Пошук по сайту


Проектування

Проектування

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПРОЕКТУВАННЯ

СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС) ПРИ ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ ПІДПРИЄМСТВ, БУДИНКІВ І СПОРУД

ДБН А.2.2-1-2003

Видання офіційне

Держбуд України

Київ 2004


РОЗРОБЛЕНІ:

Українським державним головним науково-дослідним і виробничим інститутом інженерно-технічних і екологіч­них вишукувань (канд. техн. наук Чуніхін B.Г - керівник);

Харківським державним відділенням комплексних досліджень та оцінки впливу на навколишнє середовище інституту УкрНДІІНТВ (канд. геол.-мін. наук Абрамов І.Б. -відповідальний виконавець);

Управлінням інженерного захисту територій та промис­лової забудови Держбуду України (інж. Крищук А.Б., інж. Іськов В.Л., інж. Перекута Г.О.);

Управлінням екологічного аудиту, експертизи та страху­вання Мінекоресурсів України (інж. Калиновський С.В.,

інж. Матвєєва Є.Ф., інж. Л.І. Побоченко Л.І.);

Міністерством охорони здоров'я (лікар Ситенко М.А., лікар Махнюк В.М.);

Центральною службою "Укрінвестекспертиза"

(арх. Кур'ято В.А., арх. Сарнацький Ю.А.);

Науково-дослідним інститутом теорії та історії архітектури і містобудування (д-р арх. Дьомін М.М., д-р біол. наук Солуха Б.В.);

Інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва

АМН України (д-р мед. наук Кіреєва І.С.).


ВНЕСЕНІ Управлінням промислової забудови, будівництва у складних

ТА ПІДГОТОВЛЕНІ інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС.

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗАТВЕРЖЕНІ Наказом Держбуду України від 15.12.2003 р. № 214 та введені в

дію з 01.04.2004 р.ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Проектування ДБН А.2.2-1-2003
Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє На заміну середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві ДБН А.2.2-1-95 підприємств, будинків і споруд

Дані будівельні норми встановлюють порядок розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів про­мислового та цивільного призначення (далі - планована діяльність), основні вимоги до складу й змісту цих матеріалів.

Додаткові вимоги щодо складу матеріалів ОВНС об'єктів зі специфічними умовами будівництва, а також при ліквідації наслідків аварій і катастроф, консервації й лікві­дації підприємств, будинків і споруд визначаються в окремих відомчих нормативних документах.

Норми є обов'язковими для органів державного управління, контролю і експертизи, місцевого й регіонального самоврядування, підприємств, організацій і установ неза­лежно від форм власності і відомчої належності та фізичних осіб, котрі здійснюють свою діяльність у межах України.

Основні терміни та їх визначення наведені у додатку А.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Метою ОВНС є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

1.2 Матеріали ОВНС надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати ре­зультати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність насе­лення, і техногенне середовище (далі - навколишнє середовище) та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.

1.3 Основними завданнями ОВНС є:

- загальна характеристика існуючого стану території району і майданчика (траси) будівництва або їх варіантів, де планується здійснити плановану діяльність;

- розгляд і оцінка екологічних, соціальних і техногенних факторів, санітарно-епі­демічної ситуації конкурентно-можливих альтернатив (у тому числі технологічних і територіальних) планованої діяльності та обгрунтування переваг обраної альтернативи та варіанта розміщення;

- визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів (далі - впливів) і зон впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за варіантами роз­міщення (якщо рекомендується подальший розгляд декількох);

- визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;

- прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку впливів;

- визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження небезпечних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавств і інших законодавчих та нор­мативних документів, які стосуються безпеки навколишнього середовища;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державні будівельні норми україни споруди транспорту автомобільні...
Держдорнді), Державне підприємство Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства (Укрдіпродор),...

Вимоги до проектування об’єктів архітектури
Будівель та споруд сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства

Затверджено
Нормативний документ поширюється на всіх осіб, що виконують роботу з проектування, реконструкції та експлуатації підприємств чорної...

Міністерство регіонального розвитку та будівництва україни
...

Н а ц І ональнийстандартукра ї н и настанова про склад та зміст плану...
...

Державні будівельні норми україни к ладовища, крематорії та колумбарії....
Зат "Український науково-дослідний інститут прогресивних технологій у комунальному господарстві" (Укркомунндіпрогрес)

Завдання
Схема ця охоплює всі етапи виробництва продукції І надання послуг: закупівля сировини або комплектуючих, аналіз контракту, контроль...

Конструкції будинків І споруд настанова щодо проектування І улаштування...
Розроблено: Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний І проектний інститут по цивільному будівництву"...

Затверджено
Ці Правила установлюють основні вимоги щодо проектування, виконання, приймання та перевірки якості робіт з вогнезахисту матеріалів,...

Державні будівельні норми україни вишукування, проектування І територіальна...
Український державний головний науково-дослідний І виробничий інститут інженерно-технічних І екологічних вишукувань (Укрндіінтв)...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка