Пошук по сайту


Kc-к-сть споживачів продукції; T - 1. Виникнення та розвиток маркетингу

1. Виникнення та розвиток маркетингу

Сторінка2/4
1   2   3   4

Kc-к-сть споживачів продукції; T- краткість покупок товару;tекс. – середня тривалість повного циклу експлуатації товару

4 метод - метод визначення місткості ринку на основі індексу дослідницької панелі:

M=(Σ(Зіпочікін)+OПі/Кп)*(12/t)*Кзаг

ЗіпочЗікін – залишки прдукції на складах кожного магазину на початок і кінець періоду аналізу.

Опі – обсяг продажу за цей період

Кп – к-сть магазинів, що входять в дослідницьку панель.

t - тривалість аналізованого періоду, міс.

Кзаг. – загальна к-сть роздрібних магазинів, що торгують аналізоваю продукцією.

5метод – визначення місткості ринку на основі сумування первинних, повторних та додаткових продажів:М=Пперв.+Пповт.+Пдод.

Первиний продаж – це споживачі, які вперше купують дану продукціюю

Вториний – це повторна купівля.

Додатковий – споживачі, що купуютиь додатковий екземпляр продукції.

Первинні споживачі невибагливі до якості продукції, з кожною наступною купівлею вимоги збільшуються.

Після визначення місткості ринку визнач. частка ринку, занята нашими п-вами.

☺Частка ринку за обсягами продажу:RОП=qi/qp

qi - к-сть проданих товарів певного виду в натуральних показниках

qp – загальна к-сть проданих товарів на базовому ринку в натуральних показниках.

☺Частка ринку за вартісними показниками (те саме, тільки у грошових одиницях)

☺Відносна частка ринку:Rвідн.=Bвл/Rк

Rвл. – частка ринку власного п-ва

Rк. – частка ринку конкурента, або групи конкурентів

☺Насиченість ринку:Нp=Nn/N*100%

Nn – к-сть покупців, що купили даний товар

N – загальна к-сть споживачів

Вважається безперспективний той ринок, на якому насиченість складає >80%

Важливим елементом дослідження ринкових можливостей п-ва є SWOT-аналіз –діагностика сильних та слабких сторін п-ва, маркетингових можливостей та марк. загроз.Як правило проводиться в табличній формі.
Сильні сторони

Слабкі сторони

Маркетингові можливостіМаркетингові загрозиСпіввідношення аналізу загроз і можливостей дозволяє побудувати матрицю різнивидів стратегічних господарських підрозділів фірми (СГП)

Загрози

Можливості

Значні

Незначні

Значні

Сприятливий СГП

Небезпесний СГП

Незначні

Ідеальний СГП

Зрілий СГП

Крім цього існує методика визначення можливостей товарів та ринків (матриця Ансофера).
Існуючі

Нові

Існуючі

1.Глибоке проникнення на ринок

2.Розширення меж ринку

Нові

3.Розробка нових товарів

4.Диверсифікація в-ва і збуту продукції

3.2.Дослідження поведінки споживачів – неабхідне для того, щоб визначити:♫як приймається рішення про купівлю товару♫які життєві цінності важливі для покупця♫як покупець реагує на стимулюючі зовнішні чинники.В першу чергу слід визнчити тип ринку – споживчий чи промисловий.Порірняльна характеристика споживчогго і промислового ринку.

Характеристика

Промисловий ринок

Споживчий ринок

Обсяг збуту

Значний

Незначний

Обсяг одноразової купівлі

Значний

Незначний

Число споживачів

Невелике

Велике

Рішення про купівлю

Приймається групою людей

Приймається індивідуально

Обгрунтування покупки

Професійне, обєктивне

Аматорське, субєктивне

Розміщенні споживачів

Сконцентроване географічно

Розпорошене

Засоби просування

Персональний продаж

Реклама

Звязок продавця з покупцем

Особистий, довготривалий

Короткотерміновий

Позиціонування та сигментація ринку.

Сегментування – це розподіл ринку на групи покупців,кожна зяких може потребувати окремі товари або комплекси маркетингу.

Процеси сегментування ринку:Вибір цільового ринку→виявлення можливостей та загроз→Дифепенціація→Адаптований комплекс маркетингу

Вибір цільових ринків – це виявлення однієї або кількох груп споживачів на задоволення потреб якихорієнтуватиметься п-во.

Сегмент ринку – це сукупність споживачів які мають високу однорідність ринкової поведінки і потребують окремого комплексу маркетингу.

Цільовий сегмент – це частка ринку виділена за специфікою заходів споживачів,на які п-во є конкурентоспроможним.

Виявлення можливостей та загроз – це визначення чинників ,які сприяють абозаважають д-сті п-ва на обраному ринку(SWOT аналіз)

Диференціація – це розробка окремих товарів п-ва, які адаптовані стосовно кожної групи споживачів.

В результаті сегментування виникають цільові ринки 4 рівнів:♂сегмент ринку♂регіоний – географічна територія, в якій населення обєднане за іншою ознакою♂ринкова ніша – гуща групи покупців, потреби яких на сьогодні задоволені недостатньо(незайнята частина сегменту ринку)♂індивідуальні споживачі – поділ ринку за окремими особами характерний для дрібного бізнесу з надання послуг(перукарня, стоматолог і т.д.)

Сегментування ринку можна здійснювати за безлічю критерій, проте основними з них є такі 4 групи ознак:♪географічний поділ:▪за регіоном(Зах.Укр., Крим,Сх.Укр, і т.д.)▪за областю▪за чисельністю населення, тис.осіб(менше 5, від 5до10 і т.д.)▪густота населення,чол/км2▪за типом клімату(північний, помірний, південий)♪психографічний:▪сусп.класи(нижній,вищий, середній)▪спосіб життя(оптимісти, песимісти, традиціоналісти, естети)▪тип особливості(пристрасні натури, люди,які ведуть спосіб життя“як усі”, авторитарні натури)♪поведінковий принцип▪привід для купівлі(повсякдена покупка, екстрена покупка)▪вигоди для покупця(якість, сервіс, еономія)▪статус користувача(для регулярного користування, для інших, новачок)▪інтестивність споживання(рідко, часто)▪прихильність до даної групи товарів(захоплення, позитивне ставлення, байдужість, негативне ставлення)♪демографічний принцип▪вік(до 6р, 6-11, 12-19, 20-34,35-49,50-64,більше60р.)▪стать(чол.,жін)▪склад сім’ї, осіб(1-2, 3-4, 5 і більше)▪етап життєвого циклу сім’ї(молоді одинаки, молода сім’я без дітей, молода сім’я з дитиною до 6р., молода сім’я з дітьми старшими 6р., літні люди з дітьми, люди похилого віку, що живуть окремо, самотні люди) ▪рівель доходів, грн.(середній клас, бідні, багаті)▪рід занять(інженери, держслужбовці, власники п-в і акціонери, продавці, робітники, фермири, пенсіонери, студенти, викладачі)▪освіта(початкова, середня, вища, науковий ступінь)▪конфесійна пиналежність(греко-католик,будизт,православний)▪національний.

Позиціонування товару – це дії спарямовані на формування сприйняття споживачами даного товару відносно товарів конкурентів за перевагами і вигодами для споживача.

Стратегії позиціонування:●за показниками якості●за співвідношенням ціна-якість●на основі порівняння товару з товарами конкурентів●за сферою застосування●за особливостями споживача●за різновидом товару●на основі низької ціни●позиціонувавння на якісному сервісі●на передових технологіях●на іміджі.

Залежно від рівня сегментації і позиціонування товару обирають тип маркетингу:☻недифіренційований маркетинг – орієнтується на весь широкий ринок, сегментування на проводиться, застосовується єдиний комплекс маркетингу.Мета:максимізація збуту продукції і економія на ефекті масштабу☻диференційований маркетинг – охоплення кількох сегментів ринку, окремий комплекс маркетингу для кожного з них.Мета:дисифікація ринку☻концентроварий маркетинг – недолік:це високий ризик втрати цільового сегменту.
Сутність маркетингової товарної політики

Визначення поняття товару: ●Котлер: товар-це все що задовольняє бажання чи потребу і пропонується на ринку з метою привернення уваги, придбання, використання та споживання. ●Стендон: товар – це комплекс матеріальних і не матеріальних цінностей (властивостей) до яких належать: упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торговця, тобто все те на що звертає увагу покупець шукаючи товар для задоволення власних потреб.

Будь-який товар можна оцінити з позиції 3 рівнів оцінювання: ●Перший рівень – товар за задумом (основна вигода товару ) ●Другий рівень – товар у реальному виконанні. Поділяється: - властивості, - якість, - зовнішнє оформлення, - упаковка, - товарна марка. ●Третій рівень – товар з підкріпленням. Поділяється: - надання кредиту, - гарантії, - доставка, - монтаж, - після продажне обслуговування. ●Маркетингова товарна політика - це комплекс заходів щодо формування ефективного з комерційної точки зору асортименту, який спрямований на підвищення конкурентоспроможності продукції, створення нових товарів, оптимізації асортименту, продовження життєвого циклу товару.

Маркетингова товарна політики складається з таких етапів: ●Розробка товару●Планування нової продукції●Вдосконалення (модифікація) товару●Обслуговування товару – це забезпечення сталості відповідних характеристик товарів що впроваджені на ринок і користуються попитом у споживачів. ●Елімінування товару – зняття застарілого продукту з ринку.
Якість та конкурентоспроможність товару (продукції)

Якість продукції – це сукупність властивостей продукції що характеризує її призначення, особливості, корисність і здатність задовольняти конкретні потреби споживачів.Якість продукції має бути не тільки високою, але й стабільною. В україні якість продукції регулюється декретом КМУ (про стандартизацію і сертифікацію) 1993р.Окремим товарам обов’язково отримати сертифікат відповідності, крім цього є міжнародні стандарти якості, наприклад: ISO 9001Якість продукції є основою конкурентоспроможності, проте ці поняття не тотожні. Конкурентоспроможність – це сукупність споживчих властивостей товару, яка забезпечує його здатність конкурувати з аналогами на конкретному ринку певний період часу.Слід пам’ятати що: один і той же товар на одному ринку може бути конкурентоспроможним на іншому – ні.Два основних аспекти конкурентоспроможності: ●Вона може бути визначена тільки в результаті порівняння з іншими товарами●Вона визначає відмінність товару від товарів конкурентів за ступенем задоволення конкретної споживчої потреби.Методично рівень конкурентності визначається співвідношенням оцінок технічних і економічних параметрів товару.Технічні параметри – це якість та технічні властивості товару. Економічні параметри – це ціна товару і витрати на його експлуатацію. Рівень конкурентоспроможності визначається за формулою:Індекс технічних парамеjтрів визначається за формулою:dj – вагомість j-того технічного параметру; iТПj – співвідношення технічних параметрів товару і товару конкурента ТП0 – значення технічного параметру товару що оцінюється;ТПк – значення технічного параметру продукції конкурента; Індекс економічних параметрів:Цс – ціна споживання товару;Цс=Ц+Вексплуат;Ц – ціна придбання

Вексплуат – витрати на отримання та експлуатацію товару (середньорічні)

Якщо коефіцієнт К>1 то наш товар більш конкурентоспроможніший.

Якщо коефіцієнт К<1 то поступається продукції конкурента

При відсутності інформації про продукцію конкурента можна оцінити конкурентоспроможність наближено за питомою часткою показників, які відповідають міжнародним або внутрішнім стандартам або середнім значенням. - це кількість показників за якими продукція відповідає стандарту ; - це загальна кількість показників що включено до аналізу
Життєвий цикл товару

Життєвий цикл товару визначає послідовність періодів існування товару, фірм на ринку та описує динаміку обсягів продажу, розмір отриманого прибутку, характер дій споживачів, конкурентів, а також пропоновані стратегії фірми.Життєвий цикл товару можна застосувати до великих товарних категорій: меблів, телефонів, окремих товарів, диски, сд-рв, йогурти, товарних марок, вода Моршинська, цукерки.Криву життєвого циклу товару можна показати на графіку
Обсяг продажів,

Грн

1 етап 2 етап 3 етап 4 етап

Зародженн зростання зрілості спаду


Обсяг продажів час

Прибуток


Характеристика етапів ЖЦТ

Показники

Етапи життєвого циклу

Етап зародження

Етап зростання

Етап зрілості

Етап спаду

Стратегія, мета

Стратегія проникнення на ринок

Розширення меж ринку

Збереження ринку

Вихід з ринку

Обсяг збуту

Низький обсяг збуту

Швидкий ріст

Максимальний

Зменшується

Прибуток

Збиток (відємний)

Зростає

Максимальний і починає зменшуватись

Низький, відємний

Конкуренція

Незначна

Зростає

Висока

Висока, зменшуєтсья

Ціна

Низька, висока

Зростає

Знижується

Мінімальна

Витрати на просування

Максимальна

Високі

Стабільні

Зменшується

реклама

Активне інформування

Створення прихильності до марки

Нагадувальна

Мінімальна

Споживачі

новатори

Рання більшість

Масовий споживач

Консерватории


Є різні типи кривих життєвого циклу:

Традиційний ЖЦТ 2. Класичний3. захоплення (ажіотаж) 4.тривале захоплення5. сезонність або мода 6 крива ностальгія7. провалДля визначення етапу ЖЦТ використовують таку матрицю
Зайнята частка ринку, вільна частка ринку, %
1.Етап зародження 10% 2. Етап зростання 40%
4.Етап спаду 10% 3. Етап зрілості 40%


Прибутковість товару, бали

Ідеальною структурою товарного ассортименту фірми є таке співвідношення:

1. товари на етапі зародження – 10%2. товари на етапі зростання – 40%3. товари на етапі зрілості – 40%4. товари на етапі спаду – 10%Закон Паретто 80:20
1   2   3   4

Схожі:

Тести концепція маркетингу це: Система зв'язків виробника І споживач а товару
На думку керівника відділу маркетингу бюджет маркетингу передбачає розподіл коштів за

Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку
Розвиток світ ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст до інтенсифікації міжнар ек спілкування, яке стало поступово виходити за межі...

Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку
Розвиток світ ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст до інтенсифікації міжнар ек спілкування, яке стало поступово виходити за межі...

Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку
Розвиток світ ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст до інтенсифікації міжнар ек спілкування, яке стало поступово виходити за межі...

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу

Маркетинг Примак Т. О. Понятійний апарат маркетингу оскільки маркетинг...
Маркетинг як система —комплекс взаємопов'язаних економіко-організаційних, соціально-демографічних, правових, ринкових елементів та...

Виникнення та розвиток страхової медицини в Україні. Зародження еле­ментів...
ВкЛІкарні. Це І поклало початок формуванню, так званої, фабрично-заводської ме­дицини. Вперше лікарняні каси було створено в 1870...

Бесіда на тему: «Правила протипожежної безпеки. Причини виникнення пожеж» Мета
...

Дипломна робота спеціаліста на тему: специфіка міжнародного маркетингу...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка