Пошук по сайту


І нструкц І я щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

І нструкц І я щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

01.10.2007 № 365


У редакції

Наказу Держкомстату

27.07.2010 № 305І Н С Т Р У К Ц І Я

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

1-громадська організація «Звіт про діяльність громадської організації»
1. Загальні положення

Звітним періодом для форми державного статистичного спостереження № 1-громадська організація «Звіт про діяльність громадської організації» (далі форма) є 12 місяців: з 1 січня до 31 грудня попереднього року.
2. Порядок складання звіту

Звіт заповнюють центральні статутні органи громадських організацій, що розташовані на території України та легалізовані відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян" (центральний орган звітує про роботу громадської організації в цілому, уключаючи роботу місцевих осередків), 1 раз на рік та до 10 березня подають районному (міському) відділу статистики, Київському та Севастопольському управлінням статистики за місцезнаходженням.

Політичні партії та благодійні організації звіт не складають.
3. Заповнення форми

3.1. Заповнення адресної частини

Адресна частина форми заповнюється чітко і без скорочень з зазначенням повного найменування організації складача інформації та її поштової адреси.
3.2. Заповнення розділу І «Загальна характеристика»

Центральний статутний орган громадської організації інформацію щодо місцевих осередків заносить до однієї з граф 4-7 форми за розділами I, II, III.

Якщо громадська організація не має фіксованого індивідуального членства, у графі, що визначає статус, за рядком 02 ставиться прочерк.

У рядку 03 "Кількість колективних членів організацій" указується кількість установ, підприємств, організацій, колективи яких є членами громадських організацій.

До рядка 04 "Кількість працівників спискового складу апарату" включаються дані про осіб, які отримують заробітну плату згідно зі штатним розписом.
3.3. Заповнення розділу ІІ «Громадська активність за _____ рік»

У рядках 07-13 відображається кількість проведених мітингів, демонстрацій, виставок, з’їздів, конференцій, зборів, заходів із залучення коштів, лекцій (зустрічей), семінарів відповідно до статутних завдань громадської організації.
3.4. Заповнення розділу ІІІ «Джерела фінансування та витрати за _____ рік»

3.4.1. Заповнення розділу ІІІ.1 «Надходження коштів»

До розділу включаються показники щодо надходжень коштів з державного бюджету (рядок 15), від членських внесків (рядок 16), благодійності (рядок 17), господарської діяльності підприємств, установ, організацій, заснованих та створених об’єднаннями громадян для виконання статутних завдань (рядок 21), з інших джерел (рядок 22).

Дані рядка 14 "Надходження коштів, усього" повинні відповідати сумі даних рядків 15, 16, 17, 21, 22.

Показник "надходження від благодійності" (рядок 17) містить у собі такі показники: надходження від підприємств та організацій України (рядок 18), громадян України (рядок 19), нерезидентів (рядок 20).

Дані рядка 17 "Надходження від благодійності" повинні відповідати сумі даних рядків 18, 19, 20.

Показник "надходження з інших джерел" (рядок 22) містить у собі такі показники: кредити, отримані від банків та інших фінансових установ (рядок 23); проценти за кредити надані (рядок 24). У цьому разі дані рядка 22 не повинні відповідати сумі даних рядків 23 та 24.

Залишки коштів минулого року також слід відносити до рядка 22.
3.4.2. Заповнення розділу ІІІ.2 «Використання коштів»

До розділу включаються показники щодо використання коштів на податки та обов’язкові платежі (рядок 26), оплату праці (рядок 27), соціальну допомогу (рядок 28), матеріальні витрати та оплату послуг (рядок 29), капітальні інвестиції (рядок 30), капітальний ремонт (рядок 31), благодійну діяльність (рядок 32), інші витрати (рядок 33). Дані рядка 25 "Використання коштів, усього" повинні відповідати сумі даних рядків 26-33.

До рядка 27 "Оплата праці" уключаються дані про заробітну плату штатних і оплату позаштатних працівників, а також інші грошові (натуральні в грошовому вимірі) виплати їм, що не входять до фонду оплати праці і здійснюються за рахунок власних коштів.

До рядка 28 "Витрати на соціальну допомогу" уключаються дані про надану соціальну допомогу.

До рядка 29 "Матеріальні витрати та оплата послуг" уключаються дані про вартість послуг оренди, зв’язку, транспорту, комунальних платежів, канцелярські та господарські витрати, витрати на проведення масових заходів тощо.

До рядка 30 «Капітальні інвестиції» уключаються дані про вартість витрат на придбання основних засобів.
3.5. Заповнення розділу ІV «Діяльність регіональних осередків»

У розділі інформацію слід показувати у розрізі областей.

Дані рядка 63 "Усього" за графами 1-3 повинні відповідати даним розділу І за відповідними графами і рядками, а саме:

за графою 1 "Кількість організацій, усього" повинні відповідати сумі даних рядка 01 "Кількість організацій", граф 4-7 з урахуванням центрального органу як одного;

за графою 2 "Кількість первинних організацій" повинні відповідати даним рядка 01 "Кількість організацій", графи 7 ;

за графою 3 "Кількість членів, що перебувають на обліку" повинні відповідати сумі даних рядка 02 "Кількість членів, що перебувають на обліку громадської організації", граф 1-7.

Дані рядка 63 дорівнюють підсумку даних рядків 35-62 за всіма графами.
3.6. Заповнення розділу V "Джерела фінансування за _____ рік"

У розділі інформацію слід показувати у розрізі областей.

Дані рядка 92 "Усього" повинні відповідати підсумку даних рядків 64-91 за всіма графами, а також даним відповідних рядків та граф розділу ІІІ.1.:

за графою 1 "Надходження коштів, усього" рядку 14 "Надходження коштів, усього", сумі граф 1-7;

за графою 2 "Надходження з державного бюджету" – рядку 15 "Надходження з державного бюджету", сумі граф 1-7;

за графою 3 "Членські внески" рядку 16 "Членські внески", сумі граф 1-7;

за графою 4 "Від благодійності" рядку 17 "Від благодійності", сумі граф 1-7;

за графою 5 "Від підприємств та організацій України" – рядку 18 "Від підприємств та організацій України", сумі граф 1-7;

за графою 6 "Від громадян України" – рядку 19 "Від громадян України", сумі граф 1-7;

за графою 7 "Від нерезидентів" – рядку 20 "Від нерезидентів", сумі граф 1-7;

за графою 8 "Кошти від господарської діяльності підприємств, установ, організацій, заснованих та створених об'єднаннями громадян для виконання статутних завдань" – рядку 21 "Кошти від господарської діяльності підприємств, установ, організацій, заснованих та створених об'єднаннями громадян для виконання статутних завдань", сумі граф 1-7;

за графою 9 "Інші надходження" – рядку 22 "Надходження з інших джерел", сумі граф 1-7;

за графою 10 "Кредити, отримані від банків, інших фінансових установ" – рядку 23 "Кредити, отримані від банків, інших фінансових установ", сумі граф 1-7;

за графою 11 "Проценти за кредити надані" – рядку 24 "Проценти за кредити надані", сумі граф 1-7.

Сума даних граф 5-7 за кожним з рядків повинні відповідати даним графи 4 відповідного рядка цього розділу.

Дані графи 9 за кожним з рядків не повинні відповідати сумі даних граф 10 та 11.
3.7. Заповнення розділу VI "Витрати за _____ рік"

У розділі інформацію слід показувати у розрізі областей.

Дані рядка 121 "Усього" повинні відповідати підсумку даних рядків 93-120 за всіма графами, а також даним відповідних рядків та граф розділу ІІІ.2.:

за графою 1 "Використання коштів, усього" рядку 25 "Використання коштів, усього", сумі граф 1-7;

за графою 2 "Використання коштів на податки та обов'язкові платежі" рядку 26 " Використання коштів на податки та обов'язкові платежі", сумі граф 1-7;

за графою 3 "Використання коштів на оплату праці" рядку 27 "Використання коштів на оплату праці", сумі граф 1-7;

за графою 4 "Використання коштів на соціальну допомогу" рядку 28 "Використання коштів на соціальну допомогу ", сумі граф 1-7;

за графою 5 "Використання коштів на матеріальні витрати та оплату послуг" рядку 29 "Використання коштів на матеріальні витрати та оплату послуг", сумі граф 1-7;

за графою 6 "Використання коштів на капітальні інвестиції" рядку 30 "Використання коштів на капітальні інвестиції", сумі граф 1-7;

за графою 7 "Використання коштів на капітальний ремонт" рядку 31 "Використання коштів на капітальний ремонт", сумі граф 1-7;

за графою 8 "Використання коштів на благодійну діяльність" рядку 32 "Використання коштів на благодійну діяльність", сумі граф 1-7;

за графою 9 "Використання коштів на інші витрати" рядку 33 "Використання коштів на інші витрати", сумі граф 1-7;

за графою 10 "Використання коштів на проценти, сплачені за отримані кредити" рядку 34 "Використання коштів на проценти, сплачені за отримані кредити", сумі граф 1-7.
3.8. Заповнення розділу VIІ «Структурні осередки на території іноземних держав»

У розділі відображається інформація щодо кількості осередків (графа 1) та членів на обліку осередків (графа 2) громадських організацій, які перебувають на території іноземних держав (назва держави - графа А).Директор департаменту

статистики послуг


І.В. Калачова

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) “Звіт про кількісний та якісний...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) “Звіт з праці” (далі –...

Роз ' яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (місячна) "Звіт із праці" (далі...

Роз ' яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) "Звіт із праці"...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Звіт за формою державного статистичного спостереження №1-біржа (квартальна) “Звіт про діяльність біржі” (далі форма №1-біржа) складають...

Роз'яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №1-пв (умови праці) (один раз на два...

Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Пв (один раз на чотири роки) "Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників"

В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
П "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Пв /умови праці/) складають підприємства та організації незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка