Пошук по сайту


Інформація про стан корпоративного управління - Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Сторінка11/29
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?


з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

3

2

2

2014

2

1

3

2013

1

0Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери
X

Депозитарна установа

X
Інше (запишіть): -

НіЯкий орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
XУ який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток
X

Бюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук
X

Інше (запишіть): -

НіЯкі були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація
X

Додатковий випуск акцій
X

Унесення змін до статуту
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X

Інше (запишіть): Останнi позачерговi загальнi збори скликались з метою розгляду питання щодо схвалення значних правочинiв Товариства, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також необхiдностi приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до норм п. 22 ст. 7 Закону України «Про лiцензування видiв господарської дiяльностi» з метою отримання пiдприємством лiцензiї на право здiйснення вiдповiдного виду господарської дiльностi.

Так
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка