Пошук по сайту


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Сторінка10/29
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

15.04.2015

17.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ейч Ел Бi Юкрейн"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23731031

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01011, Київська обл., м. Київ, вул. Гусовського, 11/11. офiс 3

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0283 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

296 П 000296 30.10.2015 до 24.09.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ейч Ел Бi Юкрейн"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23731031

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01011, Київська обл., м. Київ, вул. Гусовського, 11/11. офiс 3

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0283 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

296 П 000296 30.10.2015 до 24.09.2020

Текст аудиторського висновку (звіту)
Вих. № 35-АВ
вiд 14.03.2016 р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «НАСОСЕНЕРГОМАШ»
ЗА 2015 РIК
Власникам акцiй
АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш»
Керiвництву
АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш»

1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
Повне найменування Товариства: Публiчне акцiонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш».
Код за ЄДРПОУ: 05785448.
Мiсцезнаходження: 40011, Сумська обл., м. Суми, пл. Привокзальна, буд. 1.
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв: серiя АВ № 269631 вiд 10.06.2013 р., видана Виконавчим комiтетом Сумської мiської ради Сумської областi.
Дата та номер запису в єдиному державному реєстрi юридичних осiб: 09.07.1997 р., 03.08.2004 р., 1 632 120 0000 000034.
Акцiї розподiленi мiж акцiонерами наступним чином:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Гiдромаш К» – володiє 25 751 573 штуками простих iменних акцiй на суму 20 601 258,40 грн., що становить 83,3328% статутного капiталу Товариства.
Iншi акцiонери:
фiзичнi особи (2 482 осiб) – володiють 2 625 794 штуками простих iменних акцiй на суму 2 100 635,20 грн., що становить 8,4971% статутного капiталу Товариства;
юридичнi особи (30 осiб) – володiють 2 497 696 штуками простих iменних акцiй на суму 1 998 156,80 грн., що становить 8,0827% статутного капiталу Товариства;
Депозитарнi установи: Публiчне акцiонерне товариство «Енергобанк», Публiчне акцiонерне товариство «ФIНРОСТБАНК», Публiчне акцiонерне

товариство «Банк Денмарк», Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська iнвестицiйно-депозитарна компанiя» – не надали iнформацiї.
Згiдно з даними на рахунку, у даних депозитарних установах знаходиться 27 010 штук простих iменних акцiй на суму 21 608,00 грн., що становить 0,0874% статутного капiталу Товариства.
Правлiння Товариства:
Голова Правлiння – Осiпенко Юрiй Олександрович;
Перший заступник Голови Правлiння – Нефедов Микола Олексiйович;
Заступник Голови Правлiння – Iгнатьєва Ольга Володимирiвна;
Заступник Голови Правлiння – Вернигора Свiтлана Василiвна;
Член Правлiння – Корнiєнко Олександр Олександрович;
Член Правлiння – Ященко Лариса Павлiвна.

2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ
Ми провели аудиторську перевiрку консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (далi – Товариство), складеної згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), яка включає:
«Звiт про фiнансовий стан» станом на 31.12.2015 р.;
«Звiт про сукупнi прибутки та збитки» за 2015 р.;
«Звiт про рух грошових коштiв» за 2015 р.;
«Звiт про змiни у власному капiталi» за 2015 р.;
«Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi» за 2015 р.
Перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 р. № 3125-XII, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi». Цi нормативнi документи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку МСФЗ, розглянуто принципи формування суттєвих статей балансу i звiтностi в цiлому.
Масштаби нашої перевiрки не були обмеженi.
Перевiрка проводилася вибiрковим методом. При перевiрцi використовувались данi бухгалтерського облiку, регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку, матерiалiв iнвентаризацiй, первинних документiв.
Облiкова система Товариства може служити базою для складання фiнансової звiтностi.
3. ОПИС ВIДПОВIДАЛЬНОСТI УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ ПОДАННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає необхiдною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.

4. ОПИС ВIДПОВIДАЛЬНОСТI АУДИТОРА
ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Вiдповiдальнiсть аудитора передбачає висловлення думки щодо перевiреної фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi затвердженої облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

5. ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення думки про фiнансову звiтнiсть.
Система облiку у Товариствi забезпечує регулярний збiр i обробку iнформацiї, необхiдної для складання фiнансової звiтностi.
Валюта балансу Товариства станом на 31.12.2015 р. пiдтверджується в сумi 1 324 441 тис. грн.
Товариство на дату балансу не здiйснювало перевiрку на знецiнення (зменшення корисностi) активiв (в тому числi основних засобiв та нематерiальних активiв), що не вiдповiдає МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» та не дає можливостi пiдтвердити достовiрне вiдображення вартостi активiв у фiнансовiй звiтностi.
За виключенням вищенаведеного, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображають фiнансовий стан Товариства на 31.12.2015 р., а також результат його дiяльностi, рух власного капiталу та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ.
Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на те, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної та полiтичної кризи. В результатi нестабiльної ситуацiї в Українi дiяльнiсть Товариства супроводжується ризиками. Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутню дiяльнiсть Товариства на даний момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi могли би бути результатами таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки будуть iдентифiкованi та зможуть будуть оцiненi.

6. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
6.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок чистих активiв Товариства проводився з дотриманням вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17.11.2004 р. № 485.
Чистi активи Товариства станом на 31.12.2015 р. становлять 870 476 тис. грн.
В ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2015 р. перевищує розмiр статутного капiталу на 845 754 тис. грн.
6.2. Суттєвi невiдповiдностi
Суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2015 р. та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї, не встановленi.
6.3. Значнi правочини
Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI, мали мiсце з контрагентами:
ТДВ «Альянс Україна», м. Київ, Україна – 306 961,1 тис. грн. – добровiльне страхування вантажiв;
ТДВ «Альянс Україна», м. Київ, Україна – 135 226,9 тис. грн. – страхування вантажу;
АТ «ГМС Ливгiдромаш», м. Ливни, Росiя – 272 560,0 тис. грн. – обсяг реалiзованої продукцiї.
ПАТ «Сбербанк», м. Київ, Україна – 372 810,1 тис. грн. – застава майнових прав (перша черга);
ПАТ «Сбербанк», м. Київ, Україна – 372 810,1 тис. грн. – вiдступлення права вимоги;
ПАТ «Сбербанк», м. Київ, Україна – 372 810,1 тис. грн. – застава майнових прав (друга черга);
ПАТ «Сбербанк», м. Київ, Україна – 372 810,1 тис. грн. – вiдступлення права вимоги.

6.4. Стан корпоративного управлiння
Наглядова рада
Вiдповiдно до законодавства, статуту i внутрiшнiх положень, членами Наглядової ради, вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2014 р., були обранi:
Соколов Олег Анатолiйович;
Ямбуренко Микола Миколайович;
Молчанов Артем Володимирович;
Мотова Катерина Володимирiвна;
Новiков Андрiй Євгенович;
Скриннiк Юрiй Миколайович;
Хромов Василь Володимирович.
Голова Правлiння
Вiдповiдно до законодавства, статуту i внутрiшнiх положень, Головою
Правлiння, вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 34 вiд 27.10.2014 р.), було обрано Осiпенка Юрiя Олександровича.
Заступники Голови Правлiння
Вiдповiдно до законодавства, статуту i внутрiшнiх положень, членами
Правлiння, вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 57 вiд 15.04.2015 р.), були обранi:
Перший заступник Голови Правлiння – Нефедов Микола Олексiйович;
Заступник Голови Правлiння – Iгнатьєва Ольга Володимирiвна;
Заступник Голови Правлiння – Вернигора Свiтлана Василiвна;
Член Правлiння – Корнiєнко Олександр Олександрович;
Член Правлiння – Ященко Лариса Павлiвна.
Ревiзiйна комiсiя
Вiдповiдно до законодавства, статуту i внутрiшнiх положень, членами Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2015 р., були обранi:
Реута Володимир Дмитрович;
Ситнiк Надiя Iванiвна;
Федоренко Свiтлана Миколаївна.
Загальнi збори
Вiдповiдно до законодавства, статуту i внутрiшнiх положень, 15.04.2015 р. були проведенi рiчнi Загальнi збори членiв Товариства. Наступнi рiчнi загальнi збори акцiонерiв плануються на 19.04.2016 р.
Дiяльнiсть загальних зборiв Товариства вiдповiдає всiм вимогам законодавства, статуту i внутрiшнiх положень.
6.5. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Змiна запланованих аудиторських процедур в процесi аудиту не вiдбувалася, оскiльки за його результатами не виявлено подiй, якi потребують такого перегляду. Для пiдтвердження залишкiв на рахунках дебiторської та кредиторської заборгованостi аудиторами направленi запити на адресу дебiторiв та кредиторiв та для їх пiдтвердження отримано достатню кiлькiсть вiдповiдей. Фактор ризику шахрайства, що вимагає оцiнки у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi», не виявлений. Аудитор вiдповiдає за аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть Товариства, але вiн не вiдповiдає за виявлення абсолютно всiх фактiв шахрайства i помилок, що можуть iстотно вплинути на достовiрнiсть фiнансової звiтностi Товариства.

7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН».
Юридична та фактична адреси: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 3.
Телефон: (044) 222-60-10, факс: (044) 569-19-00.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв:
№ 0283 вiд 23.02.2001 р., видане згiдно з Рiшенням Аудиторської Палати України № 99, чинне до 24.09.2020 р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв: серiя П № 000296 вiд 24.11.2014 р., чинне до 24.09.2020 р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане згiдно з Рiшенням Аудиторської Палати України № 239/4 вiд 29.09.2011 р.
Генеральний директор Самусєва О.П.: сертифiкат № 006812 вiд 30.01.2002 р., чинний до 30.01.2021 р.; Диплом АССА по мiжнароднiй фiнансовiй звiтностi (ДiпIФР на росiйськiй мовi) сесiя 10.06.2010 р., виданий Асоцiацiєю сертифiкованих бухгалтерiв (The Association of Chartered Certified Accountants), № 1734596; Свiдоцтво Українського iнституту розвитку фондового ринку Київського нацiонального економiчного унiверситету за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi професiйних учасникiв фондового ринку» серiї АФР № 14/00290 вiд 16.01.2015 р.

8. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Аудиторська перевiрка проводилась на пiдставi Договору № 839 вiд 06.02.2015 р.
Дата початку перевiрки – «20» квiтня 2015 р.
Дата закiнчення перевiрки – «09» березня 2016 р.

Генеральний директор
ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН»
Аудитор (серт. № 006812 АПУ,
Диплом АССА № 1734596) О.П. Самусєва

«14» березня 2016 р.

ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН»
Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 3
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка