Пошук по сайту


2.5 SWOT–аналіз підприємства - Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання, як вивчення основних...

Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання, як вивчення основних понять, концепцій та систем маркетингу; дослідження та аналіз деревообробної галузі; зробити відповідні висновки

Сторінка3/6
1   2   3   4   5   6

2.5 SWOT–аналіз підприємстваSWOT–аналіз (від англ. strengths – сила, weaknesses – слабкості, opportunities – можливості, threats – небезпеки) – це метод стратегічного аналізу, який дозволяє визначити сильні і слабкі сторони фірми, а також її можливості та загрози, які можуть мати місце в умовах ринку, приймаючи до уваги вимоги СОТ. Структурно він складається з чотирьох частин:

 • сильні сторони підприємства;

 • слабкі сторони підприємства;

 • можливості (шанси);

 • загрози (небезпеки).

SWOT – аналіз державного підприємства «Зарічненський лісгосп» наведено в табл.2.4.

Таблиця 2.4.

SWOT – аналіз ДП «Зарічненський лісгосп»

Таблиця 2.4.

Сильні сторони:

Слабкі сторони:

 1. Незалежність від постачальників сировини

 2. Відносно стабільні ринки збуту

 3. Кваліфіковані кадри

 4. Злагоджена система соціальної підтримки працівників

 1. Відсутність служби маркетингу на підприємстві

 2. Незручне територіальне положення

 3. Недостатність капіталу

 4. Велика конкуренція

 5. Застаріле обладнання

 6. Недостатня забезпеченість транспортними засобами

 7. Неналежний стан лісовозних доріг

 8. Радіологічне забруднення

Шанси:

Небезпеки

 1. Позитивна динаміка обсягів реалізації продукції

 2. Зростання виробництва у суміжних галузях

 3. Заміна обладнання на нове

 1. Плинність кадрів

 2. Можливість втрати іноземних партнерів

 3. Захоплення ринку конкурентами
Отже, до сильних сторін ДП «Зарічненський лісгосп» можна віднести незалежність від постачальників сировини, відносна стабільність ринків збуту продукції. На підприємстві працюють досвідчені спеціалісти, рівень кваліфікації яких відповідає займаним посадам, діє злагоджена система соціальної підтримки працівників підприємства.

Слабкими сторонами підприємства є відсутність служби маркетингу, незручне територіальне положення, старе обладнання, яке часто потребує ремонту, а це в свою чергу призводить до додаткових витрат, недостатність капіталу на оновлення основних фондів, недостатня забезпеченість транспортними дорогами, незадовільний стан лісовозних доріг або їх відсутність. Однією з найбільш слабких сторін підприємства слід визнати радіологічне забруднення лісів, що значно підриває довіру до якості продукції.

Аналізуючи шанси підприємства, варто відмітити позитивну динаміку обсягів реалізації продукції, зростання виробництва в суміжних галузях, зокрема в будівельній галузі, заміна застарілих виробничих потужностей на продуктивніше, підвищення продуктивності праці.

Досліджуючи небезпеки підприємства, необхідно відмітити відтік кваліфікованих кадрів як у зв’язку зі створенням власного капіталу, так і до конкурентів, загроза втратити споживачів, особливо іноземних, захоплення ринку конкурентами.

SWOT – аналіз продукції підприємства

SWOT – аналіз продукції підприємства полягає у порівнянні її технічних та економічних показників з показниками продукції провідних конкурентів за шестибальною шкалою, у якій оцінка шість балів – еталонний показник, а один бал означає мінімальну схожість з еталоном.

Таблиця 2.4.2

SWOT – аналіз продукції ДП «Зарічненський лісгосп»

п/п

Показники


Оцінка

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

1.


Загальна маркетингова стратегія

 

 

 

 

 

 

2.


Якість

продукції

 

 

 

 

 

 

3.


Ціна

продукції

 

 

 

 

 

 

4.


Цінова

політика

 

 

 

 

 

 

5.

Система збуту

 

 

 

 

 

 

6.


Просування

та реклама

 

 

 

 

 

 

7.

 Public relations

 

 

 

 

 

 

8.


Гнучкість

витрат

 

 

 

 

 

 

9.


Система

управління

 

 

 

 

 

 

  • продукція ДП «Зарічненський лісгосп»

– продукція конкурента ДП «Дубровицький лісгосп»

SWOT – аналіз продукції підприємства показує, що розташування кривої оцінок продукції конкурента, тобто ДП «Дубровицький лісгосп» тяжіє до більш високих балів, ніж крива продукції ДП «Зарічненський лісгосп». Аналізуючи продукцію ДП «Зарічненський лісгосп», треба відмітити, що вона є менш конкурентоспроможна порівняно з продукцією ДП «Дубровицький лісгосп».

Слабкими позиціями конкурентоспроможності продукції підприємства є загальна маркетингова стратегія, просування та реклама, public relations.
2.6.Аналіз стратегічної концепції «БКГ»
Першою моделлю корпоративного стратегічного планування прийнято вважати так звану модель "росту-частки", яка більше відома як модель БКГ (BCG). Ця модель являє собою своєрідне відображення позицій конкретного виду бізнесу в стратегічному просторі, який визначається двома координатними осями, одна з яких використовується для вимірювання темпів зростання ринку відповідного продукту, а інша - для вимірювання відносної частки продукції організації на ринку аналізованого продукту.

Метод ВКГ-це концепція портфельного аналізу діяльності підприємства,яка ґрунтується на критеріх та контролі частки ринку та темпів його зростання.

Матриця БKГ (англ. BCG matrix) - інструмент для стратегічного аналізу і планування в маркетингу. Створена засновником Бостонської консалтингової групи Брюсом Д. Хендерсеном для аналізу актуальності продуктів компанії, виходячи з їх положення на ринку щодо зростання ринку даної продукції й займаної обраної для аналізу компанією частки на ринку. Даний інструмент теоретично обгрунтований. В його основу закладено дві концепції: життєвого циклу товару (вертикальна вісь) і ефекту масштабу виробництва або кривої навчання (горизонтальна вісь).

Класифікації типів стратегічних господарських підрозділів:

«Зірки»

Високе зростання обсягу продажів і висока частка ринку. Частку ринку необхідно зберігати і збільшувати. «Зірки» приносять дуже великий прибуток. Але, незважаючи на привабливість даного товару, його чистий грошовий потік достатньо низький, тому що вимагає значних інвестицій для забезпечення високого темпу зростання.

«Дійні корови» («Грошові мішки»)

Висока частка на ринку, але низький темп зростання обсягу продажів. «Дойних корів» необхідно берегти і максимально контролювати. Їх привабливість пояснюється тим, що вони не вимагають додаткових інвестицій і самі при цьому забезпечують хороший грошовий прибуток. Кошти від продажів можна спрямовувати на розвиток «Важких дітей» та на підтримку «Зірок».

«Собаки» («Кульгаві качки», «Мертвий вантаж»

Темп зростання низький, частина ринку низька, продукт як правило низького рівня рентабельності і вимагає великої уваги з боку керуючого. Від «Собак» треба позбавлятися.

«Важкі діти» («Дикі кішки», «Темні конячки», «Знаки питання»)

Низька частка ринку, але високі темпи зростання. «Важких дітей» необхідно вивчати. У перспективі вони можуть стати як зірками, так і собаками. Якщо існує можливість переведення в зірки, то потрібно інвестувати, інакше - позбуватися.[10]

Використаня методу ВКГ дає змогу порівняти стратегії на ринку і передбачити асортиментну політику його продукції.

Недоліки методу:

-Сильне спрощення ситуації;

-У моделі враховуються тільки два фактори, однак висока відносна частка ринку - не єдиний фактор успіху, а високі темпи приросту - не єдиний показник привабливості ринку;

-Відсутність обліку фінансового аспекту, видалення собак може призвести до подорожчання собівартості «корів» і «зірок», а також негативно позначитися на лояльності клієнтів, що користуються даним продуктом;

-Допущення про те, що частка ринку відповідає прибутку, це правило може порушуватися при виведенні на ринок нового продукту з великими інвестиційними витратами;

-Допущення, що зниження ринку викликане закінченням життєвого циклу товару. Бувають інші ситуації на ринку, наприклад, закінчення ажіотажного попиту або економічна криза.

Переваги методу:

-Теоретичне опрацювання взаємозв'язку між фінансовими надходженнями і аналізованими параметрами;

-Об'єктивність аналізованих параметрів (відносна ринкова частка і темп зростання ринку);

-Наочність отриманих результатів і простота побудови;

-Вона дозволяє поєднувати аналіз портфеля з моделлю життєвого циклу товару;

-Матриця проста і доступна для розуміння;

-Легко розробити стратегію для бізнес-одиниць та інвестиційну політику.

Знаходження стратегічних позицій підприємств на внутрішньому ринку України:

- ДП «Зарічненський лісгосп»

 • ВАТ «Рівне-азот»

 • ЗАТ Березнівська сірникова фабрика

 • ВАТ Рівне-льон

 • ВАТ Рівненська фабрика нетканих матеріалів

 • ВАТ РЗВА

 • Фоломед-спільне підприємство

 • ВАТ «Рівень»

 • ДП РАЕС

 • ЗАТ Острозький цукровий завод

 • НУВГП

 • РДГУ

 • Острозька академія

 • МЕГУ

 • РІС

 • Приват банк

 • НБУ

 • Футбольний клуб «Шахтар»

 • «Динамо»

 • ВАТ «Рівне-бурштин»

 • ПАТ Рокитнівський склозавод

 • ТзОВ «Полімер»

Результати дослідження наведено в табл.2.6

Матриця Бостон-Консалтинг Груп

Таблиця 2.6

«Зірки»

«Знак питання»

ВАТ Рівненська фабрика нетканих товарів;

Фаломед;

Острозька академія;

Приват банк;

«Шахтар»;

«Динамо»;ВАТ Рівне-льон;

«Дійні корови»

«Собаки»

ВАТ Рівне Азот;

ВАТ Рівень»;

ДП РАЕС;

ЗАТ Острозький цукровий завод;

НУВГП;

РДГУ;

МЕГУ;

НБУ;

ВАТ Рівне- бурштин;

ПАТ Рокитнівський склозавод;

ДП «Зарічненський лісгосп»ЗАТ Березнівська сірникова фабрика;

ЗАТ Газпром;

РІС.


Моє підприємство ДП «Зарічненський лісгосп» я відніс до «Дійних корів», адже воно на даний момент є прибутковим. Є значні темпи зростання ,частина ринку є значною , яке реалізовує продукцію не лише в Україні,а й по за межами.
2.7.Аналіз конкурентоспроможності продукції
Одна з найважливих задач розвитку підприємтсва і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забеспечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращення якості, досягнення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку.

Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, за місце на ринку) поміж фірмами-виробниками змушує шукати їх нові засоби впливу на рішнння покупців. Одним з таких шляхів є створення товарів покращеного рівня якості.

Щоб товар легко продавався на ринку, він повинен задовольняти дві вимоги: мати відповідні споживчі властивості, тобто бути корисним для особистого або суспільного вжитку, і відзначатися конкурентноздатністю, щоб придбання саме цього товару уявлялося покупцеві вигіднішим і зручнішим, ніж іншого з такими ж функціями або такого ж у іншого продавця.[8]

Між споживчими властивостями товару та конкурентноздатністю його існує закономірність: кожний конкурентноздатний товар наділений споживчими властивостями, але не кожен товар з такими властивостями конкурентноздатний. Конкурентноздатність – це сукупність якісних та вартісних характеристик товару, яка забезпечує задоволення конкретної потреби. Бути конкурентноздатним означає не тільки протистояти конкуренції, а й переважати її.

Критерії якості та конкурентно спроможності :

1- товар відповідає кращому рівню якості і конкурентоспроможності ;

0,89-0,8 – відмінна якість , що відповідає вимогам СОТ;

ніж середній;

0,63 – середній рівень якості та конкурентоспроможності;

0,62-0,38 – задовільна якість,що відповідає мінімальному рівню конкурентоспроможності;

0,37 – мінімально допустима якість та конкурентоспроможність,яка характерна для місцевих риків;

>0,37 – не пристойна якість.

Приклад формування матриці оцінки конкурентоспроможності продукції

ДП «Зарічненський лісгосп»

Таблиця 2.7

№ з/п

Назва параметрів

Відповідність вимогам ринку

1.Технічні

1.1

Відповідність міжнародним стандартам якості

1

1.2

Відповідність національним стандартам якості

1

1.3

Відповідність міжнародним нормативам на товар

1

1.4

Відповідність національним нормативам на товар

1

1.5

Відповідність міжнародним законодавчим актам

0

1.6

Відповідність національним законодавчим актам

0

1.7

Відповідність дизайну міжнародним стандартам

-

1.8

Відповідність дизайну національним стандартам

-

1.9

Відповідність кольорів міжнародним стандартам

-

1.10

Відповідність кольорів національним стандартам

-

1.11

Відповідність упакування міжнародним стандартам

1

1.12

Відповідність упакування національним стандартам

1

2.Економічні

2.1

Ціна товару

1

2.2

Додаткові витрати на транспортування

1

2.3

Вартість установки

0

Продовження таблиці2.7

2.4

Вартість експлуатації

1

2.5

Вартість навчання

1

2.6

Вартість ремонту

1

2.7

Вартість технічного обслуговування

1

2.8

Податки

1

2.9

Страхові внески

1


∑Т = 6

∑Е = 8

Кі = 6/8=0,75

Висновок: Оскільки К =0,75 ,це означає високу якість товару та конкурентно спроможності,що відповідає вищій ніж середній
2.8 Аналіз формування цін на продукцію

Політика цін підприємства є одним з головних елементів маркетингу і суттєво залежить від типу ринку. Найбільшої є її роль на ринку монополістичної конкуренції, де кількість конкурентів відносно невелика і їхні сили приблизно однакові.

Фактори, що впливають на ціноутворення:

Зовнішні:

 • ціни конкурентів

 • затрати на сировину

 • попит на продукцію

Внутрішні:

 • економічна стабільність підприємства

 • збільшення внутрішніх затрат на виготовлення продукції

До стратегій ціноутворення продукції даного підприємства можна віднести стратегію отримання стабільного прибутку, збереження обсягів товарообороту, перемога у конкурентній боротьбі.[2]

Ціна споживання продукції підприємства – це її ринкова ціна з додатковими різного роду витратами. Ціна споживання будь-якої продукції визначається за допомогою наступної структурною формулою:

Цс=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11

 1. ринкова ціна продукції;

 2. вартість транспортування;

 3. вартість установки;

 4. вартість зберігання;

 5. вартість інформації та документів ;

 6. вартість обслуговування;

 7. витрати на енергію;

 8. витрати на ремонт;

 9. податок;

10-вартість страхування;

11-вартість утилізації.
Матриця формування цін споживання при оптовій торгівлі підприємств

Таблиця 2.9

Назва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цс

Овочі

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

+

1+2+4+5+6+7+11

М'ясо

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

+

1+2+4+5+6+7+11

Пиво

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

+

1+2+4+5+6+7+11

Взуття

+

+

-

+

+

-

+

-

-

-

+

1+2+4+5+7+11

Будинок

+

-

-

+

+

+

+

+

-

+

-

1+4+5+6+7+10

Квартира

+

-

-

+

+

+

+

+

-

+

+

1+4+5+6+7+8+10+11

Дача

+

-

-

+

+

+

+

+

-

+

-

1+4+5+6+7+8+10

Легковий автомобіль

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11

Земля

+

-

-

+

+

+

-

+

+

-

-

1+4+5+6+8+9

Пиломате- ріали

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

1+2+4+5+6+7+11


Висновок: Отже,розрахункова формула для ціни продукції «Полімер» має наступний вигляд:

Цс=1+2+4+5+6+7+8+9+10, де

1-ринкова ціна продукції;

2-вартість транспортування;

4-вартість зберігання;

5-вартість інформації;

6-вартість обслуговування;

7-витрати на енергію;

8-витрати на ремонт;

9-податок;

10-вартість страхування
2.9.Обгрунтування альтернативних шляхів товароруху

Товарорух - це система, яка забезпечує фізичне переміщення товарів і послуг від виробника до споживача, зокрема транспортування, зберігання, здійснення угод, передачу права власності, управління каналами збуту та сервісне обслуговування.

Політика фірми в галузі розміщення та збуту стосується завдань, що взаємозв'язані з тими каналами збуту, по яких товар надходить до кінцевого споживача. Головним завданням цієї політики є оптимальне формування системи розподілу. При цьому, йдеться перш за все про наступні рішення політики розподілу:

· визначення тих каналів збуту або напрямків продажу, по яких товар або послуга надходять до кінцевого споживача;

· рішення про маркетингову логістику, тобто про питання найкращого розподілу товарів (фізичний розподіл)

· визначити способи перевезення, засоби транспортування, місцезнаходження складів постачання та збуту.

2.10 Аналіз впливу комунікаційних заходів на просування продукції

Ефективна маркетингова політика комунікацій підприємства неможлива без формування комплексу її заходів.

1 етап – визначення завдань комплексу маркетингових комунікацій – стимулювання попиту, збільшення обсягів продажу, поліпшення іміджу підприємства, збереження частки ринку та ін.

2 етап – дослідження цільової аудиторії та бажаної зворотної реакції – це нинішні та потенціальні покупці товару, в даному випадку люди молоді та середнього віку, жителі великих міст, молоді сім’ї, тобто люди, що не мають власного господарства.

3 етап – вибір форми звернення до споживачів (реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж, прямий маркетинг). В даному випадку найдійовішими методами є реклама і стимулювання збуту, оскільки вони являються найбільш ефективними методами впливу на кінцевих споживачів, на яких і розрахована продукція даного підприємства.

4 етап – формування бюджету

Рис 2.10Як відомо, маркетингові комунікації є складовою частиною маркетингу. Тому особливості організації маркетингу на підприємстві впливають і на організацію служби маркетингової політики комунікацій.

У процесі планування фахівці з маркетингових комунікацій застосовують різноманітні показники, що відбивають загальний стан комунікацій підприємства та окремих складових цих комунікацій. Ясна річ, що просто неможливо абсолютно однозначно визначити вплив маркетингової політики на загальні показники діяльності підприємства, до яких належать обсяги продажу, прибуток або частка ринку.

Метою даної роботи є розробка та оцінка ефективності при застосуванні підприємством різних інструментів маркетингових комунікацій
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання, як вивчення...
Досвід розвинутих країн переконливо доводить, що основною формою економічної життєдіяльності підприємств в умовах ринкової економіки...

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Курсова
Товарна біржа не займається комерційним посередництвом І не має на меті одержання прибутку

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Курсова робота на тему “Підприємство основна ланка економіки”
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб’єкт, що займається...

Курсова робота
Принципи побудови І аналіз механізму справляння податку на додану вартість до бюджету

Законодавство Висновки до 1 розділу
Аналіз І тенденції стану безробіття в Хмельницькій області Висновки до 2 розділу

Курсова робота на тему Акціонерні товариства
Україні, його правовой статус та види, розглянуті питання щодо створення, управління та контролювання діяльності акціонерного товариства....

Тести концепція маркетингу це: Система зв'язків виробника І споживач а товару
На думку керівника відділу маркетингу бюджет маркетингу передбачає розподіл коштів за

Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування...
Процес переходу к ринковим відносинам,повязаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка