Пошук по сайту


Передмова

Передмова

Сторінка1/17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

ПЕРЕДМОВА
Сучасний стан розвитку підприємств України свідчить, що не так багато з них орієнтується на маркетинг в повному розумінні цього слова.

Це спричиняє ряд негативних факторів, які досить суттєво впливають на діяльність підприємства в цілому. Перехід підприємств до ринкових умов господарювання вимагає від них застосування нових методів організації самого виробництва та збуту готової продукції. Підприємство має виготовляти те, що потрібно споживачам, а не навпаки, продавати те, що можна виготовити, тому що філософія маркетингу скеровує його діяльність на одержання прибутку за рахунок задоволення потреб споживачів, при чому з прицілом на негайну вигоду, а на тривалу перспективу.

Становлення ринкової економіки України можливе лише за умов переходу підприємств всіх форм власності до методів управління, основаних на принципах маркетингу. Розробка бізнес-планів, планів маркетингової діяльності підприємств в ринкових умовах потребує міцних знань та висококваліфікованих спеціалістів.

Досвід викладання курсу у вищих навчальних закладах свідчить, що в сучасних умовах остаточно не розроблені, теоретично не обґрунтовані усі аспекти маркетингової діяльності підприємства в період трансформації суспільства в Україні, в умовах перетворення суспільних відносин, зміни форми власності, розвитку підприємництва.

Підприємства в сучасних умовах діють в правовому полі, визначеному законами прийнятими Верховною Радою України. В інтерактивному комплексі теоретичні основи маркетингової діяльності підприємств висвітлені з позицій правових норм, які формують сутність правових відносин підприємств, організацій, установ, фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю.

Правовою базою послужили Конституція України, де визначені конституційні умови розвитку суспільства, зміст та характер нових для України ринкових відносин, „Господарський кодекс України”, закони „Про підприємства в Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України”, „Про захист економічної конкуренції”, закони, що визначають податкову систему та інші.

Інтерактивний комплекс підготовлено відповідно до програм вивчення курсу дисципліни „Маркетинг”, викладені сучасні вимоги до маркетингової діяльності підприємств, основні положення товарної, цінової, збутової політики підприємств в сучасних умовах господарювання.

Значну увагу приділено методам та засобам просування товарів на ринку, розробці рекламної політики тощо. Структура інтерактивного комплексу побудована таким чином, що студент може не лише ознайомитись з основними теоретичними положеннями кожної теми, але й самостійно перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу за допомогою завдань та запитань для самостійного оволодіння матеріалом та контрольних тестів.

Автори сподіваються, що інтерактивний комплекс буде цікавим та корисним для студентів, допоможе їм використати викладений матеріал для набуття знань з маркетингової діяльності підприємств, а також для практичних працівників служб маркетингу на підприємствах.

1. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

маркетинг ”
1.1. Опис предмета навчальної дисципліни „Маркетинг”

Опис предмета навчальної дисципліни „Маркетинг” для студентів за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент” стаціонарної форми навчання представлено у табл. 1.1, для заочної – у табл. 1.2.

Таблиця 1.1

Стаціонарна форма навчання

Курс: 3

Підготовка бакалаврів

Галузь знань, напрям, освітньо-кваліфікацій-ний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість кредитів: 4

Модулів: 2

Змістових модулів: 3

Загальна кількість

годин: 144

Тижневих:9

Аудиторних годин: 4,0

Самостійна робота: 5,0

Галузь знань

0306 “Менеджмент і адміністрування”

Напрям підготовки

6.030601 “Менеджмент”

Освітньо-кваліфіка-ційний рівень:

бакалавр

Обов‘язкова нормативна

Рік підготовки: 3

Семестр: 6

Лекції: 36 год.

Практичні: 28 год.

Самостійна робота:

80 год.

Вид контролю: екзамен

Примітка: співвідношення кількості аудиторних занять та самостійної роботи студентів становить: 44,4% до 55,6%.

Таблиця 1.2

Заочна форма навчання

Курс: 4

Підготовка бакалаврів

Галузь знань, напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість кредитів: 4,0

Модулів: 2

Змістових модулів: 3

Загальна кількість

годин: 144


Галузь знань

0306 “Менеджмент і адміністрування”
Напрям підготовки

6.030601 Менеджмент”
Освітньо-кваліфіка-ційний рівень:

бакалавр

Обов‘язкова нормативна

Рік підготовки: 3

Семестр: 6

Лекції: 8 год.

Практичні: 6 год.

Самостійна робота: 130 год.

Вид контролю:

екзамен

Примітка: співвідношення кількості аудиторних занять та самостійної роботи студентів становить: 9,7 % до 90,3 %.
1.2. Мета та завдання викладання дисципліни

Маркетинг”

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів, а також для слухачів факультетів підвищення кваліфікації та інститутів післядипломної освіти.

Програма побудована за вимогами КМСОНП та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).

Основною метою викладання дисципліни „Маркетинг” є засвоєння студентами теоретичних та практичних положень маркетингової діяльності підприємств в ринкових умовах, а саме:

1) ознайомитись з основними положеннями маркетингу (цілі, функції, методи, принципи, концепції);

2) оволодіти стратегією та тактикою маркетингової діяльності підприємства в різних ринкових умовах та ситуаціях;

3) засвоїти основні положення товарної, цінової, збутової та рекламної діяльності підприємства.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

1) застосовувати теоретичні знання в дослідженні ринку, товарів, споживачів, конкурентів;

2) навчитись розробляти стратегію та тактику маркетингової діяльності підприємства в ринкових умовах;

3) розробляти товарну, цінову, збутову та рекламну політику підприємства для конкретних ринкових ситуацій.
1.3. Розподіл балів за формами контролю

Розподіл балів за формами контролю представлено у табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Розподіл балів за формами контролю

Модуль 1. Поточна робота студента

МодульСамостійна

роботастудента

Підсумковийконтроль

Сума

Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль 3

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

Т 11

Т 12

Т 13

12

14

24

10

40

100

Т – тема лекційного заняття.
2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Структура залікового кредиту
Відповідно до „Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра”, спеціаліста та магістра напряму 6.030601 “Маркетинг” на вивчення дисципліни „Маркетинг” передбачено 144 години для студентів стаціонарної та заочної форми навчання. Із врахуванням зменшення аудиторного навантаження на студентів і збільшення обсягу самостійної роботи під керівництвом викладача, тематичний план та розподіл навчального часу для студентів стаціонарної та заочної форми навчання наведено у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Тематичний план та розподіл робочого часу для студентів

стаціонарної та заочної форм навчанняТеми змістовихмодулівКількість годин,

відведених на:

лекції

практичні заняття

самос-тійна робота

1

2

3

4

Змістовний модуль 1

Теоретичні основи маркетингу

Тема 1. Поняття маркетингу

2.02.0

10.0

Тема 2. Організація маркетингової діяльності підприємства

3.0

1.0

4.0

1.0

2.0

12.0

Тема 3. Маркетингові дослідження ринку

2.0
2.0

10.0

Змістовий модуль 2

Комплекс елементів маркетингу „4Р” (ринок, товар, ціна)

Тема 4. Ринок, сегментація ринку споживачів

10

2.0

4.0

1.0

5.0

32.0

Тема 5. Товар. Товарна політика підприємства

6.0

1.0

10.0

1.0

4.0

20.0

Тема 6. Цінова політика підприємства, прийняття рішень щодо ціноутворення

3.0

1.0

6.0

2.0

2.0

10.0

Змістовний модуль 3

Товарорух, посередницька діяльність, просування товару, реклама

Тема 7. Товарорух, канали товароруху

6.0

2.0

2.0

1.0

3.0

16.0

Тема 8. посередницька діяльність та її роль в товарному обміні

2.0
2.0

10.0

Прод. табл. 2.1.

1

2

3

4

Тема 9. Просування товару. Стимулювання збуту. Реклама

2.0

1.0

2.0


2.0

10.0

Усього годин

36.0

8.0

28.0

6.0

24.0

20.0

Примітка: у чисельнику табл. 2.1 – дані для студентів денної форми навчання, у знаменнику – для заочної форми навчання.

Самостійна робота студентів: 32 год.  підготовка до аудиторних занять,

24 год.  підготовка до контрольних заходів, 24 год.  самостійна робота.
У табл. 2.2. наведено зміст практичних занять із дисципліни „Маркетинг” за окремими темами.

Таблиця 2.2.

Теми практичних занять із дисципліни

№ з/п

Зміст практичних занять

Обсяг (год.)

1

2

3

1.

Зміст роботи. Організація маркетингової діяльності
Учбова мета. Розробити три організаційні структури служби маркетингу на підприємствах зорієнтованих на виробництво, збут, маркетинг.

4,0

1,0

2.

Зміст роботи. Сегментація ринку споживачів
Учбова мета. Практично ознайомити студентів з розподілом споживачів за географічною, демографічною, психографічною ознаками.

4,0

1,0

3.

Зміст роботи. Товарна політика підприємства
Учбова мета. Розробити товарний знак або товарну марку.

4,0

1,0

4.

Зміст роботи. Розробка та впровадження нового товару
Учбова мета. Вивчити методику та етапи створення нового товару.

2,0

-

5.

Зміст роботи. Оцінка конкурентноздатності товару
Учбова мета. Оволодіти методикою оцінки конкурентноздатності товару підприємства.

2,0

-

6.

Зміст роботи. Обсяги продажу товару
Учбова мета. Вивчити прогнозні методи оцінки обсягів продажу нового товару підприємства

2,0

-Продовження табл.2.2.

1

2

3

7.

Зміст роботи. Цінова політика підприємства
Учбова мета. Освоїти розрахунок оптимальної ціни на товар.

2,0

1,0

8.

Зміст роботи. Цінова політика
Учбова мета. Розрахунок ціни, що забезпечує підприємству отримати максимальний прибуток.

4,0

1,0

9.

Зміст роботи. Збутова політика підприємства
Учбова мета. Оволодіти методами товароруху, розробити канали товароруху.

2,0

1,0

10.

Зміст роботи. Рекламна політика підприємства
Учбова мета. Розробити рекламне звернення для різних каналів поширення реклами.

2,0

-

ПІДСУМОК КУРСУ

28/6

Примітка: у чисельнику – дані для студентів денної форми навчання, у знаменнику – для заочної форми навчання.
2.2. Самостійна робота студентів

Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих тем (для заочної форми навчання) шляхом опрацювання відповідної літератури, здійснюють підготовку до практичних занять та залікових модулів.

Для студентів передбачено виконання контрольної роботи за індивідуальним завданням згідно методичних вказівок 030-20.

Таблиця 2.3

Завдання для самостійної роботи студентівз/п

Тема

Питання, завдання для самостійного

опрацювання

Годин

1

2

3

4

1.

Основні поняття про маркетинг


Суть та визначення маркетингу. Комплекс елементів маркетингу. Види маркетингу. Концепції маркетингової діяльності підприємства. Суб’єкти маркетингу.

2,0

10,0прод. табл.2.3

1

2

3

4

2.

Організація маркетингової діяльності підприємства

Принципи, функції та цілі маркетингової діяльності підприємства. Внутрішні та зовнішні фактори маркетингу. Стратегічне та тактичне планування маркетингу. План маркетингу підприємства. Результативність маркетингової діяльності підприємства. Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.


2,0

12,0


3.

Організація маркетингових досліджень

Роль дослідницької функції маркетингу, принципи маркетингових досліджень. Фактори, які впливають на проведення маркетингових досліджень. Процес маркетингових досліджень. Методи збирання маркетингової інформації та система аналізу маркетингових даних.

2,0

10,0

4.

Ринки підприємства та підприємств споживачів

Класифікація ринків. Ринкові ситуації в маркетингу. Основні концепції вивчення попиту. Процес та технологія прийняття рішення про купівлю товару. Методи оцінки поточного та перспективного попиту. Комплексне дослідження та вивчення ринку.

1,0

12,0

5.

Ринок підприємств споживачів

Види організацій-споживачів. Основні відмінності між організаціями-споживачами та кінцевими споживачами. Особливості функціонування організацій споживачів. Прийняття рішень про купівлю товарів для власного виробництва.

2,0

10,0

6.

Сегментація ринку споживачів, та ринку товарів виробничого призначення

Основні поняття про сегментацію ринку. Принципи сегментації ринку (географічний, демографічний, психографічний, поведінковий). Критерії вибору сегменту. Сегментація ринку товарів промислового призначення. Основні етапи стратегії сегментації. Критерії сегментації ринку товарів виробничого призначення.

2,0

10,0

7.

Поведінка покупців на споживчому ринку


Моделі поведінки покупців на ринку. Основні фактори, які впливають на поведінку покупців. Процес прийняття рішення щодо покупки. Модель поведінки покупців на індустріальному ринку.

2,0

10,0


прод. табл. 2.3

1

2

3

4

8.

Гуртова та

роздрібна

торгівля

Важливість системи гуртової та роздрібної торгівлі з позицій маркетингу. Основні функції гуртової та роздрібної торгівлі. Види підприємств гуртової та роздрібної торгівлі. Послуги роздрібної та гуртової торгівлі.

2,0

10,0

9.

Товар. Товарна політика підприємства

Товар, види товару. Етапи життєвого циклу товару. Процес розробки нового товару, планування нового товару. Інноваційна політика. Позиціювання товару та асортимент товару.

2,0

10,0

10.

Товарні марки, упаковка, сервісне обслуговування

Товарні марки, класифікація товарних марок. Основні функції товарного знака. Переваги при використанні товарних марок. Стратегія вибору та розробки товарних марок. Упаковка, функції упаковки. Процес вибору упаковки. Сервісне обслуговування товару.

2,0

10,0

11.

Цінова політика підприємств, прийняття рішень щодо ціноутворення


Класифікація цін, види цін. Завдання підприємства та його цінова політика. Фактори, які визначають цінову політику підприємства. Ціна і попит. Еластичність попиту. Методи ціноутворення. Види цінових стратегій. Встановлення ціни на новий товар. Державне регулювання цін.

2,0

10,0

12.

Збутова політика підприємства

Функції просування товару. Канали просування товару. Стимулювання збуту, формування попиту. Заходи ФОПСТИЗ. Засоби стимулювання збуту. Пабліситі. Персональний продаж.

1,0

6,0

13.

Рекламна

діяльність підприємства

Мета, завдання та організація рекламної діяльності. Етапи створення рекламних звернень. Фактори впливу на вибір засобів розповсюдження реклами. Розподіл в часі передачі рекламних звернень. Канали розповсюдження реклами. Результативність, популярність реклами. Планування рекламної компанії підприємства.

2,0

10,0

Всього 24 /130

Примітка: у чисельнику – дані для студентів денної форми навчання, у знаменнику – для заочної форми навчання.
2.3. Індивідуальна робота студентів

Індивідуальна робота виконується студентами стаціонарної форми навчання у вигляді „Індивідуально роботи з „Маркетингу”, а заочної форми – у вигляді контрольної роботи по методичних вказівках та завданню 030-20. Умови та завдання для виконання індивідуальної роботи студентів наведені на сторінках даного інтерактивного комплексу.
2.4. Програмний матеріал блоків змістовних модулів
Змістовий модуль 1

Теоретичні основи маркетингу

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Передмова
Розроблено: Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

Передмова
...

Передмова
Розроблено: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних І управляючих систем» (дп нді «Система»)

Київ Мінрегіонбуд України 2008 передмова
Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України (ндібк)

Передмова
Затвердити та ввести в дію з 01. 10. 2009 Правила технічного обслуговування І поточних ремонтів тепловозів серії чме3, чме3Т, чме3Е...

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві введені...
Розроблено: Українським науково-виробничим інженерним центром по охороні праці у сільському господарстві (Укрсільгоспохоронпраці)...

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві введені...
Розроблено: Українським науково-виробничим інженерним центром по охороні праці у сільському господарстві (Укрсільгоспохоронпраці)...

Українські билини (збірка) українські билини (збірка) Передмова
Якась дивна тема, — здивується юний літературознавець. — Хіба існують українські билини?

Зміст передмова частина І. Науково-практичний коментар закону україни
Частина І. Науково-практичний коментар закону україни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Передмова
Клименко; В. Кокшарьов, канд техн наук; Павлюк, канд техн наук; C. Полонська, канд техн наук(відповідальний виконавець); Р. Цесіс...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка