Пошук по сайту


Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування основних фондів в Україні

Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування основних фондів в Україні

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

Курсова робота з предмету

інвестиції на тему :

Лізинг як метод інвестування основних фондів в Україні

План :

Вступ.

Розділ1.Сутність поняття лізингу.

1.1.Поняття лізингу.

1.2.Форми лізингу,субєкти і обєкти лізингових відносин.

1.3.Лізинговий договір.

1.4.Особливість лізингу і оренди.

Розділ2.Стан лізингу в сучасних умовах розвитку економіки України.

2.1.Ефективність лізингу.

2.2.Проблеми лізингових відносин.

Розділ3.Майбутній розвиток лізингу.

Висновки.

Література.

Додатки.

Вступ.

Процес переходу к ринковим відносинам,повязаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи вирішення поставших питаннь.

Орендні операції зайняли в ньому одне з найважливіших місць,а ра-зом з ним все частіше почало підійматися питання о лізингу.


В наш час широке використання лізингу стає дуже потрібним,виходя-чи з техніко-економічних предпосилок і формующійся державної полі- тики в майно у виробника,фінансує його,здійснює технічне обслугову- вання наданих в оренду засобів праці.

Для розвитку лізингу існують такі предпосилки-історичні,соціально-економічні,научні,юридичні.Докладнішу інформацію дивись в додатку (Таблиця№1).

Лізинг предстявляє собою специфічну,доповнюючу форму перспекти-вного фінансування капіталовкладеннь,альтернативного банківському кредитуванню,і предполагає використання своїх власних фінансових ресурсів.Він дає можливість всім субєктам господарювання одержу- вати необхідні машини і обладнння без значних єдиночасовихвитрат а також немати проблем зстарінням засобів виробництва.Лізинг –є найперспективнішою формою оренди,яка широко застосовється в західних країнах,тобто це –довгострокова оренда машин,устаткуван-ня.Вона являє собою по суті новий спосіб фінансування й активізації збуту,що грунтується на збереженні права власності на товар за орендавцем. Механізм даної форми оренди полягає в тому , що компанія-орендавець спеціально закуповує для конкретного орендаря на його прохання повязані з тим,що він дає можливість швидко пере-ходити на нову технічну базу,не вимагає значних одноразових затрат дає змогу звільнитися від обслуговування і зусередити всі зусилля на ефективному використанні нової техніки.Стрімкий розвиток лізингу у країнах з ринковою економікою пояснюється передусім необхідністю активізації інвестиційної політики.

Комплексна робота щодо розвитку лізингу проводиться і в Україні.

В 1991р. функціонувало понад 200 підприємств,які надавали в у тимчасове користування різні засоби праці.Певний досвід роботи у цьому напрямі вже нагромаджений Республіканським комерційним центром. Це –орендне підприємство,метою якого є всебічне сприяння формуванню ринку засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів.Розділ1. Сутність поняття лізингу.

    1. Поняття лізингу.В лізингових відносинах зявився перелік питань ,котрі не були врегульовані чинним законодавством,що визвало деякі складнощі при заключенні лізингових договорів,це і стало первопричиною приняття Верховною Радою Закону Про лізинг від 16 грудня 1997р. Це послу-жило створенню правової основи лізингових договірних операцій.

Самим важким питанням являється визначеннян правової природи договору лізингу ,а це можливо при виявленні чітко визначених ознак цього договору,котрі виокремлювали б його від інших договорів.


Та обставина,що договором лізингу охватується разнородні відно-сини ,не виникає сумнівів,оскільки це визначається з роду предписань Закону. Тобто в ст.№1 Закону дано поняття лізингу,котрий розглядає-ться як підприємницька діяльність,направлена на івестування власних або запозичених фінансових засобів визначена в наданні лізиногода- вачем в виключне користування на визначений термін лізингоодержу- вачу майна,котре являється власністю лізиндавача або купується їм в у власність за дорученням і согласованності з лізингоодержувачем пе- ріодичних лізингових платежів.
1.2. Форми лізингу,субєкти і обєкти лізингових відносин.
В законі в ст.№4 визначені види і форми лізингу.

По договору фінансового лізингу лізиногодержувач приймає на себе зобовязання,повязані з правом власності на матеріальні цінності і відповідальність за ризик їх можливої гибелі.

Фінансовий лізинг,право користування матеріальними цінностями розповсюджується на строк неменш 60% строка їх повної амортизації,а також передбачає подальшу передачу права власності лізингоодержувачу або по закінченні договору лізингу його викуп по залишкової вартості.Між тим,тут проявляється договірна форма фінансово- підприємницької лізингової діяльності.Цю діяльність потрібно розглядати іменно таким чином –як фінансовий лізинг,який проявляється в сумі возміщення вартості обєкту лізингу в складі лізингових платежів за період дії договору лізингу.

Фінансовий лізинг поділяється на :

● лізинг в обслуговуванні;

● ліверидж лізинг;

● у пакеті;

Лізинг з обслуговуванням являє собою поєднення фінансового лізингу

з обслуговуванням з договором підряду та передбачає надання цілого

ряду послуг,повязаних з утриманням на обслуговування та утриман-ня зданого в оренду обладнання.

Ліверидж лізинг –особливий вид фінансового лізингу.У цій угоді більша частка (за вартістю)обладнення,що здається в оренду, бере-ться внайми у третьої сторони –інвестора .У першій половині строку оренди здійснюються амортизаційні відрахування по орендованому обладнанню та виплата відсотків за взятую позикою на його прид-бання,що знижує оподаткований прибуток(доход) інвестора та ство-рює ефект відстрочки податку.

Лізинг у пакеті -система фінансування підпиємства,при якій будів-лі та споруди надаються у кредит,а обладнання здається орендареві за угодою оренди.

За методами фінансування існують :

● терміновий лізинг,при якому здійснюється одноразова оренда майна;

● поновлювальний лізинг,при якому договір продовжується по закін-ченню першого строку контракту.

Стосовно орендованого майна лізинг поділяється на :

● чистий лізинг,коли додаткові видатки з обслуговування орендо-ваного майна покладаються на орендаря;

● повний лізинг,при якому орендар бере на себе всі видатки з технічного обслуговування зданого в оренду обладнання.

Розвиток лізингових стосунків може здійснюватися шляхом здачі в оренду цілих промислових підприємств,що викликає застосування ро-здільного лізингу.Він характеризується широкомаштабністю та наяв-ності більшої кількості фінансово-кредитних відносин при виконанні угод.

Роздільний лізинг –це ускладнений варіант фінансового лізингу,який передбачає участь в угоді кількох компаній та фінансових установ.Роздільний лізинг використовується в тому випадку,коли лізингодавець фінансує лише частину технічних засобів,а інша части-на сплачується позиками інших учасників.Власником цього комплексу технічних засобів залишається лізингодавець,за яким зберігається право отримання податкових пільг по лізингу.

Оперативний лізинг –характеризується тим,що лізингоодержувач по своєму заказу отримує в платне користування від лізингодавача обє-кту лізингу на строк неменш строка,в період якого амортизується 90% вартості обєкту лізингу,визначеной в день заключення договору.По закінченні договірного строку ,договір може бути продовжен або обєкт лізингу може бути повернутий лізингодавачу,або передан повторно в користування іншому лізингоотримувачу по самостійному договору лізингу.

Оперативний лізинг має такі особливості :

● орендодавець не розраховує покрити всі свої витрати за рахунок надходжень від одного лізингоотримувача;

● строки оренди не охоплюють повного фізичного зносу майна;

● ризик збитків від псування або втрати майна лежить головним чи-ном на лізингодавачі;

● по закінченні встановленого строку майно повертається лізингода-вачу.

Обернений лізинг –розлядається як договір лізингу,передбачаючий придбання лізингодавачем майна у власника і подальшу передачу цього майна в лізинг.В цій операції лізинго-підприємницька діяльність обхватує дві групи рознорідних відносин:

●куплі-продажу майна;

●передачі цього майна у користування;

Лізингодавач купляє майно у його власника,а потім передає йому майно в лізинг.Якщо не було б договору лізингу,то субєкти названих відносин повинні були б заключати два самостійних договорів: куплі-продажу і оренди.Однак,в цьому нема необхідності,так як договір лі-зингу охватує разнородні відносиниі в змішаному договорі вирішують-ся всі основні питання.З цього приводу обернений лізинг потрібно розглядати як самостійний вид (а не форму) лізингу.Оперативний лі-зинг розподіляється на рентинг і хайринг.Рентинг –це короткострокова оренда майна від одного дня до одного року.Хайринг –середньостро-кова оренда майна від 1-3 років.

Говорячи про лізинг треба вияснити що таке обєкти і субєкти лізингу. Згідно з ст.№2 закону обєктами лізингу може бути будь-яке рухоме майно яке відноситься до основних засобів,у тому числі продук-ція,вироблена державними підприємствами (машини, обладнання), яким дозволено до вільного обертання на ринку і в відношенні якого нема обмежень о передачі його в лізинг.

Субєкти лізингу –це лізингоодежувач,продавець власного майна (ст.№3 закону).
1.3. Лізинговий договір.
Під час здійснення лізингової угоди можна виділити 3 стадії її проведення.По першій здійснюється підготовча робота,яка передує укладанню низки юридичних договорів:оформлення заявки майбутн-ього лізингоотримувача,готуються висновки про кредитоспроможність клієнта і розраховується ефективність лізингового проекту.

На другїй проводиться юридичне закріплення лізингової угоди.

Оформлюються такі документи : договір про куплю-продаж обєкту лізингу,акт про приймання обєкту лізингу в експлуатацію,договори на технічне обслуговування майна ,що передається у лізинг,договір стра-хування обєкту лізингу.

Третя стадія –це період використання обєкту лізингу.Проводяться операції в обліку та звітності :виплата платежів,оформлюються доку-менти про подальшу долю обєкту.

Для збільшення гарантії повернення вартості обєкту лізингу, а також комесійних ,доцільно укладати тристоронній договір: лізинго-давач,лізингоодержувач,страховик.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

„ Лізинг в Україні: стан та перспективи розвитку”
Одним з таких нетрадиційних методів є лізинг. Місце лізингового бізнесу в міжнародній діяльності визначається перш за все самими...

Курсова робота з предмету "Фінанси та кредит" на тему: " передумови...
Валютний ринок був представлений Держбанком та Зовнішекономбанком (зеб) СРСР. Функції регулю­вання валютних надходжень від реалізації...

Курсова робота на тему: “ Конституція України фундамент подальшої розбудови правової держави”
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 5

Курсова робота на тему “Підприємство основна ланка економіки”
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб’єкт, що займається...

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Курсова робота на тему: “ Ліцензування підприємств туристичної індустрії”
Ліцензування підприємницької діяльності за її видами є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні, спрямоване...

Курсова робота з підприємництва на тему: Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...

Курсова робота на тему: «Фінансові ресурси підприємств»
Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві

Курсова робота з предмету "Фінанси та кредит"
Валютний ринок був представлений Держбанком та Зовнішекономбанком (зеб) СРСР. Функції регулю­вання валютних надходжень від реалізації...

Курсова робота на тему Акціонерні товариства
Україні, його правовой статус та види, розглянуті питання щодо створення, управління та контролювання діяльності акціонерного товариства....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка