Пошук по сайту


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента - Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Сторінка9/29
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

526134

513432

15146

15146

541280

528578

будівлі та споруди

244329

242120

9459

9459

253788

251579

машини та обладнання

255757

238203

5590

5590

261347

243793

транспортні засоби

6761

6866

66

66

6827

6932

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

19287

26243

31

31

19318

26274

2. Невиробничого призначення:

7354

30026

317

46

7671

30072

будівлі та споруди

7168

28151

317

46

7485

28197

машини та обладнання

124

1077

0

0

124

1077

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

62

798

0

0

62

798

Усього

533488

543458

15463

15192

548951

558650

Опис

Активи, вартiстю менше 1 000,00 грн., а з 2012 р. – менше 2 500,00 грн., а з 01.09.2015 р. – менше 6 000,00 грн не визнаються у складi основних засобiв i не амортизуються, а списуються на витрати при введеннi в експлуатацiю. Амортизацiя основних засобiв нараховується за лiнiйним методом на основi таких очiкуваних строкiв корисної експлуатацiї (по групам основних засобiв): "земля" - не амортизується, "будiвлi i споруди" срок корисної експлуатацiї 10-126 рокiв, "машини та обладнання" - 3-50 рокiв, транспортнi засоби - 5-49 рокiв, iншi основнi засоби - 4-47 рокiв. Сума основних засобiв станом на 31.12.2015 року 543 458тис. грн., первiсна вартiсть - 742 878 тис. грн., сума зносу - 199 420 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

870476

732575

Статутний капітал (тис. грн.)

24722.000

24722.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

24722.000

24722.000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Чистi активи Товариства станом на 31.12.2015 р. становлять 870 476 тис. грн.
В ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2015 р. перевищує розмiр статутного капiталу на 845754 тис. грн. Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства, вона бiльше статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

113662

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

10770

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

329533

X

X

Усього зобов'язань

X

453965

X

X

Опис:

Загалом станом на 31.12.2015 р. Товариство має зобов'язань на суму 453 965 тис. грн.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка