Пошук по сайту


1. Виникнення та розвиток маркетингу

1. Виникнення та розвиток маркетингу

Сторінка1/4
  1   2   3   4

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

1.Виникнення та розвиток маркетингу

Дослівно термін «маркетинг» походить від англ.слова – маркетинг і приблизно перекладається як ринкотворення, орієнтація на ринок, позиціонування н ринку. Виникнення маркетингу: 1)зростання продуктивності праці 2)зростання к-сті товарів (ринок перенасичений, однорідні товари, товари-замінники) 3)Проблеми зі збутом – активна ринкова діяльність(маркетинг) 4)Втрата ринку збуту,вихід з галузі

Ринок продавця – ринок, на якому продавці мають більше влади, а покупці конкурують між собою за купівлю товарів, оскільки вони є дефіцитними.

Ринок покупця – товари в надлишку, ринком керують покупці, а продавці мають конкурувати між собою за продаж товарів.

Маркетинг виник в кінці 19ст. В США. Міжнародна компанія прибиральних машин і їх співробітник впровадили маркетингові дослідження, ввели цінову політику, визначили цільовий ринок і запровадили сервіс. У 1902р. Провідні університети США ввели викладання маркетингу як ринкової теорії. У 1926р. Створена наукова асоціація викладачів маркетингу. У 1937р. Створена американська асоціація маркетингу, яка дала таке визначення маркетингу: Маркетинг – це система взаємоповязаних дій щодо планування та втілення в життя задуму, ціноутворення, просування та розподілу ідей, товарів та послуг завдяки обміну, що задовільняє потреби. За Котлером: Маркетинг – це вид людської діяльності напрвлений на задоволення запитів та потреб за допомогою обміну. Узагальнююче визначення: Маркетинг – це управлінська діяльність щодо формування товарного асортименту, цінової, збутової та комунікаційної політики п-ва, направлених на задоволення потреб споживачів та отримання п-вом конкретних переваг на ринку.
2.Основні поняття маркетингу

Дисципліна маркетингу оперує такими осн. термінами: 1)Нестаток – відчуття людиною браку чогось, яке немає предметної форми. 2)Потреба – це нестаток, який має предметну форму, залежить від культурного рівня людини. 3)Попит – це платоспроможна потреба в конкретному товарі. 4)Товар – це сукупність матеріальних і нематеріальних властивостей, яка призначена для задоволення певної потреби споживача і представлена для продажу на ринку. 5)Ідеальний товар – товар,який повністю задовільняє потребу споживача. 6)Обмін – це акт отримання бажаного об’єкта із заміною його на інший. 7)Ринок – це сукупність відносин власності між продавцями та покупцями товарів і послуг в процесі їх купівлі і продажу.
3.Еволюція концепцій управління маркетингу: - кінець 19ст.-поч. 20ст. Концепція вдосконалення виробництва. Основн увага приділяється споживачам, які орієнтуються на дешеві і доступні товари, тому інструментом маркетингу є вдосконалення виробництва, збільшення обсягів і внаслідок цьогго зменшення собівартості одиниці продукції. - до середини 20рр. 20ст. Концепція вдосконалення товару. Розширює орієнтацію на споживачів, які готові платити підвищену ціну за покращену якісні характеристики товару. Акцент зміщується на виробництво надійних та якісних товарів. - до сер.30рр. 20ст. Концепція інтенсифікації збутових зусиль. Активізується не виробнича сфера п-ва, а підходи до збуту товару, методів торгівлі, наявності і активізації посередників. - до кінця 60рр. 20ст. Концепція ринкового маркетингу. Орієнтується не на наявному попиті, а на ідентифікацію потреб споживачів і перетворення їх на попит. - з сер.70рр. 20ст. Концепція соціально-етичного маркетингу. Орієнтується не на ідентифікацію потреб, а частково на їх формування.
1.ОСНОВНЫ ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ І ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГУ

Принципи маркетингу — це сукупність правил, яких дотримуються при здійсненні маркетингової діяльності: ●орієнтація на споживача — орієнтованість на потреби споживача, продаємо не товари і послуги, а шляхи розв’язання потреб споживача; ●гнучкість діяльності — передбачає постійну адаптацію до вимог ринку з одночасним впливом на ринок; ●комплексність — використання не окремих маркетингових заходів, а комплексно-маркетингових; ●перспективність - спрямованість не на короткочасний прибуток, а на довгострокову перспективу розвитку під-ства.

Функції маркетингу:

 1. комплексне дослідження ринку:- потреби і поведінка споживачів;- макроекономічні тенденції ринку;- місткість ринку;- сегментація та позиціювання товарів;- конкурентоспроможність підприємства і продукції.

 2. розробка комплексу маркетингу:- товарна політика;- цінова політика;- комунікаційна політика;- політика розподілу.

 3. управління маркетингу:- організація, планування, контроль маркетингової діяльності.

 4. забезпечення соціальної відповідальності:- врахування прав споживачів;- екологічність.


види маркетингу

2. Види маркетингу залежать від ознак, за якими проводиться класифікація:

 1. за галуззю використання:- маркетинг промислових товарів (В2В);- ринок споживчих товарів (В2С);- маркетинг послуг.

 2. рівень диференціації діяльності: - масовий маркетинг;- глобальний маркетинг;- диференційований маркетинг;

 3. цілі організації:- комерційний;- некомерційний (формування іміджу).

 4. масштаби впливу: - мікромаркетинг; - макромаркетинг; - міжнародний маркетинг.

 5. за терміном дії:стратегічний;тактичний;оперативний.

 6. концепція управління маркетингом;

 7. за видами попиту:

Види попиту

Вид маркетингу

Мета маркетингу

Зміст засобів маркетингу

1

Негативний

Конверсійний

Формування попиту шляхом подолання негативного ставлення

Зниження цін

Поліпшення якості

Стимулювання збуту

2

Нульовий

(споживач не знає про товар або байдужий до нього)

Стимулюючий

Формування попиту

реклама.

модернізація товару

Зміна ринків збуту

3

Спадаючий

(збут зменшується через втрату товаром ринкової новизни)

Ремаркетинг

Відновлення попиту

Модернізація товару

Коригування цін

Активне просування товару

4

Нерегулярний

(сезонний)

Синхромаркетинг

Збалансування попиту

Згладжування сезонних коливань збуту

Політика гнучких цін та цінових знижок

5

Латентний

(потенційний або прихований)- попит лише зароджується

Розвиваючий

Стимулювання попиту

Реклама

Стимулювання збуту

Поліпшення якості

Супутні послуги

6

Повноцінний

Підтримуючий

Утримання попиту

Нагадувальна реклама

Регулярна і повільна модернізація та покращення якості

7

Ажіотажний –високий, але штучно створений, нетривалий попит

Демаркетинг

Зниження попиту

Підвищити ціни

Скорочення рекламної активності

8

Нераціональний – на товари небажані з етичних чи соціальних міркувань

Протидіючий

Обмеження попиту

Антиреклама

Вікові обмеження


ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГУ

Традиційно, починаючи із концепції Котлера, викладеної ним у 1978 р., систему засобів маркетингу характеризують як, так званий, комплекс 4Р.

Система засобів маркетингу – це сукупність прийомів і методів, конкретний інструментарій, який використовується під-ством для вирішення та досягнення маркетингових завдань.Систему засобів маркетингу часто називають комплексом маркетингу, маркетинговою сумішшю або комплексом 4Р.

Він складається з таких понять як:Pproductтовар – це головний елемент комплексу маркетингу. Розглядаються такі поняття як: якість, упаковка, властивості, асортимент, товарна марка тощо.Pprice – ціна – це грошовий вираз вартості товару. Передбачається планування рівня ціни, системи знижок, цінових стратегій, умов оплати тощо.Pplace – місце збуту (збут) – реалізація продукції. Передбачає конструювання каналів збуту, збутових систем, оптимізація доставки товару, запасів готової продукції, збутова логістика, сервіс та післяпродажне обслуговування. Окремим елементом розгляду системи збуту є характеристика і підбір посередників.Ppromotionпросування – це система маркетингових комунікацій. Передбачає створення ефективних контактів із споживачами, інформаційного взаємозв’язку під-ства зі своїм цільовим ринком. Інструментами маркетингових комунікацій є реклама, піар, паблік рілейшен, пропаганда, персональний продаж і стимулювання збуту.Під впливом сучасних тенденцій розвитку впливу комплекс маркетингу часто розширюється до 7Р: people (люди), package (упаковка), personal selling (персональний продаж).

Сутність та основні завданя маркетингових досліджень.

Маркетингові дослідження – це систематичний процес постановки мети дослідження збору, аналізу об'єктивної ринкової інформаціїі розробка рекомендацій для ухвалення конкретних управлінських рішень щодо ринкової стратегії.

Ринок маркетингових досліджень в Україні постійно зростає. Маркетингові дослідження проводяться на 70% споживчого ринку на 30% ринку промислових товарів.Розрізняють такі цілі маркетингових досліджень: ●Визначення цілей діяльності підприємства; ●Розв'язання ринкових проблем.

Види маркетингових досліджень: ●За частотою проведення:систематичне; спеціальні дослідження – проводяться при виникнені певних проблем та необхідності отримання вузько спеціалізованої інформації;панельні дослідження – проводяться протягом тривалого часу на певній групі споживачів на незмінну тему ●За технікою виконання:« кабінетні» - на основі вторинної інформації;« польові» - на основі первинної інформації на місці та у момент її виникнення;« пілотні» - це пробний маркетинг, проведення експеременту з невиликою групою споживачів ●За ступенем охоплення джерел інформації поділяють:суцільні дослідження – охоплюють усіх носіїв інформації;вибіркові дослідження; ●За об'єктами дослідження :демоскопічні дослідження – психологічні поведінкові аспекти діяльності учасників ринку;екоскопічні – вивчуння економічних аспектів збуту ●За метою дослідження: пошукове;підсумкове;дескриптивне(описове);повторне;причинно – наслідкове;

Напрями маркетингових досліджень:Аналіз макросередовища;Вивчення споживачів;Дослідження мотивів поведінки споживачів на ринку;Аналіз ринку підприємства;Дослідження товару;Вивчення конкуренції;Аналіз структури ринку;Аналіз методів та каналів збуту;Дослідження способів просування товару на ринку;Аналіз цін;Вивчення « точок насичення ринку» - часу виходу існуючих товарів з ринку і заміни їх новими.

Методологія маркетингових досліджень.

Етап 1. Виявлення проблеми і формування завдання дослідження.Цілями маркетингових досліджень можуть бути:пошукові;описові;експериментальні

Етап 2. Збір вторинної інформації («кабінетні дослідження») – це:статистичний щорічник Держкомстату України;спеціалізовані галузеві видання;ЗМІ;Видання професійних об'єднань;Звіти про маркетингові дослідження, доступні широкому загалу.

Переваги вторинної інформації: низька ціна;доступність;оперативність;можливість порівняння інформації з кількох джерел.

Недоліки:1 неповнота даних 2 неповна достовірність інформації 3 наявність суперечливих та застарілих даних.

Етап 3. Збір первинної інформації («польві дослідження»)

Переваги: дані повністю відповідають завданням дослідження;актуальність інформації;можливість отримання унікальних даних невідомих конкурентам; об'єктивність досліджень може бути перевірена замовником

Недоліки: висока вартість; потребують багато часу; потребують висококваліфікованих маркетингових спеціалістів;не вся інформації може бути зібрана

Методи збору первинної інформації: опитування; спостереження; панельне обстеження – постійне співробітництво зі спеціально вибраними групами людей, пердставниками цільової аудиторії;експеримент – метод за допомогою якого можна з'ясувати реагування досліджуваної сукупності людей на певні фактори та їх зміни; імітація – базується на використанні математичних моделей з використанням комп'ютерної техніки

Менш поширеними є такі методи «польових досліджень»:змішані;hall-test;home-test;метод підставного покупця

При формуванні вибірки необхідно прийняти такі рішення: ● як вибрати респондентів:випадковий відбір (проводиться для масових товарів);не випадковий відбір представників цілюової групи ● яку кількість людей слід опитати за допомогою розрахунків статистичної похибки.Надійність вибірки має бути підтверджена статитстичними розрахунками.

Знарядя дослідження: ●анкетування.Анкети можуть бути закритими і відкритими●механічні та електронні пристої

Способи зв'язку з фудиторією:телефонне інтерв'ю;особисте інтерв'ю;поштове опитування;комп'ютерне анкетування

Етап 4. Аналіз зібраної інформації проводитться в зруяній для представлення формі – табличній, у формі діаграм та графіків, маиематичних моделей та статистичних закономірностей.

Етап 5. Формування звіту про отриманні результати.Представлення отриманих результатів проводиться у формі презентації або паперового звіту і включає: ●вступ (мета та завдання дослідження) ●основна частина – описується методика дослідження і аналітичні таблиці та діаграми●висновки – представляють результати дослідження●додатки – первиння документи та проміжні розрахунки, які підтверджують достовірність отриманих результатів.
КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГУ

3.1.Дослідження ринкових можливостей п-ва – полягає у вивчені впливу динаміки екон.процесів на ринкові можливості п-в.В першу чергу, слід оцінити фразу циклу екон.активності(зростання, спад).Для цього використов.дослідження «хвиль Кондратьєва-Фйора». По-друге, слід оцінити заг.кон’юктуру ринку, яка хар-ся такими показниками:1.обсяги, структура, динаміка прорпозиції товарів на ринку, дослідження ціни та цінової еластичності;2.дослідження попиту:обсяг, динаміка, еластичність попиту, диференціація попиту в залежності від групи споживачів;3. пропорційність ринку-співвідношення попиту і пропозиції, рівень монополізації і конкуренції, структура ринку;4.рівень цінової активності- динаміка і структура угод, розміри контрактів, індекси біржових кутировок.Важливим елементом дослідження ринкових можливостей п-ва є дослідження місткості ринку.Місткість ринку – це макс.можлива к-сть товару, яка може бути реалізована в межах певного ринку за певний проміжок часу.Існує 2 базових підходи до визначення місткості ринку:♥екстраполяція попередніх значень попиту і чинників, що впливають на нього;♥виявлення можливих покупців товарпу і оцінка їх обсягів споживання протягом певного часу.Недоліком першого підходу, є те, що такий розрахунок потребує наявності даних за попередній період і стосується лише існюючих товарів. 2підхід х-ся такими методами:☼1метод-визначення місткості ринку методом ланцюгових підстановок:M=Kc*Nc*P;Kc-потенційна к-сть споживачів;Nc-середня норма споживання товару одним спожимачем;Р-ціна одиниці продукції.Видозміною даного методу є обчислення місткості ринку на основі частки витрат на певні вироби:Mn=n*q1*q2*q3*q; n-чисельніст населення певного ринку; q-дохід на душу населення; q1q2q3 – наприклад:частка коштів, які витрачаються на продукти харчування, кондитерські вироби, щоколадні цукерки.

2 метод – метод підсумовування - виявляють всіх можливих покупців можливого товару і підсумовують оцінки потенційних обсягів продажу-викор. при існуванні різних типів покупців, які х-ся різною інтенсивніст споживання товару.

☼3 метод – метод визначенння середньорічної місткості ринку на основі даних про інтенсивність споживання товару:M=Kc*T/ tекс.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тести концепція маркетингу це: Система зв'язків виробника І споживач а товару
На думку керівника відділу маркетингу бюджет маркетингу передбачає розподіл коштів за

Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку
Розвиток світ ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст до інтенсифікації міжнар ек спілкування, яке стало поступово виходити за межі...

Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку
Розвиток світ ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст до інтенсифікації міжнар ек спілкування, яке стало поступово виходити за межі...

Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку
Розвиток світ ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст до інтенсифікації міжнар ек спілкування, яке стало поступово виходити за межі...

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу

Маркетинг Примак Т. О. Понятійний апарат маркетингу оскільки маркетинг...
Маркетинг як система —комплекс взаємопов'язаних економіко-організаційних, соціально-демографічних, правових, ринкових елементів та...

Виникнення та розвиток страхової медицини в Україні. Зародження еле­ментів...
ВкЛІкарні. Це І поклало початок формуванню, так званої, фабрично-заводської ме­дицини. Вперше лікарняні каси було створено в 1870...

Бесіда на тему: «Правила протипожежної безпеки. Причини виникнення пожеж» Мета
...

Дипломна робота спеціаліста на тему: специфіка міжнародного маркетингу...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка