерне товариство. Засновником товариства на дату його створення було Мiнiстерство машинобудування, вiйськово-промислового комплексу та конверсiї України. ВАТ "Завод "Фiолент" було переiменовано в Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Фiолент" рiшенням Позачергових загальних зборiв товариства, якi вiдбулися 12.07.2012 р.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

У 1997 роцi створено дочiрнє пiдприємство "Фiолентмехпласт" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 24698123; мiсцезнаходження: 95022, АР Крим, м. Сiмферополь, вул. Глiнки, б.67).
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

C уб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування

Про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності групи А
Назва об’єкта: будівля колишнього виносховища (літ. «Й») загальною площею 345,2 кв м; будівля колишнього спиртосховища (літ. «Ж»)...

Закони України
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Інформаційна картка адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Поняття І види забезпечення виконання зобов'язань
Під способами забезпе­чення виконання зобов'язань розуміють додаткові забезпе­чувальні заходи, які мають спеціальний (додатковий)...

08. 09. 2014 №87 інформаційна картка адміністративної послуги
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)дмс; центру надання...

Договір позички та податок з доходів фізичних осіб
Чи виникає об’єкт оподаткування податком з доходів фізичних осіб у разі безоплатного надання фізичною особою об’єкта нерухомого майна...

Письмова згода суб’єкта персональних данихБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка