Пошук по сайту


X. Відомості про цінні папери емітента - Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Сторінка8/29
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17.08.2010

33/18/1/10

Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000088579

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.8

30902073

24721658.4

100

Опис

В зв'язку зi змiною форми iснування простих iменних акцiй з документарної на бездокументарну Сумським територiальним управлiнням ДКЦПФР було видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, яке внесено до Державного реєстру випуску цiнних паперiв 17 серпня 2010 року за № 33/18/1/10. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 06.04.1999 року , реєстрацiйний 52/18/1/99, видане Сумським територiальним управлiнням ДКЦПФР, анульовано. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у 2015 роцi не було. Але у 2012 роцi Товариство пройшло процедуру включення акцiй товариства до бiржевого списку Приватного акцiонерного товариства "Українська фондова бiржа". Додаткової емiсiї у 2015 р. не було.

 

XI. Опис бізнесу


Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" створений в 1949 роцi, згiдно з наказом Мiнiстра машинобудування i приладобудування № 285 вiд 01.07.1949 р. Згодом Сумський завод "Насосенергомаш" стає одним з провiдних, найпотужнiших центрiв атомного та енергетичного машинобудування. У радянськi часи продукцiєю Сумського заводу "Насосенергомаш" були оснащенi майже всi об`єкти атомної та теплової енергетики в країнах СРСР. Крiм того, насосне обладнання Сумського заводу "Насосенергомаш" експортувалось в Аргентину, Австралiю, Алжир, Бенiн, Болiвiю, Грецiю, Єгипет, Iрак, Iран, Китай, Кубу, Лiвiю, Марокко, Турцiю, Фiнляндiю та iншi країни свiту. У 1970 роцi на базi Сумського заводу "Насосенергомаш" та ВНДIАЕН було створено НВО "Насосенергомаш", згiдно з наказом Мiнхiммашу СРСР № 257 вiд 28.11.1970 р. "Про органiзацiю науково-виробничого об'єднання енергетичного насособудування (НВО "Насосенергомаш" в м. Суми"). У 90-тi роки , у перiод переходу економiки на ринковi вiдносини, завод працював в складних умовах, змiнювалася номенклатура продукцiї, йшла боротьба за ринки збуту. На пiдприємствi вiдбувалися корiннi змiни i в органiзацiйно-правовiй формi господарювання. У 1991 року Сумський завод "Насосенергомаш" - самостiйна юридична особа (Свiдоцтво про державну реєстрацiю №12-11 вiд 31.12.91 р.), а у 1992 роцi державне пiдприємство було перетворене в орендне (Свiдоцтво про державну реєстрацiю №1368 вiд 10.11.92 р.). У 1993 року майно Сумського заводу "Насосенергомаш" було викуплене Товариством орендарiв (Свiдоцтво №1197 вiд 08.12.1993 р.), згодом вiдбулася змiна форми власностi на колективну (Протокол №2 вiд 07.07. 1994 року), а в 1994 р. згiдно з рiшенням власникiв (Протокол №2 вiд 07.07.1994 року) колективне пiдприємство було реорганiзоване в закрите акцiонерне товариство Сумський завод "Насосенергомаш" (Свiдоцтво про державну реєстрацiю №2072 вiд 28.07.1994 року). 29 травня 1997 року Загальними зборами акцiонерiв закритого акцiонерного товариства Сумський завод "Насосенергомаш" (Протокол №4 вiд 29.05.1997 року) прийнято рiшення про реорганiзацiю закритого акцiонерного товариства у вiдкрите. Вiдкрите акцiонерне товариство "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" зареєстроване 09.10.1997 року (Свiдоцтво № 1 632 120 0000 000034 вiд 09.10.1997 року). 18.04.2011 рiшенням загальних зборiв вiдбулася змiна типу акцiонерного товариство, та змiна найменування на Публiчне акцiонерне товариство "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" (АТ "Сумський завод "Насосенергомаш").

 

Вищим органом управлiння АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" є Загальнi збори акцiонерiв.
У перiод мiж зборами iнтереси акцiонерiв представляє Наглядова рада акцiонерного товариства, Ревiзiйна комiсiя в свою чергу здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiсть Товариства.
Керiвництво поточною дiяльнiстю здiйснює колегiальний виконавчий орган Правлiння.
З метою реалiзацiї ефективної дiяльностi Товариства рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол №39 вiд 16.12.14) була затверджена нова органiзацiйна структура товариства, введена з 05.01.2015 р.
Керiвний апарат акцiонерного товариства: Голова Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння – Технiчний директор (пiдпорядкованi йому: Директор НТЦ - генеральний конструктор, Директор ремонтно-експлуатацiйної служби, Головний iнженер (пiдзвiтнi Головному iнженеру 3 заступники в т.ч. Заступник по обєктах, що будуються)), Директор з закупок та логiстики, Директор з безпеки, Директор з iнформацiйних технологiй, Директор з якостi, Директор з економiки та фiнансiв, Головний бухгалтер, Директор з персоналу, Директор iнженерно-маркетингового центру, Директор з охорони працi та технiки безпеки, Начальник насосного виробництва №1 та Начальник насосного виробництва №2.
До складу АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" входять:
- шiсть механоскладальних цехiв, заготiвельний цех, один ливарних цех;
- служби: iнструментального господарства, ремонтно-експлуатацiйна, адмiнiстративно-господарча;
- управлiння: будiвельно-монтажне, планування, виробничо-диспетчерське, зовнiшньо-економiчної дiяльностi;
- бюро: юридичне та пiдпорядкована йому Група з органiзацiйно-правового забезпечення дiяльностi Наглядової ради,систем автоматизованого проектування, зовнiшнього монтажу, стандартизацiї та унiфiкацiї;
- 26 функцiональних вiддiлiв: Вiддiл технiчного контролю, Вiддiл з контролю виконання дiловодства, Вiддiл матерiально-технiчного забезпечення, Вiддiл фiнансового облiку та бюджетування, Вiддiл кадрiв, Вiддiл економiчної безпеки, Планово-економiчний вiддiл, Вiддiл органiзацiї працi та заробiтної плати, Вiддiл збуту, Вiддiл маркетингу, Вiддiл зовнiшньої кооперацiї, Вiддiл управлiння якiстю, Вiддiл головного технолога, Вiддiл продажу, Вiддiл головного металурга, Вiддiл автоматизованих систем управлiння пiдприємством, Технiчний вiддiл, Вiддiл головного конструктора, Конструкторський вiддiл спецiальних насосiв, Вiддiл головного зварника, Вiддiл технiчної пiдтримки продажу та перспективних проектiв, Вiддiл охорони працi, Вiддiл головного метролога, Вiддiл аналiзу ризикiв та контролю, новостворенi у складi науково-технiчного центру Вiддiл низьонапiрних насосiв та Вiддiл проточних частин (Наказ №251 вiд 14.09.2015 р.)
- бухгалтерiя, двi лабораторiї, складське господарство, вiдомча воєнiзована охорона, дитячий оздоровчий табiр “Сонячний”, комбiнат громадського харчування.
- дiльницi: вiдвантажувально-пакувальних робiт, автотранспортна.
- науково-технiчний центр та iнженерно-маркетинговий центр.
- представництва: Вiдокремлений структурний пiдроздiл Публiчного акцiонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119А, офiс 10) та Представництво Публiчного акцiонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (Україна) в Республiцi Бiлорусь. (213805, м. Бобруйськ, вул. К. Маркса, 235, буд. 50).
У АТ є дочiрнє пiдприємство ТОВ "Автостоянка", код за ЄДРПОУ 24001145, мiсцезнаходження - 40011, м. Суми, Привокзальна площа,1, було первинно зареєстроване 21.05.2001 р., остання реєстрацiя проведена рiшенням виконавчого комiтету Сумської мiської ради 02.12.2011 р. Доля АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" в статутному капiталi ТОВ "Автостоянка" складає 100%.

 

За 2015 рiк середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає 2 733 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 168 особи. Фонд оплати працi за 2015 рiк складає 206 068,0 тис. грн., що на 42 456,8 тис. грн. бiльше, нiж у попередньому роцi. На пiдприємствi домiнують посади робiтничих спецiальностей. Товариство постiйно пiклується про рiвень квалiфiкацiї робiтникiв, забезпечує можливостi навчання працiвникiв за рахунок пiдприємства. Всього на пiдготовку, навчання та переквалiфiкацiю за звiтний перiод було витрачено 552,4 тис. грн. Прiоритетним напрямком в областi пiдвищення квалiфiкацiї працюючих було обрано навчання робiтникiв другим та сумiжним спецiальностям. За рiзними професiями було пiдготовлено нових робочих 46 чоловiк. Навчено сумiжним професiям 60 осiб, пiдвищили розряди 57 осiб.
У 2015 роцiзначна увага була придiлена спецiалiзованому навчанню професiй пiдвищеної небезпеки з щорiчної перевiркою знань, проведено 2 956 атестацiй робочих, i 328 атестацiй фахiвцiв. Пiдвищили свої професiйнi навички i знання на курсах пiдвищення квалiфiкацiї 67 керiвникiв та фахiвцiв 67.

 

Товариство не належить до будь-яких об'єднаннь пiдприємств.

 

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-яких пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї не надходило.

 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї була складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ). Фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної собiвартостi, за винятком фiнансових активiв, утримуваних для продажу, що вiдображенi за справедливою вартiстю. Компанiя веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть в гривнях (грн.) вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (далi – П(С)БО).
Перехiд на МСФЗ здiйснено з 01.01.2011 р. вiдповiдно до МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi» (далi – МСФЗ 1).
Вiдповiдно до МСФЗ 1, Компанiя прийняла рiшення оцiнювати об’єкти основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ (умовно-первiсна вартiсть). Вiдповiднi донарахування були проведенi у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ.
Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Активи, вартiстю менше 1 000,00 грн., а з 2012 р. – менше 2 500,00 грн., а з 01.09.2015 р.- менше 6 000,00 не визнаються у складi основних засобiв i не амортизуються, а списуються на витрати при введеннi в експлуатацiю.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за лiнiйним методом.
Запаси оцiнюються за нижчою з двох величин : собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється методом середньозваженої вартостi. Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вiдповiдну частку накладних витрат, що визначається виходячи з нормальної потужностi, за виключенням витрат за позиками.
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом дольової участi в капiталi.
Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю.

 

Предметом основної дiяльностi пiдприємства є розробка, виробництво i реалiзацiя високоефективного насосного обладнання, проведення сертифiкацiйних та iнших видiв випробувань насосiв, надання сервiсних послуг, постачання запасних частин. Обсяги виробництва: за 2015 рiк робiтниками прiдприємства виготовлено продукцiї, виконано робiт та послуг на суму 1 058 707.00 тис. грн. За вiдповiдний перiод попереднього року обсяг товарної продукцiї склав 804 838,1 тис. грн. Темпи виробництва ТП збiльшились на 31,5 %.
У 2015 роцi вироблено 730 одиниць насосiв, в т. ч.:
- вiдцентрових - 567 шт.
- вакуумних - 124 шт.
- вiльновихрових – 37 шт.
За звiтний перiод виготовлено запчастин на суму 110 698,7 тис. грн., що становить 144,9 % до вiдповiдного перiоду попереднього року.
Обсяг реалiзацiї у 2015 роцi склав 1 194 150 тис. грн., що на 87 071 тис. грн. бiльше нiж в 2014 роцi (7,9 % зростання). Насосного обладнання реалiзовано на суму 1 015 564,1 тис. грн., що складає 85,1 % вiд загального обсягу реалiзацiї.
У 2015 роцi вiдбулися змiни в структурi продажу продукцiї. Збiльшився обсяг експорту на 29,1% в порiвняннi з 2014 роком (всього за рiк експорт склав - 1 133,5 млн. грн).
В 2015 р. подано 56 пропозицiй на постачання насосiв и запчастин в 22 країни свiту з них 14 пропозицiї по АЕС: РФ, Iран, Монголiя, Алжир, Куба, Болгарiя, Азербайджан, Чехiя, Румунiя, Iндiя, США, Турцiя, Сербiя, Македонiя, Хорватiя, Iрак, Росiя, Венгрiя, Iндонезiя, Корея, Германiя, Бразилiя, ОАЕ. Законтрактовано – 23 пропозицii.
Серед основних покупцiв: АО «Гiдромашсервiс», РФ, Державне пiдприємство НАЕК "Енергоатом”, м. Київ, China Nuсlear Energy Industry, АО «ГМС Лiвгiдромаш», м. Лiвни, ТОО «Центренергокомплект», Республiка Казахстан, «GYOPLUS FZE», ОАЕ , УП «Насосенергомаркет», Бiлорусь, Тяньваньська АЕС, Китай, АЕС "Куданкулам", Iндiя .
Структура продажу продукцiї в 2015 роцi показує, що зростає потреба у високотехнологiчному обладнаннi, такому як:
- Насоси для АЕС;
- Насоси нафтовi магiстральнi;
- Насоси для видобутку i переробки нафти;
- Насоси енергетичнi (Прикладом є активне будiвництво Тяйваньской АЕС (Китай), для якої у звiтному роцi АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» в рамках договору з Китайської державною корпорацiєю ядерної енергетичної промисловостi ( CNEIC ) виготовило i вiдвантажило першi шiсть вiдцентрових насосних агрегатiв АЦНА 2000-40.)
Однак цей ринок обладнання є i найбiльш конкурентним. Це пояснюється перш за все зростанням конкуренцiї на зарубiжних ринках, введенням в Росiйськiй Федерацiї законодавчих актiв, якi пiдтримують росiйських виробникiв i стримують доступ iноземних товарiв, в тому числi i з України. Серед основних конкурентiв, можна видiлити, у сферi нафтових насосiв: KSB, Германiя, Ruhrpumpen, Германiя, АТ «ФГУП Турбонасос», РФ, ЗАТ «Гидрогаз», РФ, АТ «Гидроаппарат», РФ, АТ «Енергомаш (Сисерть)-Уралгiдромаш», енергетична промисловiсть: Sulzer, Швейцарiя, АТ «НВО iм.М.В.Фрунзе», Україна, Flowserve B.V. США, АТ «Пролетарский завод», РФ; у сферi водяних насосiв: ТОВ «Сумський машинобудiвний завод», Україна, ТОВ «Техносила» РФ.
На сьогоднiшнiй день АТ « Сумський завод « Насосенергомаш » має 65 - ти рiчний досвiд у проектуваннi , виготовленнi та участi в експлуатацiї насосного обладнання. Пiдприємство оснащене сучасною конструкторською базою, технологiчним обладнанням та унiкальними випробувальними стендами, що не мають аналогiв у Европi та країнах СНД. Фахiвцi АТ « Сумський завод « Насосенергомаш » постiйно вдосконалюють серiйнi машини, пiдвищують їх енергоефективнiсть i технологiчнiсть. На пiдприємствi дiє Система якостi, пiдтверджена мiжнародним сертифiкатом ISO 9001. Сертифiкат мiжнародної акредитацiї одержаний вiд фiрми "Бюро Верiтас". Вся вiдвантажена продукцiя у країни ближнього зарубiжжя (СНД) сертифiкована Росiйським центром сертифiкацiї (НАСТХОЛ). Пiдприємство має лiцензiю на виробництво насосiв для АЕС, яка видана Держцентрякостi Мiнекобезпеки України.
Також на пiдприємствi здiйснюється:
- пiдбiр насосiв на параметри та умови експлуатацiї;
- оформлення на митницi та доставку продукцiї замовникам;
- шеф-монтажнi роботи;
- сервiсне обслуговування обладнання;
- навчання персоналу обслуговуванню обладнання;
-реконструкцiя обладнання;
Кожний виготовлений насос забезпечується запчастинами протягом всього термiну експлуатацiї.
Головним завданням є пiдвищення надiйностi i зносостiйкостi, зниження енергоємностi та експлуатацiйних витрат, пiдвищення ремонтопридатностi машин, що випускаються. Пiдприємство дотримується концепцiї з придбання сучасних унiверсальних верстатiв-обробних центрiв з можливiстю реалiзацiї ряду операцiй: токарних, свердлильних, фрезерних, розточувальних робiт. З метою оновлення та модернiзацiї основних фондiв в Бiзнес-планi 2016 року передбачено капiталовкладення в розмiрi 41,1 млн. грн.
Серед основних постачальникiв можна видiлити:
- постачальники лиття: АТ ЗТ «Феррiт», ТОВ «ТЕХМАШ ПЛЮС», м. СумиТОВ «АРАТТА IНВЕСТ», м. Днiпропетровск
- комплектуючi: Hyosung Corporation, Пiвденна Корея, АТ «Гидромашсервис», РФ, APOLLO-GOESSNITZ GmbH, ПрАТ «НВО Днiпропрес», м. Днiпропетровск, ТОВ «Метiнвест-СМЦ», м. Харкiв
- електродвигуни: ПАО НПО «ЕЛСIБ», м. Новосибiрськ, РФ, ООО «ТД «Руселпром», РФ, ООО «Електродвигатєль», м. Тирасполь

 

Протягом 2015 р. вiдчуження майна товариства не вiдбувалося. Протягом 2010 року проводилось придбання активiв ЗАТ "НВО "Гiдромаш". Протягом 2011 року було вкладено фiнансовi iнвестицiї в ТОВ "Автостоянка", доля АТ в дочiрньому пiдприємствi складає 100%. Також Компанiя володiє 101,3 тис. шт. акцiй АТ «ВНДIАЕН», вартiстю 26 тис. грн.

 

Операцiї з пов’язаними сторонами: АТ «Гiдромашсервiс»; АТ «ВНДIАЕН»; ВАТ «Бобруйский машзавод»; АТ «ГМС Лiвгiдромаш»; ТОВ «УК «Група ГМС»; Компанiя APPOLLO-GOESSNITZ GmbH; Компанiя «H.M.S. Finance Limited»; ЗАТ «Нiжнєвартовськремсервiс»;
1.Виручка вiд продажу продукцiї, товарiв, послуг – 784 152 тис. грн.;
2.Придбання товарiв, робiт, послуг – 63 674 тис. грн.

 

До основних засобiв емiтента належать нерухомi основнi фонди, у тому числi: будiвлi, споруди, незавершене капiтальне будiвництво, а також рухомi основнi фонди, такi як транспортнi засоби, устаткування, обчислювальна технiка, iнструменти, прилади, iнвентар, тощо. Основнi засоби зарахованi i на баланс за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення та виготовлення. Основнi виробничi потужностi Товариства знаходяться в м. Суми. Станом на 31.12.2015 р. на зпiдприємствi встановлено та перебуває в експлуатацiї 806 одиниць металорiзального обладнання та машин для динамiчного балансування роторiв насосного обладнання, що виготовляється заводом, 27 фiзичних одиниць ливарного обладнання, 71 фiзична одиниця ковально-пресувальних машин, 47 фiзичних одиниць деревообробного обладнання i 126 фiзичних одиниць основного пiдйомно-транспортного обладнання. Iз загальної кiлькостi технологiчного обладнання встановлено та перебуває в експлуатацiї 60 одиниць важкого та унiкального технологiчного обладнання.
Протягом року вiдбулось збiльшення вартостi основних засобiв на 1,9%, їх величина на 31.12.2015р. склала 543 438 тис. грн. Основнi засоби, перш за все, зросли внаслiдок введення в експлуатацiю будивництва, реконструкцiї та ремонту ДОТ «Сонячний» та введення в експлуатацiю модельної оснастки. Протягом аналiзуємого перiоду значення коефiцiєнту зносу основних фондiв вирiс на 4% та склав 26,8%.

 

Треба вiдмiтити, що полiтичнi, фiнансово-економiчнi, виробничо-технологiчнi фактори мають вплив на дiяльнiсть Товариства. А зокрема, це такi як: митнi бар'єри, якi створюють проблеми у вивезеннi продукцiї, недосконалiсть податкового законодавства, конкуренцiя на ринку насосiв i її iнтенсивний розвиток. Вагомо вплинула на дiяльнiсть товариства нестабiльна ситуацiя в країнi, девальвацiя гривнi по вiдношенню до iноземної валюти. Внаслiдок чого, виникають валютнi, кредитнi, соцiальнi та iншi ризики. Компанiя здiйснює свої операцiї в ходi своєї звичайної дiяльностi та керiвництво вважає, що воно вжило всi необхiднi заходи для пiдтримки економiчної стабiльностi Компанiї в цих умовах.

 

За звiтний перiод сплачена сума штрафних санкцiй (неустойки, штрафи, вiдшкодування) складає 738.0 тис. грн.

 

В 2015 роцi фiнансування дiяльностi товариства здiйснювалось за рахунок власних коштiв та займiв. На фiнансовий стан АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» у 2015роцi мали вплив наступнi негативнi фактори: складнiсть залучення стороннiх кредитних ресурсiв в зв'язку з ускладненим оформленням документiв та високою цiною на кредитнi ресурси, високий рiвень податкiв, жорстке регулювання дiяльностi з боку валютного законодавства, що негативно впливало на платоспроможнiсть пiдприємства, та iнше. В 2015роцi Товариство погасило заборгованiсть по договору постiмпортного фiнансування та договору внутрiшньогрупового займу. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi пiдприємства в 2015роцi склав 2,17, що свiдчить про стабiльний фiнансовий стан пiдприємства. Вартiсть робочого капiталу склала 405 780 тис. грн., що є достатнiм для поточних потреб Товариства.

 

Зведена iнформацiя вiдсутня.Слiд зазанчити, що дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зросла на 13 905 тис. грн. (+13,2%), її величина дорiвнює 119 315 тис. грн.

 

Стратегiя пiдприємства у 2016 роцi спрямована на пiдвищення прибуткової дiяльностi пiдприємства – за рахунок збiльшення доходiв вiд реалiзацiї продукцiї пiдприємства – насосного обладнання, запасних частин, сервiсних робiт та послуг, розширення iснуючих ринкiв, та виходу на новi ринки збуту насосної продукцiї. особлива увага i надалi буде придiлятися модернiзацiї та оновленню основних фондiв Пiдприємства (згiдно Бiзнес-плану 2016 року передбаченi капiталовкладення у розмiрi 41,1 млн. грн.) Адмiнiстрацiя докладає значних зусиль на поповнення портфеля замовлень для забезпечення повного завантаження працюючих, що дасть можливiсть збiльшити доходи пiдприємства, та, як наслiдок, збiльшити заробiтну плату робiтникам пiдприємства.
На 2016 рiк плануютьсяi економiчнi та технiчнi заходи на пiдприємствi, а саме:
- Проведення комплексу робiт щодо вдосконалення технологiї та органiзацiї виробництва;
- Придбання i запуск нового технологiчного обладнання;
- Пiдвищення якостi продукцiї, що випускається;
- Проведення аналiзу вiдповiдностi дiючих конструкцiй насосного обладнання свiтовим стандартам;
- Проведення модернiзацiї вузлiв насосного обладнання;
- Скорочення термiнiв оборотностi виробничих запасiв, готової продукцiї, незавершеного виробництва;
- Зниження собiвартостi продукцiї, що випускається.
У 2016 роцi планується продовжувати роботи з впровадження комплексної системи автоматизацiї виробництва для управлiння замовленнями на всiх стадiях виробничого циклу. Цей iнструмент дозволить ефективно розраховувати i розподiляти завантаження устаткування, вести розрахунок виробничих потужностей, розраховувати цикли виготовлення продукцiї, i виконувати перепланування виробництва в умовах постiйно корегує плани виробництва пiд умови ринку.
Так само ведуться роботи з впровадження систем автоматизованого проектування конструкторсько-технологiчної документацiї, що дозволить зменшити термiни розробки техдокументацiї.
У поточному роцi одним з найактуальнiших завдань є проблема пошуку реальних можливостей поповнення власних оборотних коштiв для модернiзацiї виробництва i виробленої продукцiї.
Це обумовлює розробку нових шляхiв органiзацiї роботи пiдприємства, перш за все:
1) в мiнiмiзацiї витрат шляхом вдосконалення органiзацiї виробництва;
2) в кадрової та соцiальної полiтики пiдприємства;
3) в гнучкiй цiновiй полiтицi;
4) у полiпшеннi споживчих властивостей продукцiї шляхом модернiзацiї продукцiї, що випускається i освоєнням нової;
5) у бiльш цiлеспрямованiй маркетинговiй дiяльностi на традицiйних i нових ринках;
6) в чiткiй цiльовiй установцi на пiдвищення експортного потенцiалу.

 

Одним iз основних напрямкiв роботи Правлiння Товариства в 2015 роцi було освоєння нових видiв продукцiї. З метою оновлення та модернiзацiї основних фондiв у Бiзнес-планi 2015 Товариства було заплановано капiталовкладень у розмiрi 11,9 млн. грн. В результатi технiчними службами Пiдприємства у звiтному роцi було розроблено та виготовлено 34 найменуваня насосiв, нової та модернiзованої технiки. Так, у 2016 роцi планується виробництво та поставки нових видiв насосного обладнання i запчастин до нього по зовнiшньоекономiчних контрактах до Росiї, Боснiї та Герцоговини, Iраку, Китаю, Iндiї, Iрану, Сербiї, Болгарiї.

 

Судовi справи вiдсутнi.

 

Iнформацiя вiдсутня
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка