Пошук по сайту


Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік - Сторінка 29

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Сторінка29/29
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


15.2. Структура кредиторської довгострокової заборгованості:

(тис. грн.)

Показник

Код рядка

31.12.2014

31.12.2015

1

2

3

4

Інші довгострокові позики від пов’язаної особи
-

-

Інші довгострокові акредитиви (в іноземній валюті)
1 138

-

Інші довгострокові зобов’язання за придбані акції
-

113 662

Всього довгострокові зобов’язання

1515

1 138

113 662
 1. Дохід від реалізації


Структура доходів:

(тис. грн.)

Показник

Код рядка

2015

2014

1

2

3

4

Доходи від продажу:


готової продукції власного виробництва, товарів, послуг
1 151 866

898 188

інших оборотних активів
40 521

207 198

послуг з оренди
1 763

1 693

Всього

2000

1 194 150

1 107 079
 1. Собівартість реалізації

(тис. грн.)

Собівартість реалізації

Код рядка

2015

2014

1

2

3

4

Вартість проданої готової продукції, товарів, послуг
776 710

651 336

Собівартість реалізованих оборотних активів
45 925

181 747

Собівартість надання в оренду
922

769

Всього

2050

823 557

833 852
 1. Адміністративні витрати

(тис. грн.)

Адміністративні витрати

Код рядка

2015

2014

1

2

3

4

Амортизація основних засобів
1 910

1 931

Амортизація нематеріальних активів
524

979

Витрати матеріалів
2 301

1 194

Електроенергія, вода, газ та охорона
2 318

1 852

Оренда основних засобів
477

455

Консультаційні, юридичні та аудиторські послуги
1 389

1 940

Витрати на автотранспорт
6 429

4 630

Послуги зв’язку
319

352

Ремонт основних засобів
1 119

329

Податки і збори
1 934

1 997

Заробітна плата та соціальні виплати, пов’язані з заробітною платою
43 681

33 729

Резерви невикористаних відпусток
3 180

2 646

Страхування майна
474

471

Інші видові витрати (на) в т.ч.:


службові відрядження
2 231

1 479

представницькі витрати
54

97

Інші услуги сторонніх організацій
7 877

10 313

Ліцензування та сертифікація
123

109

Підготовка кадрів та навчання
8

180

Всього адміністративних витрат

2130

76 348

64 683
 1. Витрати на збут

(тис. грн.)

Витрати за видами

Код рядка

2015

2014

1

2

3

4

Амортизація основних засобів
55

41

Амортизація нематеріальних активів
41

21

Витрати матеріалів
471

412

Витрати на транспорт
9 469

4 344

Страхування
649

1 556

Електроенергія, вода, газ та охорона
168

143

Оренда основних засобів
17

100

Послуги сторонніх організацій
33 555

6 238

Послуги зв’язку, Інтернет
420

315

Консультаційні, юридичні та аудиторські послуги
247

326

Витрати на сплату митних зборів і платежів
13

117

Заробітна плата та соціальні виплати, пов’язані з з/п
4 655

3 846

Резерви невикористаних відпусток
320

288

Резерви гарантійних ремонтів
410

374

Податки і збори
31

168

Інші видові витрати (на), в т.ч.:
-

-

службові відрядження
498

483

представницькі та реклама
450

156

Всього витрат на збут

2150

51 469

18 928
 1. Інші операційні доходи та витрати


20.1. Структура інших операційних та інших доходів:

(тис. грн.)

Інші операційні доходи

Код рядка

2015

2014

1

2

3

4

Дохід від операційних курсових різниць
19 973

4 736

Відшкодування раніше списаних активів
104

23

Одержані штрафи, пені, неустойки тощо
-

1

Інвентаризаційні різниці (понад норми) (надлишки та невідшкодовані нестачі)
196

194

Дохід від купівлі продажу іноземної валюти
1 890

-

Прибутки від збуту кредиторської заборгованості
9

742

Дохід від реалізації інших невиробничих послуг
33

2

Безоплатно отримані активи
414

-

Дохід від визнання заборгованості бюджету по виплатам мобілізованим працівникам
2 739

-

Інше
2

-

Інші операційні доходи, всього

2120

25 360

5 698


(тис. грн.)

Інші доходи

Код рядка

2015

2014

1

2

3

4

Дохід від не операційних курсових різниць
-

-

Дохід від реалізації необоротних активів
4 524

500

Дохід від реалізації інших невиробничих послуг
-

18

Наслідки надзвичайних обставин (списання активів, вартість відновлення об’єктів, перевищення страхового відшкодування над вартістю втраченого майна, надходження матеріалів при ліквідації активів)
-

-

Безоплатно отримані активи
-

52

Дохід від визнання заборгованості бюджету по виплатам мобілізованим працівникам
-

2 466

Інше
174

177

Інші доходи, всього

2240

4 698

3 213


20.2. Структура інших операційних та інших витрат:

(тис. грн.)

Інші операційні витрати

Код рядка

2015

2014

1

2

3

4

Витрати на дослідження, які не дали позитивних результатів, або витрати не виробничого призначення
55

870

Витрати на купівлю – продаж іноземної валюти
-

384

Неустойки, штрафи, відшкодування
738

1 728

Витрати від списання сумнівних та безнадійних боргів
1 167

4 247

Нестачі та втрати від псування цінностей
6 068

5 501

Витрати з послуг населенню
90

58

Витрати від операційної курсової різниці
-
Витрати на утримання об’єктів соціальної сфери
6 791

5 739

Премії працівникам за рахунок фонду матеріального заохочення
1 027

943

Списання необоротних активів
184

136

Інше
13 977

13 105

Інші операційні витрати, всього

2180

30 097

32 711


(тис. грн.)

Інші витрати

Код рядка

2015

2014

1

2

3

4

Втрати від не операційних курсових різниць
57 719

58 704

Витрати на благодійність та матеріальну допомогу
5 284

1 570

Інше
81

26

Інші витрати, всього

2270

63 084

60 300
 1. Фінансові доходи


Структура фінансових доходів:

(тис. грн.)

Фінансові доходи

Код рядка

2015

2014

1

2

3

4

Дивіденди
1

-

Відсотки
6 345

2 034

Фінансові доходи, всього

2220

6 346

2 034
 1. Фінансові витрати


Структура фінансових витрат:

(тис. грн.)

Фінансові витрати

Код рядка

2015

2014

1

2

3

4

Відсотки по кредиту
18 144

16 445

Фінансові витрати, всього

2250

18 144

16 445
 1. Податок на прибуток


Відповідно до законодавства України, у звітному періоді ставка з податку на прибуток становила 18%.
Основні компоненти витрат з податку на прибуток:

(тис. грн.)

Показник

Код рядка

2015

2014

1

2

3

4

Податок на прибуток


Поточні витрати з податку на прибуток
(30 889)

(23 289)

Відстрочені витрати з податку на прибуток
939

364

В тому числі:


Податок на прибуток, представлений в рахунку прибутків і збитків


Всього

2300

(29 950)

(22 925)


Структура відстрочених податкових активів та зобов’язань:

(тис. грн.)

Показник

2015

2014

1

2

3

Відстрочені податкові активи та зобов’язання, що відображені у складі прибутків/збитківВідстрочені податкові активиОсновні засоби

592

662

Резерв сумнівних боргів

-

730

Резерви під невикористані відпустки і премії

759

678

Резерв на гарантійні заміни

192

-

Сукупні відстрочені активи

1 543

2 070

Відстрочені податкові зобов’язанняЗапаси

-

1 024

Заробітна плата військовослужбовців, що компенсується з бюджету

-

442

Сукупні відстрочені податкові зобов’язання

-

1 466

Чисте відстрочене податкове зобов’язання (-), актив (+)

1 543

604


Зміна стану активів по відстроченому податку на дохід:

(тис. грн.)

Показник

2015

2014

1

2

3

Активи (зобов’язання) по відстроченому податку на дохід на початок періоду

604

240

Активи (зобов’язання) по відстроченому податку на дохід на кінець періоду

1 543

604

Зміна стану активів (зобов’язань) по відстроченому податку

939

364


Пояснення взаємозв’язку між податковими витратами (доходами) та обліковим прибутком (збитком):

(тис. грн.)

Показник

2015

2014

1

2

3

Прибуток (збиток) до оподаткування

167 855

91 105

Податкова ставка

18

18

Податок на прибуток згідно з діючою ставкою

30 214

16 399

Витрати та доходи, які не підлягають вирахуванню при визначенні оподатковуваного прибутку

(264)

6 526

Всього

29 950

22 925
 1. Звіт про рух грошових коштів


Звіт про рух грошових коштів сформовано прямим методом шляхом розкриття інформації про основні види валових грошових надходжень і виплат.


 1. Інформація за сегментами


Основним і пріоритетним видом діяльності Компанії є виробництво та продаж насосного устаткування та запчастин для теплової та атомної енергетики. Доходи, отримані за цим сегментом, становлять 95% від загальної суми отриманих доходів. Тобто всі фінансові результати формуються за одним операційним сегментом і представлені в Звіті про комплексні прибутки і збитки.
Інші доходи формуються за рахунок надання послуг з харчування робітників, проведення послуг з ремонту насосного устаткування, передачі основних засобів в оренду тощо. Ці доходи є не суттєвими для Компанії і розкриття інформації по цьому сегменту не є доречним.
Оскільки Компанія виробляє однотипну продукцію, деталізація за видами виробленої продукції не проводиться, так як така інформація не надається органам, відповідальним за прийняття управлінських рішень.
Географічні сегменти представляють формування виручки Компанії від продажу продукції власного виробництва, робіт та послуг на території України та за кордоном:

(тис. грн.)

Регіон

2015

2014

1

2

3

Регіони України

26 577

28 268

Регіони за кордоном

1 167 573

1 078 811

Всього

1 194 150

1 107 079


Інформація про активи та капітальні інвестиції по регіонам не надається органам, відповідальним за прийняття управлінських рішень. Така інформація являється недосяжною і витрати на її розробку можуть бути значними, тому така інформація не розкривається.
Основні виробничі потужності Компанії знаходяться в м. Суми. В Білорусії Компанія має відокремлений структурний підрозділ, який отримує дохід виключно з надання послуг. Тому доходи та активи по виробничому сегменту відносяться в основному до одного географічного регіону – м. Суми.


 1. Пов’язані особи
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Гідромаш К» – володіє 25 751 573 штуками простих іменних акцій на суму 20 601 258,40 грн., що становить 83,3328% статутного капіталу Компанії;

 • АТ «Гідромашсервіс»;

 • АТ «ВНДІАЕН»;

 • ВАТ «Бобруйский машзавод»;

 • АТ «ГМС Лівгідромаш»;

 • ТД «Гідромашсервіс Україна»;

 • ТОВ «УК «Група ГМС»;

 • Компанія APPOLLO-GOESSNITZ GmbH;

 • Компанія «H.M.S. Finance Limited»;

 • ЗАТ «Ніжнєвартовськремсервіс»;

 • Осіпенко Юрій Олександрович – Голова Правління;


Операції з пов’язаними сторонами:

 1. Виручка від продажу продукції, товарів, послуг – 784 152 тис. грн.;

 2. Придбання товарів, робіт, послуг – 63 674 тис. грн.


Операції з управлінським персоналом:

Компенсаційні виплати управлінському персоналу представлені сумою нарахованої заробітної плати та відображені у складі адміністративних витрат.


 1. Події після дати балансу


Зазначаємо про нестабільну політичну та економічну ситуацію в Україні. Як наслідок, протягом 2015 р. відбулася девальвація гривні по відношенню до іноземної валюти.
В 2016 р. гривня продовжує девальвувати.
Після 31 грудня 2015 р. Компанія здійснює свої операції в ході своєї звичайної діяльності та керівництво вважає, що воно вжило всі необхідні заходи для підтримки економічної стабільності Компанії в цих умовах.
Інших суттєвих подій після закінчення звітного року, які впливають на розуміння фінансової звітності, не відбувалося.


 1. Юридичні та інші питання


Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, регіональних і центральних органів державної влади та інших урядових інститутів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що діяльність Компанії здійснювалась цілком відповідно до законодавства, і всі передбачені законодавством податки були нараховані або сплачені. У випадках, коли порядок нарахування і сума податкових зобов’язань були невизначеними, нарахування здійснювалися на основі найкращих оцінок керівництва.
Судові позови до Компанії від інших осіб з ризиками суттєвих відтоків економічних вигод відсутні.
Понад 85% ринку збуту Компанії займає Російська Федерація. Однак, незважаючи на політичну та економічну ситуацію, яка склалася в Україні, Компанія планує працювати в рамках своїх основних контрактів та не прогнозує втрати ринків збуту.


Голова Правління Осіпенко Юрій Олександрович

Головний бухгалтер Ященко Лариса Павлівна

10 березня 2016 р.


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка