Пошук по сайту


Баланс (Звіт про фінансовий стан)на 31.12.2015 р - Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Сторінка14/29
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

13031

15333

0

первісна вартість

1001

19602

25027

0

накопичена амортизація

1002

-6571

-9694

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

33795

24920

0

Основні засоби:

1010

533462

543438

0

первісна вартість

1011

690178

742800

0

знос

1012

-156716

-199362

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


152


93


0

інші фінансові інвестиції

1035

26

26

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

604

1543

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

581070

585353

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

391534

410547

0

Виробничі запаси

1101

158049

140297

0

Незавершене виробництво

1102

197260

207374

0

Готова продукція

1103

36138

62762

0

Товари

1104

87

114

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

105410

119315

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


38410


17800


0

з бюджетом

1135

140452

85917

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

37

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

11066

1344

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

87666

96638

0

Готівка

1166

6

9

0

Рахунки в банках

1167

87660

96629

0

Витрати майбутніх періодів

1170

4729

7149

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

949

330

0

Усього за розділом II

1195

780216

739040

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

1361286

1324393

0
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

24722

24722

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

131359

127393

0

Додатковий капітал

1410

507

503

0

Емісійний дохід

1411

269

269

0

Накопичені курсові різниці

1412

238

234

0

Резервний капітал

1415

26611

30017

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

549376

687841

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

732575

870476

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1138

113662

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

1138

113662

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

83853

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

59560

70016

0

за розрахунками з бюджетом

1620

12521

10745

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

10593

8369

0

за розрахунками зі страхування

1625

3870

3521

0

за розрахунками з оплати праці

1630

8170

10009

0

за одержаними авансами

1635

280206

119782

0

за розрахунками з учасниками

1640

135

135

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

13037

14154

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

166221

111893

0

Усього за розділом IІІ

1695

627573

340255

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

1361286

1324393

0
Примітки

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2015р. та за рiк, що минув на зазначену дату. Данi на дату переходу вiдображенi у Консолiдованому балансi, оскiльки на дату переходу складався консолiдований баланс.

Керівник

Ю.О. Осiпенко

Головний бухгалтер

Л.П. Ященко

КОДИДата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш"

за ЄДРПОУ

05785448
(найменування)

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка