Пошук по сайту


Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування основних фондів в Україні - Сторінка 2

Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування основних фондів в Україні

Сторінка2/5
1   2   3   4   5

Стаття №21 закону Про лізинг регламентує проведення реєс-трації лізингових операцій.Це робиться для того,щоб операції прово-дилися в рамках правового поля,держава контролює правомірність проведення договірів лізингу і вживає заходів щодо усунення неправо-мірних операцій і наказує в рамках чинного законодавства.


Умови договору визначені ст.№7, тобто:

●сторони;

●обєкт лізингу;

●умови і строки поставки обєкту лізингу;

●строк заключення договору;

●розмір,склад і строки сплати лізингових платежів;

●умови переоцінки вартості обієкту;

●умови реєстрації;

●порядок повернення лізингового обєкту;

●відповідальність сторін;

●дата,місце заключення договору.

Також викликає зацікавлення в питанні оподаткування лізингових операцій і про наявність пільг на цей вид діяльності.

Ст.№20 закону Про лізинг передбачає,оподаткування прибутку от-риманного лізингодавачем і кредитором в здійсненні лізингової опера-ції відбувається за чинним законодавством.Якщо уважно вивчити за-кон Про ПДВ(пп.3.1.1,3.1.2,3.2.2) ,то можна зазначити,що він стиму-лює лізингові операції для українських лізингодавачів та виробників предмету лізингу,що дасть змогу розширити експорт лізингової проду-кції і більшою мірою використовувати в середині країни незадіяні ос- новні виробничі фонди.З іншого боку,закон зменшує активність нере-зидентів на ринку лізингових послуг.

Лізингові стосунки виступають по суті як кредитні угоди.Орендар от-римує у тимчасове користування вартість,втілену в машинах і облад-нанні,на рівнях зворотності і платності. Активними учасниками лізин-гових стосунків виступають і комерційні банки.В Україні поки що не створено достатніх умов для розвитку довгострокової оренди основ-них фондів і, тим більше,для участі банків у орендних стосунках,тобто для здійснення ними лізингових операцій.

На сучасному етапі кількість випадків кредитування лізингових операцій в кожному банку не перевищує одиниці.

Головна причина –нестабільність економічної ситуації,високі темпи інфляції,тощо.

Якщо банк проводе лізингові операції,то для нього більш вигідно об-ходитися без посередництва лізингових компаній.В такому разі банк, придбаючи машини і устаткування,є їх покупцем,а здаючи їх в оренду

за лізингові угоди,робиться лізингодавачем.Для оплати придбанного устаткування можуть бути використані власні кошти банку –статутний

фонд,резервний фонд та інші фонди,які створенв за рахунок доходу, який залишається в розпорядженнні.

Строки лізингу визначаються з урахуванням амортизації або із зас-тосуванням методу прискореної амортизації орендованого майна. Використання прискореної амортизації економічно вигідно лізингода-вачу (банку) та лізингоодержувачу.Перший у більш короткі строки по-вертає вкладені ресурси,другий придбає можливість знизити суму податку на прибуток і наблизити строк одержання майна в свою власність,якщо така умова передбачена в договорі.

Банк має право передати майно в оренду на строк більш корот-кий,ніж період амортизації,за умови,що після закінчення цього строку лізингоодержувач оплатить дане майно за залишковою вартістю. Оскільки в цьому випадку зростає ризик лізингодавальника по відшко-дуванню високої залишкової вартості устаткування,то строк лізингу повинен складатися не менш 50% амортизаційного періоду.У договорі лізингу необхідно зафіксувати,що лізингоодержувач не може відмо-витися від оренди майна раніше строку договору,в протилежному випадку він повинен сплатити банку компенсацію,яка дорівнює сумі внесків за оренду,що залишається. наведені в таблиці № 1.1.

Таблиця № 1.1.

Співвідношення періодів амортизації і строків оренди.

Показники(роки)

Роки

Період амортизації

Мінімальний строк договору

3 4 5 6-7 8 9-10

3 3 4 5 6 7


Отже питання надання банками лізингових послуг є пріоритетним,а це свідчить про необхідність подальшого удосконалення законодав-ства про лізинг,як взаємовигідної форми взаємовідносин виробників і споживачів,створення умов для заохочення банків для проведення лізингу,бо це дає можливість збільшення доходів,появи нових клієтів, тощо.
1.4. Особливість лізингу і оренди.
Лізинг істотно відрізняється від оренди.На відміну від орендаря лізингоотримувач не тільки одержує обєкт у приватне користування, але на нього покладаються традиційні обовязки покупця,повязані з правом власності і оплати майна,відшкодування збитків від випадко- вої втрати майна ,його страхування,ремонт.Проте власником майна в цьому випадку залишається лізингодавець.Лізингоотримувач навідмі- ну від орендаря,виплачує лізингодавцю не щомісячну(щоквартальну) плату за право користування обєктом,а його повну вартість.

Лізинг відрізняється від банківського кредиту ,при якому банк зали-шає за собою право власності на майно заставодавця.При лізингових стосунках після закінчення строку оренди та виплати всієї суми оренд-ної плати обєкт залишається власністю лізингодавця.

Розділ2.Стан лізингу в сучасних умовах розвитку економіки України.
2.1.Ефективність лізингу.
Широке розповсюдження лізингового бізнесу на формуючому вітчи-зняному ринку лізингових послуг в значній мірі залежить від рівня ефективності лізингових операцій.

Визначення ефективності лізингу необхідно,поперше,для обозначен-ня вигідності лізингу в порівнянні з іншими формами фінансово- госпо-дарських операцій,подруге,для глибокого економічного аналізу відно- вшень доходів від проведення лізингової угоди к єдиночасовим і пото- чним затратам на іх одержання.

Ефективність лізингових операцій предвизначається впливом біль-шого числа факторів.фактори ефективності наводяться в додат-ку(Додаток №2).

Многогранність лізингу як економічної категорії,вплив значної біль-шості факторів на його ефективність,в теперишній час ускладнює за-дачу визначення економічної вигідності лізингу.
1   2   3   4   5

Схожі:

„ Лізинг в Україні: стан та перспективи розвитку”
Одним з таких нетрадиційних методів є лізинг. Місце лізингового бізнесу в міжнародній діяльності визначається перш за все самими...

Курсова робота з предмету "Фінанси та кредит" на тему: " передумови...
Валютний ринок був представлений Держбанком та Зовнішекономбанком (зеб) СРСР. Функції регулю­вання валютних надходжень від реалізації...

Курсова робота на тему: “ Конституція України фундамент подальшої розбудови правової держави”
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 5

Курсова робота на тему “Підприємство основна ланка економіки”
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб’єкт, що займається...

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Курсова робота на тему: “ Ліцензування підприємств туристичної індустрії”
Ліцензування підприємницької діяльності за її видами є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні, спрямоване...

Курсова робота з підприємництва на тему: Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...

Курсова робота на тему: «Фінансові ресурси підприємств»
Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві

Курсова робота з предмету "Фінанси та кредит"
Валютний ринок був представлений Держбанком та Зовнішекономбанком (зеб) СРСР. Функції регулю­вання валютних надходжень від реалізації...

Курсова робота на тему Акціонерні товариства
Україні, його правовой статус та види, розглянуті питання щодо створення, управління та контролювання діяльності акціонерного товариства....



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка