Пошук по сайту


IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Сторінка3/29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Юридичнi особи учасники (31 особа)

д/н

д/нд/н д/н д/н

91.4155

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

фiзичнi особи учасники (2482 особи)

д/н д/н д/н

8.4971

учасники юр. або фiз. особи, щодо складу яких вiдсутнi данi вiд депозитарних установ

д/н д/н д/н

0.0874

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соколов Олег Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища: СФ Харкiвського полiтехнiчного iнституту, 1983 р. Академiк Української технологiчної академiї.

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

(В)АТ "Сумский завод "Насосенергомаш", Голова Наглядової Ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2014 до переобрання

9) Опис

Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, органiзує ведення протоколiв Наглядової ради, вiдкриває Загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду товариства. Отримує винагороду згiдно штатного розпису АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Переобраний до складу Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 16.04.2014 р. та обраний засiданням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 16.04.2014р.) Головою Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Перелiк попереднiх посад: Голова Наглядової ради, (В)АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Секретар Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ямбуренко Микола Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища: Московський авiацiйний iнститут iм. С.Орджонiкiдзе, 1977

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

(В)АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" Секретар Наглядової ради; ТОВ «УК «Група «ГМС» керiвник дивiзiону "Промисловi насоси"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2014 до переобрання

9) Опис

Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 16.04.2014 р. та Секретарем Наглядової ради 16.04.14 (Протокол засiдання Наглядової ради №1). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 2014 р. перебуває на посадi Голови ради Директорiв HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC. Перелiк попереднiх посад: Секретар Наглядової ради (В)АТ "Сумський завод "Насосенергомаш"; ТОВ «УК «Група «ГМС» керiвник дивiзiону "Промисловi насоси" (2005-2014 р.р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Молчанов Артем Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища: Росiйська економiчна академiя iм. Г.В. Плеханова, 2001

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЧленНаглядової ради (В)АТ "Сумський завод "Насосенергомаш".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2014 до переобрання

9) Опис

Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 16.04.2014 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадах: Генерального директора ТОВ "УК "Група ГМС" (з 2005 р.)/ Президента АТ "Групи ГМС" (з 2008 р.). Перелiк попереднiх посад: Член Наглядової ради (В)АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка