Пошук по сайту


Висновки за розділом 3 - Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання, як вивчення основних понять,...

Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання, як вивчення основних понять, концепцій та систем маркетингу; дослідження та аналіз деревообробної галузі; зробити відповідні висновки

Сторінка6/6
1   2   3   4   5   6

Висновки за розділом 3

Маркетингова діяльність є як об'єктивною необхідністю орієнтації науково-технічної, виробничої і збутової діяльності підприємства на врахування ринкового попиту, потреб і вимог споживачів.

Маркетинг як концепція управління підприємством потребує аналізу управлінської діяльності. Для керівництва цим процесом необхідні чотири елементи: вихідні дані (інформація); мета діяльності; власне діяльність і контроль результатів.

Управлінська діяльність поділяється на три рівні - стратегічний, тактичний і оперативний.

Стратегія підприємства – це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритети і для підприємства проблеми, його місію, головні цілі і розподіл ресурсів для їх досягнення. Вона формулює цілі та основні шляхи для їх досягнення, таким чином, що підприємство має спільний напрямок розвитку.

Розробка програми маркетингу (плану виробництва продукції) є найважливішим розділом плану господарської діяльності та розвитку будь якого підприємства.

Систему засобів маркетингу називають «маркетингова суміш» (marketing-mix) або концепцією «4Р». Цей комплекс включає в себе товарну, цінову, збутову та комунікаційну політику підприємства.

Оскільки ринок деревини в Україні орієнтований на експорт, то ДП «Зарічненський лісгосп» орієнтується на виготовлення продукції, що користується попитом за кордоном. Однак виробництво конкретних асортиментів занадто мале, щоб залучити потенційних іноземних покупців. Для підприємства доцільно надавати перевагу експорту продукції глибокої переробки деревини. Але для цього необхідно застосовувати конкурентоспроможні технології переробки деревини.

Що стосується цінової політики аналізованого підприємства, то ціни на його продукцію формуються на аукціонах відповідно до наказу Державного комітету лісового господарства України 19.02.2007 N 42.

Аналізуючи збутову політику підприємства, потрібно зазначити що в нього є три альтернативи при продажі товарів. Перша - це продаж безпосередньо клієнтові, минаючи посередника. Встановлюється прямий зв'язок із клієнтом. Тут існують можливості для гарного бартерного бізнесу.

Друга альтернатива - це використання торговельного агента. Їх комісійні, як правило, становлять від двох до п'яти відсотків від вартості. Вони підшукують клієнтів, можуть допомогти з організацією транспорту, перевіркою якості, платежами, вирішенням питань рекламації, наданням інформації щодо існуючих цін і т.д.

І третя альтернатива - це продаж торговому дому. Це означає, що невідомі ні кінцевий клієнта, ні ціни, за якими торговий дім продає даний товар. Перевага полягає в тому, що всі турботи вони беруть на себе.

На світовому ринку деревини й продукції деревообробки завжди є зміни, пов'язані, наприклад, зі зміною курсів валют або кризами в країнах покупцях. Тому важливо регулярно слідкувати за ситуацією на ринку.

Орієнтація підприємства на ринок передбачає подальше вдосконалення його організаційної структури. Важливішим новим моментом стає створення на підприємстві служби маркетингу.
Висновки

У курсовій роботі розглянуто дослідження цільових ринків. З основної літератури, яка була використана при написанні роботи, висвітлено теоретичні підходи до розв'язання цієї проблеми на підприємстві, що напрацьовані в сучасному маркетингу.

На прикладі ДП «Зарічненський лісгосп» проведено аналіз цінової політики даного господарюючого суб'єкта. Внаслідок цього на основі проведеного аналізу запропоновано ряд маркетингових рішень щодо обґрунтування цілей цінової політики підприємства. На основі цілей ціноутворення обґрунтовано необхідність вибору конкретних цінових стратегій підприємства.

У теоретичній частині розкрито загальний стан рику в Україні і по підприємству окремо, наведено визначення ціни, цінової стратегії, методів ціноутворення, як економічних категорій, тощо.

У практичній частині описана ринкова діяльність підприємства та здійснено аналіз основних техніко-економічних показників, здійснено SWOT – аналіз підприємства та його продукції, проаналізовано цінову політику та споживчі ціни. Бачимо, що ринкова діяльність підприємства є досить успішною, оскільки висока кваліфікація працівників, передові технології забезпечують продукції високу якість і конкурентноздатні ціни. Стабільний споживчий попит забезпечує досить високий збут продукції, що дає змогу отримувати заплановані прибутки.

У третьому розділі було схему маркетингової діяльності під час фінансово-економічної кризи.

На мою думку, підприємству слід додати до своєї практики методи непрямого маркетингового ціноутворення, покращувати ефективність роботи що вплине на основні ТЕП підприємств.

Список використаної літератури


  1. Бєлавець М.І, Івашенко Л.М. Маркетинг: Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – ст. 328

  2. Гончаров С.М. Маркетинг: Навч. Посібник. – Рівне: НУВГП, 2007.

  3. Гончаров С.М. Маркетинг: Інтерактивний комплекс навчально – методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2006.

  4. Ілляшенко С.М Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2004

  5. Липчук В.В, Дудяк А.П, Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії і практики. Навч. Посібник./ За загальною редакцією В.В. Липучка. – Львів: «Новий світ - 2000»; - 2004. – ст.288

  6. Маркетинг: принципи і функції: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. — 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Азарян. — Харків: Студцентр, 2002

  7. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» студентами напряму 0501 «Економіка і підприємництво» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу/ С.М Гончаров, Т.Л Адамчук, В.Д Шебуня, Рівне: НУВГП, 2004. – 41с.

  8. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.—друге, доп. і випр. вид. — К.: КНЕУ, 2001. — 106 с.

  9. Палій В.Ф. Еще раз про маркетинг-микс, или не оставить ли наконец в покое концепцию 4Р?

10.Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. - 366 с.\

11 Примак Т.О. Маркетинг: Навч. Посібник. К.: Вища шк., 2006. – 320с

12. Наказ Державного комітету лісового господарства України 19.02.2007N42

13 Фінансова звітність ДП «Зарічненський лісгосп»

14 www.library.if.ua

15. www.readbook.com.ua

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання, як вивчення...
Досвід розвинутих країн переконливо доводить, що основною формою економічної життєдіяльності підприємств в умовах ринкової економіки...

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Курсова
Товарна біржа не займається комерційним посередництвом І не має на меті одержання прибутку

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Курсова робота на тему “Підприємство основна ланка економіки”
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб’єкт, що займається...

Курсова робота
Принципи побудови І аналіз механізму справляння податку на додану вартість до бюджету

Законодавство Висновки до 1 розділу
Аналіз І тенденції стану безробіття в Хмельницькій області Висновки до 2 розділу

Курсова робота на тему Акціонерні товариства
Україні, його правовой статус та види, розглянуті питання щодо створення, управління та контролювання діяльності акціонерного товариства....

Тести концепція маркетингу це: Система зв'язків виробника І споживач а товару
На думку керівника відділу маркетингу бюджет маркетингу передбачає розподіл коштів за

Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування...
Процес переходу к ринковим відносинам,повязаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка