Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури у 2016/2017 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури у 2016/2017 навчальному році

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У 2016/2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

У 2016/2017 навчальному році викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами:

Фізична культура, 1-4 класи – «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів, 1-4 класи» (Т.Ю. Круцевич, В.М. Єрмолова, Л.І. Іванова, О.Д. Кривчикова, Г.Г. Смоліус, в-во "Освіта", 2012); «Фізична культура для спеціальної медичної групи, 1-4 класи» (авт. В.І. Майєр, в-во «Ранок», 2006); навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи. Варіативний модуль «Хореографія» (авт. Федьо Л.В.), лист МОН від 01.09.2015 № 1/11-12709.

Підручники: Качеров О.Б., Арефьєв В.Г. Основи здоров’я та фізична культура (підручник), 2кл.; Качеров О.Б., Арефьєв В.Г. Основи здоров’я та фізична культура (підручник), 3кл.; Арефьєв В.Г. та інші. Фізична культура (підручник), 4кл.; Гнатюк О.В. Основи здоров’я та фізична культура (підручник), 4 кл.

Фізична культура, 5-9 класи – «Фізична культура. 5–9 кл.» (Т.Ю. Круцевич, В.В. Деревянко, С.М. Дятленко, 2012); «Фізична культура для спеціальної медичної групи, 5-9 класи» (В.І. Майєр, В.В. Деревянко);

Програма з фізичної культури, 5-9 класи, Круцевич Т.Ю., 2009. Лист МОН від 01.07.2009 № 1/11-4630.

Підручники: Єрмолова В.М. та ін. Фізична культура, 5 кл., 2005; Арефьев В.Г., Качеров О.Б., Короп М.Ю. Фізична культура (підручник), 6 кл., 2006; Єрмолова В.М., Іванова Л.І., Опирайло С.І. Фізична культура (підручник), 6 кл. 2006; Єрмолова В.М., Іванова Л.І. Фізична культура (підручник), 9 кл. 2009; Ареф’єв В.Г. Фізична культура (підручник), 9 кл., 2009.

Фізична культура, 10-11 класи «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів, 10-11 класи, рівень стандарту» (авт. Круцевич Т.Ю та ін., в-во «Літера. ЛТД», 2011); «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів, спортивний профіль,10-11 класи» (авт. В.М. Єрмолова та ін., сайт mon.qov.ua); програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура» для спеціальних медичних груп (автори Деревянко В.В., Майєр В.І., Пустолякова Л.М.).
Профільне та поглиблене вивчення.

Виходячи із потреб та побажань учнів, умов та матеріально-спортивного забезпечення навчальний заклад обирає один або кілька видів фізкультурної діяльності, який вивчається у 10 та 11 класах. В одному класі вивчається не більше двох видів фізкультурної діяльності (наприклад, дівчата – легка атлетика, хлопці – футбол).

Програма передбачає реалізацію змісту в обсязі п’яти годин на тиждень у 10 та 11 класах. Вона не встановлює чітко визначеної кількості годин для вивчення тих чи інших складових. Враховуючи рівень знань, фізичної підготовленості учнів, їх інтереси і здібності, стан спортивно-матеріальної бази навчального закладу, кліматичні умови вчитель може самостійно:

    • визначати кількість годин на вивчення складових кожного з видів фізкультурної діяльності;

    • змінювати послідовність вивчення питань в обсязі тем;

    • обирати найбільш ефективні форми організації навчального процесу, засоби розвитку фізичних якостей та природних здібностей, спеціальні вправи для опанування учнями рухових дій;

    • застосовувати підручники, посібники, рекомендовані для використання в школі.Типові навчальні плани

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предмета «Фізична культура» в інваріантній складовій передбачено:

у 1-4 класах – 3 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682);

у 5-9 класах – 3 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.04.2012 №409, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 551);

у 10-11 класах – 2 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834);

у 10-11 класах спортивного та військово-спортивного профілів – 5 годин на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834).

Основна школа:

Предмет

Клас

Тижневе навантаження

Фізична культура

5-9

3 години на тиждень
Рівень змісту

10 клас

11 клас

Рівень стандарту

2 год

2 год

Академічний рівень

2 год

2 год

Профільний рівень

5 год

5 год


Навчальний процес у 2016/2017 навчальному році організовується таким чином, щоб медичне обстеження учнів проводилось в установленому законодавством порядку. Не можна допускати на уроках фізичної культури навантаження учнів, які не пройшли медичного обстеження.

Під час проведення занять з фізичної культури слід дотримуватись «Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» (Наказ МОН України від 01.06.2010 № 521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2010 р. № 651/17946).
Загальні рекомендації щодо календарного планування

Робочі навчальні плани розробляються у такій же формі та за тими ж рекомендаціями як і в 2015/2016 н.р. (лист МОН України від 11.06.2014 № 1/9-303). При цьому частина навчального навантаження з фізичної культури (до 1 години на тиждень) може використовуватися на вивчення окремих навчальних предметів, що забезпечують рухову активність учнів (хореографія, ритміка, плавання), за наявності відповідних умов, педагогічних кадрів та навчальних програм, які мають гриф Міністерства освіти і науки України.

На підставі навчальної програми і річного плану вчитель складає календарний план на півріччя (семестри) навчального року. У цьому плані він конкретизує навчально-виховні завдання та деталізує засоби фізичного виховання. Тут детальніше, порівняно з іншими документами планування, визначається дозування фізичних навантажень і форми організації уроків.

Недоцільно планувати на семестр завдання з розвитку рухових здібностей, тому що протягом цього періоду під час проведення навчальної роботи з фізичного виховання здійснюється комплексна робота щодо розвитку в учнів різноманітних здібностей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості тощо). Краще передбачити ці завдання в конспектах уроків.
Організація навчально-виховного процесу

Управління навчально-виховним процесом із фізичної культури та позаурочною фізкультурно-оздоровчою роботою в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 № 458 «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України». Заняття з фізичної культури і спорту проводяться вчителем фізичної культури або особою, яка має спеціальну освіту та кваліфікацію: тренер, керівник гуртка, групи, спортивної секції тощо (далі – фахівець з фізичної культури і спорту).

До занять допускаються учні, які пройшли обов’язковий медичний профілактичний огляд відповідно до «Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 17.08.2009 № 772/16788, не мають протипоказань щодо стану здоров’я, в яких визначені рівень фізичного розвитку і група для занять фізичною культурою. Учні повинні бути присутніми на уроках з фізичної культури незалежно від рівня фізичного розвитку і групи для занять фізичною культурою, а також тимчасово звільнені від занять. Допустиме навантаження на уроці для тих учнів, які за станом здоров’я належать до підготовчої та спеціальної груп і відвідують уроки фізичної культури, встановлює вчитель фізичної культури.

Організація медичного обслуговування учнів здійснюється відповідно до чинного законодавства. Відповідно до ст. 22 Закону України «Про загальну середню освіту», заклади охорони здоров’я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Медичне обстеження учнів проводиться щорічно в установленому законодавством порядку. Учні, які не пройшли медичного обстеження, не допускаються до фізичного навантаження на навчальних заняттях. Поділ класу на групи дівчат і юнаків під час вивчення предмета в 10-11класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 (додаток 2). При наявності можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах варто проводити для хлопців та дівчат окремо.

При формуванні розкладу навчальних занять на тиждень не рекомендується здвоювати уроки фізичної культури або проводити їх два дні

поспіль.

Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі за умови, що температура повітря не нижча:

-8°С – для учнів 1-2 класів;

-8°С – -11°С – для учнів 3-4 класів;

-12°С – для учнів 5-7 класів;

-12°С – -15°С – для учнів 8-11 класів.
Планування навчально-виховного процесу

Навчальний матеріал у програмі для 1-4 класів розподілений не за видами спорту, а за «школами», до яких увійшли вправи, об’єднані за способами рухової діяльності. Програма робить акцент на розвиток навичок мислення, міжособистісних відносин, творчої співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу і покликана сприяти системним реформам національної освіти, процесам її інтеграції до європейського та всесвітнього освітнього простору.

Програми з фізичної культури для 5-11 класів характеризуються спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу (спортивний зал, спортивні пришкільні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення. Матеріал програм з фізичної культури спрямований на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань на уроках фізичної культури.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» у 5-11 класах загальноосвітній навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов’язковим є включення засобів теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для даного класу до кожного варіативного модуля.

На заняттях з фізичної культури рекомендуємо здійснювати особистісно орієнтований підхід до навчання учнів за статевими та індивідуальними особливостями фізичного розвитку, а також з урахуванням їхніх потреб і нахилів, навчити учнів «слухати» й «оцінювати» свій фізичний стан, добирати і використовувати різноманітні засоби свого фізичного вдосконалення, а вчителям відійти від надто узагальнених, «розмитих» завдань навчання.

Рекомендуємо до заходів з навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів плаванню в регіонах залучати різноманітні місцеві ресурси: басейни дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, відвідування яких організовується для учнів і сусідніх шкіл; басейни дитячо-юнацьких спортивних шкіл тощо.

Для вивчення учнів плаванню розроблені відповідні навчальні програми, які мають гриф Міністерства освіти і науки України, а саме:

- навчальна програма з фізичної культури «Плавання» для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Деревянко В.В., Сілкова В.О.);

- навчальна програма з фізичної культури «Початкове навчання плаванню учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Деревянко В.В., Сілкова В.О.);

- навчальна програма гуртка (секції) «Плавання» (автори Деревянко В.В., Сілкова В.О., Перець Т.).
Система оцінювання навчальних досягнень учнів.

Вимоги до ведення та записів у класному журналі.

Об’єктами оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури можуть бути:

 1. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

 2. Техніка виконання учнями фізичних вправ.

 3. Засвоєння теоретико-методичних знань.

 4. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні навчальні нормативи, передбачені навчальною програмою, та нормативи, запропоновані програмами кожного варіативного модуля по роках вивчення. Порядок складання нормативів визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

Під час складання навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (низький, середній, достатній, високий), а потім з урахуванням динаміки особистого результату виставляють оцінку в балах.

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з фізичної підготовленості, потрібно дотримуватися таких вимог:

1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше як на двох заняттях).

3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після — відновлювальні вправи.

4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.

5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюють, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями. Учні 1-4 класів у 2016/2017 н.р. не оцінюються (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 12.09.2011 №1050).

Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня: непропорційний фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, тимчасове перебування в підготовчій групі не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності.

Оцінювання техніки виконання фізичних вправ, рівня засвоєння теоретико-методичних знань, виконання навчальних завдань під час уроку може здійснюватися як комплексно, так і роздільно.

Під час оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів.

Оцінювання досягнень учнів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальних медичних груп:

  • рекомендується поточне оцінювання за теоретико-методичні знання, техніку виконання коригувальних вправ та виконання завдань уроку (на користь учня);

  • не виставляється оцінка за орієнтовні навчальні нормативи, тему, семестр чи рік (у клітинці слід писати «зар.» чи «зв.») ;

  • оцінка виставляється тільки за орієнтовний навчальний норматив, тему, І, ІІ семестр та річна, а також у свідоцтво чи атестат у вигляді «зар.»;

  • якщо оцінено хоча б один семестр (бально), то виставляється оцінка за рік (на користь дитини);

  • для учнів, які за станом здоров’я взагалі звільнені від занять фізкультурою, «зв.» ставиться тільки за орієнтовний навчальний норматив, тему, І чи ІІ семестри та за рік.


Методист

відділу національно-патріотичного виховання О. В. Сич

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо викладання біології, екології та основ...
Основні нормативно-правові документи, якими повинні керуватися у навчально-виховному процесі вчителі біології у 2016/2017 навчальному...

Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури...
...

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу...
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184с

Методичні рекомендації щодо викладання предметів духовно-морального...
Методичні рекомендації щодо викладання предметів духовно-морального спрямування на 2015–2016 навчальний рік

Державний стандарт розроблений з урахуванням Державних санітарних...
Методичні рекомендації "Організація інклюзивного, індивідуального навчання для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх...

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2013-2014 навчальному році
Лист мон від 17. 07. 2013 №1/9-498 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки...

Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049

Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2014/2015 навчальному році
Навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснюватися за Державними стандартами затвердженими постановою...

«Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»
Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 №305), нового Санітарного...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка