Пошук по сайту


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента - Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Сторінка6/29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Гiдромаш К»

1127746719

10503 Росiйська Федерацiя Московський Москва вул. 3-я Прядильна, б. 6А, буд. 1

25751573

83.3328

25751573

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

25751573

83.3328

25751573

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X
Дата проведення

15.04.2015

Кворум зборів**

89.72

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Звiт Голови Правлiння Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту.
2. Звiт Голови Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту.
3. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту.
4. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
5. Про розподiл прибутку Товариства за 2014 рiк.
6. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8. Про схвалення угод, укладених Товариством в перiод часу з 16.04.2014 року до моменту проведення цих Зборiв.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю, якi будуть укладенi Товариством протягом одного року пiсля прийняття рiшення.
10. Про затвердження розмiру оплати працi Голови Наглядової ради Товариства.
Пропозицiя щодо включення додаткового питання до перелiку питань порядку денного та пропозицiї щодо проектiв рiшень з питань порядку денного надiйшли вiд акцiонера ТОВ «Гiдромаш К», якi вiдповiдно були розглянутi Наглядовою радою Товариства та Загальними зборами.
Результати розгляду питань порядку денного: черговими загальними Зборами АТ були прийнятi наступнi рiшення:
1. Затвердити звiт Голови Правлiння Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi.
2. Затвердити звiт Голови Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
3. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.
4. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк.
5. «Чистий прибуток Товариства за результатами господарської дiяльностi за 2014 рiк у розмiрi 68 110 000 грн. розподiлити таким чином:
1. Вiдрахувати до резервного фонду 3 406 000 грн.
2. З метою недопущення дефiциту оборотних коштiв Товариства залишок прибутку у розмiрi 64 704 000 грн. не розподiляти».
6. Припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, зокрема наступних осiб:
1) Реута Володимир Дмитрович;
2) Ситнiк Надiя Iванiвна;
3) Федоренко Свiтлана Миколаївна.
7. Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб:
1) Реута Володимир Дмитрович;
2) Ситнiк Надiя Iванiвна;
3) Федоренко Свiтлана Миколаївна.
8. Схвалити укладенi Товариством угоди в тому числi, але не виключно, зазначенi в Додатку № 1, а також всi iншi угоди, якi укладенi у перiод з 16.04.2014 року до моменту цих загальних зборiв акцiонерiв i визнати їх такими, що вiдповiдають iнтересам АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»
9. Схвалити значнi угоди, угоди iз заiнтересованiстю та iншi угоди, у тому числi, але не виключно, зазначенi в Додатку № 2, якi будуть укладенi Товариством протягом одного року пiсля дати прийняття цього рiшення, з фiзичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фiзичними та юридичними особами - резидентами iноземних держав, установами, органiзацiями, державою Україна в особi уповноважених органiв, мiсцевими громадами в особi органiв мiсцевого самоврядування, будь-якими iншими контрагентами, в тому числi:
- Договори позики та банкiвського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї та договори про документарнi операцiї, а також будь-якi iншi договори, предметом яких є надання тих чи iнших видiв позики пiд вiдсотки банкiвськими установами України, iноземних держав або юридичними особами - резидентами iноземних держав, а також надання безвiдсоткових позик фiзичними та юридичними особами - резидентами України та юридичними особами - резидентами iноземних держав;
- Договори iпотеки, застави, фiнансового та майнової поруки, гарантiї як для забезпечення власних грошових зобов'язань Товариства, так i з метою забезпечення грошових зобов'язань третiх осiб;
- Договори постачання, купiвлi-продажу, в тому числi зовнiшньоекономiчнi, товарiв, сировини, матерiалiв, верстатiв, обладнання, запасних частин, транспортних засобiв, iншого рухомого майна, а також договори купiвлi-продажу будiвель, споруд, земельних дiлянок, iншого нерухомого майна, iнших основних засобiв, цiнних паперiв, у тому числi акцiй, облiгацiй, податкових векселiв, корпоративних прав, часток у статутних капiталах господарських товариств;
- Договори комiсiї, договори доручення, договори страхування, договори мiни, договори постачання енергетичними та iншими ресурсами, договори зберiгання;
- Договори найму, оренди, користування, лiзингу, позики рухомого майна, в тому числi верстатiв, устаткування, транспортних засобiв, конструкцiй, iншого рухомого майна, а також договори оренди нерухомого майна, в тому числi будiвель, споруд, земельних дiлянок;
- Договори пiдряду, будiвельного пiдряду, договори про виконання робiт i послуг, договори про перевезення i транспортне експедирування вантажiв, договори купiвлi-продажу об'єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робiт, договори про виконання науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт;
- Iншi договори, укладення яких буде потрiбне в поточнiй господарськiй дiяльностi Товариства протягом одного року з моменту проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi можуть вважатися значними та/або угодами iз зацiкавленiстю у вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом Товариства.
При цьому гранична сукупна цiна угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 4 000 000 000,00 (чотири мiльярди) гривень.
Це рiшення Загальних зборiв Товариства не звiльняє Голову правлiння вiд необхiдностi отримувати попереднє схвалення Наглядовою радою Товариства тих чи iнших договорiв, угод або правочинiв, що укладатимуться ним вiд iменi Товариства на пiдставi цього рiшення Загальних зборiв Товариства, за умови, що цiна договору, розмiр угоди або вартiсть майна, що становить предмет договору, угоди або правочинiв перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
10. Затвердити розмiр оплати працi Голови Наглядової ради товариства, встановлений протоколами засiдань Наглядової ради Товариства №15 вiд «09» липня 2014 р. та № 52 вiд «26» лютого 2015 р.
Вид загальних зборів*

чергові

позачергові
X

Дата проведення

04.09.2015

Кворум зборів**

89.60

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про затвердження значного правочину Товариства, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть.
2. Про затвердження значного правочину Товариства, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть.
3. Про затвердження розмiру оплати працi та премiї Голови Наглядової ради, встановлених у Протоколах Наглядової ради №61 вiд 29 травня 2015 р., №62 вiд 01 червня 2015 р.
Iнiцiатор: Наглядова рада керуючись ст. 47 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Вiд акцiонера ТОВ «Гiдромаш К» надiйшли пропозицiї щодо проектiв рiшень з питань порядку денного, якi вiдповiдно були розглянутi Наглядовою радою Товариства та Загальними зборами.
Результати розгляду питань порядку денного:
З 1 питання порядку денного рiшення не прийнято, оскiльки за результатами голосування 89,58 %голосiв вiд їх загальної кiлькостi "Утримались".
З 2 питання порядку денного рiшення не прийнято, оскiльки за результатами голосування 89,58 %голосiв вiд їх загальної кiлькостi "Утримались".
З 3 питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити розмiр оплати працi та премiї Голови Наглядової ради, встановлених у Протоколах Наглядової ради №61 вiд 29 травня 2015 р., №62 вiд 01 червня 2015 р.
Вид загальних зборів*

чергові

позачергові
X

Дата проведення

01.10.2015

Кворум зборів**

89.66

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Укладення ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «НАСОСЕНЕРГОМАШ» (далi – «Товариство») Договору поруки № ДП8-ЦН-724320/2015/00024 з БАНКОМ ВТБ (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) (далi – «ВТБ Банк») з метою забезпечення виконання зобов'язань АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГIДРОМАШСЕРВIС» (далi – «Гiдромашсервiс») за Кредитним договором № КС-ЦН-724320/2015/00024 вiд 10 червня 2015 року мiж Гiдромашсервiс та ВТБ Банком, ринкова вартiсть предмета якого становить понад 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (далi – «Значний правочин 1»).
2. Укладення Товариством Значного правочину 1, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть бiльшостi членiв Наглядової ради Товариства (далi – «Наглядова рада»).
3. Укладення Товариством Договору поруки № ДП9-ЦН-724320/2015/00025 з ВТБ Банком з метою забезпечення виконання зобов'язань ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЗАНСЬКИЙ ЗАВОД КОМПРЕСОРНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (далi – «КЗКМ») за Кредитним договором № КС-ЦН-724320/2015/00025 вiд 11 червня 2015 року мiж КЗКМ та ВТБ Банком, ринкова вартiсть предмета якого становить понад 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (далi – «Значний правочин 2»).
4. Укладення Товариством Значного правочину 2, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть бiльшостi членiв Наглядової ради.
5. Внесення змiн до Статуту Товариства.
Iнiцiатор: в результатi розгляду звернення Голови Правлiння та Директора з ОП та ТБ Товариства, Наглядовою радою було прийняте рiшення про скликання позачергових загальних зборiв, керуючись ст. 47 ЗУ "Про акцiонернi товариства"
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Вiд акцiонера ТОВ «Гiдромаш К» надiйшли пропозицiї щодо проектiв рiшень з питань порядку денного, якi вiдповiдно були розглянутi Наглядовою радою Товариства та Загальними зборами.
Результати розгляду питань порядку денного: позачерговими загальними Зборами АТ були прийнятi наступнi рiшення:
1. Укласти Товариством Значний правочин 1 на наступних умовах:
Кредитор: ВТБ Банк або його афiлiйованi особи.
Позичальник 1: Гiдромашсервiс.
Поручитель: Товариство.
Сума кредитної лiнiї, що вiдкривається вiдповiдно до Кредитного договору № КС-ЦН-724320/2015/00024 вiд 10 червня 2015 року мiж Гiдромашсервiс та ВТБ Банком (далi – «Кредитний договiр 1»: до 5 100 000 000 (п'яти мiльярдiв ста мiльйонiв) рублiв РФ (далi – «Кредитна лiнiя 1»):
Термiн Кредитної лiнiї 1: до 60 мiсяцiв.
Термiн кредитiв в рамках Кредитної лiнiї 1: вiд 1 до 36 мiсяцiв (при цьому термiн кожного кредиту не може перевищувати строк Кредитної лiнiї 1, що залишився).
Термiн використання (залучення) кредитiв в рамках Кредитної лiнiї 1: не бiльше строку Кредитної лiнiї 1 (до 60 мiсяцiв), зменшеного на 30 днiв.
Основнi параметри кожного кредиту в рамках Кредитної лiнiї 1 (в т.ч. дата використання, сума, термiн, графiк погашення, умови дострокового погашення, комiсiя за видачу, вiдсоткова ставка) визначаються додатково за згодою сторiн та оформляються шляхом направлення Кредитору заяви Позичальника 1 (далi – «Оферта 1») i акцепту Кредитором Оферти 1 шляхом перерахування кредиту на розрахунковий рахунок Позичальника 1 в зазначену в Офертi 1 дату використання.
У разi якщо Кредитор не зарахував суму кредиту в дату надання кредиту, зазначену в Офертi 1, остання вважається не акцептованою i зобов'язання Кредитора з надання кредиту в рамках Кредитної лiнiї 1 не виникає.
Розмiр вiдсоткової ставки: не бiльше 40 (сорока) вiдсоткiв рiчних, з урахуванням комiсiї за видачу/супровiд кредиту, а також штрафнi санкцiї в сукупному розмiрi не бiльше 7,25 (семи цiлих двадцяти п'яти сотих) вiдсоткiв рiчних за порушення наступних зобов'язань, якi будуть визначенi в Кредитному договорi 1:
1)фiнансовi ковенанти (фiнансовi показники);
2)зобов'язання з проведення кредитових оборотiв за розрахунковими рахунками, вiдкритими у Кредитора.
Протягом дiї кожного кредиту строком бiльше 1 року, наданого за фiксованою ставкою, Кредитор має право в односторонньому порядку збiльшити розмiр вiдсоткової ставки за таким кредитом у разi збiльшення перерахованих нижче вiдсоткових iндикаторiв:
1)ключової ставки Центрального Банку Росiйської Федерацiї (далi – «Банк Росiї»), значення якої визначається згiдно з iнформацiєю, розмiщеною станом на перший робочий день мiсяця на офiцiйному сайтi Банку Росiї в мережi Iнтернет, адреса сайту: www.cbr.ru (далi – «Сайт Банку Росiї»);
2)середньоарифметичного значення за календарний мiсяць ставки безкупонної прибутковостi ОФП з термiном до погашення 3 роки згiдно iнформацiї, що розмiщена на Сайтi Банку Росiї.
Збiльшення процентної ставки здiйснюється на величину зростання процентного iндикатора.
Величина зростання процентного iндикатора розраховується як рiзниця мiж значеннями процентного iндикатора, що дiяли в перший день поточного мiсяця i в перший день мiсяця, в якому було направлено останнє повiдомлення про збiльшення процентної ставки, або у випадку, якщо в перiод дiї угоди такi повiдомлення не направлялися, як рiзниця мiж значеннями процентного iндикатора, що дiяли в перший день поточного мiсяця i в перший день мiсяця, в якому було надано вiдповiдний кредит.
При одночаснiй змiнi двох процентних iндикаторiв, для визначення нової процентної ставки в розрахунок приймаються значення iндикатора, що збiльшився на бiльшу величину.
Санкцiї, що застосовуються по вiдношенню до Позичальника 1 згiдно з умовами Значного правочину 1 (окрiм санкцiй, зазначених вище у роздiлi «Розмiр вiдсоткової ставки») :
1)за прострочену заборгованiсть за основним боргом – пеня у розмiрi не менше 1/365 (366) процентної ставки за кожний день порушення зобов'язання;
2)за прострочену заборгованiсть за нарахованими вiдсотками (комiсiями) – пеня у розмiрi не менше 2/365 (366) процентної ставки за кожний день порушення зобов'язання.
Термiн поруки: Термiн Кредитної лiнiї 1, збiльшений на 3 (три) роки.
Вид вiдповiдальностi за Значним правочином 1: вiдповiдальнiсть, солiдарна з Позичальником 1.
Санкцiї, що застосовуються до Товариства вiдповiдно до умов Значного правочину 1: у випадку невиконання або неналежного виконання Товариством грошових зобов'язань, передбачених умовами Значного правочину 1, нараховується пеня у розмiрi 1/365 (366) вiд процентної ставки за Кредитним договором 1 за кожний день прострочення.
2. Укласти Товариством Значний правочин 1, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть бiльшостi членiв Наглядової ради.
3. Укласти Товариством Значний правочин 2 на наступних умовах:
Кредитор: ВТБ Банк або його афiлiйованi особи.
Позичальник 2: КЗКМ.
Поручитель: Товариство.
Сума кредитної лiнiї, що вiдкривається вiдповiдно до Кредитного договору № КС-ЦН-724320/2015/00025 вiд 11 червня 2015 року мiж КЗКМ та ВТБ Банком (далi – «Кредитний договiр 2»): до 700 000 000 (семисот мiльйонiв) рублiв РФ (далi – «Кредитна лiнiя 2»).
Термiн Кредитної лiнiї 2: до 24 мiсяцiв.
Термiн кредитiв в рамках Кредитної лiнiї 2: вiд 1 до 24 мiсяцiв (при цьому термiн кожного кредиту не може перевищувати строк Кредитної лiнiї 2, що залишився).
Термiн використання (залучення) кредитiв в рамках Кредитної лiнiї 2: не бiльше строку Кредитної лiнiї 2 (до 24 мiсяцiв), зменшеного на 30 днiв.
Основнi параметри кожного кредиту в рамках Кредитної лiнiї 2 (в т.ч. дата використання, сума, термiн, графiк погашення, умови дострокового погашення, комiсiя за видачу, вiдсоткова ставка) визначаються додатково за згодою сторiн та оформляються шляхом направлення Кредитору заяви Позичальника 2 (далi - «Оферта 2») i акцепту Кредитором Оферти 2 шляхом перерахування кредиту на розрахунковий рахунок Позичальника 2 в зазначену в Офертi 2 дату використання.
У разi якщо Кредитор не зарахував суму кредиту в дату надання кредиту, зазначену в Офертi 2, остання вважається не акцептованою i зобов'язання Кредитора з надання кредиту в рамках Кредитної лiнiї 2 не виникає.
Розмiр вiдсоткової ставки: не бiльше 40 (сорока) вiдсоткiв рiчних, з урахуванням комiсiї за видачу/супровiд кредиту, а також штрафнi санкцiї в сукупному розмiрi не бiльше 7,25 (семи цiлих двадцяти п'яти сотих) вiдсоткiв рiчних за порушення наступних зобов'язань, якi будуть визначенi в Кредитному договорi 2:
1)фiнансовi ковенанти (фiнансовi показники);
2)зобов'язання з проведення кредитових оборотiв за розрахунковими рахунками, вiдкритими у Кредитора.
Протягом дiї кожного кредиту строком бiльше 1 року, наданого за фiксованою ставкою, Кредитор має право в односторонньому порядку збiльшити розмiр вiдсоткової ставки за таким кредитом у разi збiльшення перерахованих нижче вiдсоткових iндикаторiв:
1)ключової ставки Банку Росiї, значення якої визначається згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на Сайтi Банку Росiї станом на перший робочий день календарного мiсяця;
2)середньоарифметичного значення за календарний мiсяць ставки безкупонної прибутковостi ОФП з термiном до погашення 3 роки, згiдно з iнфоормацiєю, розмiщеною на Сайтi Банку Росiї.
Збiльшення процентної ставки здiйснюється на величину зростання процентного iндикатора.
Величина зростання процентного iндикатора розраховується як рiзниця мiж значеннями процентного iндикатора, що дiяли в перший день поточного мiсяця i в перший день мiсяця, в якому було направлено останнє повiдомлення про збiльшення процентної ставки, або у випадку, якщо в перiод дiї угоди такi повiдомлення не направлялися, як рiзниця мiж значеннями процентного iндикатора, що дiяли в перший день поточного мiсяця i в перший день мiсяця, в якому було надано вiдповiдний кредит.
При одночаснiй змiнi двох процентних iндикаторiв, для визначення нової процентної ставки в розрахунок приймаються значення iндикатора, що збiльшився на бiльшу величину.
Санкцiї, що застосовуються по вiдношенню до Позичальника 2 згiдно з умовами Значного правочину 2 (окрiм санкцiй зазначених вище у роздiлi «Розмiр вiдсоткової ставки») :
1)за прострочену заборгованiсть за основним боргом – пеня у розмiрi не менше 1/365 ( 366 ) процентної ставки за кожний день порушення зобов'язання;
2)за прострочену заборгованiсть за нарахованими вiдсотками (комiсiями) – пеня у розмiрi не менше 2/365 (366) процентної ставки за кожний день порушення зобов'язання.
Термiн поруки: Термiн Кредитної лiнiї 2, збiльшений на 3 (три) роки.
Вид вiдповiдальностi за Значним правочином 2: вiдповiдальнiсть, солiдарна з Позичальником 2.
Санкцiї, що застосовуються до Товариства вiдповiдно до умов Значного правочину 2: у випадку невиконання або неналежного виконання Товариством грошових зобов'язань, передбачених умовами Значного правочину 2, нараховується пеня у розмiрi 1/365 (366) вiд процентної ставки за Кредитним договором 2 за кожний день прострочення.
4. Укласти Товариством Значний правочин 2, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть бiльшостi членiв Наглядової ради.
5. Внести до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «НАСОСЕНЕРГОМАШ» шляхом викладення його у новiй редакцiї наступнi змiни: п.п. 63 п. 2.2. «розроблення, виробництво, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, реалiзацiя (вiдпуск), ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, використання, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв».

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка