Пошук по сайту


Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік - Сторінка 4

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Сторінка4/29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мотова Катерина Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища освiта, Нацiональний дослiдницький ядерний унiверситет "МIФI"

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «УК «Група «ГМС», Начальник вiддiлу по корпоративному управлiнню

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2014 до переобрання

9) Опис

Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Обрана Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 16.04.2014 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: ТОВ «УК «Група «ГМС», Начальник вiддiлу по корпоративному управлiнню (2008-2013 р.р.). З 01.11.2013 р. перебуває на посадi Заступника директора з корпоративного управлiння ТОВ «УК «Група «ГМС». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Новiков Андрiй Євгенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища; Московський iнститут електронного машинобудування, 1995.

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради (В)АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" ЗАТ "ГIДРОМАШСЕРВIС", Заступник керуючого директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2014 до переобрання

9) Опис

Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 16.04.2014 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 2011 р.перебуває на посадi Головного керуючого директора Бiзнес-одиницi "Нафтогазове обладнання" ТОВ "УК "Група ГМС". Перелiк попереднiх посад: Член Наглядової ради (В)АТ "Сумський завод "Насосенергомаш", ЗАТ "ГIДРОМАШСЕРВIС" заступник керуючого директора (2005-2011 р.р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Скриннiк Юрiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища освiта; СФ Харкiвського полiтехнiчного iнституту iм. В.I. Ленiна, 1978

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

(В)АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" Член Наглядової ради; ТОВ «УК «Група «ГМС» Директор зi стратегiчного маркетингу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2014 до переобрання

9) Опис

Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 16.04.2014 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 09.07.2012 р. перебуває на посадi Головного керуючого директора Бiзнес-одиницi «ГМС компресори», ТОВ "УК "Група ГМС". Перелiк попереднiх посад: Член Наглядової ради (В)АТ "Сумський завод "Насосенергомаш", ТОВ «УК «Група «ГМС» Директор зi стратегiчного маркетингу (2008 - 2012 р.р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хромов Василь Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища освiта, МВТУ iм. Баумана, 1985; Всесоюзна академiя зовнiшньої торгiвлi , 1994

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради (В)АТ "Сумський завод "Насосенергомаш".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2014 до переобрання

9) Опис

Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 16.04.2014 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посади: Заступника Генерального директора ТОВ "УК "Група ГМС", з 2005 р.Заступника керiвника дивiзiону - Керуючий директор ЗАТ "Гiдромашсервiс". Перелiк попереднiх посад: Член Наглядової ради (В)АТ "Сумський завод "Насосенергомаш".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Осiпенко Юрiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища; ФДБОУ ВПО "Росiйська академiя народного господарства та державної службi при Президентi РФ"

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Виконавчий директор АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.10.2014 до переобрання

9) Опис

Згiдно Статуту Товариства. Голова Правлiння має право: 1) самостiйно розпоряджатись коштами та майном Товариства, укладати договори, правочини, здiйснювати операцiї, в тому числi укладати кредитнi договори, договори про надання майна Товариства в заставу, iпотеку, тощо, договори про видачу вiд iменi Товариства фiнансових гарантiй та поручительств, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї, не перебiльшує суми, визначеної вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства; 2) вiдкривати поточнi та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв та здiйснення усiх видiв розрахункiв, кредитiв i касових операцiй Товариства; 3) приймати рiшення за погодженням з Наглядовою радою щодо вступу Товариства до мiжнародних органiзацiй та перерахування членських внескiв до них; 4) представляти Товариство у стосунках з фiзичними та юридичними особами; 5) керувати поточними справами Товариства; 6) пiдписувати установчi документи про створення нових пiдприємств, господарських товариств та без доручення приймати участь (голосувати) на установчих зборах чи зборах учасникiв (акцiонерiв) новостворених пiдприємств, господарських товариств з урахуванням обмежень, визначених Статутом Товариства; 7) видавати доручення вiд iменi Товариства в рамках своїх повноважень, визначених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням; 8) затверджувати штат, призначати на посаду та звiльняти працiвникiв Товариства; 9) пiдписувати вiд iменi власника колективний договiр з уповноваженим представником трудового колективу; 10) вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнення; 11) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 12) виступати вiд iменi Правлiння на Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради Товариства; 13) готувати пропозицiї Наглядовiй радi про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 14) готувати пропозицiї Наглядовiй радi про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, за винятком податкових векселiв, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 15) iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства, виносити питання на розгляд Наглядової ради Товариства та приймати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; 16) вимагати скликання Наглядовою радою Товариства позачергових Загальних зборiв у разi порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину, а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства; 17) виконувати iншi функцiї, якi випливають зi Статуту Товариства, чинного законодавства України або передаються Правлiнню за рiшенням Загальних зборiв та/або Наглядової ради Товариства.
Перебуває на посадi Голови Правлiння з моменту обрання рiшенням засiдання Наглядової Ради вiд 27.10.2014 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розпису Товариства за виконання обов'язкiв Голови Правлiння Товариства. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Перелiк попереднiх посад: ЗАТ «Гiдромашсервис» (м. Москва), Заступник генерального директора. АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» виконавчий директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нефедов Микола Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища; СФ Харкiвського полiтехнiчного унiверситету

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перший заступник Голови Правлiння АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" (21.04.12 - 23.04.15)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2015 3 роки

9) Опис

В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї Правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
У 2015 роцi вiдбулися змiни складу посадових осiб емiтента. Рiшенням Наглядової ради (Протокол №57 вiд 15.04.2015 р.) у зв’язку з закiнченням термiну повноважень виконавчого органу 23.04.2015 р. було припинено повноваження Першого заступника Голови Правлiння Нефедова Миколи Олексiйовича та переобрано на посаду Першого заступника Голови Правлiння з 23.04.15. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розпису Товариства за виконання обов'язкiв Першого заступника Голови Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Перелiк попереднiх посад:(В)АТ "Сумський завод "Насосенергомаш": Перший заступник Голови Правлiння-Директор з виробництва (2010-2012 р.р.), Перший заступник Голови Правлiння (2012-2015 р.р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iгнатьєва Ольга Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища; Сучасна гуманiтарна академiя (м. Москва)

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Правлiння АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" (21.04.12 - 23.04.15)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2015 3 роки

9) Опис

В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
У 2015 роцi вiдбулися змiни складу посадових осiб емiтента. Рiшенням Наглядової ради (Протокол №57 вiд 15.04.2015 р.) у зв’язку з закiнченням термiну повноважень виконавчого органу 23.04.2015 р. було припинено повноваження Iгнатьєвої О.I. у якостi Члена Правлiння та обрано на посаду Заступника Голови Правлiння з 23.04.2015 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду отримує згiдно штатного розпису Товариства за виконання обов'язкiв Заступника Голови Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. З 28.09.2009 р. перебуває на посадi Директора з закупок та логiстики Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вернигора Свiтлана Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища; Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. В. Гетьмана

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник Фiнансового вiддiлу АТ "Сумський завод "Насосенергомаш"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2015 3 роки

9) Опис

В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї Правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
У 2015 роцi вiдбулися змiни складу посадових осiб емiтента. Рiшенням Наглядової ради (Протокол №57 вiд 15.04.15) Вернигору С.В. було обрано на посаду Заступника Голови Правлiння з 23.04.2015 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розпису Товариства за виконання обов'язкiв Заступника Голови Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. З 02.06.2015 р. перебуває на посадi Директора з економiки та фiнансiв (Правлiння). Перелiк попереднiх посад: Директор з економiки та фiнансiв (Керiвництво) 2013-2015 р.р., Начальник фiнансового вiдду Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Корнiєнко Олександр Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Правлiння АТ "Сумський завод "Насосенергомаш".(2012-2015 р.р.); ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш" Начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2015 3 роки

9) Опис

В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї Правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
У 2015 роцi вiдбулися змiни складу посадових осiб емiтента. Рiшенням Наглядової ради (Протокол №57 вiд 15.04.2015 р.) у зв’язку з закiнченням термiну повноважень виконавчого органу 23.04.2015 р. було припинено повноваження Корнiєнко О.О. у якостi Члена Правлiння та переобрано на посаду Члена Правлiння з 23.04.2015 р. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розпису Товариства за виконання обов'язкiв Члена Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. З 2009 р. обiймає посаду Директора з персоналу Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ященко Лариса Павлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища; Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник головного бухгалтера ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2015 3 роки

9) Опис

В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
У 2015 роцi вiдбулися змiни складу посадових осiб емiтента. Рiшенням Наглядової ради (Протокол №57 вiд 15.04.2015 р.) у зв’язку з закiнченням термiну повноважень виконавчого органу 23.04.2015 р. було припинено повноваження Iгнатьєвої О.I. у якостi Члена Правлiння та вiдповiдно обрано на посаду Члена Правлiння Ященко Л.П. з 23.04.2015 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду отримує згiдно штатного розпису Товариства за виконання обов'язкiв Члена Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. З 20.07.2007 р. перебуває на посадi Головного бухгалтера Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ященко Лариса Павлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища; Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш, Заступник головного бухгалтера.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.07.2007 необмежений

9) Опис

Призначена на посаду Головного бухгалтера з 20.07.2007 р. згiдно з наказом Голови правлiння ВАТ "Сумський завод "Насосергомаш" №808 вiд 19.07.2007р. Повноваження: - визначає, формує, планує, здiйснює и координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарчо - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових и фiнансових ресурсiв. Отримує винагороду згiдно трудового договору. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Реута Володимир Дмитрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Вища; СФ Харкiвського полiтехнiного iнституту, 1979

6) стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" Голова Ревiзiйної комiсiї (2012-2015 р.р.) АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" Начальник вiддiлу функцiонально-вартiсного аналiзу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 3 роки

9) Опис

В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя: 1) перевiряє виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства; 2) перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 3) перевiряє вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 4) перевiряє своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших платежiв; 5) перевiряє вiрнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу; 6) перевiряє дотримання Головою Правлiння наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 7) перевiряє своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 8) перевiряє зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 9) перевiряє використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку; 10) перевiряє правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 11) перевiряє дотримання порядку оплати акцiй Товариства, сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються; 12) перевiряє фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 13) контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; 14) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам Товариства; 15) щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв Товариства звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 16) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 17) вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Голова Ревiзiйної комiсiї органiзує пiдготовку та скликання чергових та позачергових засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, та органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї.
У 2015 роцi вiдбулися змiни складу посадових осiб емiтента. У зв'язку з закiнченням термiну повноважень членiв Ревiзiйної комiсi та на пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" вiд 15.04.2015 року було припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Реути Володимира Дмитрiйовича та переобрано до складу Ревiзiйної комiсї i призначено Головою комiсiї (Протокол Ревiзiйної комiсiї №1 вiд 15.04.15) з 15.04.2015 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороди не отримує. Перебуває на посадi начальника вiддiлу управлiння якiстю. Перелiк попереднiх посад: Начальник вiддiлу функцiонально вартiсного аналiзу, Голова Ревiзiйної комiсiї (2012-2015 р.р.) Товариства . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ситнiк Надiя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища; Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут, 1982

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" Член Ревiзiйної комiсiї (2012-2015 р.р.)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 3 роки

9) Опис

В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя: 1) перевiряє виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства; 2) перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 3) перевiряє вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 4) перевiряє своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших платежiв; 5) перевiряє вiрнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу; 6) перевiряє дотримання Головою Правлiння наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 7) перевiряє своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 8) перевiряє зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 9) перевiряє використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку; 10) перевiряє правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 11) перевiряє дотримання порядку оплати акцiй Товариства, сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються; 12) перевiряє фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 13) контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; 14) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам Товариства; 15) щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв Товариства звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 16) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 17) вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
У 2015 роцi вiдбулися змiни складу посадових осiб емiтента. У зв'язку з закiнченням термiну повноважень членiв Ревiзiйної комiсi та на пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" вiд 15.04.2015 року було припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Ситнiк Н. I. та переобрано до складу Ревiзiйної комiсї з 15.04.2015 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не отримує. Пребуває на посадi економiста 1 категорiї цеху №5 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федоренко Свiтлана Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища; Сумський нацiональний аграрний унiверситет

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" член Ревiзiйної комiсiї. Бухгалтер 1 категорiї, ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 3 роки

9) Опис

В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя: 1) перевiряє виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства; 2) перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 3) перевiряє вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 4) перевiряє своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших платежiв; 5) перевiряє вiрнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу; 6) перевiряє дотримання Головою Правлiння наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 7) перевiряє своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 8) перевiряє зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 9) перевiряє використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку; 10) перевiряє правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 11) перевiряє дотримання порядку оплати акцiй Товариства, сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються; 12) перевiряє фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 13) контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; 14) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам Товариства; 15) щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв Товариства звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 16) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 17) вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
У 2015 р. вiдбулися змiни складу посадових осiб емiтента. У зв'язку з закiнченням термiну повноважень членiв Ревiзiйної комiсi та на пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" вiд 15.04.2015 року було припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Федоренко С.М. та переобрано до складу Ревiзiйної комiсї з 15.04.2015 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не отримує. Пребуває на посадi начальника бюро зведеного облiку Бухгалтерiї АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка