Пошук по сайту


Якщо після закінчення договору можна здостатнею точністю визна-чити сумарний ефект і ефективність лізингової операції то вначальній стадії,на етапі прооботки альтернативних варіантів субєктами лізингу буде ускладненно

Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування основних фондів в Україні

Сторінка3/5
1   2   3   4   5

Якщо після закінчення договору можна здостатнею точністю визна-чити сумарний ефект і ефективність лізингової операції то вначальній стадії,на етапі прооботки альтернативних варіантів субєктами лізингу буде ускладненно.


Методика визначення ефективності лізингових операцій повинна носити науково-прикладний характер.

Основою економічного механізму взаємивигідних відносин між лізингодавачем і лізингоодержувачем являється розмір лізингових платежів.

Лізиногові платежі виплачуються в період дії лізинговоі угоди і вклю-чають в себе амортизаційні відрахування на повне відтворення пере- даного в лізинг майна і лізинговий відсоток.

Лізинговий відсоток повинен покривати лізингодавачеві накладні витрати по лізингової угоди,а також забезпечити лізингодачу прибуток Джерело виплати лізингового відсотка-сукупний дохід лізингоодержу- вача,який зявляється в періоді використання майна.

Крім того,по визначенню фактичного розміру лізингових платежів необхідно враховувати коефіцієнт дисконтування-очикувану норму доходу від капітальних вкладеннь в лізингову операцію в розглядає-мому році:

αt=1/(1+і)ⁿ (2.1)

і – розрахунковий розмір ставки дисконту

n – поточний рік,по якому роблять коректировку

Таким чином ,закінченому виляді реальна сума лізингового плате-жу за весь період дії лізингового договору буде:Т

Пл=∑(Аt+Лпрt)Иtαt (2.2)

t=0

Пл –обща сума лізингового платежу,грн.

Аt –річна сума амортизованих відрахувань на повне відтворення обєкту,грн

Лпрt –річна величина лізингового відсотку,грн

Иt –індекс інфляції в році t

Т –період дії лізингового договору

Інтегральний економічний ефект лізингодавача від реалізації

конкретної лізингвої операції визначається:

Т

Эл=Пл - ∑(Реt+РТt+Нt – Вt)αt (2.3)

t=1

Пл –обща сума лізингових платежів за період дії лізингового до-говору приведена к першому року лізингу

Реt –єдиночасові витрати лізингодавача в році t,грн

РТt –поточні витрати лізингодавача в році t,грн

Нt –податки виплачувані лізингодавачем в році t,грн

Вt –виручка від реалізації майна ,повертаєма лізингодавачу в році t,грн

Ефективність лізингової операції для лізингодавача можна визна-чити шляхом зіставлення общої суми,виплачуваноє по лізиноговій уго-ді,з ціною придбання майна в кредит чи ні.Вираховується це за формулою:

Т

Сл=Пл+∑ (ПДВt – Нлt)αt (2.4)

t=1

Пдвt –сума ПДВ,нараховуєма лізингоодерхувачем в t році,грн

Нлt –налогові пільги лізингоодержувача в році t,грн.

Використання на практиці предложених методичних підходів при визначенні ефективності лізингу позволе правильно визначати ефек-тивність лізингу,як методу інвестування.
2.2. Проблеми лізингових відносин.
В міжнародній практиці в правовому відношенні лізинг отримав оформлення 10 років тому в Оттаві.В ній прийняли участь 44 держави включаючи Росію та Україну.Прогнозуючи,що до кінця століття,доля лізингу в обсязі світового експорту-імпорту тільки в машинотехнічній продукції досягає 20%.Так,наприклад ,в Японії щорічний приріст обся-гу лізингових платежів складає 25-40%,а річний обсяг лізингових дого-ворів Китаю перевищує 1млрд.дол.До 25% загального обсягу інвес-тицій в США,Японії та інших країн фінансується на умовах лізингу ; в розвивающихся країнах темпи росту операцій по лізингу досягають 50% и більше. [ ].

Жорстка економічна криза,в якій перебуває Україна , посилення фіскальної функції податків,штучна стабілізація гривні,призводить до зменшення фінансових ресурсів підприємств і зниження палатоспро-можності населення.Усвою чергу це не тілбки не допомагає розвитку власного виробництва, навпаки –ще більше руйнує його.

Без реальних інвестицій у новітні технології наші вітчизняні підприє-мства не зможуть вийти з економічної скрути.Пошук інвестиційних джерел за кордоном покищо не дає бажаного результату. Непев-ненність у стабільності політики держави,висока корумпованність усіх рівнів влади,та інші чинники стоять на заваді припливу реальних коштів в Україну.

Але якщо сподіватися тільки на іноземні інвестиції,то проблеми оновлення виробничого апарату і виходу з кризи ніколи не буде розвязано Відомо,що інвестиційні потреби України оцінюються в 50 мільярдів доларів.Необхідно шукати і внутришні джерела.Ця пробле-ма може бути розвязана внедрінняи нової форми фінансових відно-син – лізингу. Справді,основні фонди на наших підприємствах спра-цьовані,на них практично неможливо виготовляти якісну і конкурен-тноздатну продукцію.Так, по групі великих машинобудівних підпри-ємств спрацювання основних фондів становить 40-55%,а по найваж-ливішій для виробництва третій групі –робочі й силові машини та об-ладнання –ще більше:64-87%.Ці підприємства збиткові та малорен-табельні і через це вони неможуть оновити основні виробничі фонди.

Спрацювання основних засобів обумовлено острою нехваткою засобів і мізерно малими розмірами отриманих підприємствами при-бутками.Аналіз показує,що останній етап сучасного оновлення основ-них засобів підприємств міського господарства був здійснений 10 ро-ків тому.В результаті на початок 1997 року знос його основних засобів складає около 80%.[ ]

Так,спрацювання основних засобів на підприємствах є реальною причиною того,що підприємства позбавлені можливостей нарощу-вання своїх виробничих потужностей,тобто для вирішення цієї проб-леми необхідно переходити на систему лізингових відносин.

Про необхідність активізації процесу відтворення основних фондів свідчать статистичні дані.На підприємствах галузей народного господарства України від 60-80% обладнання фізично зношене чи морально устаріле,40% основних засобів функціонує більше 20 років, ще 40%-від 10-20 років.Аналіз тенденцій структурних перетворень економіки свідчить,що без всебічно обгрунтованих інвестицій у пріо-ритетні галузі народного господарства не обійтись.Для модернізації неефективних виробництв,за різними оцінками,потрібно від 170-300 млрд.доларів.

Так,у 1997 році на замовлення та під гарантію уряду України захід-ною компанією було надано 300 комбайнів на умовах фінансового лізингу.

При цьому вона зробила розрахунки мінімального строку дії договорів виходячи з того,що амортизація 60% вартості комбайнів досягається протягом 5 років при застосуванні прискореної амор-тизації.Договір фінансового лізингу був укладений 1.12.97р. Отже, очикувалось,що 1грудня 2002 року 300 комбайнів буде викуплено за залишковою вартістю як такі,що були у фінансовому лізингу.Але при затвердженні бюджету на 1998р. Верховна Рада прийняла коефіцієнт амортизації 0,6.Це означає,що тепер 60% вартості комбайнів амортизується протягом 7,8р. (замість 5).Одже,всі договори,укладені на 5 років як договори по фінансовому лізингу на відповідають вимозі закону -строк дії їх коротший, ніж строк,за який амортизується 60% вартості об′єкта лізингу.Це дає право податковій інспекції вважати такі договори недійсними та незаконними.Виникає питання:як бути в цій ситуації?.Лізингодавець стверджує,що він не може очикувати повного викупу комбайнів додатково 2,8 років,бо це йому фінансово вкрай не вигідно і відмовляється від продовження терміну дії договору.Текст діючого закону не передбачає ніяких рішень,тому можна ствер-джувати,що ситуація не врегульована законом та некерована.

Таким чином,враховуючи нестабільність у визначенні строків амор-тизації,не можна брати строки за основу для визначення виду договорів фінансового чи оперативного лізингу.Тому пропонується обрати більш стабільну та економічно обгрунтовану ознаку і виходити з того,яка сторона договору несе ризики втрати об′єкта лізингу протя-гом дії договору.Така практика поширена в розвинутих країнах і визначається Конвенцією про міжнародний фінансовий лізинг.Також необхідно надати лізингоотримувачу право вирішувати,чи бажає він придбати об′єкт фінансового лізингу по залишковій вартості після закінчення дії угоди.Така пропозиція базується на тому,що в момент закінчення строку ринкова ціна об′єкту лізингу може змінитися настільки,що ′′залишкова вартість′′ буде більшою ніж ринкова нового подібного майна.

Отже,краще не вимагати від лізингоодержувача обов′язкового викупу об′єкту, а залишити за ним право на відмовлення.

Також необхідні доповнення до закону ′′Про лізинг′′.Так,згідно з ста-ттєю №3 ,тільки суб′єкти підприємницької діяльності можуть укладати

угоди фінансового та оперативого лізингу.Незрозуміло,чому такі види юридичних осіб,як органи законодавчої та виконавчої влади і бюджетні установи,що не є суб′єктами підприємницької діяльності,не можуть укладати договори лізингу з метою придбання високо-вартічних основних фондів(легкових,вантажних автомобілів, устатку-вання для лікарнь,меблів та обладнання для навчальних закладів) з поступовою випла-тою вартості такого майна.Тобто потребується роз-ширення кола суб′єктів лізингу,дозволивши його необмежене викори-стання фізичними та зареєстрованими юридчними особами.Таке роз-ширення надасть рівних прав щодо використання можливостей та переваг фінансового й оперативного лізингу підприємствами різних видів та різних форм власності.

Інша проблема,яка не дає підняти економіку,так це, дуже низька роль банків у сфері лізингового бізнесу.

Процес становлення лізингового бізнесу в Україні можна умовно поді-

лити на два періоди.Перший припадає на 1989-1995 рр.,коли такі опе-рації здійснювали лише комерційні банки.У другому –з 1995 року й по сьогодні –у цій сфері працюють також спеціалізовані лізингові компанії створеніяк за участі банківського капіталу так і без нього.

Переломним етапом становлення та розвитку лізингових відносин стало друге піврічча 1997 року та січень 1998 року,коли було прийнято основнізаконодавчі акти,що регулюють цей вид діяльності.

Розвиток лізингу в Україні стримується через багато причин загаль-ного характеру.

Насамперед даються взнаки відсутність державної програми розвитку

лізингу,низька кваліфікація спеціалістів,які обслуговують ринок цих по-слуг.Лізингові компанії фінансово слабкі,оскільки цілковито залежать від засновників,їм нерідко бракує коштів для придбання саме того об-ладнення,яке зацікавить виробників як потенційних лізингоотримува-чей.Так,засоби транспорту десятки тисяч доларів США за одиницю, обладнання для харчової промисловості(наприклад,млин) –200-700 тисяч доларів,лінія для виробництва скляної тари –8 млн.дол. і т.д.

Для більшості вітчизняних бізнесменів,які працюють у даній галузі,це астрономічні ціни.

Механізм реєстрації та вилучення обєктів лізингу недосконалий, встановлено надто низькі норми амортизації майна,не сформовано вторинний ринок обладнання(а це гальмує розвиток оперативного лізингу), не налагоджено облік статистичних форм лізингових опе-рацій. До цього слід додати,що не спрямовані на підтримку цієї справи податкове,митне та валютне законодавство.

Так,Закон Про податок на додану вартість містить очевидні супе-речності.У статті 1 зазначено,що лізинг –це продаж послуг,отже є обєктом обкладання податком на додану вартість; а згідно з статтею 3 передача майна у користування та виплата лізингового платежу не входять до переліку операцій,які обкладаються ПДВ.Така невиз-наченність обходиться недешево.Зважаючи на те,що обєктами між-народного лізингу є виробниче обладнання ,автотранспорт , тощо, доводиться сплачувати значні суми.Відтак міжнародний лізинг на території України не скоро набуде бажаного розвитку.

Лізинг розвивається в Україні якось однобоко.Так,договори операти-вного лізингу майже не укладаються,оскільки партнерські стосунки субєктів лізингової діяльності в Україні не назвеш міцними,до того ж цей вид лізингу приносить низькі прибутки. Потребує вирішення про-блемна ситуація,за якої субєктом лізингової угоди в Україні не може бути фізична особа.У країнах Європи та в США такі договори,укладені компаніями з фізичними особами,особливо поширені на ринках нерухомості та легкових автомобілів.

Зважаючи на зазначені фактори,українські банки надають перевагу опосередкованій участі в лізинговому бізнесі –створюють лізингові компанії.Тобто йдеться про непряму участь банківського капіталу у лі-зинговому бізнесі.Але,навіть обравши такий шлях,банк наштовхуєть-ся на досить відчутну перепону –сума,яку він має право інвестувати, не повинна перевищувати 25% від його власного капіталу.Відтак не-великі та низьколіквідні комерційні банки не в змозі брати участь у лі-

зингової діяльності.

Започаткував становлення ринку лізингових послуг АКБ Україна.У 1996 році при банку було створено Фінансово-лізинговий дім.Сього-дні в Україні діють також лізингові компанії Аваль-лізинг,Укрексім лізинг та Харківська регіональна лізингова компанія Реал банк.

Укладений договір між Реал банк та Державним лізинговим фон-дом (ДЛФ),копманія працює частково на отримані від нього бюджетні кошти.Так,у вересні минулого року на її рахунок надійшло 3 млн.грн. Обєктом цієї угоди є сільськогосподарська техніка,яку надають у лізинг під 15% річних у середньому на 5 років.Для порівняння : за задійснення лізингової операції компанія Аваль-лізинг нараховує до 30% річних. Така послуга вигідніша,ніж отримання кредиту в банку.

У перспективі,після внесення відповідних змін до законодавчо-нормативної бази України,доцільно поширити практику прямої участі банків у лізинговому бізнесі.Здійснюючи лізингові операції,банк відкриває для себе джерело нових доходів у вигляді компенсійних витрат.Позитивним моментом є також те,що заставою слугує майно,яке надаєтьсяу лізинг.


Розділ3.Майбутній розвиток лізингу.
На сьогоднішній час,враховуючи відсутність у підприємств власних засобів і їх тяжке фінансове становище,розвиток лізингу являється практично єдиною можливістю придбання необхідного обладнення машин і інших основних засобів.Важливо,що сфера лізингового зако-нодавства активізує розширення збуту продукції,а не напівфабрикатів або сировини.

Лізинг-це дещо середнє між договором оренди і договором надання кредиту.

До приняття закону лізингова діяльність у вітчизняній економіці час-тково регулювалася Цивільним кодексом ,Законом Про оренду, пос-тановами Кабінету Міністрів України від 18.09.97р.№3031 Про ство-рення державного лізингового фонду.Але навіть за відсутності за-кону Про лізинг в Україні все таки функціонував ряд лізингових ком-паній,обєднаних у Всеукраїнську асоціацію лізингу Укрлізинг.

Найгодовніше завдання на теперишньому етапі і в майбутньому для субєктів лізингової діяльності- це створити потребу в лізингових послугах,тобто сформувати конюктуру лізингу.

Україні потрібно також організувати тісне співробітництво з європейс-кою асоціацією лізингових компаній та вжити на урядовому рівні заходів до приєднання до Оттавської конвенції 1988 про міжнародний лізинг.

Лізинг потрібен Україні з багатьох міркуваннь:

● можливість одержати додаткові інвестиції від іноземних партнерів;

● лізингові операції залучають великі кошти банків,АТ,тощо;

● привабливий для споживача- через оренду основних засобів госпо- дарських товариств.

До порівняння: Якщо підприємство закуповує необхідне обладнення зарахунок власних коштів та довгострокових банківських кредитів,то фінансує це із фонду розвитку,що формується з прибутку після його оподаткування,ПДВ,операції купівлі-продажу.

Зовсім інший механізм фінансування виробничих інвестицій вступає вдію при укладенні контракту по наданні лізингових послуг.

Орендні платежі,сплачувані орендарем входять до собівартості продукції,а після повної сплати вартості орендованого обладнення підприємство,як правило стає його власником.У даному випадку кошти що витрачені як орендні платежі,так і на викуп орендованого устаткування,формується з прибутку підприємства до його оподат-кування.

Лізинг вигідний не тільки лізингоотримувачу,а й орендодавачу, бо передбачає 100% покриття всіх капітальних витрат,а при укладенні контрактів лізингу в міжнародному маштабі- можна отримати додатко-ву економію коштів компаній-орендавців,зарахунок різниці між подат-ковими ставками,які діють у різних країнах.

Лізинг вигідний і державі,бо борг підприємств іноземним лізингода-вачам не зараховується до загальної фінансової заборгованності країн-імпортерів.

Отже,лізинг можна розглядати як один з методів інвестування, здатний значно пожвавити процес оновлення виробництва та вход-ження України в структуру світового ринку.

Лізинг може сприяти просуванню вітчизняних машин і устаткування на внутришній та зовнішній ринок.Велику роль у розвитку цієї форми під-приєницької діяльності може відіграти створення іноземними банками і фірмами сумісних лізингових коипаній.Це дозволе не тільки використовувати в народному господарстві передову техніку але й засвоїти значний досвід іноземних компаній у сфері лізингових операцій.

Для виготовлювача технічних засобів лізинг розкриває такі перспек-тиви : створюються передумови для зниження витрат на рекламу, вивчення ринку,пошук споживача.Ці послуги надає лізингова ком-панія,а виробник може зконцентрувати свої ресурси на випуску машин і обладнання.

В особі лізингової компанії виготовлювач знаходе постійного і надійного партнера,який готовий :

сплатити всю вартість устаткування,зявляється можливість включити у список потенціальних покупців технічних засобів тих споживачів,які через нестачу власних або запозичених коштів,опинилися б поза сфе-рою економічних інтересів виробника,тобто позбули б його потенціа-льного прибутку.

Також лізинг надає значні переваги орендодавачу.Наприклад :

●розширення номенклатури продукції,з якою він встуває на внутришніх та зовнішніх ринках;

●забезпечення реалізації технічних засобів і надання послуг,продаж яких за інших умов невигіден;

●збільшення економічної ефективності машин і устаткування,що зда-ються в доагострокову оренду,шляхом відбору вигідних контрактів.

Нарешті лізингові операції дають можливість :

●одержати необхідне майно підприємству без значних капітальних

витрат;

●частково усунути ризик,мовязаний з моральним зносом основних засобів;

●податкові пільги орендарю,тому що орендна плата виступає у формі операційних вират і не оподатковується.
Висновки.
Україна стала на шлях глибоких соціально-економічних перетво-рень, неодмінною умовою успішного здійснення яких є розвиток виробничої сфери.Усім відомо,що нині виробничо-технічна база нашої держави перебуває в стадії занепаду: процес заміни застарілих та зношених машин та обладнання,по суті припинено.

Безперечно,що в Україні ще не скоро буде створено політич-ні,економічні й організаційні умови,які могли б залучити ефективні іноземні інвестиції в потрібних обсягах та формах.Внутришні ж нако-пичення переважної більшості діючих підприємств різних форм влас-ності,доведених до глибокого кризового стану,мізерні й продовжують з року в рік зменшуватися.Довгострокове кредитування виробництва комерційними банками є високоризковим і майже припинилося.

Тому необхідно використовувати альтернативні методи фінансу-вання витрат на оновлення матеріальної бази і модифікацію вироб-ництва. Однією з таких альтернатив може стати лізинг- ефективний інструмент оновлення основних фондів без значних одноразових витрат капіталу.

Активне впровадження лізингових операцій на підприємствах України може стати потужним імпульсом технічного розвитку, переобладнання виробництва і структурної перебудови економіки.

Незважаючи на економічні переваги впровадження лізингу ,в Україні він не дуже поширений.Можна назвати багато факторів,що стримують його розвиток,але головним з них є відсутність нормативно-правової бази,яка б досконало регулювала б лізингову діяльність.Закону Украї-

ни ′′Про лізинг′′,прийнятого Верховною Радою у грудні 1997 року,недо-статньо для стимулювання розвитку лізингового бізнесу.

Більшості підприємств та іншим господарським структурам буде ви-

гідно укладати договори лізингу, бо як відомо операції лізингу потре-бують менше коштів,ніж,наприклад,ортимання кредиту.Звісно відсоток

за користування кредитом може бути дуже високим,що спричинить де які труднощі в поверненні кредиту,а використання лізингу забезпечить

по-перше -задоволення підприємства в необхідних фондах,по-друге,витрати за користування орендуємого майна будуть мен-шими,ніж закористування кредитом,необхідного для придбання обла-днання.

Використання лізингу дасть можливість оновлення основних фондів, залучення інвестицій,що позитивно вплине на фінансовий стан підприємства.
Задача :

Визначити внутришню норму рентабельності по інвестиційному проекту ,яка має такі дані :
Грошовий потік

80001-й рік
20002-й рік
30003-й рік
3000Норма дисконту

15%Обсяг інвестицій

5000


Рішення :

1.Визначаємо справжню вартість:
PV=P0+P1+P2+PnPV

5980,11


2.Визначаємо ЧПД:


ЧПД=ГП-ІКЧПД

980,11


3.Визначаємо індекс прибутковості:
ІП=ГП/ІК


ІП

1,19602


4.Період окупності інвестицій :ПО=ІК/ГпсерПО

2,50832


5.Внутришня норма доходності та
Зіставляємо її з вартістю капіталу :
R=IK/ГПfv


R

0,625


ВНД ;ГП=ІК

1   2   3   4   5

Схожі:

„ Лізинг в Україні: стан та перспективи розвитку”
Одним з таких нетрадиційних методів є лізинг. Місце лізингового бізнесу в міжнародній діяльності визначається перш за все самими...

Курсова робота з предмету "Фінанси та кредит" на тему: " передумови...
Валютний ринок був представлений Держбанком та Зовнішекономбанком (зеб) СРСР. Функції регулю­вання валютних надходжень від реалізації...

Курсова робота на тему: “ Конституція України фундамент подальшої розбудови правової держави”
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 5

Курсова робота на тему “Підприємство основна ланка економіки”
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб’єкт, що займається...

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Курсова робота на тему: “ Ліцензування підприємств туристичної індустрії”
Ліцензування підприємницької діяльності за її видами є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні, спрямоване...

Курсова робота з підприємництва на тему: Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...

Курсова робота на тему: «Фінансові ресурси підприємств»
Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві

Курсова робота з предмету "Фінанси та кредит"
Валютний ринок був представлений Держбанком та Зовнішекономбанком (зеб) СРСР. Функції регулю­вання валютних надходжень від реалізації...

Курсова робота на тему Акціонерні товариства
Україні, його правовой статус та види, розглянуті питання щодо створення, управління та контролювання діяльності акціонерного товариства....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка