Пошук по сайту


ТЕМА 3. сутність та характеристика маркетингового середовища підприємства - 1. Виникнення та розвиток маркетингу

1. Виникнення та розвиток маркетингу

Сторінка4/4
1   2   3   4
ТЕМА 3.

сутність та характеристика маркетингового середовища підприємства

1. Сьогодні інформація є не менше важливим ресурсом ніж інші виробничі ресурси, трудові, природні чи засоби виробництва. Багато дослідників, поруч з двома базовими секторами економіки – первинним (с\г і добувна промисловість) і вторинним (переробна промисловість), виділяють також третинний сектор (виробництво інформації).

Ринкова економіка передбачає гнучкість реагування підприємства на зміни ринкової кон*юнктури, тому завданням будь-якого підприємства є побудова ефективної маркетингової інформаційної системи.Маркетингове середовище - це сукупність факторів, які впливають на підприємство і визначають можливості розвитку і взаємовідносин з цільовим ринком. Маркетингове середовище поділяється на : а) маркетингове мікросередовище – це сукупність тих факторів, на які підприємство може впливати, і між якими відбувається безпосередній ринковий обмін;б) маркетингове макросередовище.

МІКРОСЕРЕДОВИЩЕПідприємство-внутрішнє середовище підприємства- споживачі-конкуренти-постачальники-посередники-державні та комунальні установи-банки.

Внутрішнє середовище – це сукупність підрозділів підприємства, які перебувають під його безпосереднім контролем.ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕПідприємство-керівництво-виробництво-відділ матер.техн.забезпечення-фінанси-науково-дослідні установи-маркетинг.

Маркетингові посередники – це підприємства та фізичні особи, які беруть участь у маркетингових процесах підприємства (торгівельні посередники, маркетингові агенції, фірми які організовують товарорух).Постачальники – юридичні та фізичні особи, які забезпечують підприємство матеріально-технічними ресурсами необхідними для виробництва продукції.Споживачі – вивчається поведінка споживачів та фактори прийняття рішення про купівлю товару. Маркетинг поділяє ринки за такими типами споживачів: споживчий ринок (B2C) – це окремі особи чи домашні господарства, що купують товар для задоволення особистих потреб; ринок виробничих товарів – це організації та підприємства, що купують товар для подальшого виробництва іншої продукції; ринок посередників – це організації та фізичні особи, що купують товар з метою подальшого перепродажу; ринок державних установ – урядові організації, які купують товари для надання держ. або комун. послуг. Конкуренти – це підприємства, споживачі яких мають ідентичні або схожі потреби зі споживачами підприємства виробника. З макроекономічної точки зору, конкуренція є позитивним явищем, яка регулює ціни, співвідношення попиту і пропозиції, проте з точки зору виробника – конкуренція є перешкодою для його діяльності, яку воно змушене проводити в умовах постійної боротьби за споживача. Маркетинг розглядає, так звану модель «п*яти сил конкуренції»: -галузеві конкуренти -потенційні конкуренти –постачальники -товари-замінники -споживачі

Галузева конкуренція зростає якщо: збільшується кількість фірм-конкурентів; товар знаходиться на стадії життєвого циклу (спад) і попит на нього стабілізується і починає знижуватись ознакою збільшення галузевої конкуренції є існування бар*єрів виходу з галузі (коли припинення діяльності коштує дорожче ніж прийняття конкурентної боротьби).

Товари-замінники – це така продукція, яка за своїми характеристиками може замінити наш товар, задовільняючи ті ж потреби споживача. (квартири на продаж і оренда, телевізор і ноутбук). Товари-замінники як фактор конкуренції появляються в тому випадку, якщо ціна на товар галузевих виробників перевищує певну межу (сир-риба).

Загроза з боку потенційних конкурентів виникає коли відсутні або низькі бар*єри входу на ринок і зменшується можливість галузевих виробників протидіяти потенційним конкурентам. Бар*єрами входу на ринок можуть бути: існування лише дуже великих підприємств виробників, які завдяки ефекту масштабу здатні виготовляти дешеву продукцію; правовий захист виробництва за допомогою ліцензування або патентування; імідж традиційних торгівельних марок, який створює прихильність споживачів; масштабні капіталовкладення; необхідність вузькокваліфікованих спеціалістів.

Споживачі здатні торгуватися з виробниками, що може призвести до зниження цін. Цей фактор є вагомим якщо товари є стандартизовані, коли споживачів небагато і вони купують товар в великих обсягах. Постачальники впливають на конкурентні можливості якщо постачають вузькоспеціалізовану сировину, і виробнику важко відмовитися від конкретного постачальника (Україна купує газ в Росії). Покупці не є важливими клієнтами для постачальника. Непрямий вплив на конкурентні можливості здійснюють так звані контактні аудиторії: фінансові організації (банки), ЗМІ, державні установи, гром. організації.

Маркетингове макросередовище – це фактори, якими фірма не може безпосередньо керувати, але які впливають на її господарську діяльність (економічний стан держави, доходи сім*ї, демографічний фактор, політично законодавчий, рівень НТП, соціокультурний, вплив природнього середовища).

Закон Ернста Енгеля: при зростанні доходу частка витрат на їжу зменшується, а частка витрат на товари тривалого користування збільшується, стабілізується частка витрат на житло і будівництво.
концепція маркетингової інформаційної системи

2_Маркетингова інформація – це цифри, факти, відомості, твердження та припущення необхідні для аналізу та прогнозування маркетингової діяльності. Основні принципи маркетингової інформації: актуальність$ достовірність$ релевантність (відповідність)$ повнота $цілеспрямованість $інформаційна комплексність

Маркетингова інформація поділяється: за охопленням (зовнішня, внутрішня); за рівнем планування маркетингу (оперативна, стратегічна); за способом отримання (первинна, вторинна); за періодичністю виникнення (постійна, змінна, епізодична); за призначенням (довідкова, рекомендаційна, нормативна, аналітична, сигнальна, регулююча); за формою представлення (текстова, таблична, матрична, графічна, числова).Маркетингова інформаційна система – це постійно діюча система збору, обробки, аналізу, оцінювання і розподілу інформації, яка необхідна для прийняття рішень з планування, втілення в життя та контролю виконання маркетингових заходів. Маркетингова інформаційна система складається з 4 основних елементів: 1 система внутрішньої звітності підприємства; 2 система збору поточної зовнішньої маркетингової інформації; 3 система маркетингових досліджень; 4 система аналізу маркетингової інформації.

Система аналізу маркетингової інформації складається з статистичного банку (методи: регресійний, кореляційний аналіз, факторний, дискримінантний та пластерний).
нормативно-правова база та законодавчі основи маркетингової діяльності в Україні

\3_ За часів розвитку ринкової економіки з 1991 року прийнято низку законодавчих актів, які покликані регулювати умови ринкового середовища , зокрема Закони України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності»1992, «Про антимонопольний комітет»1992, «Про захист від недобросовісної конкуренції»1996, «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»1994, «Про рекламу» 2003, «Про захист прав споживачів»1991. Під недобросовісною конкуренцією зокрема розуміють: неправомірне використання товарних знаків; розповсюдження несправедливих відомостей про конкурента та антиреклама; отримання, використання і розповсюдження комерційної таємниці та конфіденційної інформації іншого підприємства; антимонопольне законодавство україни трактує «монополістом» підприємство, частка якого на ринку становить більше 35%. Монополісти підлягають постійним перевіркам ціноутворення на їх продукцію, і караються також, так звані каретльні змови – випадок, коли кілька конкурентів неофіційно домовляються про одночасне підвищення цін (власники АЗС). Відповідно закону «про рекламу» забороняється реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів в ЗМІ. Регулюється переривання телевізійних програм рекламними оголошеннями. Відповідно до закону «про захист прав споживачів» сплачуються такі штрафи: за продаж імпортних товарів, що не відповідають нормам стосовно безпеки для життя і здоров*я – 50% від вартості партії товару; за відмову в наданні інформації про товари – 30% від вартості;

Крім цього прийняті в Україні такі законодавчі акти: 1) дерет кабміну про стандартизацію та специфікацію 2) указ президента України про індикативні зміни цін при здійсненні зовнішньоекномічної діяльності 3) демпінгування цін (демпінг - зниження).
1   2   3   4

Схожі:

Тести концепція маркетингу це: Система зв'язків виробника І споживач а товару
На думку керівника відділу маркетингу бюджет маркетингу передбачає розподіл коштів за

Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку
Розвиток світ ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст до інтенсифікації міжнар ек спілкування, яке стало поступово виходити за межі...

Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку
Розвиток світ ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст до інтенсифікації міжнар ек спілкування, яке стало поступово виходити за межі...

Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку
Розвиток світ ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст до інтенсифікації міжнар ек спілкування, яке стало поступово виходити за межі...

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу

Маркетинг Примак Т. О. Понятійний апарат маркетингу оскільки маркетинг...
Маркетинг як система —комплекс взаємопов'язаних економіко-організаційних, соціально-демографічних, правових, ринкових елементів та...

Виникнення та розвиток страхової медицини в Україні. Зародження еле­ментів...
ВкЛІкарні. Це І поклало початок формуванню, так званої, фабрично-заводської ме­дицини. Вперше лікарняні каси було створено в 1870...

Бесіда на тему: «Правила протипожежної безпеки. Причини виникнення пожеж» Мета
...

Дипломна робота спеціаліста на тему: специфіка міжнародного маркетингу...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка