Пошук по сайту


Примiтки до окремої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31. 12. 2015р

Примiтки до окремої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31. 12. 2015р

Сторінка1/2
  1   2
Примiтки до окремої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2015р.
1. Загальна інформація про Товариство

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» (надалi – ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН», Товариство). Код ЄДРПОУ – 37578988. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №428728 від 21.03.2011р, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради, реєстраційний № 14801020000049672, юридична адреса: Україна, 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А. Юридична адреса відповідає фактичному місцезнаходженню Товариства. Організаційно-правова форма – приватне акціонерне товариство. ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством України та власними установчими документами. Предметом діяльності Товариства є проведення страхування, перестрахування i здійснення фінансової діяльності, пов`язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Основним видом діяльності Товариства є інші види страхування, крім страхування життя КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя.

Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про Товариство – ic-dolphin.com.

Адреса електронної пошти – office@ic-dolphin.com.ua.

ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» здiйснює свою діяльність відповідно до отриманих ліцензій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Станом на 31.12.2015 року Товариство не має у своєму складі дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених структурних пiдроздiлiв. Материнське підприємство відсутнє. Кінцевими бенефіціарами ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» станом на 31.12.2015р. є фізичні особи – громадяни України. Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства складає 2 особи.

2. Облікова політика

Основні аспекти облікової політики, які застосовувались у процесі підготовки цієї фінансової звітності, наведено нижче.
2.1 Основа підготовки фінансової звітності

На виконання вимог ст. 12 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2015 р., була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), які опублiкованi на офіційному сайті Мiнiстерства фінансів України. Дата переходу на МСФЗ є 01 січня 2012 року.

Облікова політика розроблена з метою розкриття принципів, основ, домовленостей, правил та методик, яких дотримується Товариство, при складанні та поданні фінансових звітів. Облікова політика застосовується з урахуванням принципу послідовності, що передбачає постійне (з року в рік) застосування прийнятої стабільної облікової політики. Дана фінансова звітність базується на таких принципах: правдивості подання, переважання сутності над формою, нейтральності, обачності, надійності та повноти, можливості перевірки, допущення безперервності діяльності підприємства, зрозумілості та доречності звітної інформації, своєчасність подання, єдиного грошового вимірника.

Керiвництво Товариства підготувало фінансову звітність за 2015 рік на основі принципу безперервності діяльності. При винесенні даного судження Керiвництво враховувало фінансове становище Товариства, існуючі наміри, прибутковість операцій та наявні в наявності фінансові ресурси, а також аналізувало вплив розвиненої фінансової кризи на майбутні операції Товариства. Фінансова звітність підготовлена на пiдставi даних бухгалтерського обліку Товариства, скорегованих вiдповiдним чином з метою приведення у відповідність до МСФЗ.

Використання оцінок та припущень. - Складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ передбачає використання керівництвом припущень i оцінок. Ці припущення й оцінки впливають на представлені, у звiтi, суми активів i зобов'язань, доходів i витрат, а також на розкриття потенційних активів i зобов'язань. Внаслiдок певної невизначеності, притаманної таким оцінкам, фактичні результати можуть вiдрiзнятися від таких оцінок. Основні припущення стосуються невизначеності щодо зобов'язань за договорами страхування. Там, де це можливо, Товариство застосовує різноманітні методи для оцінки необхідного рівня резервів. Це допомагає краще зрозуміти тенденції, притаманні даним, які прогнозуються. При виборі найкращої оцінки, Товариство розглядає доречність методів та баз нарахування резервів з урахуванням конкретних обставин класу резерву та страхового року.

Валюта подання фінансової звітності Товариства - національна валюта України. Ступінь округлення - тисячі гривень до цілих. Стандарти що використовувалися для підготовки та подання фінансової звітності: МСФЗ 4 Страхові контракти; МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації; МСФЗ 13 Оцінка справедливої вартості; МСБО 1 Подання фінансової звітності; МСБО 2 Запаси; МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів; МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки; МСБО 10 Події після звітного періоду; МСБО 12 Податки на прибуток; МСБО 16 Основні засоби; МСБО 18 Дохід; МСБО 19 Виплати працівникам; МСБО 24 Розкриття інформації про зв’язані сторони; МСБО 32 Фінансові інструменти: подання; МСБО 38 Нематеріальні активи; МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка.

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення. До 30.04.2016 річна фінансова звітність за 2015 рік буде розміщена на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, та опублікована у періодичних виданнях НКЦПФР, та включена до складу річної інформації до НКЦПФР. Помилки попереднього періоду виправляються шляхом ретроспективного перерахунку, якщо ретроспективне представлення інформації за будь-який минулий період неможливо, необхідно вказати обставини, які призвели до появи цих умов, і вказати, яким чином та з якого моменту, було здійснено виправлення помилки (п. 49 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»).
2.2. Суттєві положення облікової політики
Фінансова звітність Товариства, за винятком інформації про рух грошових коштів, складається застосовуючи правила обліку за методом нарахування.

Майно, зобов’язання і господарські операцій обліковуються за МСФЗ в гривнях.

Межа суттєвості для відображення інформації в статтях фінансової звітності – 10 000,00 грн.

Зміни в облікову політику можливі у разі: змін вимоги Міністерства фінансів України; змін у статутних вимогах Товариства; прийняття нових (запропонованих та обґрунтованих фахівцями Товариства) положень облікової політики, які забезпечують найбільш достовірне відображення господарських операцій.
Основні засоби

Облік основних засобів ведеться у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби».

Основними засобами визнаються активи, вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік)

Об'єкт основних засобів, який вiдповiдає критеріям визнання активу, зараховується на баланс підприємства за собiвартiстю.

Наступна оцінка основних засобів здійснюється за історичною вартістю у відповідності до моделі собiвартостi МСФО 16 «Основні засоби».

Амортизацію активу починають з моменту, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації, тобто з дати акту введення в експлуатацію основних засобів.

Амортизація окремого об'єкта основних засобів для бухгалтерського обліку розраховується аз застосуванням прямолiнiйного методу.
Нематерiальнi активи

Ідентифікація, оцінка i облік нематеріальних активів здійснюється у відповідності до МСБО 38 «Нематерiальнi активи».

На балансі обліковуються ідентифіковані Нематерiальнi активи. По нематеріальних активах, які не вiдповiдають критеріям визнання, витрати визнаються у витратах поточного періоду.

Нематеріальний актив первісно оцінюється за собiвартостiстю. Після первісного визнання нематеріальний актив відображається, у фінансовій звітності, за собiвартiстю за вирахуванням амортизації та збитків від зменшення корисності. Амортизація окремого об'єкта нематеріальних активів розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Довгострокові та короткострокові фінансові активи

Довгострокові фінансові активи, оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки (прибутку або збитку) Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових активів на дату балансу відображається у складі інших доходів або інших витрат.

До короткострокових фінансових активів Товариство відносить:

- активи що утримуються до погашення з фіксованим терміном погашення, відносно яких у Товариства є наміри і можливість утримувати їх до настання терміну погашення;

- активи що є в наявності для продажу які Товариство має намір утримувати протягом невизначеного періоду часу і які можуть бути продані залежно від вимог ліквідності або зміни процентних ставок, обмінних курсів або цін на акції.

Класифікація цінних паперів, як фінансових активів до погашення здійснюється у момент їх придбання. Якщо викликають сумніви в намірі або можливості тримати інвестиції до погашення, то в цьому випадку Товариство перекласифікує свої інвестиції до погашення в категорію «є в наявності для продажу» і оцінює їх за справедливою вартістю до тих пір, поки Товариство не відновить віру в свої первинні наміри.

Класифікація інвестиційних цінних паперів, що є в наявності для продажу здійснюється у момент придбання. Спочатку інвестиційні цінні папери, що є в наявності для продажу, враховуються за вартістю придбання, включаючи витрати з операції їх придбання, і згодом переоцінюються за справедливою вартістю

Фінансовий актив буде переведений в іншу категорію по змінах в намірі або можливості Товариства. В цьому випадку фінансовий актив враховується за вартістю придбання, а не за справедливою вартістю. Справедлива вартість облікової суми фінансового активу стає його новою вартістю придбання.

Класифікація оцінки справедливої вартості проводиться за Рівнем 1 ієрархії джерел оцінки справедливої вартості.

Інші необоротні активи (за наявності) (п. 8 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», п. 9 МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»).
Зменшення корисності активів

У відповідності до МСБО 36 «Зменшення корисності активів» по основних засобах та нематеріальних активах проводиться тест на зменшення корисності активів. По активах, що мають ознаки зменшення корисності, розраховується сума очікуваного відшкодування такого активу.
Запаси

Запаси (матеріали, необхідні для споживання при наданні послуг) визнаються Товариством, оцінюються i обліковуються згідно з МСБО 2 «Запаси». Запаси оцінюються за собівартістю. Одиницею запасів є кожне найменування цінностей.

Оцінка запасів при їх вибутті здійснюється за методом ідентифікованої собiвартостi вiдповiдної одиниці запасів, та визнається витратами поточного періоду.
Дебіторська заборгованість

В фiнансовiй звітності до складу дебіторської заборгованості відноситься: дебіторська заборгованість по страхуванню та перестрахуванню; дебіторська заборгованість за товари, роботи , послуги та інша.

Сумнівна заборгованість не вважається фінансовим активом.

Дебіторська заборгованість вiд страхувальників. При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість по страхуванню оцінюється за первісною вартістю.

Якщо умовами договору передбачено страхування не за календарними планами, а в розстрочку – то враховуючи межу суттєвості, дебіторська заборгованість за такими договорами не дисконтується.

При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги оцінюється за первісною вартістю. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.

Резерв сумнівних боргів не нараховувався через те, що Товариством до договорів страхування включені умови, що в разі невнесення суми чергового страхового платежу, договір припиняє дію. В зв’язку з чим сумнівні борги не виникають.
Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти у балансі включають: грошові кошти у касі Товариства та на рахунках в банках, відкритих в національній валюті України.
Зобов'язання

Зобов'язання довгострокові (непоточнi) та поточні відображаються у балансі окремо.
Страхові зобов'язання (страхові резерви)

Вимогами МСФЗ 4 «Страхові контракти» передбачено надання інформації про страхові зобов'язання (страхові резерви), але не містить методики їх створення.

У відповідності з Законом України «Про страхування» для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством створюються такі технічні резерви:

резерв незароблених премій;

резерв заявлених, але не виплачених збитків.

Для розрахунку величини резервів незароблених премій був використаний метод розрахунку «1/4». Величину резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлено у розмірі 80% загальної суми надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) з відповідних видів страхування у кожному кварталі з попередніх дев’яти місяців (розрахунковий період). Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків за видом страхування, визначається за кожною неврегульованою претензією. При цьому до суми резерву заявлених, але не виплачених збитків, додаються витрати на врегулювання збитків в сумі 3%.

Відповідно до МСФЗ 4 на кінець кожного звітного періоду Товариство проводить оцінку адекватності своїх визнаних страхових зобов’язань. Для цього використовуються поточні оцінки майбутніх грошових потоків за своїми страховими контрактами. Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість страхових зобов'язань є неадекватною в контексті очікуваних майбутніх грошових потокiв, тоді нестачу необхідно повністю визнавати у звiтi про прибутки та збитки.

Для оцінки адекватності зобов'язань фахівцями управління страхової аналітики проводиться тест, який порівнює суму сформованих технічних резервів за поточним методом 1/4, відображених у звітності, та розрахункову суму резервів за альтернативним методом 1/365.
Зв’язані сторони

Товариство зв'язаними вважає сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на приняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн". Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаних сторін.
Доходи

Доходи від страхової діяльності та від перестрахування обліковуються у відповідності до МСФЗ 4 «Страхові контракти».

До складу доходів від реалізації страхових послуг включаються:

- зароблені страхові премії, в частині сум страхових платежів, які вiдповiдають страховим ризикам, що минули цілком або частково на звітну дату;

- частки страхових сум i страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками;

- результат зміни резервів, інших, ніж РНЗП.

Облік доходів (страхові платежі, зароблена премія) ведеться окремо за прямими укладеними договорами страхування та за прийнятими в перестрахування. Порядок відображення в обліку доходів звітного періоду за укладеними договорами страхування залежить від визначених договором страхування умов, набрання чинності та сплати страхувальником страхових платежів.

Тарифи, зазначені в договорі страхування в цілях бухгалтерського обліку вважаються справедливими. Всі страхові продукти Товариства, яка перелiченi в Законі України "Про страхування" та на які Товариство має ліцензію, вважаються ризиковими договорами страхування.
Податок на прибуток

Облік податків на прибуток  здійснюється згідно МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередній періоди оцінюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до кінця звітного періоду.

За 2015 рік податок на прибуток нараховується за ставкою, визначеною ст. 136 ПКУ, від бази оподаткування, визначеної згідно ст. 135 ПКУ.
Управління ризиками

Управління страховими ризиками в Товаристві ґрунтується на системному використанні методів андеррайтингу, контролю за ризиками та фінансування ризиків. Кожен із цих методів відіграє певну роль в управлінні ризиками страхової компанії, а їхня сукупність утворює ефективну систему ризик-менеджменту, яка забезпечує підвищення фінансово-економічної стійкості та рентабельності діяльності страхової організації та її конкурентоспроможності на ринку в поточному і довготерміновому періодах.

На виконання п.1 Розділу V Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика, затверджених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04 лютого 2014 року №295 з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них, в ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» було запроваджено систему управління ризиками, що включає стратегію управління ризиками та реалізацію управління ризиками, та призначено працівника, відповідального за оцінку ризиків.

Товариством оцінюється страховий ризик з позиції ймовірності настання страхової події та кiлькiсних характеристик можливого збитку. Ризики класифікуються за різними ознаками, насамперед:

• За джерелом небезпеки

• За обсягом відповідальності Товариства

• Специфiчнi ризики (політичні, екологічні, транспортні тощо)

• Об’єктивнi ризики (ризики, що пов’язанi з неконтрольованими факторами)

• Суб’єктивні ризики (ризики, що заперечують об’єктивну реальнiсть). При цьому для оцінки та аналізу ризиків використовується, головним чином, вербальний аналіз, коли застосовується не тільки вiрогiднi розрахунки до певних ризиків, що мають достатнє статистичне спостереження, а розглядаються i тi ризики, що не мають достатньої статистики.
В Товаристві ведеться моніторинг та здійснюються заходи для мінімізації ризиків, а саме:

- Товариство створює достатньо диверсифiкований портфель страхових продуктів;

- в випадках перевищення страхової суми за окремим об’єктом страхування понад 10% сплаченого статутного фонду та сформованих страхових резервiв, Товариством передбачено укладання договорів перестрахування в українських та закордонних страхових компаніях, репутацiя i досвiд роботи яких дозволяє бути впевненими у виконанні перестраховиками своїх зобов'язань, якi мають значний досвiд роботи на страховому ринку;

- представлення технiчних резервiв вiдповiдає «Положенню про обов'язковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв, якими представленi страховi резерви з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя».

У зв’язку зі змінами Податкового кодексу України, що введені в дію з 01 січня 2015 року, Правлінням Товариства в тарифній політиці враховано податковий ризик щодо підвищення податкового навантаження страховиків з податку на прибуток.
Події після дату балансу

Події після звітної дати – це події, які дійсно відбулися, але про які на дату складання звітності ще не було відомо, подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік.
Стандарти, що були випущені, але ще не набрали чинності

Перелік стандартів, які були випущені, але ще не вступили

в силу, які не застосовувалися Товариством в даному періоді

Завершені МСФЗ

Основні проекти

Дата випуску

Дата набрання чинності

МСФЗ 9 Фінансові інструменти

Липень 2014

1 Січня 2018

МСФЗ 14 Рахунки відстрочених тарифних регулювань

Січень 2014

1 Січня 2016

МСФЗ 15 Виручка за договорами з клієнтами

Травень 2014

1 Січня 2018

МСФЗ 16 Оренда

Січень 2016

1 Січня 2019

Поправки 2015 до МСФЗ для підприємств малого та середнього бізнесу

Травень 2014

1 Січня 2018

Поправки

Дата випуску

Дата набрання чинності

Поправки до МСФЗ 11

Травень 2014

1 Січня 2016

Поправки до МСБО 16 і МСБО 38

Травень 2014

Поправки до МСБО 16 і МСБО 41

Червень 2014

Поправки до МСБО 27

Серпень 2014

Поправки до МСФЗ 10 і МСБО 28

Вересень 2014

Щорічні вдосконалення 2012-2014  • МСФО 4

  • МСФО 7

  • МСБУ 19

  • МСБУ 34

Вересень 2014

Поправки до МСФЗ 10, МСФО 12 і МСБО 28

Грудень 2014

Поправки до МСБО 1

Грудень 2014

Поправка до МСБО 12

Січень 2016

1 Січня 2017
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кому необхiдна обов'язкова аудиторська перевірка
Аудит перевiрка публiчної бухгалтерської звiтностi, облiку, первинних документiв та iншої iнформацiї щодо фiнансово-господарської...

Всеукраїнський студентський архів
Людська цивiлiзацiя у своєму поступальному русi до технопрогресу на космiчних швидкостях досягла такого етапу, що в серединi XX сторiччя...

Законопроект від 30. 04. 2015р. №2767
Загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій

«регістр»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26. 01. 01 р., продовжене рішенням апу 04. 11. 2010р....

«регістр»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26. 01. 01 р., продовжене рішенням апу від 04. 11. 2010р....

Затверджено: Наказом №8 від «12» січня 2015р. Товариства з обмеженою відповідальністю
Порядок встановлення управління майном, умови, особливості та обмеження здійснення управління майном

Звіт незалежного аудитора
Сімферополь, вул. Шполянської, буд. 15, тел. / факс (0652) 70-35-40; п/р 26007013004535 у Відділені крд ват втб банк, мфо 321767;...

Правила прийому до Калинівського технологічного технікуму в 2015 році Розглянуто та затверджено
Бухгалтерський облік” 01. 07. 2016р.; 05050210 “Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості”...

Публічному акціонерному товариству
Мпанія «країна» (який додається) станом на 31 грудня 2015р., а також перевірку відповідних звітів про прибутки І збитки та рух грошових...

Україна місцеве самоврядування жовтоводська міська рада
Постановами Кабінету Міністрів України від 21. 07. 2005 №630 Про затвердження Правил надання послуг з водо-тепло-постачання та водовідведення”,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка